การใช้เอนไซม์ปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่ (ระยะที่ 1-2)
Improved Production of Animal Feed from Feather by Enzymatic Method (Phase 1-2)


ผศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข  (หัวหน้าโครงการ)
Worapot Suntornsuk. (Asst. Prof.)
ผศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข
Leena Suntornsuk. (Asst. Prof.)

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

อุตสาหกรรมแปรรูปไก่ผลิตของเหลือทิ้งจากการแปรรูป อาทิ เลือด เครื่องใน กระดูกไก่ และขนไก่ โดยเฉพาะขนไก่เหลือทิ้งคาดว่ามีถึงประมาณ 50,000 - 80,000 ตันต่อปี ขนไก่เหล่านี้ประกอบด้วยโปรตีนประมาณ 85% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรตีนโครงสร้างซับซ้อนประเภทเคราติน (keratin) โปรตีนประเภทนี้ย่อยสลายได้ยากและหากสะสมในปริมาณมากอาจก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากขนไก่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยเอนไซม์ย่อยโปรตีนปกติที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นขนไก่ไม่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ได้โดยตรงแต่ต้องมีการแปรรูปก่อน การแปรรูปมักนิยมทำเป็นกระบวนการใช้ความร้อนและความดันสูงประมาณ 130-150 องศาเซลเซียส และความดัน 30-50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 0.5-2.5 ชั่วโมง ซึ่งการผลิตขนไก่ป่นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ และที่สำคัญต้องใช้พลังงานสูงทำให้ขนไก่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการบางส่วน อาทิ กรดอะมิโนจำเป็นบางชนิด
ขณะนี้ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้คัดเลือกและเก็บรวบรวมจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ย่อยสลายขนไก่จำนวนหนึ่ง นอกจากนี้กำลังพัฒนากระบวนการย่อยสลายขนไก่ด้วยจุลินทรีย์ดังกล่าวซึ่งงานวิจัยได้ก้าวหน้าไปด้วยดี อย่างไรก็ตามความสามารถในการย่อยขนไก่ของจุลินทรีย์นั้นมาจากเอนไซม์เคราติเนส (keratinase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อยเคราตินในขนไก่ จึงควรมีการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์เคราติเนสจากจุลินทรีย์ดังกล่าว เพื่อใช้ปรับปรุงการย่อยสลายโปรตีนที่ย่อยยาก (เคราติน) ในขนไก่ให้เป็นโปรตีนย่อยง่ายและใช้โปรตีนคุณภาพดีดังกล่าวเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมทั้งการใส่เอนไซม์เคราติเนสเป็นส่วนผสมโดยตรงในอาหารสัตว์ที่มีขนไก่ให้เป็นโปรตีนย่อยง่ายและใช้โปรตีนคุณภาพดีดังกล่าวเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวมทั้งการใส่เอนไซม์เคราติเนสเป็นส่วนผสมโดยตรงในอาหารสัตว์ที่มีขนไก่ป่นผสมอยู่จะเป็นการช่วยทำให้โปรตีนในอาหารสัตว์มีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้นข้อมูลจากงานวิจัยนี้จะนำไปประยุกต์ใช้เอนไซม์เคราติเนสในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่ได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประยุกต์ใช้เอนไซม์เคราติเนสที่ผลิตจากจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ในประเทศย่อยขนไก่ให้เป็นโปรตีนย่อยง่ายสำหรับเป็นอาหารสัตว์ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขนไก่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่ภายในประเทศและช่วยลดต้นทุนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์จากขนไก่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

  1. เป็นการพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนย่อยง่ายจากขนไก่ด้วยเอนไซม์จากจุลินทรีย์ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมโปรตีนในอาหารสัตว์ทดแทนการนำเข้ากากถั่วเหลืองและปลาป่น
  2. เป็นการลดปริมาณขนไก่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแปรรูปไก่ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลภาวะแวดล้อม
  3. เป็นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางโภชนาการของขนไก่
  4. ช่วยลดปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารสัตว์จากต่างประเทศ
  5. ช่วยลดปริมาณการนำเข้าของเอนไซม์จากต่างประเทศ
  6. ข้อมูลที่ได้จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์จากขนไก่ด้วยเอนไซม์ รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานและนำไปสู่การจดสิทธิบัตรในอนาคต
return topic

Revised: 3 August 2001/13:43:10
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.