ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Sakamon Devahastin (Prof.)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-470-9246 โทรสาร 02-470-9240
E-mail Address : sakamon.dev@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก Ph.D. Chemical Engineering McGill University แคนาดา
2540 ปริญญาโท M.Eng. Chemical Engineering McGill University แคนาดา
2538 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Drying
   - Fluid Mechanics
   - Heat and Mass Transfer
   - Particulate Systems
   - Fluidzation/Spouting
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การผสมอาหารเหลวโดยใช้เครื่องผสมแบบกระแสชนในเส้นการไหล [สกว.46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสภาวะอบแห้งที่เหมาะสมในการทำลาย Salmonella ในผลิตภัณฑ์กระดูกอัด [สกว.46-47] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
คุณลักษณะการไหลและการอบแห้งของเครื่องอบแห้งแบบสเปาท์เตดเบดแบบเป็นจังหวะ [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การผสมอาหารเหลวโดยใช้เครื่องผสมแบบกระแสชนในเส้นการไหล (โครงการปี 46) [สกว.47] 2548 หัวหน้าโครงการ
ผลของวิธีและสภาวะการอบแห้งต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของเกล็ดมะขามป้อม [หมวดเงินอุดหนุน48] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาลักษณะการไหลและการทำแห้งกุ้งในเจตสเปาท์เตดเบด [BIOTEC46-47] - หัวหน้าโครงการ
การทำแห้งผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ [สกว.นักวิจัยรุ่นใหม่45-46] - หัวหน้าโครงการ
การทำแห้งผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ [IFS46] - หัวหน้าโครงการ
การศึกษาจลนพลศาสตร์การเสียรูปของอาหารระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีต่างๆ [หมวดเงินอุดหนุน49] 2551 หัวหน้าโครงการ
การถ่ายโอนความร้อนของซาลาเปาไส้หมูสับแช่แข็งในระบบ Cryomechanical Freezing เปรียบเทียบกับระบบ Air-blast Freezing [หมวดเงินอุดหนุน48] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกลภายใต้สภาวะความดันต่ำ [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาจลนพลศาสตร์การเกิดไอโซเมอร์ไรเซชันและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเบต้าแคโรทีนในแครอทระหว่างการอบแห้งด้วยวิธีการและสภาวะต่าง ๆ [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา/หนังสือ
Chindapan, N., Niamnuy, C., and Devahastin, S., 2015, "Nutritional and Toxicological Aspects of the Chemical Changes of Food Components and Nutrients During Drying", Handbook of Food Chemistry, pp. 833-866. (Book Chapter)
Devahastin, S. and Mujumdar, A.S., 2014, "Superheated Steam Drying of Foods and Biomaterials", Modern Drying Technology, Vol. 5, March, pp. 57-84. (Book Chapter)
Devahastin, S. and Mujumdar, A.S., 2007, “Indirect Dryers”, pp. 137-149, in A.S. Mujumdar (Ed.) Handbook of Industrial Drying, 3rd Edition, CRC Press, Boca Raton.
Devahastin, S. and Suvarnakuta, P., 2004 "Superheated Steam Drying of Food Products", pp. 493-512, in A.S. Mujumdar (Ed.) Dehydration of Products of Biological Origin, Science Publishers, Enfield, USA.
Mujumdar, A.S. and Devahastin, S., 2003, "Applications for Fluidized Bed Drying", pp. 469-484, in W.-C. Yang (Ed.) Handbook of Fluidization and Fluid-Particle Systems, Marcel Dekker, New York.
Devahastin, S. (Ed.), 2000, Mujumdar's Practical Guide to Industrial Drying: Principles, Equipment and New Developments, Exergex, Brossard, Canada (ISBN 974-85913-9-5).
Mujumdar, A.S., Devahastin, S., 2000, "Fundamental Principles of Drying", pp. 1-22, in S. Devahastin (Ed.) Mujumdar's Practical Guide to Industrial Drying: Principles, Equipment and New Developments, Exergex, Brossard, Canada.
หนังสือการประชุมวิชาการ
Devahastin, S., Suvarnakuta, P., and Mujumdar, A.S., 2006, "Recent Advances in Drying Technologies for Carrot and Sweetpotato", Acta Horticulturae, Vol. 703, pp. 89-96.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Panchan, N., Niamnuy, C., Dittanet, P., and Devahastin, S., "Optimization of synthesis condition for carboxymethyl cellulose-based hydrogel from rice straw by microwave-assisted method and its application in heavy metal ions removal", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, (Article in Press)
Saetung, T., Devahastin, S., and Chiewchan, N., "Use of low-voltage direct current electricity treatment to increase phenolics content of postharvest okra: Effects of some treatment parameters", International Journal of Food Science and Technology, (Article in Press)
Bawornruttanaboonya, K., Devahastin, S., Mujumdar, A.S., and Laosiripojana, N., 2017, "A computational fluid dynamic evaluation of a new microreactor design for catalytic partial oxidation of methane", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 115, December, pp. 174-185.
Prateepchanachai, S., Thakhiew, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2017, "Mechanical properties improvement of chitosan films via the use of plasticizer, charge modifying agent and film solution homogenization", Carbohydrate Polymers, Vol. 174, October, pp. 253-261.
Ngamwonglumlert, L., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2017, "Natural colorants: Pigment stability and extraction yield enhancement via utilization of appropriate pretreatment and extraction methods", Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Vol. 57, No. 15, pp. 3243-3259.
Ngamwonglumlert, L., Devahastin, S., and Chiewchan, N. , 2017, "Molecular structure, stability and cytotoxicity of natural green colorants produced from Centella asiatica L. leaves treated by steaming and metal complexations", Food Chemistry, Vol. 232, October, pp. 387-394.
Sungsinchai, S., Niamnuy, C., Jaree, A., and Devahastin, S., 2017, "Influences of pretreatment and drying methods on composition, micro/molecular structures and some health-related functional characteristics of dietary fibre powder from orange pulp residues", International Journal of Food Science and Technology, Vol. 52, No. 10, pp. 2217-2229.
Leelatanawit, R., Saetung, T., Phuengwas, S., Karoonuthaisiri, N., and Devahastin, S., 2017, "Selection of reference genes for quantitative real-time PCR in postharvest tomatoes (Lycopersicon esculentum) treated by continuous low-voltage direct current electricity to increase secondary metabolites", International Journal of Food Science and Technology, Vol. 52, No.9, September, pp. 1942-1950.
