FAQs
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับทุนวิจัย


ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุนประจำปี (ทุน ว.1)
  ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุนประจำปี (ทุน ว.1) คือทุนอะไร
  เปิดรับข้อเสนอโครงการเมื่อไร
  จัดทำข้อเสนอโครงการอย่างไร
  ในแบบข้อเสนอโครงการ หัวหน้าโครงการจำเป็นต้องให้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อหรือไม่
  หัวหน้าโครงการจำเป็นต้องเป็นกรอกข้อมูลโครงการลงในระบบ NRPM ด้วยตนเองหรือไม่
  ไม่กรอกข้อมูลโครงการลงในระบบ NRPM ได้หรือไม่
  การส่งข้อเสนอโครงการ ว.1 สามารถส่งให้ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ เลยได้หรือไม่
  งบประมาณทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยกันได้หรือไม่
  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ วช.
  ทุนว.1 ต้องมีการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยหรือไม่ เมื่อไร
  กรณีขอทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี ต้องส่งข้อเสนอโครงการทุกปีหรือไม่
  ถ้างบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จะทำอย่างไร
  ถ้าสิ้นปีงบประมาณแล้วแต่ยังทำการวิจัยไม่เสร็จสิ้น ต้องทำอย่างไร
  เมื่อจะปิดโครงการต้องทำอย่างไรQ1: ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุนประจำปี (ทุน ว.1) คือทุนอะไร
ตอบ : ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุนประจำปี (ทุน ว.1) คือทุนวิจัยที่รัฐจัดสรรเงินงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเพื่ออุดหนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นประจำปีทุกปี โดยที่จำนวนงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะได้รับในแต่ละปีนั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยและงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อขอรับงบประมาณวิจัยเป็นรายปี
เนื่องจากแบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเรียกว่า “ว.1 ด.” สำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว โครงการเดียว และ “ว.1 ช.” สำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยชุด จึงเรียกชื่อทุนวิจัยนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “ทุน ว.1”Q2: เปิดรับข้อเสนอโครงการเมื่อไร
ตอบ :ประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี สำหรับการทำวิจัยในงบประมาณปีต่อไป เช่น ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเดือนสิงหาคม 2554 สำหรับของบประมาณปี 2556 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555


Q3: จัดทำข้อเสนอโครงการอย่างไร
ตอบ :1. จัดทำข้อเสนอโครงการตามหัวข้อที่ วช. กำหนดให้ตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย “ว.1 ด.” หรือ “ว.1 ช.”
2. กรอกข้อมูลลงในระบบ NRPM
3. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย “ว.1 ด.” หรือ “ว.1 ช.” ให้คณะ/สำนัก/สถาบันรวบรวมเพื่อให้คะแนนและจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย
3. คณะ/สำนัก/สถาบันจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งให้ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาดำเนินการตรวจสอบและสรุปส่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดให้ วช. ต่อไป (ดูรายละเอียดที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/wosho.htm)


Q4: ในแบบข้อเสนอโครงการ หัวหน้าโครงการจำเป็นต้องให้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และลงลายมือชื่อหรือไม่
ตอบ : จำเป็น เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของทาง วช.


Q5: หัวหน้าโครงการจำเป็นต้องเป็นกรอกข้อมูลโครงการลงในระบบ NRPM ด้วยตนเองหรือไม่
ตอบ : การกรอกข้อมูลลงในระบบ NRPM แล้วแต่หน่วยงานต้นสังกัดจะบริหารจัดการว่าจะให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้กรอกข้อมูลเอง หรือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นผู้กรอกให้
(ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ วช. http://nrpm.nrct.go.th/)Q6: ไม่กรอกข้อมูลโครงการลงในระบบ NRPM ได้หรือไม่
ตอบ : ไม่ได้ เพราะถ้าไม่กรอกข้อมูลลงในระบบ NRPM จะถือว่าการส่งข้อเสนอโครงการไม่ครบขั้นตอน และ วช. จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการให้


Q7: การส่งข้อเสนอโครงการ ว.1 สามารถส่งให้ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ เลยได้หรือไม่
ตอบ :
การส่งข้อเสนอโครงการทุนว.1 ต้องส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญมาก่อน และหน่วยงานรวบรวมส่งให้กับศูนย์ฯ


Q8: งบประมาณทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยกันได้หรือไม่
ตอบ :
ได้ แต่ต้องระบุไว้ในข้อเสนอโครงการด้วย ทั้งนี้ ไม่สามารถจะถัวจ่ายเงินจากหมวดครุภัณฑ์ไปหมวดอื่นได้


Q9: หลักเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ วช.
ตอบ :ผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. จะพิจารณาจากความไม่ซ้ำซ้อน และความเหมาะสมของโครงการ เช่น เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาการ เป็นประโยชน์ในการประยุกต์และพัฒนาไปสู่ขั้นอุตสาหกรรม เป็นโครงการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสำคัญหรือเร่งด่วนของประเทศ หรือสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ


Q10: ทุนว.1 ต้องมีการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยหรือไม่ เมื่อไร
ตอบ : เมื่อครบ 6 เดือน หัวหน้าโครงการจะต้องรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนดให้ และกรอกลงในระบบ NRPM ด้วย


Q11: กรณีขอทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี ต้องส่งข้อเสนอโครงการทุกปีหรือไม่
ตอบ :ต้องส่งข้อเสนอโครงการทุกปี พร้อมรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และกรอกลงในระบบ NRPM ด้วย


Q12: ถ้างบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จะทำอย่างไร
ตอบ : หัวหน้าโครงการต้องทำบันทึกต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ


Q13: ถ้าสิ้นปีงบประมาณแล้วแต่ยังทำการวิจัยไม่เสร็จสิ้น ต้องทำอย่างไร
ตอบ : หัวหน้าโครงการต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาการวิจัย พร้อมชี้แจงเหตุผลต่อมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ให้ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 6 เดือน และไม่สามารถขอขยายเวลาต่อเกินกว่า 2 ปีงบประมาณนับจากปีงบประมาณที่ได้รับทุน ว.1


Q14: เมื่อจะปิดโครงการต้องทำอย่างไร
ตอบ :1. ต้องทำบันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการ แจ้งงบประมาณที่เหลือเพื่อส่งคืนมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม พร้อมซีดี 1 แผ่น
2. กรอกข้อมูลในระบบ NRPM เพื่อปิดโครงการ
3. กรณีที่มีครุภัณฑ์ ให้ประสานกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และทำหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าจะขอมีชื่อเป็นผู้ดูแลครุภัณฑ์ ขอจัดตั้งไว้ที่เดิม หรือขอส่งคืนให้มหาวิทยาลัย

Copyright @2011 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center