ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
Somchart Soponronnarit (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8624 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : somchart.sop@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2525 ปริญญาเอก Dr.Ing. Production and Processing of Vegetable Raw Materials - ENSAT.
Ecole Nationale Superieure Agronomique de Toulouse
ฝรั่งเศส
2520 ปริญญาโท วศ.ม. Agricultural System Engineering and Management - AIT ไทย
2518 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
อันดับ 1
วศ.บ. Agricultural
Engineering
- มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    Thermal processes such as thermal application of solar energy, drying and storage of foods and cereal grains.
Honours
1996 Distinguished researcher award (engineering and Research industry)
1996 TRF (Thailand Research Fund) Senior Scholar 1996-1999
1996 Outstanding Alumin of Khon-Kaen University
1997 Foudation Member, Thai Academy of Sciences and Technolgy
1997 The 1st prize of the competetion in agricultural machinery invention held by Ministry of Science, Tech. and Envi. - Mobile fluidized bed paddy dryer
1998 Fellow of the Royal Institute of Thailand
1999 Medal award for significant contribution to the development of drying technology from the 1st Asia-Australia Drying Conference, 1999
2000 TRF (Thailand Research Fund) Senior Scholar 2000-2003
2000 Outstanding Scientist Award
2001 Finalist for ASEAN Outstanding Scientist and Technologist Award (AOSTA)
2003 UNESCO Science Prize 2003 - Renewable Energy, Drying Technology
2008 Innovation in Drying Research - academic achievement in drying research -Ajinomoto Co, Japan
2009 Arun S. Mujumdar Medal and Award Plaque for Outstanding Drying R&D and Mentorship จาก 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC09)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาสภาวะอบแห้งที่เหมาะสมในการทำลาย Salmonella ในผลิตภัณฑ์กระดูกอัด [สกว.47] - หัวหน้าโครงการ
เทคโนโลยีการอบแห้ง [สกว.43,46] - หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การบริหารคุณภาพงานวิจัยคลัสเตอร์พลังงานระหว่าง 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ [สกอ.55] หัวหน้าโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
Soponronnarit, S., 1997, "Drying Grains and Some Types of Foods", 7th edition, KMITT, Bangkok, 338p. (in Thai).
E-Journal
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2008, "Different Strategies of Far-Infrared Radiation Application in Paddy Drying", International Journal of Food Engineering, Vol. 4, No. 3, April, Article 10
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2009, "Multi-Pass Sorption Drying of Paddy Using Rice Husk Adsorbent: Experiments and Simulation", Drying Technology, Vol. 27, No. 2, pp. 226-236.
Swasdisevi, T., Devahastin, S., Sa-Adchom, P., and Soponronnarit, S., 2009, "Mathematical Modeling of Combined Far-infrared and Vacuum drying Banana Slice", Journal of Food Engineering, Vol. 92, No. 1, May, pp. 100-106.
Jaiboon, P., Prachayawarakorn, S., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2009, "Effects of Fluidized Bed Drying Temperature and Tempering Time on Quality of Waxy Rice", Journal of Food Engineering, Vol. 95, No. 7, December, pp. 517-524.
Niamnuy, C., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Raghavanc, G.S.V., 2008, "Modeling Coupled Transport Phenomena and Mechanical Deformation of Shrimp during Drying in a Jet Spouted Bed Dryer", Chemical Engineering Science, Vol. 63, No. 22, pp. 5503-5512. (November 16)
Niamnuy, C., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Raghavanc, G.S.V., 2008, “Kinetics of Astaxanthin Degradation and Color Changes of Dried Shrimp during Storage”, Journal of Food Engineering, Vol. 87, No. 4, August, pp. 591-600.
Niamnuy, C., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Changes in Protein Compositions and Their Effects on Physical Changes of Shrimp during Boiling in Salt Solution", Food Chemistry, Vol. 108, No. 1, pp. 165-175. (1 May)
Soponronnarit, S., Chiawwet, M., Prachayawarakorn, S., Tungtrakul, P., and Taechapairoj, C., 2008, “Comparative Study of Physicochemical Properties of Accelerated and Naturally Aged Rice”, Journal of Food Engineering, Vol. 85, No. 2, March, pp. 268-276.
Madhiyanon, T., Piriyarungroj, N., and Soponronnarit, S., 2008, “Cold Flow Behavior Study in Novel Cyclonic Fluidized Bed Combustor (Y-FBC)”, Energy Conversion and Management, Vol. 49, No. 5, May, pp. 1202-1210.
Pattanasethanon, S., Lertsatitthanakorn, C., Atthajariyakul, S., and Soponronnarit, S., 2008, “An Accuracy Assessment of an Empirical Sine Model, a Novel Sine Model and an Artificial Neural Network Model for Forecasting Illuminance/irradiance on Horizontal Plane of All Sky Types at Mahasarakham, Thailand”, Energy Conversion and Management, Vol. 49, No. 8, August, pp. 1999-2005.
Lertsatitthanakorn, C., Khasee, N., Atthajariyakul, S., Soponronnarit, S., Therdyothin, A., and Suzuki, R.O., 2008, “Performance Analysis of a Double-pass Thermoelectric Solar Air Collector”, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 92, No. 9, September, pp. 1105-1109.
Jaisut, D., Prachayawarakorn, S., Varanyanond, W., Tungtrakul, P., and Soponronnarit, S., 2008, “Effects of Drying Temperature and Tempering Time on Starch Digestibility of Brown Fragrant Rice”, Journal of Food Engineering, Vol. 86, No. 2, May, pp. 251-258.
Prachayawarakorn, S., Prakotmak, P., and Soponronnarit, S., 2008, “Effects of Pore Size Distribution and Pore-Architecture Assembly on Drying Characteristics of Pore Networks”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 51, No. 1-2, January, pp. 344-352.