Pongmalai, P., Devahastin, S., Chiewchan, N., and Soponronnarit, S., 2017, "Enhancing the recovery of cabbage glucoraphanin through the monitoring of sulforaphane content and myrosinase activity during extraction by different methods", Separation and Purification Technology, Vol. 174, March, pp. 338-344.
Yodkaew, P., Chindapan, N., and Devahastin, S., 2017, "Influences of Superheated Steam Roasting and Water Activity Control as Oxidation Mitigation Methods on Physicochemical Properties, Lipid Oxidation, and Free Fatty Acids Compositions of Roasted Rice", Journal of Food Science, Vol. 82, No. 1, January, pp. 69-79.
Tawatsinlapasorn, N., Kuljarachanan, T., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2017, "Effects of drying techniques on selected functional properties and bioactive compounds of dietary fiber from the outer leaves of cabbage", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, Vol. 16, No.1, pp. 19-30.
Rodchuajeen, K., Niamnuy, C., Charunuch, C., Soponronnarit, S., and Devahastin, S., 2016, "Stabilization of rice bran via different moving-bed drying methods", Drying Technology, Vol. 34, No. 15, November, pp. 1854-1867.
Pruengam, P., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Devahastin, S., 2016, "Evolution of mechanical properties of parboiled brown rice kernels during impinging stream drying", Drying Technology, Vol. 34, No.15, November, pp. 1843-1853.
Sookjitsumran, W., Devahastin, S., Mujumdar, A.S., and Chiewchan, N., 2016, "Comparative evaluation of microwave-assisted extraction and preheated solvent extraction of bioactive compounds from a plant material: a case study with cabbages", International Journal of Food Science and Technology, Vol. 51, No. 11, pp. 2440-2449.
Sriariyakul, W., Swasdisevi, T., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2016, "Drying of aloe vera puree using hot air in combination with far-infrared radiation and high-voltage electric field: Drying kinetics, energy consumption and product quality evaluation", Food and Bioproducts Processing, Vol. 100, October, pp. 391-400.
Jongaroontaprangsee, S., Chiewchan, N., Methacanon, P., and Devahastin, S., 2016, "In vitro study on the changes in digestive fluid characteristics as affected by consumption of dietary fiber from lime residues", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, Vol. 15, No. 2, pp. 141-150.
Silalai, N., Sirilert, T., Roos, Y.H., Potes, N., and Devahastin, S., 2016, "Role of solids composition on ?-relaxation behavior, molecular structure and stability of spray-dried xanthones encapsulation systems around glass transition", Journal of Food Engineering, Vol. 174, April, pp. 85-91.
Khomwachirakul, P., Devahastin, S., Swasdisevi, T., and Soponronnarit, S., 2016, "Simulation of flow and drying characteristics of high-moisture particles in an impinging stream dryer via CFD-DEM", Drying Technology, Vol. 34, No. 4, March, pp. 403-419.
Ngamwonglumlert, L., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2016, "Effects of pretreatment and drying methods on molecular structure, functional properties and thermal stability of fibre powder exhibiting colour from Centella asiatica L.", International Journal of Food Science and Technology, Vol. 51, No. 3, March, pp. 753-764.
Mayachiew, P., Charunuch, C., and Devahastin, S., 2015, "Physicochemical and Thermal Properties of Extruded Instant Functional Rice Porridge Powder as Affected by the Addition of Soybean or Mung Bean", Journal of food science, Vol. 80, No. 12, December, pp. E2782-E2791.
Pongmalai, P., Devahastin, S., Chiewchan, N., and Soponronnarit, S., 2015, "Enhancement of microwave-assisted extraction of bioactive compounds from cabbage outer leaves via the application of ultrasonic pretreatment", Separation and Purification Technology, Vol. 144, April, pp. 37-45.
Tanongkankit, Y., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2015, "Evolution of antioxidants in dietary fiber powder produced from white cabbage outer leaves: effects of blanching and drying methods", Journal of Food Science and Technology, Vol. 52, No. 4, April, pp. 2280-2287.
Chiewchan, N., Mujumdar, A.S., and Devahastin, S., 2015, "Application of Drying Technology to Control Aflatoxins in Foods and Feeds: A Review", Drying Technology, Vol. 33, No. 14, October, pp. 1700-1707.
Zielinska, M., Blaszczak, W., and Devahastin, S., 2015, "Effect of superheated steam prefrying treatment on the quality of potato chips", International Journal of Food Science and Technology, Vol. 50, No. 1, January, pp. 158-168.
Hiranvarachat, B., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2015, "Comparative evaluation of atmospheric and vacuum microwave-assisted extraction of bioactive compounds from fresh and dried Centella asiatica L. leaves", International Journal of Food Science and Technology, Vol. 50, No. 3, pp. 750-757.
Thakhiew, W., Champahom, M., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2015, "Improvement of mechanical properties of chitosan-based films via physical treatment of film-forming solution", Journal of Food Engineering, Vol. 158, August, pp. 66-72.
Bawornruttanaboonya, K., Devahastin, S., Yoovidhya, T., and Chindapan, N., 2015, "Mathematical modeling of transport phenomena and quality changes of fish sauce undergoing electrodialysis desalination", Journal of Food Engineering, Vol. 159, August, pp. 76-85.
Ackarabanpojoue, Y., Chindapan, N., Yoovidhya, T., and Devahastin, S., 2015, "Electrodialytic removal of nitrate from pineapple juice: Effect on selected physicochemical properties, amino acids, and aroma components of the juice", Journal of Food Science, Vol. 80, No. 5, May, pp. E998-E1004.
Chaisamlitpol, S., Hiranvarachat, B., Srichumpoung, J., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2014, "Bioactive compositions of extracts from cabbage outer leaves as affected by drying pretreatment prior to microwave-assisted extraction", Separation and Purification Technology, Vol. 136, November, pp. 177-183.
Chumnanpaisont, N., Niamnuy, C., and Devahastin, S., 2014, "Mathematical model for continuous and intermittent microwave-assisted extraction of bioactive compound from plant material: Extraction of ?-carotene from carrot peels", Chemical Engineering Science, Vol. 116, September, pp. 442-451.
Jongaroontaprangsee, S., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2014, "Composition Profiles and Functional Properties of Dietary Fiber Powder from Lime Residues: Effects of Pretreatment and Drying Methods", Drying Technology, Vol. 32, No. 4, February, pp. 484-493.
