FAQs
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับทุนวิจัย


คำถามทั่วไปเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัย
  เพิ่งปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ นักวิจัยใน มจธ. จะขอทุนทำวิจัยได้จากที่ไหน
  เป็นบุคลากรสายสนับสนุนสามารถขอทุนวิจัยได้หรือไม่
  เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สามารถขอทุนวิจัยได้หรือไม่
  เป็นนักศึกษาสามารถขอทุนวิจัยได้หรือไม่
  มหาวิทยาลัยมีครุภัณฑ์วิจัยอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน
  มหาวิทยาลัยมีกลุ่มวิจัยหรือคลัสเตอร์อะไรบ้าง
  จะเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือคลัสเตอร์ได้อย่างไร
  ต้องการความช่วยเหลือเรื่องตรวจภาษาอังกฤษในบทความวิชาการ ต้องทำอย่างไร
  จะเดินทางไปนำเสนองานวิจัยหรือโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
  ต้องการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการ มีข้อแนะนำอย่างไร
  ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแล้ว แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์ จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไร
  ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ประเภทผลงาน ประเภทบทความวิชาการ จะต้องดำเนินการอย่างไร
  จะเชิญอาจารย์จากต่างประเทศในช่วงเวลาที่มาประเทศไทยมาบรรยายพิเศษที่ มจธ. จะต้องดำเนินการอย่างไร
  จะเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาทำวิจัยหรือพัฒนาการเรียนการสอน จะต้องดำเนินการอย่างไร
  จะเชิญนักวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติมาทำวิจัยที่ มจธ.จะต้องดำเนินการอย่างไร
  การเบิกจ่ายเงินโครงการ สามารถรวบรวมหลักฐานเอกสารทางการเงินทั้งหมดเพื่อส่งเบิกทีเดียวครั้งเดียวหลังจากสิ้นสุดโครงการได้หรือไม่
  เมื่อมีผลงานวิชาการต่างๆ เช่น การไปประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ การเขียนตำรา บทความได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องดำเนินการอย่างไร
  จะทราบข่าวทุนวิจัยและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยได้จากที่ใด
  ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องในการนำงานของผู้อื่นมาใช้ในงานวิจัยของตนเอง
  มีวิธีหรือหลักเกณฑ์ในการอ้างอิงอย่างไร
  การนำรูปภาพ กราฟ หรือตารางในงานของผู้อื่นมาใช้ในงานวิชาการของตนเอง จะต้องทำอย่างไร   ถ้าจะปรึกษาเรื่องการสนับสนุนการวิจัย จะต้องติดต่อหน่วยงานใด


Q1: เพิ่งปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ นักวิจัยใน มจธ. จะขอทุนทำวิจัยได้จากที่ไหน
ตอบ : แหล่งทุนวิจัยของอาจารย์นักวิจัย มีดังต่อไปนี้
- ทุนวิจัยที่คณะสนับสนุน
- ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี (เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย)
(อ่านเพิ่มเติมใน “ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี (ทุนวิจัย มจธ.)”)
- ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปี
(อ่านเพิ่มเติมใน “ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุนประจำปี (ทุน ว.1)”)
- แหล่งทุนภายนอก จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
(อ่านเพิ่มเติมใน “ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”)

(ดูรายละเอียดทุนต่างๆ ยกเว้น ทุนวิจัยที่คณะสนับสนุน ได้ที่เว็บไวต์ของศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา)Q2: เป็นบุคลากรสายสนับสนุนสามารถขอทุนวิจัยได้หรือไม่
ตอบ :ได้ แต่ควรจะมีบันทึกข้อความที่เป็นความเห็นจากผู้บังคับบัญชาว่าบุคลากรสายสนับสนุนท่านนั้นจะมีเวลาเพียงพอสำหรับการทำวิจัย


Q3: เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สามารถขอทุนวิจัยได้หรือไม่
ตอบ :ได้ ถ้าเป็นลูกจ้างในระบบของมหาวิทยาลัย


Q4: เป็นนักศึกษาสามารถขอทุนวิจัยได้หรือไม่
ตอบ : ทุนวิจัยที่ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาดูแลประสานงานจะเป็นทุนสำหรับบุคลากร ซึ่งนักศึกษาสามารถมีชื่อเป็นผู้ร่วมวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยได้
กรณีทุนวิจัยของนักศึกษาโดยตรง เช่น ทุน คปก. ของ สกว. ฯลฯ ขอให้นักศึกษาสอบถามได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา กองกิจการนักศึกษา