Luangmalawat, P., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2008, "Effect of Temperature on Drying Characteristics and Quality of Cooked Rice", LWT-Food Science and Technology, Vol. 41, No. 4, May, pp. 716-723.
Prachayawarakorn, S., Tia, W., Plyto, N., and Soponronnarit, S., 2008, “Drying Kinetics and Quality Attributes of Low-fat Banana Slices dried at High Temperature”, Journal of Food Engineering, Vol. 85, No. 4, April, pp. 509-517.
Thuwapanichayanan, R., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Drying Characteristics and Quality of Banana Foam Mat", Journal of Food Engineering, Vol. 86, No. 4, June, pp. 573-583.
Thuwapanichayanan, R., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Modeling of Diffusion with Shrinkage and Quality Investigation of Banana Foam Mat Drying”, Drying Technology, Vol. 26, No. 11, November, pp. 1326-1333.
Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., and Soponronnarit, S., 2007, "Drying of Banana Slices Using Combined Low-Pressure Superheated Steam and Far-Infrared Radiation", Journal of Food Engineering, Vol. 81, No. 3, August, pp. 624-633.
Pattanasethanon, S., Lertsatitthanakorn, C., Atthajariyakul, S., and Soponronnarit, S., 2007, "All Sky Modeling Daylight Availability and Illuminance/irradiance on Horizontal Plane for Mahasarakham, Thailand", Energy Conversion and Management, Vol. 48, No. 5, May, pp. 1601-1614.
Madhiyanon, T., Adirekrut, S., Sathitruangsak, P., and Soponronnarit, S., 2007, "Integration of a Rotary Desiccant Wheel into a Hot-Air Drying System: Drying Performance and Product Quality Studies", Chemical Engineering and Processing, Vol. 46, No. 4, April, pp. 282-290.
Nathakaranakule, A., Kraiwanichkul, W., and Soponronnarit, S., 2007, "Comparative Study of Different Combined Superheated-Steam Drying Techniques for Chicken Meat", Journal of Food Engineering, Vol. 80, No. 4, June, pp. 1023-1030.
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2007, "Modelling of Far-infrared Irradiation in Paddy Drying Process", Journal of Food Engineering, Vol. 78, No. 4, February, pp. 1248-1258.
Jamradloedluk, J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S. and Prachayawarakorn, S., 2007, "Influences of Drying Medium and Temperature on Drying Kinetics and Quality Attributes of Durian Chip", Journal of Food Engineering, Vol. 78, No. 1, January, pp. 198-205.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2006, "Paddy Drying using Adsorption Technique: Experiments and Simulation", Drying Technology, Vol. 24, No. 5, pp. 609-617.
Prachayawarakorn, S., Kaewnin, N., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2006, "Effects of Peeled and Unpeeled Garlic Cloves on the Changes of Drying Rate and Quality", Drying Technology, Vol. 24, No. 1, February, pp. 65-75.
Prachayawarakorn, S., Ruengnarong, S., and Soponronnarit, S., 2006, "Characteristics of Heat Transfer in Two-dimensional Spouted Bed", Journal of Food Engineering, Vol. 76, No. 3, October, pp. 327-333.
Taechapairoj, C., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2006, "Modelling of Parboiled Rice in Superheated-steam Fluidized Bed", Journal of Food Engineering, Vol. 76, No. 3, October, pp. 411-419.
Prachayawarakorn, S., Prachayawasin, P., and Soponronnarit, S., 2006, "Heating Process of Soybean using Hot-air and Superheated-steam Fluidized-bed Dryers", LWT-Food Science and Technology, Vol. 39, No. 7, September, pp. 770-778.
Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., Jirajindalert, A., and Taechapairoj, C., 2006, "Parboiling Brown Rice using Super Heated Steam Fluidization Technique", Journal of Food Engineering, Vol. 75, No. 3, August, pp. 423-432.
Madhiyanon, T., Techaprasan, A., and Soponronnarit, S., 2006, "Mathematical Models Based on Heat transfer and Coupled Heat and Mass Transfers for Rapid High Temperature Treatment in Fluidized Bed: Application for Grain Heat Disinfestation", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 49, No. 13-14, July, pp. 2277-2290.
Madhiyanon, T., Lapirattanakun, A., Sathitruangsak, P., and Soponronnarit, S., 2006, "A Novel Cyclonic Fluidized-bed Combustor (ψ - FBC): Combustion and Thermal Efficiency, Temperature Distributions, Combustion Intensity, and Emission of Pollutans", Combustion and Flame, Vol. 146, No. 1-2, July, pp. 232-245.
Lertsatitthanakorn, C., Rerngwongwitaya, S., and Soponronnarit, S., 2006, "Field Experiments and Economic Evalutation of an Evaporative Cooling System in a Silkworm Rearing House", Biosystems Engineering, Vol. 93, No. 2, February, pp. 213-219. [*ม.,มหาสารคาม]
Uengkimbuan, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Nathakaranakule, A., 2006, "A Comparative Study of Pork Drying Using Superheated Steam and Hot Air", Drying Technology, Vol. 24, No. 12, December, pp. 1665-1672.
Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., and Tia, W., 2006, "A Superheated-Steam Fluidized-Bed Dryer for Parboiled Rice: Testing of a Pilot-Scale and Mathematical Model Development", Drying Technology, Vol. 24, No. 11, pp. 1457-1467.
Madhiyanon, T. and Soponronnarit, S., 2005, "High Temperature Spouted Bed Paddy Drying with Varied Downcomer Air Flows and Moisture Contents: Effects on Drying Kinetics, Critical Moisture Content, and Milling Quality", Drying Technology, Vol. 23, No. 3, pp. 473-495.
Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., Tia, W., and Soponronnarit, S., 2005, "Comparative Study of Fluidized Bed Paddy Drying using Hot Air and Superheated Steam", Journal of Food Engineering, Vol. 71, No. 1, November, pp. 28-36.
Prachayawarakorn, S., Tia, W., Poopaiboon, K., and Soponronnarit, S., 2005, "Comparison of Performances of Pulsed and Conventional Fluidised-bed Dryers", Journal of Stored Products Research, Vol. 41, No. 5, pp. 479-497.
Rittidech, S., Dangeton, W., and Soponronnarit, S., 2005, "Closed-ended Oscillating Heat-pipe (CEOHP) Air-preheater for Energy Thrift in a Dryer", Applied Energy, Vol. 81, No. 2, pp. 198-208.
Suvarnakuta, P., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Mujumdar, A.S., 2005, "Drying Kinetics and Inversion Temperature in a Low-Pressure Superheated Steam-Drying System", Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 44, No. 6, pp. 1934-1941.
Namsanguan, Y., Tichangtong S., Tia, W., Soponronnarit, S., and Devahastin, S., 2005, "Simulation of a Mixed Air and Superheated Steam Drying System", Drying Technology, Vol. 23, No. 1-2, pp. 225-248.
Prachayawarakorn, S., Choteboon, C., and Soponronnarit, S., 2005, "Simultaneous Momentum, Heat, and Mass Transfer with Color Change during Paddy Storage in Silo", Drying Technology, Vol. 23, No. 1-2, pp. 205-223.
Poomsa-ad, N., Terdyothin, A., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2005, "Investigations on Head-rice Yield and Operating Time in the Fluidised-bed Drying Process: Experiment and Simulation", Journal of Stored Products Research, Vol. 41, No. 4, pp. 387-400.
Prachayawarakorn, S., Poomsa-ad, N., and Soponronnarit, S., 2005, "Quality Maintenance and Economy with High-temperature Paddy-drying Processes", Journal of Stored Products Research, Vol. 41, No. 3, pp. 333-351.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, S., Varanyanond, W., Tungtrakul, P., and Soponronnarit, S., 2004, "Effect of Fluidized Bed Drying Temperature on Various Quality Attributes of Paddy", Drying Technology, Vol. 22, No. 7, pp.1731-1754.
Tirawanichakul, Y., Prachayawarakorn, S., Varanyanond, W., and Soponronnarit, S., 2004, "Simulation and Grain Quality for In-store Drying of Paddy", Journal of Food Engineering, Vol. 64, No. 4, October, pp. 405-415.
Wiriyaumpaiwong, S., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2004, "Comparative Study of Heating Processes for Full-fat Soybeans", Journal of Food Engineering, Vol. 65, No.3, pp. 371-382.
Prachayawarakorn, S., Sawangduanpen, S., Saynampheung, S., Poolpatarachewin, T., Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., 2004, "Kinetics of Color Change during Storage of Dried Garlic Slices as Affected by Relative Humidity and Temperature", Journal of Food Engineering, Vol. 62, No. 1, March, pp. 1-7.
Prachayawarakorn, S., Prachayawasin, P., and Soponronnarit, S., 2004, "Effective Diffusivity and Kinetics of Urease Inactivation and Color Change during Processing of Soybeans with Superheated-steam Fluidized Bed", Drying Technology, Vol. 22, No. 9, pp. 2095-2118.
Devahastin, S., Suvarnakuta, P., Soponronnarit, S., and Mujumdar, A.S., 2004, "A Comparative Study of Low-pressure Superheated Steam and Vacuum Drying of a Heat-sensitive Material", Drying Technology, Vol. 22 No. 8, pp. 1845-1867.
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2004, "Influence of Fir Irradiation on Paddy Moisture Reduction and Milling Quality after Fluidized Bed Drying", Journal of Food Engineering, Vol. 65, No.2, pp. 293-301.
Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2004, "Drying Kinetics and Quality of Shrimp Undergoing Different Two-Stage Drying Processes", Drying Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 759-778.
Prachayawarakorn, S., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., and Chinnabun, K., 2004, "Methodology for Enhancing Drying Rate and Improving Maize Quality in a Fluidised-bed Dryer", Journal of Stored Products Research, Vol. 40, No. 4, pp. 379-393.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, S., Varanyanond, W., and Soponronnarit, S., 2004, "Simulation and Grain Quality for In-store Drying of Paddy", Journal of Food Engineering, Vol. 64, No. 4, October, pp. 405-415.
Taechapairoj, C., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2004, "Characteristics of Rice Dried in Superheated-Steam Fluidized-Bed", Drying Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 719-743.
Wiriyaumpaiwong, S., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2003, "Soybean Drying by Two-Dimensional Spouted Bed", Drying Technology, Vol. 21, No. 9, October, pp. 1735-1757.
Taechapairoj, C., Dhuchakallaya, I., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., and Prachayawarakorn, S., 2003, "Superheated Steam Fluidised Bed Paddy Drying", Journal of Food Engineering, Vol. 58, No. 1, June, pp. 67-73.
Tirawanichakul, Y., Prachayawarakorn, S., Tungtrakul, P., Chaiwatpongskorn, W., and Soponronnarit, S., 2003, "Experiments on In-store Paddy Drying under Tropical Climate : Simulation and Product Quality", Drying Technology, Vol. 21, No. 6, pp. 1049-1064.
Teeboonma, U., Tiansuwan, J., and Soponronnarit, S., 2003, "Optimization of Heat Pump Fruit Dryers", Journal of Food Engineering, Vol. 59, No. 4, October, pp. 369-377.