Devahastin, S., 2014, "Guest Editorial: On the First IDS Held at McGill University in 1978", Drying Technology, Vol. 32, No. 2, January, pp. 128-129. (Editorial)
Hiranvarachat, B. and Devahastin, S., 2014, "Enhancement of microwave-assisted extraction via intermittent radiation: Extraction of carotenoids from carrot peels", Journal of Food Engineering, Vol. 126, pp. 17-26.
Thakhiew, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2014, "Combined Effects of Drying Methods, Extract Concentration, and Film Thickness on Efficacy of Antimicrobial Chitosan Films", Journal of Food Science, Vol. 79, No. 6, June, pp. E1150-E1158.
Niamnuy, C., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2014, "Some recent advances in microstructural modification and monitoring of foods during drying: A review", Journal of Food Engineering, Vol. 123, pp. 148-156.
Pruengam, P., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Devahastin, S., 2014, "Rapid Drying of Parboiled Paddy Using Hot Air Impinging Stream Dryer", Drying Technology, Vol. 32, No. 16, December, pp. 1949-1955.
Lekcharoenkul, P., Tanongkankit, Y., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2014, "Enhancement of sulforaphane content in cabbage outer leaves using hybrid drying technique and stepwise change of drying temperature", Journal of Food Engineering, Vol. 122, No. 1, pp. 56-61.
Laelorspoen, N., Wongsasulak, S., Yoovidhya, T., and Devahastin, S., 2014, "Microencapsulation of Lactobacillus acidophilus in zein-alginate core-shell microcapsules via electrospraying", Journal of Functional Foods, Vol. 7, No. 1, pp. 342-349.
Niamnuy, C., Charoenchaitrakool, M., Mayachiew, P., and Devahastin, S., 2013, "Bioactive Compounds and Bioactivities of Centella asiatica (L.) Urban Prepared by Different Drying Methods and Conditions", Drying Technology, Vol. 31, No. 16, December, pp. 2007-2015.
Borompichaichartkul, C., Chinprahast, N., Devahastin, S., Wiset, L., Poomsa-Ad, N., and Ratchapo, T., 2013, "Multistage heat pump drying of macadamia nut under modified atmosphere", International Food Research Journal, Vol. 20, No. 5, pp. 2199-2203.
Adhikari, B., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 2013, "Guest Editorial: Special Thematic Issue on Drying of Proteins and Enzymes", Drying Technology, Vol. 31, No. 13-14, pp. 1439-1440. (Editorial)
Chindapan, N., Sablani, S.S., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2013, "Modeling and Optimization of Electrodialytic Desalination of Fish Sauce Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm", Food and Bioprocess Technology, Vol. 6, No. 10, October, pp. 2695-2707.
Chinapongtitiwat, V., Jongaroontaprangsee, S., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2013, "Important flavonoids and limonin in selected Thai citrus residues", Journal of Functional Foods, Vol. 5, No. 3, July, pp. 1151-1158.
Thakhiew, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2013, "Physical and mechanical properties of chitosan films as affected by drying methods and addition of antimicrobial agent", Journal of Food Engineering, Vol. 119, No. 1, pp. 140-149.
Swasdisevi, T., Devahastin, S., Thanasookprasert, S., and Soponronnarit, S., 2013, "Comparative Evaluation of Hot-Air and Superheated-Steam Impinging Stream Drying as Novel Alternatives for Paddy Drying", Drying Technology, Vol. 31, No. 6, April, pp. 717-725.
Tanongkankit, Y., Sablani, S.S., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2013, "Microwave-assisted extraction of sulforaphane from white cabbages: Effects of extraction condition, solvent and sample pretreatment", Journal of Food Engineering, Vol. 117, No. 1, pp. 151-157.
Phungamngoen, C., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2013, "Effects of various pretreatments and drying methods on Salmonella resistance and physical properties of cabbage", Journal of Food Engineering, Vol. 115, No. 2, March, pp. 237-244.
Hiranvarachat, B., Devahastin, S., Chiewchan, N., and Vijaya Raghavan, G.S., 2013, "Structural modification by different pretreatment methods to enhance microwave-assisted extraction of B-carotene from carrots", Journal of Food Engineering, Vol. 115, No. 2, March, pp. 190-197.
Nimmol, C., Sathapornprasath, and K., Devahastin, S., 2012, "Drying of High-Moisture Paddy Using a Combined Impinging Stream and Pneumatic Drying System", Drying Technology, Vol. 30, No. 16, December, pp. 1854-1862
Suwannateep, N., Wanichwecharungruang, S., Haag, S.F., Devahastin, S., Groth, N., Fluhr, J.W., Lademann, J., Meinke, M.C., 2012, "Encapsulated curcumin results in prolonged curcumin activity in vitro and radical scavenging activity ex vivo on skin after UVB-irradiation", European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Vol. 82, No. 3, November, pp. 485-490.
Choicharoen, K., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2012, "Numerical Simulation of Multiphase Transport Phenomena During Impinging Stream Drying of a Particulate Material", Drying Technology, Vol. 30, No. 11-12, pp. 1227-1237
Niamnuy, C., Nachaisin, M., Poomsa-Ad, N., and Devahastin, S., 2012, "Kinetic modelling of drying and conversion/degradation of isoflavones during infrared drying of soybean", Food Chemistry, Vol.133, No. 3, pp. 946-952
Tanongkankit, Y., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2012, "Physicochemical Property changes of Cabbage Outer leaves upon Preparation into Functional Dietary Fiber Powder", Food and Bioproducts Processing, Food and Bioproducts Processing, Vol. 90, No. 3, pp. 541-548.
Hiranvarachat, B., Devahastin, S., and,Chiewchan, N., 2012, "In vitro bioaccessibility of B-carotene in dried carrots pretreated by different methods", International Journal of Food Science and Technology, Vol. 47, No. 3, pp. 535-541.
Sansiribhan, S., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2012, "Generalized microstructural change and structure-quality indicators of a food product undergoing different drying methods and conditions", Journal of Food Engineering Vol. 109, No. 1, pp. 148-154.
Sansiribhan, S., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2012, "Generalized Microstructural change and Structure-quality Indicators of a Food Product Undergoing different Drying Methods and Conditions", Journal of Food Engineering, Vol. 109, No. 1, pp. 148-154.
Niamnuy, C., Kerdpiboon, S., and Devahastin, S., 2012, "Artificial Neural Network Modeling of Physicochemical changes of Shrimp during Boiling", LWT - Food Science and Technology, Vol. 45, No. 1, pp. 110-116.
