FAQs
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับทุนวิจัย


ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
  แนวทางในการขอครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
  จะขอรับการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย จะต้องทำอย่างไร
  การพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยเป็นอย่างไร
  เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย หรือเมื่อมีครุภัณฑ์วิจัยใหม่ที่ใช้ทุนวิจัยหรือทุนอื่นๆ ในการจัดซื้อ จะต้องทำอย่างไร
  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานหลักครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
  ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยเสีย ต้องซ่อมแซม จะต้องทำอย่างไร
  จะทราบได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยมีครุภัณฑ์วิจัยอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน
  การขอใช้บริการครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยและครุภัณฑ์วิจัยอื่นๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย จะต้องทำอย่างไรQ1: แนวทางในการขอครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
ตอบ : มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ปีละ 20 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการจัดซื้อครุภัณฑ์ชิ้นใหญ่ราคาประมาณ 5 - 10 ล้านบาท จุดประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าวร่วมกัน และผลที่ได้มี Impact สูงต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ครุภัณฑ์วิจัยกลางแต่ละชิ้นจะมีหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลผู้รับผิดชอบ นักวิจัยและนักศึกษาจากทุกหน่วยงานสามารถขอใช้ได้


Q2: จะขอรับการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย จะต้องทำอย่างไร
ตอบ : 1. สำรวจความต้องการของการใช้ครุภัณฑ์วิจัย (ออกแบบสำรวจให้บุคลากร นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย – พิจารณาความต้องการใช้ ความคุ้มค่าในการใช้งาน โอกาสในการให้บริการวิชาการ)
2. หาข้อมูล spec ของครุภัณฑ์ ราคาครุภัณฑ์ ผู้จำหน่ายครุภัณฑ์
3. เขียนข้อเสนอโครงการขอทุนครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ในหัวข้อคล้ายกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ประกอบด้วย ชื่อครุภัณฑ์ (ชื่อเฉพาะภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ และชื่อเรียกขานทั่วไป) หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน (การบริหารจัดการและการให้บริการ) งบประมาณแยกเป็นรายการครุภัณฑ์ย่อย ผลที่คาดว่าจะได้รับ (งานวิจัย บทความวิชาการ จำนวนผู้ที่ใช้บริการ เงินรายได้จากการบริการวิชาการ) สถานที่ตั้งครุภัณฑ์ ความพร้อมในการจัดซื้อ ชื่อสังกัดที่ติดต่อของผู้ประสานงานหลัก
4. จัดทำบันทึกข้อความเรียนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการขอรับการสนับสนุนงบจัดซื้อครุภัณฑ์ พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 1-3 ส่งที่ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาได้ตลอดทั้งปี


Q3: การพิจารณาให้การสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยเป็นอย่างไร
ตอบ :คณะกรรมการเฉพาะกิจจะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นตามข้อเสนอโครงการ ตามแนวทางตาม Q1 คือการใช้ประโยชน์สูงสุดและจำนวนเงินครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยที่มีอยู่ในขณะนั้น หากไม่เพียงพอ และมีความเหมาะสมในการจัดซื้อ อาจจะพิจารณาให้จัดซื้อในปีงบประมาณใหม่
การพิจารณาในแต่ละครั้ง อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณา เพราะจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยจัดทำเอกสารหรือสัมภาษณ์ผู้ขอสนับสนุน


Q4: เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย หรือเมื่อมีครุภัณฑ์วิจัยใหม่ที่ใช้ทุนวิจัยหรือทุนอื่นๆ ในการจัดซื้อ จะต้องทำอย่างไร
ตอบ : กรอกรายละเอียดของครุภัณฑ์วิจัยลงในระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย และขอให้ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ


Q5: หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ประสานหลักครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
ตอบ : 1. ให้บริการครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย (แนวทางในการบริหารจัดการ การจัดทำ Log book การคิดค่าบริการ การเก็บและส่งเงินค่าบริการ)
2. จัดเก็บและสำรวจข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น จำนวนผู้ใช้ จำนวนโครงการวิจัย จำนวนบทความวิชาการที่เกิดจากการใช้ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
3. ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์วิจัยให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
4. กรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์กลางให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
5. จัดทำรายงานการใช้ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยเสนอผู้บริหารทุกสิ้นปีงบประมาณ


Q6: ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยเสีย ต้องซ่อมแซม จะต้องทำอย่างไร
ตอบ : ถ้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน ให้ดำเนินการตามนั้น
ถ้าหลังจากหมดระยะเวลารับประกันแล้ว ให้ผู้ดูแลครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยจัดทำบันทึกข้อความเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเพื่อขออนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุ หรือค่าบำรุงรักษา โดยแนบเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากศูนย์จำหน่ายหรือร้านค้าด้วย (ถ้ามี)


Q7: จะทราบได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยมีครุภัณฑ์วิจัยอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน
ตอบ :
ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์วิจัยตามห้องปฏิบัติการทดลอง / หน่วยงาน และ ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/sgroup.htm


Q8: การขอใช้บริการครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยและครุภัณฑ์วิจัยอื่นๆ ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย จะต้องทำอย่างไร
ตอบ :
ทั้งบุคลากรภายใน นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการติดต่อขอใช้ดังนี้
1. ติดต่อผู้ประสานงานหลักครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย หรือเจ้าของครุภัณฑ์วิจัยนั้นโดยตรง
2. สำหรับครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
กำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์บริการครุภัณฑ์วิจัยกลางและจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อให้การบริหารจัดการของครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัยทุกรายการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

Copyright @2011 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center