Poomsa-ad, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Terdyothin, A., 2002, "Effect of Tempering on Subsequent Drying of Paddy using Fluidisation Technique", Drying Technology, Vol. 20, No. 1, pp. 195-210.
Madhiyanon, T., Soponronnarit, S., and Tia, W., 2002, "A Mathematical Model for Continuous Drying of Grains in a Spouted Bed Dryer", Drying Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 587-614.
Prachayawarakorn, S., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., and Jaisut, D., 2002, "Desorption Isotherms and Drying Characteristics of Shrimp in Superheated Steam and Hot Air", Drying Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 669-684.
Achariyaviriya, A., Tiansuwan, J., and Soponronnarit, S., 2002, "Energy Optimisation of Whole Longan Drying : Simulation Results", International Journal of Ambient Energy, Vol. 23, No. 4, October, pp. 212-220.
Achariyaviriya, A., Soponronnarit, S., and Tiansuwan, J., 2001, "Study of Longan Flesh Drying", Drying Technology, Vol. 19, No. 9, pp. 2315-2329.
Soponronnarit, S., Swasdisevi, T., Wetchacama, S., and Jariyatontivait, W., 2001, "Design, Testing, and Optimization of Vibro-Fluidized Bed Paddy Dryer", Drying Technology, Vol.19, No. 8, pp. 1891-1908.
Madhiyanon, T., Soponronnarit, S., and Tia, W., 2001, "A Two-region Mathematical Model for Batch Drying of Grains in a Two-dimensional Spouted Bed", Drying Technology, Vol. 19, No. 6, pp. 1045-1064.
Madhiyanon, T., Soponronnarit, S., and Tia, W., 2001, "Industrial-Scale Prototype of Continuous Spouted Bed Paddy Dryer", Drying Technology, Vol. 19, No. 1, pp. 207-216.
Soponronnarit, S., Swasdisevi, T., Wetchacama, S., and Wutiwiwatchai, W., 2001, "Fluidised Bed Drying of Soybeans", Journal of Stored Products Research, Vol. 37, No. 2, April, pp. 133-151.
Soponronnarit, S., Wetchacama, S., and Kanphukdee, T., 2000, "Seed Drying Using a Heat Pump", International Energy Journal, Vol. 1, No. 2, December, pp. 97-102.
Soponronnarit, S., Swasdisevi, T., Wetchacama, S., Shujinda, A., and Srisawat, B., 2000, "Cyclonic Rice Husk Furnace and Its Application on Paddy Drying", International Energy Journal, Vol.1, No.2, December, pp. 67-75.
Achariyaviriya, S., Soponronnarit, S., and Therdyothin, A., 2000, "Mathematical Model Development and Simulation of Heat Pump Fruit Dryer", Drying Technology, Vol. 18, No. 1&2, pp. 479-491. (Technical Note)
Achariyaviriya, S., Soponronnarit, S., and Therdyothin, A., 2000, "Diffusion Models of Papaya and Mango Glace' Drying", Drying Technology, Vol. 18, No. 7, pp. 1605-1615. (Technical Note)
Soponronnarit, S., Kittiporn, K., and Prachayawarakorn, S., 1999, "Corn Drying In a Continuous Fluidized Bed Dryer", Agricultural Engineering Journal, Vol. 8, No. 4, pp. 223-231.
Ekasilp, W., Soponronnarit, S., and Therdyothin, A., 1999, "Sizing of rice Mill's Cogeneration System", ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol. 16, No. 1, June, pp. 39-57.
Soponronnarit, S., 1999, "Fluidised-Bed Paddy Drying", Science Asia, Vol. 25, pp. 51-56.
Soponronnarit, S., Wetchacama, S., Swasdisevi, T., and Chotijukdikuld, P., 1999, "Effects of Drying,Tempering and Ambient air Ventilation on Quality and Moisture Reduction of Corn", Drying Technology, Vol. 17, No. 6, pp. 1227-1238. (Technical Note)
Soponronnarit, S., Wetchacama, S., Swasdisevi, T., and Poomsa-ad, N., 1999, "Managing Moist Paddy by Drying, Tempering and Ambient Air Ventilation", Drying Technology, Vol. 17, No. 1&2, pp. 335-344. (Technical Note)
Swasdisevi, T., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, P., and Phetdasada, W., 1999, "Drying of Chopped Spring Onion using Fluidization Technique", Drying Technology, Vol. 17, No. 6, pp. 1191-1999. (Technical Note)
Taweerattanapanish, A., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., Kongseri, N., and Wongpiyachon, S., 1999, "Effects of Drying on Head Rice Yield using Fluidization Technique", Drying Technology-An International Journal, Vol. 17, No. 1, pp. 345-354. (Technical Note)
Soponronnarit, S., Srisubati, N., and Yoovidhya, T., 1998, "Effect of Temperature and Relative Humidity on Yellowing Rate of Paddy", Journal of Stored Products Research, Vol. 34, No. 4, October, pp. 323-330.
Soponronnarit, S., Dussadee, N., Hirunlabh, J., Namprakai, P., and Thepa, S., 1992, "Computer Simulation of Solar-Assisted Fruit Cabinet Dryer", Reric International Energy Journal, Vol. 14, No. 1.
วารสารระดับประเทศ
วารุณี เตีย, พิมพร แจ้งพลอย, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "สถานภาพและแนวทางการวิจัยพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 659.
ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, ศิริวัฒ สินประเสริฐ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "อิทธิพลของชนิดตัวกลางในการอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์ของการลดความชื้นและคุณภาพของเนื้อวัว", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 970.
วทัญญู รอดประพัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, วารุณี เตีย, และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การพัฒนาเครื่องต้นแบบอบแห้งข้าวนึ่งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 363-378.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2548, "การจำลองแบบปัญหาทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคผสมผสาน", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์.