Thakhiew, W., Waisayawan, P., and Devahastin, S., 2011, "Comparative Evaluation of Mathematical Models for Release of Antioxidant from Chitosan Films prepared by different Drying Methods", Drying Technology, Vol. 29, No. 12, January, pp. 1396-1403.
Phungamngoen, C., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2011, "Effects of Food Topographical features on Attachment and Heat Resistance of Salmonella during Drying", Drying Technology, Vol. 29, No. 12, January, pp. 1378-1385.
Suvarnakuta, P., Chaweerungrat, C., and Devahastin, S., 2011, "Effects of Drying Methods on Assay and Antioxidant Activity of Xanthones in Mangos Teen Rind”, Food Chemistry, Vol. 125, No. 1, pp. 240-247. (March1)
Niamnuy, C., Kanthamool, W., and Devahastin, S., 2011, "Hydrodynamic Characteristics of a Pulsed Spouted Bed of Food Particulates", Journal of Food Engineering, Vol. 103, No. 3, April, pp. 299-307.
Choicharoen, K., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2011, "Comparative Evaluation of Performance and Energy Consumption of Hot Air and Superheated Steam Impinging Stream Dryers for High-moisture Particulate Materials", Applied Thermal Engineering, Vol. 31, No. 16, November, pp. 3444-3452.
Niamnuy, C., Kanthamool, W., and Devahastin, S., 2011, "Hydrodynamic Characteristics of a Pulsed Spouted Bed of Food Particulates", Journal of Food Engineering, Vol. 103, No. 3, April, pp. 299-307.
Hiranvarachat, B., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2011, "Effects of Acid Pretreatments on Some Physicochemical Properties of Carrot Undergoing Hot Air Drying”, Food and Bioproducts Processing, Vol. 89, No. 2, April, pp. 116-127. [Scopus:1]
Putranto, A., Chen, X.D., Devahastin, S., Xiao, Z., and Webley, P.A., 2011, "Application of the Reaction Engineering Approach (REA) for Modeling Intermittent Drying Under Time-Varying Humidity and Temperature”, Chemical Engineering Science, Vol. 66, No. 10, pp. 2149-2156. (May 15)
Phungamngoen, C., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2011, "Thermal Resistance of Salmonella enterica serovar Anatum on Cabbage Surfaces during Drying: Effects of Drying Methods and Conditions", International Journal of Food Microbiology, Vol. 147, No. 2, pp. 127-133. [Scopus:0]
Jaiboon, P., Prachayawarakorn, S., Devahastin, S., Tungtrakul, P., and Soponronnarit, S., 2011, "Effects of High-Temperature Fluidized-Bed Drying on Cooking Textural and Digestive Properties of Waxy Rice", Journal of Food Engineering, Vol. 105, No. 1, July, pp. 89-97.
Tanongkankit, Y., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2011, "En volutioof Anticarcinogenic Substance in Bietary Fibre Powder from Cabbage Outer Leaves during Drying", Food Chemistry, Vol. 127, No. 1, pp. 67-73. (July 1)
Saencom, S., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2011, "Production of Dried Ivy Gourd Sheet as a Health Snack", Food and Bioproducts Processing, Vol. 89, No. 4, October, pp. 414-421.
Choicharoen, K., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2011, "Comparative Evaluation of Performance and Energy Consumption of Hot Air and Superheated Steam Impinging Stream Dryers for High-moisture Particulate Materials", Applied Thermal Engineering, Vol. 31, No. 16, November, pp. 3444-3452.
Chindapan, N., Devahastin, S., Chiewchan, N., and Sablani, S.S., 2011, "Desalination of Fish Sauce by Electrodialysis: Effect on Selected Aroma Compounds and Amino Acid Compositions", Journal of Food Science, Vol. 76, No. 7, September, pp. S451-S457.
Devahastin, S. and Niamnuy, C., 2010, “Modelling Quality Changes of Fruits and Vegetables during Drying: a Review", International Journal of Food Science and Technology, Vol. 45, No. 9, September, pp. 1755-1767.
Chiewchan, N., Praphraiphetch, C., and Devahastin, S., 2010, “Effect of Pretreatment on Surface Topographical Features of Vegetables during Drying", Journal of Food Engineering, Vol. 101, No. 1, November, pp. 41-48.
Nimmol, C. and Devahastin, S., 2010, “Evaluation of Performance and Energy Consumption of an Impinging Stream Dryer for Paddy”, Applied Thermal Engineering, Vol. 30, No. 14-15, October, pp. 2204-2212.
Tanongkankit, Y., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2010, "Effect of Processing on Antioxidants and their Activity in Dietary Fiber Powder from Cabbage Outer Leaves", Drying Technology, Vol. 28, No. 9, pp. 1063-1071.
Chindapan, N., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2010 “Effect of Electrodialysis Pretreatment on Physicochemical Properties and Morphology of Spray-dried-fish Sauce Powder“, Journal of Food Engineering, Vol. 99, No. 1, July, pp. 31-39.
Sansiribhan, S., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2010, "Quantitative Evaluation of Microstructural Changes and Thier Relations with Some Physical Characteristics of Food During Drying", Journal of Food Science, Vol. 75, No. 7, July, pp. E453-E461.
Choicharoen, K., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2010, "Performance and Energy Consumption of an Impinging Stream Dryer for High-Moisture Particulate Materials", Drying Technology, Vol. 28, No. 1, May, pp. 20-29.
Thakhiew, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2010, “Effects of Drying Methods and Plasticizer Concentration on Some Physical and Mechanical Properties of Edible Chitosan Films”, Journal of Food Engineering, Vol. 99, No. 2, July, pp. 216-224.
Mayachiew, P. and Devahastin, S., 2010, “Effects of Drying Methods and Conditions on Release Characteristics of Edible Chitosan Films Enriched with Indian Gooseberry Extract”, Food Chemistry, Vol. 118, No. 3, pp. 594-601.
Mayachiew, P., Devahastin, S., Mackey, B.M., and Niranjan, K., 2010, "Effects of Drying Methods and Conditions on Antimicrobial Activity of Edible Chitosan Films Enriched with Galangal Extract", Food Research International, Vol. 43, No. 1, January, pp. 125-132.
Swasdisevi, T., Devahastin, S., Sa-Adchom, P., and Soponronnarit, S., 2009, "Mathematical Modeling of Combined Far-infrared and Vacuum drying Banana Slice", Journal of Food Engineering, Vol. 92, No. 1, May, pp. 100-106.