Q5: มหาวิทยาลัยมีครุภัณฑ์วิจัยอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน
ตอบ : 1. ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
2. ครุภัณฑ์วิจัยตามห้องปฏิบัติการทดลอง / หน่วยงาน
ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์วิจัยได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/sgroup.htm
(อ่านเพิ่มเติมใน “ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย”)


Q6: มหาวิทยาลัยมีกลุ่มวิจัยหรือคลัสเตอร์อะไรบ้าง
ตอบ : 1. กลุ่มวิจัยที่อยู่ตามภาควิชาต่างๆ
2. R&D Cluster (ESS / IMSER / BSBE / IAQE / Policy Research)
(ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/manu/rdclus.htm)
3. NRU Cluster (พลังงาน / อาหารและชีวภาพ / ระบบอัตโนมัติ / วัสดุ / การคำนวณ)
(ดูรายละเอียดได้ที่ http://nru.kmutt.ac.th/)Q7: จะเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือคลัสเตอร์ได้อย่างไร
ตอบ :
ติดต่ออาจารย์ในกลุ่มวิจัยหรือคลัสเตอร์ อาจารย์พี่เลี้ยง คณะทำงานส่งเสริมชื่อเสียงด้านวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา


Q8: ต้องการความช่วยเหลือเรื่องตรวจภาษาอังกฤษในบทความวิชาการ ต้องทำอย่างไร
ตอบ :
มหาวิทยาลัยได้จัดสรร “ทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” โดยสนับสนุนค่าตรวจภาษาอังกฤษตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท และไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่อปี/คน/ปี
(ดูรายละเอียดได้ที่ http://nru.kmutt.ac.th/)


Q9: จะเดินทางไปนำเสนองานวิจัยหรือโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการ ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
ตอบ :ถ้าเป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท/คน/ปี
(อ่านเพิ่มเติมใน “การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”)


Q10: ต้องการตีพิมพ์บทความลงในวารสารวิชาการ มีข้อแนะนำอย่างไร
ตอบ : มหาวิทยาลัยมี “วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.” ที่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของ มจธ. และบุคคลภายนอกสามารถติดต่อขอตีพิมพ์บทความได้ โดยวารสารออกปีละ 4 ฉบับ
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/journal.htm)
หรือการส่งบทความไปตีพิมพ์กับวารสารวิชาการตามสาขาวิชาจากหน่วยงานภายนอกQ11: ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแล้ว แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงตีพิมพ์ จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้หรือไม่อย่างไร
ตอบ :ถ้าเป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท/คน/ปี (ขณะนี้ ยังไม่พิจารณาถึง Impact factor ของวารสาร)
(อ่านเพิ่มเติมใน การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ)


Q12: ได้รับรางวัลประเภทบุคคล ประเภทผลงาน ประเภทบทความวิชาการ จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ : 1. ให้แจ้งต้นสังกัด และศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อทราบผลการประกาศ เพื่อแจ้งงานประชาสัมพันธ์ทำข่าวและถ่ายรูปในวันที่มีพิธีรับรางวัล
2. ศูนย์ฯ เก็บเป็นข้อมูลผู้ได้รับรางวัลหรือผลงานได้รับรางวัล เพิ่มข้อมูลในประวัตินักวิจัย และเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ได้รับรางวัลประจำปีนั้นๆ


Q13: จะเชิญอาจารย์จากต่างประเทศในช่วงเวลาที่มาประเทศไทยมาบรรยายพิเศษที่ มจธ. จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ :ติดต่อศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อร่วมกันจัด KMUTT Talk หรือการประชุม 3 Forum


Q14: จะเชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาทำวิจัยหรือพัฒนาการเรียนการสอน จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ :ขอทุน Visiting Professor
(ดูรายละเอียดที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/visitp.htm)


Q15: จะเชิญนักวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติมาทำวิจัยที่ มจธ.จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ :ขอทุน Post-doctoral Professor
(ดูรายละเอียดที่ http://www.kmutt.ac.th/rippc/postdoc.htm)