เฉลิมพร เอี่ยมมิ, พัชรี ตั้งตระกูล, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การรวมกระบวนการผลิตของการนึ่งและการอบแห้งข้าวนึ่งสำหรับข้าวหอม", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-ธันวาคม, หน้า 24-33.
วารุณี เตีย, พิมพร แจ้งพลอย, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "สถานภาพและแนวทางการวิจัยพลังงานมวลชีวภาพในประเทศไทย", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 557-567.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดแบบสองห้องเผาไหม้สำหรับเชื้อเพลิงแกลบ", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, หน้า 875-893.
ปกรณ์ เหลืองมาลาวัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบการทำความเย็นข้าวเปลือก", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 64-77.
อาทิตย์ ไชยอรนันทน์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2547, "การทำน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อน", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 31-37.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "เทคนิคใหม่ในการผลิตข้าวนึ่ง", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 78-86.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "เตาเผาไหม้จำลองวอร์เทค - ฟลูอิไดซ์เบด : การศึกษาเชิงการทดลองพฤติกรรมการไหลของอากาศ - แกลบ", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, หน้า 59-67.
สุทธินี วานิชสำราญ, พัชรี ตั้งตระกูล, วารุณี วารัญญานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การเพิ่มปริมาณต้นข้าวของข้าวคุณภาพต่ำโดยวิธีแช่ร่วมกับการอบแห้งบนฐานไหล", วารสารบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 1160-1169.
เอกภูมิ บุญธรรม, อดิศักดิ์ นาถรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การพัฒนาเครื่องต้นแบบทำความเย็นข้าวเปลือก", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 465-776.
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การอบแห้งปลาร้าด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), หน้า 395-398.
สุเมธ รุจินินนาท, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 42-49.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมบูรณ์ เวชกามา, สุวัฒน์ ตรูทัศนวินน์ และวุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, 2545, "การออกแบบ ทดสอบ และหาแนวทางที่เหมาะที่สุดสำหรับการอบแห้งข้าวเปลือก โดยเทคนิคการทำไหลบนฐานสั่น", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 59-69.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สำราญ ธิช่างทอง, และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "ต้นแบบของเครื่องอบแห้งแบบตู้ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 1079-1090.
ขุนพล สังข์อารียกุล, สมบูรณ์ เวชกามา, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การประเมินสถานภาพเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกในประเทศไทย", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 32-41.
ทวีชัย วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมบูรณ์ เวชกามา และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "ไอโซเทอมและการเปรียบเทียบเส้นเฉพาะการอบแห้งของหน่อไม้ในการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและลมร้อน", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, หน้า 42-49.
วารุณี เตีย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และยุวดี เรืองเดช, 2545, "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมในโรงสีข้าวขาวของประเทศไทย", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, หน้า 50-57.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ธนิต สวัสดิ์เสวี, สมบูรณ์ เวชกามา, อดิศักดิ์ ชูจินดา และบุญรุ่ง ศรีสวัสดิ์, 2544, "เตาเผาแกลบแบบไซโคลนสำหรับการอบแห้งข้าวเปลือก", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม, หน้า 68-80.
สมบูรณ์ เวชกามา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ พงษ์พูลพลศักดิ์, วุฒิทัต ตันติเวสส, และศุภรัตน์ โฆษิตเจริญกุล, 2544, "Study of Parameters Affecting Drying Kinetic and Quality of Corns", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 195-204.
สมบูรณ์ เวชกามา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ธนิต สวัสดิ์เสวี, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, จินดา พานิชอิงอร และสุชาติ สุทธิเจริญพานิช, 2544, "Drying of High Moisture Paddy by Two-Dimensional Spouted Bed Technique", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 93-103.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ปิยะ กรกชจินตนาการ และธนิต สวัสดิ์เสวี, 2543, "การปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากภาคการผลิตไฟฟ้า", วารสารราชบัณฑิตสถาน, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม, หน้า 91-110.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และศิวะ อัจฉริยวิระยะ, 2543, "การอบแห้งผักและผลไม้ด้วยปั๊มความร้อน", วารสารราชบัณฑิตสถาน, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม, หน้า 214-228.
นเรศ มีโส, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมบูรณ์ เวชกามา, 2543, "การประเมินสมรรถนะระบบอบแห้งของโรงสีข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย", วิศวกรรมสาร มก., ฉบับที่ 40, หน้า 81-93.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2543, "Continuous Drying of Paddy in Two-Dimensional Spouted Bed", วารสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, หน้า 308-314.
อารีย์ อัจฉริยวิริยะ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2543, "Mathematical Simulation of Longan Fruit Drying", วารสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, หน้า 300-307.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2543, "เทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวเปลือก", Journal of Science, กันยายน - ตุลาคม, หน้า 288-292.
Swasdisevi, T., Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., and Thongthip, P., 1999, "Cashew Kernel Drying With Rotating Tray Dryer," Kasetsart Journal (Nat. Sci.), Vol. 33, No. 1, pp. 159-169. (in Thai).
Taweerattanapanish, A., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., Kongseree, N., and Wongpiyachon, S., 1999, "Paddy Drying by Fluidization Technique for Increasing Head Rice Yield," Kasetsart Journal (NatSci.), Vol. 33, No. 1, pp. 134-145. (in Thai)
วรรณี เอกศิลป์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2542, "ค่าใช้จ่ายในการลดก๊าซ CO2 ที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าโดยการปลูกป่า," RUS JET, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, หน้า 38 - 42.
Rordprapat, W., Soponronnarit, S., and Wangji, M., 1999, "Paddy Drying Systems in Rice Mills," Kasetsart Journal (Nat. Sci.), Vol. 33, No. 1, pp. 126-133.