Hawaree, N., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2009, "Effects of Drying Temperature and Surface Characteristics of Vegetable on the Survival of Salmonella", Journal of Food Science, Vol. 74, No. 1, January-February, pp. E16-E22.
Kuljarachanan, T., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2009, “Evolution of Antioxidant Compounds in Lime residues during Drying”, Food Chemistry, Vol. 113, No. 4, pp.944-949. (April 15)
Kittiworrawatt, S. and Devahastin, S., 2009, “Improvement of a Mathematical Model for Low-Pressure Superheated Steam Drying of a Biomaterial”, Chemical Engineering Science, Vol. 64, No. 11, June, pp. 2644-2650.
Zenoozian, M.S. and Devahastin, S., 2009, “Application of Wavelet Transform Coupled with Artificial Neural Network for Predicting Physicochemical Properties of Osmotically Dehydrated Pumpkin”, Journal of Food Engineering, Vol. 90, No. 2, January, pp. 219-227.
Jaiboon, P., Prachayawarakorn, S., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2009, "Effects of Fluidized Bed Drying Temperature and Tempering Time on Quality of Waxy Rice", Journal of Food Engineering, Vol. 95, No. 7, December, pp. 517-524.
Léonard, A., Blacher, S., Nimmol, C., and Devahastin, S., 2008, “Effect of Far-infrared Radiation Assisted Drying on Microstructure of Banana Slices: An Illustrative use of X-ray Microtomography in Inicrostructural Evaluation of a Food Product”, Journal of Food Engineering, Vol. 85, No. 1, March, pp. 154-162.
Hiranvarachat, B., Suvarnakuta, P., and Devahastin, S., 2008, “Isomerisation Kinetics and Antioxidant Activities of ß-carotene in Carrots Undergoing Different Drying Techniques and Conditions”, Food Chemistry, Vol. 107, No. 4, pp. 1538-1546. (15 April)
Zenoozian, M.S., Devahastin, S., Razavi, M.A., Shahidi, F., and Poreza, H.R., 2008, “Use of Artificial Neural Network and Image Analysis to Predict Physical Properties of Osmotically Dehydrated Pumpkin”, Drying Technology, Vol. 26, No. 1, pp. 132-144.
Niamnuy, C., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Raghavanc, G.S.V., 2008, "Modeling Coupled Transport Phenomena and Mechanical Deformation of Shrimp during Drying in a Jet Spouted Bed Dryer", Chemical Engineering Science, Vol. 63, No. 22, pp. 5503-5512. (November 16)
Niamnuy, C., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Raghavanc, G.S.V., 2008, “Kinetics of Astaxanthin Degradation and Color Changes of Dried Shrimp during Storage”, Journal of Food Engineering, Vol. 87, No. 4, August, pp. 591-600.
Niamnuy, C., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Changes in Protein Compositions and Their Effects on Physical Changes of Shrimp during Boiling in Salt Solution", Food Chemistry, Vol. 108, No. 1, pp. 165-175. (1 May)
Kingcam, R., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2008, “Effect of Starch Retrogradation on Texture of Potato Chips Produced by Low-pressure Superheated Steam Drying”, Journal of Food Engineering, Vol. 89, No. 1, November, pp. 72-79.
Chantaro, P., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2008, “Production of Antioxidant High Dietary Fiber Powder from Carrot Peels”, LWT - Food Science and Technology, Vol. 41, No. 10, December, pp. 1987-1994.
Mayachiew, P. and Devahastin, S., 2008, “Antimicrobial and Antioxidant Activities of Indian Gooseberry and Galangal Extracts”, LWT - Food Science and Technology, Vol. 41, No. 7, September, pp. 1153-1159.
Mayachiew, P. and Devahastin, S., 2008, “Comparative Evaluation of Physical Properties of Edible Chitosan Films Prepared by Different Drying Methods”, Drying Technology, Vol. 26, No. 2, pp. 176-185.
Jongaroontaprangsee, S., Tritrong, W., Chokanaporn, W., Methacanon, P., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2007, "Effects of Drying Temperature and Particle Size on Hydration Properties of Dietary Fiber Powder from Lime and Cabbage By-Products", International Journal of Food Properties, Vol. 10, No. 4, October, pp. 887-897.
Niamnuy, C., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2007, "Effects of Process Parameters on Quality Changes of Shrimp During Drying in a Jet-Spouted Bed Dryer", Journal of Food Science, Vol. 72, No. 9, pp. 553-563.
Suvarnakuta, P., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 2007, "A Mathematical Model for Low-Pressure Superheated Steam Drying of a Biomaterial", Chemical Engineering and Processing, Vol. 46, No. 7, July, pp. 675-683.
Sathapornprasath, K., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2007, "Performance Evaluation of an Impinging Stream Dryer for Particulate Materials", Drying Technology, Vol. 25, No. 6, June, pp. 1111-1118.
Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., and Soponronnarit, S., 2007, "Drying and Heat Transfer Behavior of Banana Undergoing Combined Low-Pressure Superheated Steam and Far-Infrared Radiation Drying", Applied Thermal Engineering, Vol. 27, No. 14-15, October, pp. 2483-2494.
Chiewchan, N., Pakdee, W., and Devahastin, S., 2007, "Effects of Water Activity on Thermal Resistance of Salmonella krefeld in Liquid Medium and on Rawhide Surface", International Journal of Food Microbiology, Vol. 114, No. 1, pp. 43-49. (February 28)
Pimpaporn, P., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2007, "Effects of Combined Pretreatments on Drying Kinetics and Quality of Potato Chips Undergoing Low-Pressure Superheated Steam Drying", Journal of Food Engineering, Vol. 81, No. 2, July, pp. 318-329.
Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., and Soponronnarit, S., 2007, "Drying of Banana Slices Using Combined Low-Pressure Superheated Steam and Far-Infrared Radiation", Journal of Food Engineering, Vol. 81, No. 3, August, pp. 624-633.
Kerdpiboon, S. and Devahastin, S., 2007, "Fractal Characterization of Some Physical Properties of a Food Product under Various Drying Conditions", Drying Technology, Vol. 25, No. 1, pp. 135-146.
Thomkapanich, O., Suvarnakuta, P., and Devahastin, S., 2007, "Study of Intermittent Low-Pressure Superheated Steam and Vacuum Drying of a Heat-Sensitive Material", Drying Technology, Vol. 25, No. 1, pp. 205-223.