Q16: การเบิกจ่ายเงินโครงการ สามารถรวบรวมหลักฐานเอกสารทางการเงินทั้งหมดเพื่อส่งเบิกทีเดียวครั้งเดียวหลังจากสิ้นสุดโครงการได้หรือไม่
ตอบ :การเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการวิจัย ค่าเครื่องบิน visiting professor ค่าตอบแทน Post-doctoral researcher ฯลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของกองคลัง คือ จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้น
ดังนั้น หัวหน้าโครงการหรือผู้ได้รับอนุมัติทุนจะต้องทำเรื่องขอเบิกจ่ายทันทีทุกครั้งที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ไม่สามารถรวบรวมใบเสร็จรับเงินเพื่อทำเรื่องเบิกจ่ายพร้อมกันทุกรายการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการได้


Q17: เมื่อมีผลงานวิชาการต่างๆ เช่น การไปประชุมวิชาการในประเทศและต่างประเทศ การเขียนตำรา บทความได้รับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา จะต้องดำเนินการอย่างไร
ตอบ :1. ให้แจ้งภาควิชา คณะ ทราบ
2. ให้สำเนาแจ้งศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเก็บเป็นข้อมูลสถิติ และเพิ่มเป็นผลงานในประวัตินักวิจัย (ในอนาคตจะมีระบบฐานข้อมูลให้อาจารย์นักวิจัยกรอกผลงานวิชาการเพิ่มเติมเอง)
ข้อมูลสถิติดังกล่าวยังจะนำไปคำนวณ FTERO ในการจัดสรรเงินสนับสนุนการสร้างผลงานของบุคลากรในสังกัดไปให้กับหน่วยงานด้วย (ในอนาคตเมื่อมีระบบฐานข้อมูลให้อาจารย์นักวิจัยกรอกผลงานวิชาการเพิ่มเติมเองแล้ว จะเป็นประโยชน์ในการนำผลงานจากระบบไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานประจำปีได้)


Q18: จะทราบข่าวทุนวิจัยและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยได้จากที่ใด
ตอบ :1. หนังสือเวียน
2. ทางอีเมล ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาจะอีเมลแจ้งข่าวอย่างสม่ำเสมอ
3. เว็บไซต์หน้าแรกของมหาวิทยาลัย
4. เว็บไซต์ของศูนย์ฯ www.kmutt.ac.th/rippc (คลิ้ก research)


Q19: ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องในการนำงานของผู้อื่นมาใช้ในงานวิจัยของตนเอง
ตอบ :
การนำงานวิจัยของผู้อื่นหรือเป็นงานของตนเองที่ได้ตีพิมพ์ไปแล้วในวารสารเล่มอื่นมาใช้ในงานวิจัยของตน ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมหรือการวิเคราะห์งานวิจัยในบทอื่นๆ จะต้องอ้างอิงให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน เป็นการรับรู้เจ้าของงานที่แท้จริง เพื่อที่จะได้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเป็นการโจรกรรมทางวิชาการ (plagiarism)


Q20: มีวิธีหรือหลักเกณฑ์ในการอ้างอิงอย่างไร
ตอบ :
รูปแบบและหลักเกณฑ์การอ้างอิงเมื่อนำงานวิจัยอื่นมาใช้ในงานวิจัยของตน ให้เป็นไปตามที่สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือสำนักพิมพ์กำหนด
หากเป็นงานวิจัยเล่มหนา การอ้างอิงที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน จะต้องมีการรับรู้ความเป็นเจ้าของงานทั้งในหน้าเอกสารที่มีการนำงานมาใช้ ด้วยการอ้างอิงทำเป็นเชิงอรรถ (footnote หรือ endnote) รวมถึงการอ้างอิงในบรรณานุกรม (bibligography หรือ references) ด้วย


Q21: การนำรูปภาพ กราฟ หรือตารางในงานของผู้อื่นมาใช้ในงานวิชาการของตนเอง จะต้องทำอย่างไร
ตอบ :
เช่นเดียวกับการอ้างอิงข้อมูลซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การนำรูปภาพ กราฟ หรือตารางที่ผู้อื่นทำขึ้นมาใช้ในงานของตนเอง จะต้องระบุแหล่งที่มา (source) ให้ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนด้วย


Q22: ถ้าจะปรึกษาเรื่องการสนับสนุนการวิจัย จะต้องติดต่อหน่วยงานใด
ตอบ :
ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โทรฯ 02-470-9685 - 9
E-mail: research@kmutt.ac.th
Website : www.kmutt.ac.th/rippc (คลิ้ก research)

Copyright @2011 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center