Rattanongpisat, W., Soponronnarit, S., and Swasdisevi, T., 1999, "Development of a Mathematical Model for Heat Pump Fruit Drying," Kasetsart Journal (Nat. Sci.), Vol. 33, No. 1, pp. 146-158. (in Thai)
Soponronnarit, S., Taweerattanapanish, A., Wetchacama, S., Kongseree, N., and Wongpiyachon, S., 1999, "Spin-off from padday drying by fluidization technique," The Royal Institute Journal, Vol. 24, No. 2, pp. 46-64. (in Thai)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Niamnuy, C., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Vijaya Raghavan, G.S., 2008, "Modeling Shrimp Drying using Heat/Mass Transfer and Solid Mechanics Concepts", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 501-507.
Jaiboon, P., Prachayawarakon, S., Tungtrakul, P., Varanyanond, W., and Soponronnarit, S., 2008, "Effects of Temperatures and Tempering Times on Drying Kinetics and Qualities of Waxy Rice", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 1517-1524.
Srisang, N., Prachayawarakorn, S., Soponronnarit, S., and Varanyanond, W., 2008, "Fluidized Bed Drying of Germinated Brown Rice", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 1493-1500.
Thuwapanihayanan, R., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Foam-Mat Drying of Banana Using Egg Albumen, Soy Protein Isolate and Whey Protein Concentrate as Foaming Agents", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 1501-1509.
Prakotmak, P., Prachayawarakon, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Determination of Apparent Diffusivity of Moisture in Pores of Dried Foam Banana using 2-d Stochastic Pore Networks", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 75-83.
Luangmalawat, P., Nathornkul, A., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2005, "Effect of Drying Methods on Quality of Cooked Rice", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Bangkok, Thailand.
Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Taechapairoj, C., 2005, "New Method for Producing Parboiled Rice under High-Temperature Superheated-steam Fluidization", The 4th Asia Pacific Drying Conference 2005, December 13-15, Science City, Kolkata, India.
Nimmol, C., Devahastin, S., Swasdisevi, T., and Soponronnarit, S., 2005, "Drying Kinetics and Quality of Carrot Dried by Far-Infrared Radiation under Vacuum Condition", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Bangkok, Thailand.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2005, "Multi-pass Drying of Paddy using Rice Husk", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Bangkok, Thailand.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2004, "Drying of Paddy Using Rice Husk as Adsorbent", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 312-319.
Uengkimbuan, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Nathkaranakule, A., 2004, "Drying Kinetics and Physical Properties of Dried Pork using Two-stage Techniques", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 320-328.
Jamradloedluk, J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2004, "Modeling of Dehydration and Rehydration Kinetics of Durian", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 267-277.
Tirawanichakul, Y., Prachayawarakorn, S., Varunyanond, W., and Soponronnarit, S., 2004, "In-store Paddy Drying under Tropical Atmosphere : Strategy and Quality Aspects", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 431-437.
Prachayawarakorn, S., Ruengnarong, S., and Soponronnarit, S., 2004, "Characteristics of Heat Transfer in Two-Dimensional Spouted Bed", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 73-78.
Prachayawarakorn, S., Choteboon, C., and Soponronnarit, S., 2004, "Moisture Transport and Change of Yellowness of Paddy during Storage", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 609-614.
Soponronnarit, S. and Prachayawarakorn, S., 2004, "Mathematical Modelling and Simulation of Fluidised-bed Drying, Tempering and Ventilation of Grains", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 8-14.
Suvarnakuta, P., Devahastin, S., Soponronnarit, S., and Mujumdar, A.S., 2004, "Drying Rates and Inversion Temperatures of Porous Particles Undergoing Low-pressure Superheated Steam and Vacuum Drying", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 60-64.
Sathapornprasath, K., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2004, "Effects of Operating Conditions on the Overall Performance of an Air-and Superheated Steam-operated Impinging Stream Dryer", The 15th International Symposium on Transport Phenomena, May 9-13, Bangkok, Thailand, pp. 55-59.
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2003, "Effect of Far-Infrared Radiation and Tempering on Subsequent Drying of Paddy by Fluidization Technique", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 705-720.
Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., Tia, W., and Soponronnarit, S., 2003, "Effect of Soaking Time and Drying Media on Qualities of Paddy Dried by Fluidization Technique", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 693-704.
Uengkimbuan, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, W., and Nathakaranakule, A., 2003, "Comparative Study of Pork Dried using Superheated Steam and Hot Air", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 679-691.
Jamradloedluk, J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, W., 2003, "Drying of Durian Slices in Superheated Steam and Hot Air", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 667-677.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, W., Varanyanond, W., and Soponronnarit, S., 2003, "Diffusion Model of A Wide Drying Temperature Range for Fluidized Bed Paddy Drying", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 657-666.
Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2003, "Drying Kinetics and Quality of Shrimp Undergoing Two-Stage Superheated Steam and Heat Pump Drying", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 457-467.
Soponronnarit, S., 2003, "Fluidised Bed Grain Drying", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 55-71.
Teeboonma, U., Soponronnarit, S., and Tiansuwan, J., 2002, "Optimization of Heat Pump Fruit Dryer", The 13th International Drying Symposium (IDS' 2002), August 27-30, Bejing, China, Vol. B, pp. 1332-1341.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, S., Tungtrakul, P., Warunyanond, W., and Soponronnarit, S., 2002, "Effect of Drying Temperature on Physical Property of High and Low Amylose Content Paddy", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 467-480.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, S., Tungtrakul, P., Warunyanond, W., and Soponronnarit, S., 2002, "Mathematical Model of Deep Bed Paddy Drying and Quality Aspect", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 481-496.