Wachiraphansakul, S. and Devahastin, S., 2007, "Drying Kinetics and Quality of Okara Dried in a Jet Spouted Bed of Sorbent Particles", LWT - Food Science and Technology, Vol. 40, No. 2, March, pp. 207-219.
Panyawong, S. and Devahastin, S., 2007, "Determination of Deformation of a Food Product Undergoing Different Drying Methods and Conditions via Evolution of a Shape Factor", Journal of Food Engineering, Vol. 78, No. 1, January, pp. 151-161.
Kerdpiboon, S., Kerr, W.L., Devahastin, S., 2006, "Neural Network Prediction of Physical Property Changes of Dried Carrot as a Function of Fractal Dimension and Moisture Content", Food Research International, Vol. 39, No. 10, December, pp. 1110-1118.
Kongsoontornkijkul, P., Ekwongsupasarn, P., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2006, "Effects of Drying Methods and Tea Preparation Temperature on the Amount of Vitamin C in Indian Gooseberry Tea", Drying Technology, Vol. 24, No. 11, pp. 1509-1513.
Leeratanarak, N., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2006, "Drying Kinetics and Quality of Potato Chips Undergoing Different Drying Techniques", Journal of Food Engineering, Vol. 77, No. 3, December, pp. 635-643.
Srisamran, C. and Devahastin, S., 2006, “Numerical Simulation of Flow and Mixing Behavior of Impinging Streams of Shear-Thinning Fluids”, Chemical Engineering Science, Vol. 61, No. 15, August, pp. 4884-4892.
Devahastin, S., Tapaneyasin, R., and Tansakul, A., 2006, "Hydrodynamic Behavior of a Jet Spouted Bed of Shrimp", Journal of Food Engineering, Vol. 74, No. 3, June, pp. 345-351.
Devahastin, S., and Pitaksuriyarat, S., 2006, "Use of Latent Heat Storage to Conserve Energy during Drying and Its Effect on Drying Kinetics of a Food Product", Applied Thermal Engineering, Vol. 26, No. 14-15, October, pp. 1705-1713.
Wang, S.J., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 2006, "Effect of Temperature Difference on Flow and Mixing Characteristics of Laminar Confined Opposing Jets", Applied Thermal Engineering, Vol. 26, No. 5-6, April, pp. 519-529.
Wang, S.J., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 2005, "A Numerical Investigation of Some Approaches to Improve Mixing in Laminar Confined Impinging Streams", Applied Thermal Engineering, Vol. 25, No. 2&3, February, pp. 253-269.
Niamnuy, C. and Devahastin, S., 2005, "Drying Kinetics and Quality of Coconut Dried in a Fluidized Bed Dryer", Journal of Food Engineering, Vol. 66, No. 2, January, pp. 267-271.
Suvarnakuta, P., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 2005, "Drying Kinetics and ß-Carotene Degradation in Carrot Undergoing Different Drying Processes", Journal of Food Science, Vol. 70, No. 8, October, pp. 520-526.
Wachiraphansakul. S. and Devahastin, S., 2005, "Drying Kinetics and Quality of Soy Residue (Okara) Dried in a Jet Spouted Bed Dryer", Drying Technology, Vol. 23, No. 6, pp. 1229-1242.
Permprasert, J. and Devahastin, S., 2005, "Evaluation of the Effects of Some Additives and pH on Surface Tension of Aqueous Solutions using a Drop-weight Method", Journal of Food Engineering, Vol. 70, No. 2, September, pp. 219-226.
Tapaneyasin, R., Devahastin, S., and Tansakul, A., 2005, "Drying Methods and Quality of Shrimp Dried in a Jet-Spouted Bed Dryer", Journal of Food Process Engineering, Vol. 28, No. 1, February, pp. 35-52.
Methakhup, S., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2005, "Effects of Drying Methods and Conditions on Drying Kinetics and Quality of Indian Gooseberry Flake", LWT - Food Science and Technology, Vol. 38, No. 6, September, pp. 579-587.
Suvarnakuta, P., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Mujumdar, A.S., 2005, "Drying Kinetics and Inversion Temperature in a Low-Pressure Superheated Steam-Drying System", Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 44, No. 6, pp. 1934-1941.
Namsanguan, Y., Tichangtong S., Tia, W., Soponronnarit, S., and Devahastin, S., 2005, "Simulation of a Mixed Air and Superheated Steam Drying System", Drying Technology, Vol. 23, No. 1-2, pp. 225-248.
Niamnuy, C. and Devahastin, S., 2005, "Effects of Geometry and Operating Conditions on the Mixing Behavior of an In-line Impinging Stream Mixer", Chemical Engineering Science, Vol. 60, No. 6, pp. 1701-1708.
Devahastin, S., Suvarnakuta, P., Soponronnarit, S., and Mujumdar, A.S., 2004, "A Comparative Study of Low-pressure Superheated Steam and Vacuum Drying of a Heat-sensitive Material", Drying Technology, Vol. 22 No. 8, pp. 1845-1867.
Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2004, "Drying Kinetics and Quality of Shrimp Undergoing Different Two-Stage Drying Processes", Drying Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 759-778.
Devahastin, S. and Mujumdar, A.S., 2002, "A Numerical Study of Flow and Mixing Characteristics of Laminar Confined Impinging Streams", Chemical Engineering Journal, Vol. 85, No. 2&3, January, pp. 215-223.
Mujumdar, A.S. and Devahastin, S., 2002, "Innovation in Drying Technologies and Future Trends", Chemical Industry Digest, XV.4, pp. 52-61.
Devahastin, S. and Mujumdar, A.S., 2001, "A Study of Turbulent Mixing of Confined Impinging Streams Using a New Composite Turbulence Model", Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 40, No. 22, pp. 4998-5004. [*Canada]
Devahastin, S. and Mujumdar, A.S., 2001, "A Numerical Study of Mixing in a Novel Impinging Stream In-line Mixer", Chemical Engineering and Processing, Vol. 40, No. 5, pp. 459-470.
Devahastin, S. and Mujumdar, A.S., 2001, "Some Hydrodynamic and Mixing Characteristics of a Pulsed Spouted Bed Dryer", Powder Technology, Vol. 117, No. 3, pp. 189-197.
Mujumdar, A.S., Hosseinalipour, S.M., and Devahastin, S., 2000, "A Two-Dimensional Superheated Steam Impinging Stream Dryer: A Computational Model", Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, Vol. 48, No. 3, pp. 287-299.
