FAQs
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับทุนวิจัย


ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนวิจัย มจธ.)
  การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัย มจธ. มีกำหนดรับหรือไม่
  จำเป็นต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือไม่
  นักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นได้หรือไม่
  ต้องส่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดกี่ชุด
  ข้อเสนอโครงการเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
  ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบกำหนดหรือไม่
  ทุนวิจัย มจธ. จำกัดวงเงินหรือไม่ และสามารถขอเป็นโครงการต่อเนื่องได้หรือไม่
  ถ้าเคยได้รับทุนวิจัย มจธ. และปิดโครงการแล้ว จะสามารถขอทุนได้อีกหรือไม่
  สามารถมีผู้ร่วมโครงการทำวิจัยได้หรือไม่
  ทุนวิจัย มจธ. มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
  เมื่อได้รับทุนแล้ว จะสามารถเริ่มทำวิจัย/ใช้เงินได้เลยหรือไม่
  งบประมาณได้รับทั้งหมดเลยหรือไม่
  ถ้าเงินงวดแรกที่ได้รับ ไม่พอในการซื้อครุภัณฑ์/เครื่องมือ จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
  เมื่อได้รับเงินงวดแล้วจะต้องจัดการอย่างไร
  จะได้รับเงินงวดที่เหลือได้เมื่อไหร่
  จะขอขยายเวลาโครงการวิจัย ต้องทำอย่างไร และแบบรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินหรือไม่
  จะปิดโครงการวิจัย ต้องทำอย่างไร
  ถ้ามีเงินงบประมาณเหลือ ต้องทำอย่างไรQ1: การส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนวิจัย มจธ. มีกำหนดรับหรือไม่
ตอบ : ไม่มี ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตลอดทั้งปีQ2: จำเป็นต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือไม่
ตอบ :ได้ จำเป็น เพราะคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะพิจารณาจากนักวิจัยพี่เลี้ยงด้วย


Q3: นักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นได้หรือไม่
ตอบ :ได้ แต่ขอให้หาจากอาจารย์ภายใน มจธ. ก่อน


Q4: ต้องส่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดกี่ชุด
ตอบ : ส่งทั้งหมด 4 ชุด เป็นต้นฉบับ 1 ชุด อีก 3 ชุดถ่ายสำเนาได้


Q5: ข้อเสนอโครงการเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
ตอบ : สามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษQ6: ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบกำหนดหรือไม่
ตอบ : มีแบบ มจธ.-1 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.kmutt.ac.th/rippc/html/kmutt1.doc


Q7: ทุนวิจัย มจธ. จำกัดวงเงินหรือไม่ และสามารถขอเป็นโครงการต่อเนื่องได้หรือไม่
ตอบ :
ทุนวิจัย มจธ. กำหนดวงเงินไว้ไม่เกินโครงการละ 100,000 บาท ต่อปี และสามารถขอเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปีได้


Q8: ถ้าเคยได้รับทุนวิจัย มจธ. และปิดโครงการแล้ว จะสามารถขอทุนได้อีกหรือไม่
ตอบ :
ทุนวิจัย มจธ. เป็นทุนวิจัยสำหรับอาจารย์/นักวิจัยหน้าใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับทุนจากที่ใดมาก่อน ดังนั้นจึงสามารถขอได้เพียงครั้งเดียว
ในกรณีที่ผู้ขอทุนได้รับทุนวิจัยจากที่อื่นแล้ว และเป็นหัวหน้าโครงการมาก่อน ก็จะไม่สามารถขอรับทุนได้เช่นกัน


Q9: สามารถมีผู้ร่วมโครงการทำวิจัยได้หรือไม่
ตอบ :ได้ แต่สัดส่วนการทำวิจัยของหัวหน้าโครงการต้องมากกว่า


Q10: ทุนวิจัย มจธ. มีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร
ตอบ : พิจารณาโดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและผู้ประเมินเฉพาะทาง
แนวทางการพิจารณาให้ทุน คือ เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาการ เป็นประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลงานในอนาคต นำไปสู่การกำหนดนโยบายทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการ มีนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นงานวิจัยพื้นฐานของการวิจัยขนาดใหญ่ต่อไป เป็นไปตามนโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องการคำตอบ เป็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดงานวิจัยต่อเนื่อง หรือส่งเสริมการทำงานระหว่างหน่วยงาน


Q11: เมื่อได้รับทุนแล้ว จะสามารถเริ่มทำวิจัย/ใช้เงินได้เลยหรือไม่
ตอบ :สามารถเริ่มทำวิจัยได้ทันทีหลังประกาศผลทุน โดยศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยฯ จะเบิกเงินงวดแรกให้ หลังจากผู้วิจัยตอบยืนยันการรับทุนแล้ว


Q12: งบประมาณได้รับทั้งหมดเลยหรือไม่
ตอบ : งบประมาณจะแบ่งจ่ายเป็นงวด
งวดแรก = 50%
งวดที่ 2 = 25%
งวดสุดท้าย = 25%


Q13: ถ้าเงินงวดแรกที่ได้รับ ไม่พอในการซื้อครุภัณฑ์/เครื่องมือ จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
ตอบ :หัวหน้าโครงการต้องทำบันทึกข้อความชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อที่ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 ล่วงหน้า


Q14: เมื่อได้รับเงินงวดแล้วจะต้องจัดการอย่างไร
ตอบ :หัวหน้าโครงการสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้เอง โดยเบิกจ่ายตามระเบีบยของมหาวิทยาลัยฯ


Q15: จะได้รับเงินงวดที่เหลือได้เมื่อไหร่
ตอบ :จะได้รับเงินงวดที่ 2 เมื่อส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 6 เดือน พร้อมทั้งรายงานการเงิน และงวดสุดท้ายจะได้รับเมื่อส่งร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์


Q16: จะขอขยายเวลาโครงการวิจัย ต้องทำอย่างไร และแบบรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินหรือไม่
ตอบ :หัวหน้าโครงการจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติ โดยระบุเหตุผลพร้อมทั้งแนบแผนการดำเนินงานใหม่ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก http://www.kmutt.ac.th/rippc/mjt.htm


Q17: จะปิดโครงการวิจัย ต้องทำอย่างไร
ตอบ :ทำบันทึกข้อความขออนุมัติปิดโครงการพร้อมส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 เล่ม และรายงานการเงิน


Q18: ถ้ามีเงินงบประมาณเหลือ ต้องทำอย่างไร
ตอบ :หัวหน้าโครงการต้องนำส่งเงินที่เหลือคืนให้แก่มหาวิทยาลัย โดยนำส่งคืนที่กองคลัง และต้องแนบหลักฐาน/ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากกองคลัง มาพร้อมตอนขอปิดโครงการด้วย

Copyright @2011 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center