Meeso, N., Nathakaranakule, A., Madhiyanon, T., and Soponronnarit, S., 2002, "Experimental Study of Multistage Drying of Paddy using A Series of Convective Hot-air and Fir Irradiation", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 441-451.
Taechapairoj, C., Dhuchakallaya, I., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., and Prachayawarakorn, S., 2002, "Fluidized Bed Drying using Superheated Steam", The 13th International Drying Symposium (IDS' 2002), August 27-30, Bejing, China, Vol. B, pp. 1218-1227.
Taechapairoj, C., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2002, "Characteristics of Parboiled Rice in Superheated-steam Fluidised-bed Dryer", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 429-440.
Rordprapat, W., Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., and Tia, W., 2002, "Comparative Study of Fluidized Bed Paddy Drying using Hot Air and Superheated Steam", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 453-466.
Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., Soponronnarit, S., 2002, "Quality Assessment of Dried Shrimp Using Two-Stage Superheated Steam and Heat Pump Dryers," The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 505-515.
Tirawanichakul, Y., Prachayawarakorn, S., Chaiwatpongskorn, W., Trangtrakoon, P., and Soponronnarit, S., 2002, "Experiments on In-store Paddy Drying under Tropical Climate : Simulation and Product Quality", The 13th International Drying Symposium (IDS'2002), August 27-30, Beijing, China, pp. 1228-1236.
Wiriyaumpaiwong, S., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2002, "Comparative Study of Heating Processes for Soybean", The 13th International Drying Symposium (IDS'2002), August 27-30, Beijing, China, Vol. B, pp. 1246-1253.
Teeboonma, U., Soponronnarit, S., Tiasuwan, J., Tia, W., and Kaewassadorn, W., 2001, "Heat Pump Dryer for Fruit using R22 and R134a as Working Fluid", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference, August 20-22, Buta Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 671-681.
Wiriyaumpaiwong, S., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2001, "Effect of Temperature on Soybean Quality using Spouted Bed Technique", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference, August 20-22, Buta Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 493-502.
Poomsa-ad, N., Soponronnarit, S., Terdyothin, A., and Prachayawarakorn, S., 2001, "Head Rice Yield after Drying by Fluidization Technique and Tempering", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference, August 20-22, Buta Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 717-737.
Soponronnarit, S., Wetchakama, S., Trutassanawin, S., and Jariyatontivait, W., 2000, "Design, Testing and Optimization of Vibro-Fluidized Bed Paddy Dryer", CD-ROM Proceeding of the 12th International Drying Symposium IDS2000, Noordwijkerhout, The Netherlands, August 28-31.
Tia, W., Soponronnarit, S., and Kaewassadorn, W., 2000, "Heat Pump Fruit Dryer for Small-Scale Industry", The 1st Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment, December 1-2, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 67-71.
Poomsa-ad, N., Soponronnarit, S., and Therdyothin, A., 2000, "Diffusion Models of Paddy Drying by Fluidization Technique", CD-ROM The XIV memorial CIGR World Congress 2000, November 28 - December 1, Tsukuba, Japan, paper No. R6101.
Madhiyanon, T., Soponronnarit, S., and Tia, W., 2000, "Continuous Drying of Paddy in Two-Dimensional Spouted Bed", CD-ROM The XIV memorial CIGR World Congress 2000, November 28 - December 1, Tsukuba, Japan, paper No. R6103.
Achariyaviriya, A., Soponronnarit S., and Tiansuwan, J., 2000, "Drying Kinetics of Longan Flesh", The International Agricultural Engineering Conference, December 4-7, Bangkok, Thailand, pp. 212-218.
Wetchacama, S., Soponronnarit, S., Swasdisevi, T., Panich-ing-orn, J., and Suthicharoenpanich, S., 1999, "Drying of High Moisture Paddy by Two-Dimensional Spouted Fed Technique," Proceedings of the First Asian-Australian Drying Conference (ADC'99) Bali, Indonesia, October 24-27, pp. 300-309.
Achariyaviriya, S., Soponronnarit, S., and Therdyothin, A., 1999, "Diffusion Model of Papaya Glace Drying," Proceeding of the First Asian-Australian Drying Conference (ADC'99) Bali, Indonesia, October 24-27, pp. 196-203.
Swasdisevi, T., Soponronnarit, S., Rakwichian, W., and Thadnium, V., 1999, "Industrial-Scale Solar Vegetable Drying," Proceedings of the World Renewable Energy Congress, Murdoch University, Western Australia, February 10 - 13, pp. 499-501.
Fuller, R., Rakwichian, W., and Soponronnrit, S., 1999, "Modelling of a Large Solar Drying System in Thailand", Proceedings of the World Renewable Energy Congress, Perth, Australlia, February, 1999, Murdoch University, Western Australia, February 10-13, pp. 469-471.
Achariyaviriya, S. and Soponronnarit, S., 1998, "Simulation of Heat Pump Dryer", Proceedings of the International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand, December 7-10, pp. 425-432.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ดลฤดี ใจสุทธิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2553, "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวกล้องพันธุ์อะมิโลสสูง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6-7 พฤษภาคม 2553, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม.
วัฒนชัย ภัทรเธียรสกุล, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2553, "ศักยภาพการผลิตเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลสในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6-7 พฤษภาคม 2553, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม.
สุกัญญา สุขเข, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2552, “การวิเคราะห์พลังงานในกระบวนการผลิตไก่ทอดกรอบ”, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552, 1-3 เมษายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 48-51.
อาคม ปะหลามานิต, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และดลฤดี ใจสุทธิ์, 2552, “การใช้เทคนิคการเคลือบแบบฟลูอิไดซ์แบดชนิดฉีดพ่นจากด้านบนเพื่อผลิตข้าวเคลือบชาเขียว”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 1.
