FAQs
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับทุนวิจัย


ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
  แหล่งทุนภายนอก หมายถึงแหล่งทุนใดบ้าง
  จะขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้เมื่อไร
  จะทราบข่าวการประกาศให้ทุนต่างๆ ได้อย่างไร
  เมื่อได้รับทุนแล้ว การทำสัญญารับทุนมีขั้นตอนอย่างไร
  เมื่อได้รับคู่สัญญากลับมาแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป
  โครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก จำเป็นต้องจัดทำประกาศโครงการทุกโครงการหรือไม่
  การคิดค่าบริหารโครงการ ถ้าไม่ได้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้หรือไม่
  การขอขยายเวลาการทำวิจัยต้องทำอย่างไร
  เมื่อจะปิดโครงการ มีขั้นตอนอย่างไรQ1: แหล่งทุนภายนอก หมายถึงแหล่งทุนใดบ้าง
ตอบ : 1. เป็นทุนวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐผ่านหน่วยงานผู้ให้ทุน เช่น สวทช. วช. สกว. สกอ. พพ. และ สนพ. ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาคเอกชน รวมถึงทุนสนับสนุนการวิจัยจากต่างประเทศ
2. ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จะไม่รวมถึงงานการค้า / งานบริการวิชาการ ที่มีระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนดไว้โดยเฉพาะ ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.)Q2: จะขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้เมื่อไร
ตอบ :การเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละทุน ซึ่งศูนย์ฯ จะประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสามารถดูปฏิทินทุนวิจัยได้จากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ หรือสอบถามจากผู้ที่เคยได้รับทุนมาก่อน


Q3: จะทราบข่าวการประกาศให้ทุนต่างๆ ได้อย่างไร
ตอบ :เมื่อแหล่งทุนมีหนังสือแจ้งประกาศให้ทุน ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ จะประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์/นักวิจัยทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ ระบบอินทราเน็ต และอีเมล


Q4: เมื่อได้รับทุนแล้ว การทำสัญญารับทุนมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ : เมื่อได้รับสัญญารับทุนจากแหล่งทุนแล้ว
1. หัวหน้าโครงการลงนามในฐานะพยาน
2. ส่งให้ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ เพื่อเสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามในฐานะผู้รับทุน
3. เมื่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามแล้ว ศูนย์ฯ จะจัดส่งสัญญาไปยังแหล่งทุนให้


Q5: เมื่อได้รับคู่สัญญากลับมาแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป
ตอบ : หัวหน้าโครงการต้องจัดทำประกาศโครงการเสนอให้อธิการบดีลงนาม โดยส่งผ่านทางศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯQ6: โครงการที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอก จำเป็นต้องจัดทำประกาศโครงการทุกโครงการหรือไม่
ตอบ : จำเป็น ดูรูปแบบการจัดทำประกาศโครงการได้จาก http://www.kmutt.ac.th/rippc/fund.htm


Q7: การคิดค่าบริหารโครงการ ถ้าไม่ได้ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้หรือไม่
ตอบ :
ได้ แต่จะต้องต้องทำบันทึกขออนุมัติพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่ออธิการบดี


Q8: การขอขยายเวลาการทำวิจัยต้องทำอย่างไร
ตอบ :
ในกรณีที่ขอขยายเวลาเป็นการภายในให้ทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลพร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน
เพื่อขออนุมัติต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ถ้าขยายเวลาครั้งแรกให้แนบสำเนาประกาศโครงการมาด้วย
แต่ถ้าไม่ใช้ครั้งแรกให้แนบสำเนาเรื่องที่ได้รับอนุมัติครั้งก่อนหน้าทุกครั้ง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอขยายเวลาโครงการได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/fund.htm


Q9: เมื่อจะปิดโครงการ มีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ :1. เพื่อแจ้งแหล่งทุนทราบ ให้หัวหน้าโครงการจัดทำทำบันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการ แจ้งงบประมาณที่เหลือเพื่อส่งคืนแหล่งทุนหรือมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามจำนวนที่แหล่งทุนกำหนด
2. กรณีที่มีครุภัณฑ์ ให้ทำหนังสือส่งคืนแหล่งทุน กรณีที่แหล่งทุนไม่ได้ระบุว่าขอครุภัณฑ์คืน ให้หัวหน้าโครงการประสานกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และทำหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะขอมีชื่อเป็นผู้ดูแลครุภัณฑ์ ขอจัดตั้งไว้ที่เดิม หรือขอส่งคืนให้มหาวิทยาลัย

Copyright @2011 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center