FAQs
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับทุนวิจัย


การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมีอะไรบ้าง
  การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานมีขั้นตอนอย่างไร
  มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บุคคลากรในวงเงินเท่าไร
  ในกรณีที่ขอรับเงินสนับสนุนไปร่วมประชุมทางวิชาการแต่ใช้ไม่ถึง 50,000 บาท สามารถนำวงเงินที่เหลือไปสมทบครั้งหน้าได้หรือไม่
  ในกรณีที่ขอรับเงินสนับสนุนไปร่วมประชุมทางวิชาการ แต่งบประมาณไม่พอ มีค่าใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท ควรทำอย่างไร
  กรณีที่นำเสนอผลงานวิชาการมากกว่าหนึ่งเรื่อง สามารถขอเงินสนับสนุนเพิ่มได้หรือไม่
  ถ้าไปนำเสนอผลงานวิชาการมากกว่าหนึ่งคนในบทความเดียวกัน จะขอรับเงินสนับสนุนได้หรือไม่
  จะขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิชาการได้คนละกี่ครั้ง
  สามารถนำบทความวิชาการที่เคยขอค่าตีพิมพ์มาใช้ได้หรือไม่
  สามารถใช้บทความวิชาการเก่าที่เคยตีพิมพ์ไปแล้วได้หรือไม่
  เงินที่สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการเป็นเงินก้อนเดียวกับที่สนับสนุนค่าตีพิมพ์หรือไม่
  การขอค่าตีพิมพ์มีหลักเกณฑ์อย่างไร
  การเบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีขั้นตอนอย่างไร
  การเป็นผู้บรรยายรับเชิญในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เช่น invited speaker แต่ไม่ได้นำเสนอผลงานวิชาการ จะสามารถขอรับเงินสนับสนุนได้หรือไม่
  การเบิกค่าใช้จ่ายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมีขั้นตอนอย่างไรQ1: การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมีอะไรบ้าง
ตอบ : 1. ค่าเดินทางหรือค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงานปากเปล่าในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2. ค่าเดินทางหรือค่าลงทะเบียนแบบ Poster presentation ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอลงตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยยอมรับ
ทั้งนี้ ผลงานวิชาการดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย


Q2: การขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ :ผู้ขอรับการสนับสนุนให้ดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกรายละเอียดในแบบ วจ-1 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.kmutt.ac.th/rippc/vjone.htm) พร้อมทั้งแนบบทคัดย่อของผลงานนั้น หนังสือตอบรับให้เข้าร่วมประชุม/ตีพิมพ์ และเอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมนั้นๆ
2. ส่งเอกสารทั้งหมดผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
3. ส่งมาที่ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ เพื่อขออนุมัติต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยต่อไป


Q3: มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้บุคคลากรในวงเงินเท่าไร
ตอบ :มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน 2 ประเภท
1. สนับสนุนให้ไปร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติแบบปากเปล่า หรือนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคนต่อหนึ่งปีงบประมาณ
2. สนับสนุนค่าตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท ต่อคนต่อหนึ่งปีงบประมาณ


Q4: ในกรณีที่ขอรับเงินสนับสนุนไปร่วมประชุมทางวิชาการแต่ใช้ไม่ถึง 50,000 บาท สามารถนำวงเงินที่เหลือไปสมทบครั้งหน้าได้หรือไม่
ตอบ : ไม่สามารถนำวงเงินที่เหลือไปสมทบกับครั้งต่อไปได้


Q5: ในกรณีที่ขอรับเงินสนับสนุนไปร่วมประชุมทางวิชาการ แต่งบประมาณไม่พอ มีค่าใช้จ่ายเกิน 50,000 บาท ควรทำอย่างไร
ตอบ : ให้ดำเนินการขออนุมัติ แยกการขอรับสนับสนุนเป็น 2 ส่วน
1. การขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
2. การขอสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด (ภาควิชา/คณะ)


Q6: กรณีที่นำเสนอผลงานวิชาการมากกว่าหนึ่งเรื่อง สามารถขอเงินสนับสนุนเพิ่มได้หรือไม่
ตอบ :ไม่ว่าจะนำเสนอกี่เรื่อง สามารถขอได้เพียง 50,000 บาท


Q7: ถ้าไปนำเสนอผลงานวิชาการมากกว่าหนึ่งคนในบทความเดียวกัน จะขอรับเงินสนับสนุนได้หรือไม่
ตอบ :
ได้ แต่อยู่ในวงเงิน 50,000 บาท ไม่ว่าจะไปกี่คน


Q8: จะขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิชาการได้คนละกี่ครั้ง
ตอบ :
เมื่อขอรับการสนับสนุนครบ 3 ครั้ง หรือเมื่อครบ 100,000 บาทจะต้องนำผลงานทางวิชาการที่ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาตินั้นมาปรับปรุงเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ มาเสนอก่อนการขอรับการสนับสนุนในครั้งต่อไป


Q9: สามารถนำบทความวิชาการที่เคยขอค่าตีพิมพ์มาใช้ได้หรือไม่
ตอบ :ได้ ขอให้เป็นบทความที่เกี่ยวเนื่องกับผลงานที่เคยขอรับการสนับสนุนไปประชุมวิชาการนานาชาติ


Q10: สามารถใช้บทความวิชาการเก่าที่เคยตีพิมพ์ไปแล้วได้หรือไม่
ตอบ : ได้ แต่ต้องย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี


Q11: เงินที่สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการเป็นเงินก้อนเดียวกับที่สนับสนุนค่าตีพิมพ์หรือไม่
ตอบ :เป็นคนละก้อนกัน ถ้าขอสนับสนุนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติแล้ว ยังสามารถขอค่าตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้อีก


Q12: การขอค่าตีพิมพ์มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ตอบ : ผู้ขอรับการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ จะต้องเป็น Corresponding Author และวารสารนานาชาตินั้นต้องอยู่ในฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยยอมรับและสามารถสืบค้นได้


Q13: การเบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ :เมื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติแล้ว ให้ส่งหลักฐาน/ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ) หนังสือขออนุมัติ และสำเนาบทความวิชาการ 1 ชุด โดยยึดระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
(สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.kmutt.ac.th/rippc/vjone.htm)


Q14: การเป็นผู้บรรยายรับเชิญในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เช่น invited speaker แต่ไม่ได้นำเสนอผลงานวิชาการ จะสามารถขอรับเงินสนับสนุนได้หรือไม่
ตอบ :สามารถขอได้ ถ้าการประชุมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด


Q15: การเบิกค่าใช้จ่ายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ :ส่งแบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน, แบบรายงานการปฏิบัติงาน, หลักฐาน/ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ (สำเนา) หนังสือขออนุมัติตัวบุคคล, Proceedings 1 ชุด โดยยึดระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
(สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.kmutt.ac.th/rippc/vjone.htm)

Copyright @2011 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center