Devahastin, S. and Mujumdar, A.S., 2000, "Evaluation of Some Transport and Thermodynamic Properties of Superheated Steam: Effects of Steam Temperature and Pressure", Drying Technology - An International Journal, Vol. 18, No. 4&5, pp. 1055-1071.
Ng, K.W., Devahastin, S., Mujumdar, A.S., and Arai, N., 1999, "Passive Enhancement Technique for Free Convection-Dominated Melting of a Phase Change Material in a Horizontal Cylindrical Annulus," Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol. 32, No. 3, pp. 353-357.
Gong, Z.-X, Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 1999, "Enhanced Heat Transfer in Free Convection-Dominated Melting in a Rectangular Cavity with an Isothermal Vertical Wall", Applied Thermal Engineering, Vol. 19, No. 12, December, pp. 1237-1251. [*McGill University]
Devahastin, S., Mujumdar, A.S., and Raghavan, G.S.V., 1999, "Hydrodynamic Characteristics of a Rotating Jet Annular Spouted Bed", Powder Technology, Vol. 103, No. 2, July, pp. 169-174. [*McGill University]
Devahastin, S., Mujumdar, A.S., 1999, "Batch Drying of Grains in a Well-Mixed Dryer-Effect of Continuous and Stepwise Change in Drying Air Temperature", Transactions of the ASAE, Vol 42, No. 2, pp. 421-425.
Devahastin, S., Siow, S.L., and Mujumdar, A.S., 1998, "Effect of Inclination on Free Convective Heat Transfer during Melting of a Phase Change Material in a Rectangular Enclosure", Applied Mechanics and Engineering, Vol. 3, No. 3, pp. 491-515.
Ng, K.W., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 1998, "Free Convective Melting of a Phase Change Material in a Horizontal Cylindrical Annulus", Tambov State Technical University Transactions, Vol. 4, No. 1, pp. 40-52.
Devahastin, S., Mujumdar, A.S., and Raghavan, G.S.V., 1998, "Diffusion-Controlled Batch Drying of Particles in a Novel Rotating Jet Annular Spouted Bed", Drying Technology, Vol. 16, No. 3-5, pp. 525-543.
Devahastin, S., Bassila, S., Mujumdar, A.S., 1998, "A Colorimetric Technique to Quantify Wheat Grain Damage during Drying", Drying Technology, Vol. 16, No. 1&2, pp. 341-349.
Gong, Z.-X., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 1997, "A Two-Dimensional Finite Element Model for Wheat Drying in a Novel Rotating Jet Spouted Bed", Drying Technology, Vol. 15, No. 2, pp. 575-592.
วารสารระดับประเทศ
เพชรรัตน์ ใจบุญ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2553, "ผลของเจลาทิไนเซชันที่มีต่อสมบัติด้านเนื้อสัมผัสของข้าวเหนียวกล้อง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 393-396.
ชลิดา เนียมนุ้ย, มะลิ นาชัยสินธุ์, จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ และสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2553, "อิทธิพลของสภาวะการอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของถั่วเหลือง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 293-296.
สโรบล สโรชวิกสิต, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2550, “การทำแห้งน้ำสับปะรดด้วยเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย”, วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 131-134.
ธนิต สวัสดิ์เสวี, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ฤทธิไกร งามชุ่ม และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, "การอบแห้งกล้วยหอมหั่นบางด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 809-816.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Phungamngoen, C., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2010, “Effect Drying Methods on Heat Resistance of Salmonella attached on Vegetable Surface during Drying”, The 5th International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technology, December 7-9, Siam Hotel and Conference Center, Bangkok, Thailand.
Borompichaichartkul, C., Chinprahast, N., Devahastin, S., Wiset, L., Poomsa-ad, N., and Ratchapo, T., 2010, “Multistage Heat Pump Drying of Macadamia Nut Under Modified Atmosphere”, The 17th International Drying Symposium, Magdeburg, Germany, pp. 1852-1858.
Choicharoen, K., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2010, "Comparative Evaluation of Hot Air and Superheated Steam Impinging Stream Drying of a High-Moisture Particulate Material", The 17th International Drying Symposium (IDS 2010), October 3-6, MARITIM Hotel, Magdeburg, Germany, pp. 1110-1115.
Jaiboon, P., Prachayawarakorn, S., Devahastin, S., Soponronnarit, S., 2010, “Effect of Gelatinization on Textural and Pasting Properties of Brown Waxy Rice”, The 17th International Drying Symposium, Magdeburg, Germany, pp. 2062-2068.
Niamnuy, C., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Vijaya Raghavan, G.S., 2008, "Modeling Shrimp Drying using Heat/Mass Transfer and Solid Mechanics Concepts", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 501-507.
Kerdpiboon, S. and Devahastin, S., 2006, "Use of Fractal Analysis to Monitor Physical Property Changes of Biomaterials under Various Drying Conditions", The 15th International Drying Symposium (IDS 2006), August 23-26, Budapest, Hungary, pp. 547-553.
Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., and Soponronnarit, S., 2005, "Drying Kinetics and Quality of Carrot Dried by Far-Infrared Radiation under Vacuum Condition", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Bangkok, Thailand.
Wachiraphansakul, S. and Devahastin, S., 2005, "Drying Kinetics of Okara in a Jet Spouted Bed of Sorbent Particles", The 4th Asia Pacific Drying Conference 2005, December 13-15, Science City, Kolkata, India, pp. 399-413.
Mujumdar, A.S. and Devahastin, S., 2005, "Recent Advances in Drying Technologies for Roots", The 2nd International Symposium on Sweet Potato and Cassava (2ISSC), June 14-17, Corus Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia (invited).
Suvarnakuta, P., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 2004, "Drying Kinetics and Degradation of ß -Carotene of Carrot Undergoing Different Drying Processes", International Workshop and Symposium on Industrial Drying (IWSID 2004), December 20-23, Mumbai, India, pp. 238-245.
Wang, S.J., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 2004, "A Computational Study of Approaches to Improve Mixing under Laminar Confined Opposing Streams", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 627-632.
Suvarnakuta, P., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Mujumdar, A.S., 2004, "Drying Rates and Inversion Temperatures of Porous Particles Undergoing Low-pressure Superheated Steam and Vacuum Drying", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 60-64.
Sathapornprasath, K., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2004, "Effects of Operating Conditions on the Overall Performance of an Air-and Superheated Steam-operated Impinging Stream Dryer", The 15th International Symposium on Transport Phenomena, May 9-13, Bangkok, Thailand, pp. 55-59.
