ผศ.ดร.ถิรนันท์ คุณานพรัตน์
รศ.ดร.ถิรนันท์ คุณานพรัตน์
Thiranan Kunanopparat (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง นักวิจัย / รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
โทรศัพท์ 0-2470-9343 โทรสาร 0-2427-9240
E-mail Address : thiranan.kun@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2551 ปริญญาเอก Ph.D. Food Science Montpellier SupAgro ฝรั่งเศส
2543 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2540 ปริญญาตรี วท.บ.
เกียรตินิยม
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย bioplastic and biocomposite materials, Charcoal-grilling process
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
อิทธิพลของปริมาณอะเมโลสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของโดทอดแบบจุ่ม 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป [BIOTEC45-46] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของปริมาณอะไมโลสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของแป้งทอดแบบจุ่ม [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การใช้ไฮโดรคอลลอยด์เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารหลังทอด [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
ผลของลิกนินคราฟท์ที่มีต่อสภาวะการอัดรีดและสมบัติทางกายภาพของวัสดุย่อยสลายที่ทำจากรำข้าวสกัดน้ำมัน (สกว.2555 (นักวิจัยรุ่นใหม่)) 2557 หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด biphenyl และสารก่อมะเร็งประเภท PAHs ในผลิตภัณฑ์ไก่ย่างยากิโทริแบบใช้ถ่านไม้ (สวทช. 2556 (ทุนร่วมวิจัย)) 2559 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การลดเวลาแช่สารฟอสเฟตของผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็ง (ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท 2558) หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpuang, J., Nopharatana, M., Tangduangdee, C., Siriwattanayotin, S., 2016, "Reduction of the Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) Content of Charcoal Smoke during Grilling by Charcoal Preparation using High Carbonization and A Pre-Heating Step”, Food Additives & Contaminants: Part A, Vol. 33, No. 3, pp. 385-390.
Prathomtong, P., Panchatee, C., Kunanopparat, T., Srichumpoung, W., and Nopharatana, M., 2016, "Effects of Charcoal Composition and Oil Droplet Combustion on The Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content of Smoke during The Grilling Process", International Food Research Journal, Vol. 23, No. 4, pp. 1372-1378.
Klanwan Y., Kunanopparat T., Menut, P., and Siriwattanayotin, S., 2016, "Valorization of Industrial By-Products though Bioplastic Production: Defatted Rice Bran and Kraft Lignin Utilization", Journal of Polymer Engineering, Vol. 36, No. 5, July, pp. 529-536.
Kunanopparat, T., Menut, P., Srichumpoung, W., and Siriwattanayotin, S., 2014, "Characterization of Defatted Rice Bran Properties for Biocomposite Production", Journal of Polymers and the Environment, Vol. 22, No. 4, pp. 559-568.
Sakunkittiyut, Y., Kunanopparat, T., Menut, P., and Siriwattanayotin, S., 2013, “Effect of Kraft Lignin on Rheological Properties, Protein Aggregation and Functional Properties of Fish Protein-Based Bioplastic”, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 127, No. 3, pp. 1703-1710.
Chantapet, P. Kunanopparat T., Menut, P., and Siriwattanayotin, S., 2013, “Extrusion Processing of Wheat Gluten Bioplastic: Effect of the Addition of Kraft Lignin”, Journal of Polymers and the Environment, Vol. 21, No. 3, pp. 864–873.
Muensri, P., Kunanopparat, T., Menut, P., and Siriwattanayotin, S., 2011, "Effect of Lignin Removal on the Properties of Coconut Coir Fiber/Wheat Gluten Biocomposite", Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 42, No. 2, February, pp. 173-179.
Kunanopparat, T., Menut P., Morel, M.-H., and Guilbert, S., 2009, “Modification of the Wheat Gluten network by Kraft Lignin addition”, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Vol. 57, No.18, pp. 8526-8533. [*France]
Kunanopparat, T., Menut, P., Morel, M.-H., and Guilbert S., 2008, “Plasticized Wheat Gluten reinforcement with Natural Fibers: Effect of Thermal Treatment on the Fiber/Matrix Adhesion”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 39, No. 12, pp. 1787-1792. [*France]
Kunanopparat T., Menut P., Morel M.-H and Guilbert S., 2008, “Reinforcement of Plasticized Wheat Gluten with Natural Fibers: From Mechanical Improvement to Deplasticizing Effect”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 39, No. 5, pp. 777-785. [*France]
วารสารระดับประเทศ
เพียงโสม ชาญชัยวรวิทย์, ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ และวลัยพร ศรีชุมพวง, 2547, "การใช้ฟิล์มไฮโดรคอลลอยด์เพื่อรักษาคุณภาพของกล้วยหลังทอด", อาหาร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 164-170.
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์, มณฑิรา นพรัตน์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และวลัยพร ศรีชุมพวง, 2546, "การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป", อาหาร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 299-307.
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "อิทธิพลของปริมาณอะไมโลสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของโดทอดแบบจุ่ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 221-234.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Baka, R., Kunanopparat, T., and Siriwattanayotin, S., 2016, "Reduction of Phosphate Soaking Time for Shrimp Product using Pulsed Vacuum Condition", The 9th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, September 8-10, IMPACT Exhibition and Convention Center, Nonthaburi, Thailand.
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpuang, J., and Nopharatana, M. 2016, "Effect of Grilling Temperature on Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Content in Steamed Chicken Meat", International Conference on Food and Applied Bioscience, February 4-5, The Empress Hotels, Chiang Mai, Thailand.
Chaemsai, S., Kunanopparat, T., Srichumpoung, W., Nopharatana, M., Tangduangdee, C., and Siriwattanayotin, S., 2015, "Reduction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content of Charcoal Smoke during Grilling Process by Charcoal Preparation", 2015 Global Engineering & Applied Science Conference, December 2-4, Sunshine City, Tokyo, Japan.
Chantapet, P., Kunanopparat, T., and Siriwattanayotin, S., 2012, "Enlarged Extrusion Window of Rice Bran Protein Bioplastic using Kraft Lignin", International Congress on Food Engineering and Processing, March 28-30, Bangkok, Thailand.
Tunsakul, A., Kunanopparat, T., and Siriwattanayotin, S., 2012, "Effect of Reducing Agent on Rheological and Functional Properties of Defatted Rice Bran Protein-Based Material", International Congress on Food Engineering and Processing, March 28-30, Bangkok, Thailand.
Sakunkittiyut, Y., Kunanopparat, T., and Siriwattanayothin, S., 2011, "Effect of Kraft Lignin on Processability and Physical Properties of Fish Protein-based Bioplastic", The 1st EnvironmentAsia International Conference on“Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity”, March 22-25, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand.
Chaisaranpat, C., Kunanopparat, T., and Siriwattanayothin, S., 2011, "Properties of Coconut Fiber/fish Protein Biocomposite with Different Lignin Content", International Conference in Agricultural Engineering (TSAE 2011) "Novelty, Clean and Sustainable", March 31 - April 1, Chol Chan Pattaya Resort, Chonburi, Thailand.
Muensri, P., Kunanopparat, T., and Siriwattanayothin, S., 2010, "Effect of Lignin Content on Properties on Coconut Coir Fiber/wheat Gluten Bioconposite”, The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD 2010), March 4-6, Royal Mekong Nong Khai Hotel, Nong Khai, Thailand, p. 405.
Rattanatham, P., Kunanopparat, T., and Siriwattanayotin, S., 2010, “Improvement of Rheological and Functional Properties of Defatted Rice Protein Bioplastic by Kraft Lignin Addition”, Internation Conferance on Agriculture and Agro-Industry (ICAAI 2010), November 19-20, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
Kunanopparat, T., Menut, P., Morel, M.-H., and Guilbert, S., 2007, "Reinforcement of Agropolymer based Materials with Natural Fibers: From Mechanical Improvement to Anti-plasticizing Effect", Eurofillers 2007, August 26-30, Zalakaros, Hungary.
Kunanopparat, T., Menut, P., Morel, M.-H., and Guilbert, S., 2007, "Evaluation of the Reinforcement Effect on Wheat Gluten/natural Fiber Biocomposites", The 16th International Conference on Composite Materials (ICCM-16), July 8-13, Kyoto, Japan.
Kunanopparat, T., Menut, P., Morel, M.-H., and Guilbert, S., 2007, "Wheat gluten-based biocomposite: Effect of natural fiber reinforcement", The 6th European Young Cereal Scientist and Technologist Workshop, April 30 - May 2, Montpellier, France.
Gastaldi, E., Angellier, H., Menut P., Kunanopparat T., Gontard N., and Guilbert, S., 2006, "Wheat Gluten-based Biomaterials: Composites and Nanocomposites", International Gluten Workshop, September 14-16, San Francisco, CA, USA.


return topic