Devahastin, S., 2004, "Superheated Steam Drying of Food Products : A Review", International Workshop and Symposium on Industrial Drying (IWSID 2004), December 20-23, Mumbai, India, pp. 114-120.
Ingkasuwan, P., Reongdaj, K., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2003, "Determination of Optimized Drying Conditions for Pressed Bone using Its Drying Kinetics and Physical Properties", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 505-512.
Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2003, "Drying Kinetics and Quality of Shrimp Undergoing Two-Stage Superheated Steam and Heat Pump Drying", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 457-467.
Tapaneyasin, R., Davahastin, S., and Tansakul, A., 2003, "Some Hydrodynamic Characteristics of A Jet Spouted Bed of Shrimp", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 321-331.
Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2002, "Quality Assessment of Dried Shrimp Using Two-Stage Superheated Steam and Heat Pump Dryers", International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, 505-515.
Devahastin, S., 2002, "Superheated Steam Drying of Food Products", FoSTAT/ProPak Asia 2002 Food Conference, Bangkok, Thailand (invited).
Devahastin, S. and Mujumdar, A.S., 2002, "A Numerical Study of Flash Drying Characteristics of a Two-Dimensional Impinging Stream Dryer," The 13th International Drying Symposium (IDS' 2002), August 27-30, Beijing, China, Vol. B., pp. 817-827.
Wu, J., Devahastin, S., and Mujumdar, A.S., 2000, "Experimental and Numerical Studies of an Impinging Stream Dryer Configuration," The 50th Canadian Chemical Engineering Conference, Montreal, Quebec, Canada.
Devahastin, S. and Mujumdar, A.S., 2000, "Hydrodynamic, Heat Transfer and Mixing Characteristics of Laminar Two-Dimensional Opposing Jets: A Computational Study," The 50th Canadian Chemical Engineering Conference, Montreal, Quebec, Canada.
Mujumdar, A.S., Devahastin, S., and Raghavan, G.S.V., 1999, "Spouted Bed Drying: Overview of Contributions from McGill University," Proceedings of the 1st Asia-Australia Drying Conference, Ball, Indonesia, pp. 670-681.
Devahastin, S., Gong, Z.-X., Mujumdar, A.S., and Arai, N., 1998, "Free Convective Heat Transfer during Melting of a Phase Change Material in a Rectangular Enclosure: Effect of Inclination", The 11th International Heat Transfer Conference, Vol. 7, Kyongju, Korea, pp. 133-138.
Mujumdar, A.S., Devahastin S., and Ogura, H., 1998, "Batch Drying in a Novel Rotating Spouting Bed with Continuous and Intermittent Heating", 1998 American Institute of Chemical Engineers Annual Meeting, Miami, USA.
Devahastin, S., Ng, K.W., and Mujumdar, A.S., 1998, "Preliminary Study of a Novel Thermal Storage-Spouted Bed Contactor for Particulate Drying", The 48th Canadian Chemical Engineering Conference, London, Ontario, Canada.
Devahastin S. and Mujumdar, A.S., 1998, "Batch Drying of a Particulate Material in a Well-Mixed Dryer at Constant Bed Temperature", The 11th International Drying Symposium, Halkidiki, Greece, pp. 456-463.
Hosseinalipour, S.M., Devahastin, S., Mujumdar, A.S., 1998, "Evaluation of a Superheated Steam Impinging Stream Dryer Performance Via a Numerical Approach", The 11th International Drying Symposium, Halkidiki, Greece, pp. 232-239.
Devahastin, S., Mujumdar, A.S., and Raghavan, G.S.V., 1996, "Spouted Beds Research at McGill University", The International Conference on Food Industry Technology and Energy Applications, Bangkok, Thailand, pp. 22-29.
Devahastin, S., Gong, Z.-X., Mujumdar, A.S., 1996, "Two Dimensional Finite Element Model for Wheat Drying", The International Conference on Food Industry Technology and Energy Applications, Bangkok, Thailand, pp. 59-68.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
เพชรรัตน์ ใจบุญ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2552, “ผลของฟลูอิไดเซชันอุณหภูมิที่มีต่อคุณภาพของข้าวเหนียว”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 2.
ยุวธิดา ครองทรัพย์, นฤมล จียโชค, กรณ์กนก อายุสุข, คณิต กฤษณังกูร และสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2552, “ผลของปริมาณกรดไขมันอิสระเริ่มต้นในน้ามันร้าข้าวดิบต่อปริมาณแกมมา-โอไรซานอลคงเหลือในน้ามันร้าข้าวหลังท้าปฏิกิริยาให้เป็นกลางด้วยด่าง”, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15-17 ตุลาคม, เดอะไทด์ รีสอร์ท, จ.ชลบุรี.
ลัดดา ไพบูลย์กิจ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2549, "แบบจำลองการถ่ายโอนความร้อนของวัสดุอาหารขณะแช่แข็งแบบ Cryomechanics", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 4.
เอื้ออารี ถมค้าพาณิชย์ และสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2549, "การศึกษาการอบแห้งกล้วยภายใต้สภาวะไม่คงที่โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งภายใต้สภาวะความดันต่ำและสภาวะสุญญากาศ", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 46.
ฉัตรชัย นิมมล, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ธนิต สวัสดิ์เสวี และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การอบแห้งแครอทด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลภายใต้สภาวะสุญญากาศ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 456-463.
กิตติ สถาพรประสาธน์, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "ผลกระทบของสภาวะการทำงานต่างๆ ที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 463-471.
ฤทธิไกร งามชุ่ม, ธนิต สวัสดิ์เสวี, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การอบแห้งกล้วยหอมด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 530-542.
ยุวนารี นามสงวน, วารุณี เตีย, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "ลักษณะของการอบแห้งกุ้งด้วยเทคนิควิธีการอบแห้งแบบสองขั้นตอนในสภาวะการอบแห้งที่แตกต่าง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 620-629.
ยุวนารี นามสงวน, วารุณี เตีย, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "Quality Assessment of Dried Shrimp using Two-stage Superheated Steam and Heat Pump Dryers", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 222-229.
รางวัลที่ได้
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Certificate Taylor & Francis for Exemplary Service to Drying Technology and Excellence in Drying Research Contributions
2009 TRF-CHE-SCOPUS Reserarcher Award สาขา Engineering and Multidisciplinary Technology
Young Scientist of Drying in Asia-Pacific Region จาก Hong Kong University of Science and Technology
รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2547 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

return topic