นฤบดี ศรีสังข์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี วารัญญานนท์, 2552, “การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งข้าวกล้องงอกด้วยฟลูอิไดซ์เบดแบบอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 3.
เพชรรัตน์ ใจบุญ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2552, “ผลของฟลูอิไดเซชันอุณหภูมิที่มีต่อคุณภาพของข้าวเหนียว”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 2.
ศกุนตลา ภู่เจริญ, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, "ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังและกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-15 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม, หน้า 209-214.
สิรินทร เนินชัด, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และจินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, 2551, "จลนพลศาสตร์การอบแห้ง และสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นประสิทธิผลของเผือกแผ่นที่ผ่านการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ครั้งที่ 6, 8-9 พฤษภาคม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 432-437.
มะลิ นาชัยสินธุ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และจินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, 2551, "อิทธิพลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและสมบัติของเผือกแผ่นที่ผ่านการอบแห้งแบบสองขั้นตอน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ ครั้งที่ 6, 8-9 พฤษภาคม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 425-431.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สราวุฒิ สังวรกาญจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, “การอบแห้งถ่านไม้ยางพาราด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่อง”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 430-433.
อาณัติ พิลา, ฐานิตย์ เมธิยานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, “แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งมะพร้าวขูดแบบชั้นบาง”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 347-353.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, อาณัติ พิลา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, “จลนพลศาสตร์การอบแห้งมะพร้าวขูดด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 390-394.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, “พฤติกรรมการเผาไหม้ร่วมระหว่างแกลบและถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 320-327.
สมบัติ ก่ำมอญ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, “เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-15 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม.
คำพัน บัวละพัน, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2551, "การหาสภาวะที่เหมาะสมของการพัฟฟิงกล้วยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
รติยา ธุวพาณิชยานันท์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, "การผลิตกล้วยอบกรอบโดยใช้เทคนิคการทำโฟม", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
จารุวรรณ กุลวิศว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, "อิทธิพลของเทคนิคการอบแห้ง ที่มีต่อสารประกอบที่ระเหยง่ายและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยแผ่น", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
ดลฤดี ใจสุทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, "การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติความเป็นข้าวเก่าของข้าวกล้องหอมมะลิระหว่างที่ได้จากการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงและการเก็บรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และฐานิตย์ เมธิยานนท์, 2550, “การเผาไหม้แกลบร่วมกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้น: การเผาไหม้ถ่านหินแบบขั้นเพื่อลดปัญหาการเกาะตัวของเบด”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
เสริมพงษ์ อดิเรกรัฐ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และฐานิตย์ เมธิยานนท์, 2550, “จลนพลศาสตร์การอบแห้ง คุณภาพ และปัญหาการเกาะตัวในการอบแห้งมะพร้าวขูดด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
อาณัติ พิลา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และฐานิตย์ เมธิยานนท์, 2550, “การอบแห้งมะพร้าวเกล็ดแบบชั้นบาง”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
คำพัน บัวละพัน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และวารุณี เตีย, 2550, “การพองของกล้วยโดยเทคนิคร่วมระหว่างอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 68.
เพชรรัตน์ ใจบุญ, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งลำไยด้วยเทคนิคต่างๆ”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 34.
จารุวรรณ กุลวิศว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “ผลอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารระเหยง่าย และคุณภาพทางกายภาพในกล้วยแผ่น”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 69.
รติยา ธุวพาณิชยานนท์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งแผ่นโฟมกล้วยและคุณภาพของแผ่นโฟมกล้วยอบแห้ง”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 35.
ดลฤดี ใจสุทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดต่อ Glycemic Index และคุณภาพของข้าวกล้องหอมมะลิ”, การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 161.
ดลฤดี ใจสุทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “การเร่งความเก่าข้าวกล้องหอมมะลิด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 33.
อนุชา ใจกล้า, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการรักษาคุณภาพข้าวเปลือกที่อบแห้งโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน", การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 27-29 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.
ฉัตรชัย นิมมล, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ธนิต สวัสดิ์เสวี และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การอบแห้งแครอทด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดไกลภายใต้สภาวะสุญญากาศ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 456-463.
วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "อิทธิพลของการแช่ข้าวเปลือกและการพ่นไอน้ำก่อนสำหรับการผลิตข้าวนึ่งด้วยการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 508-515.
ดลฤดี ใจสุทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การผลิตข้าวกล้องคุณภาพโดยใช้เทคนิคฟลูอิไดซ์เซชัน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม,หน้า 491-499.
มัทนียา เชี่ยวเวช, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกโดยใช้เทคนิคในการอบแบบฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเทมเปอร์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 482-490.
ศิริวัฒ สินประเสริฐ, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อวัวด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 473-481.
รติยา ธุวพาณิชยานันท์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การอบแห้งแผ่นโฟมที่ทำจากกล้วยสุก", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 464-472.
นภาภรณ์ พลายโถ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "ผลของการพรีทรีทเมนต์ที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกล้วยแผ่น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 447-455.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การอบแห้งข้าวเปลือกแบบหลายขั้นตอนโดยใช้แกลบ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 396-402.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, อาวุธ ลภิรัตนากูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด : ผลกระทบของอากาศส่วนที่สองต่อสมรรถนะเตาเผาไหม้เมื่อใช้เชื้อเพลิงผสม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, ประสาน สถิตเรืองศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับถ่านหินบิทูมินัสในเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, ประสาน สถิตเรืองศักดิ์, สราวุฒิ สังวรกาญจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากถ่านไม้ยางพาราและถ่านซังข้าวโพดด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันโดยใช้แป้งเปียกเป็นตัวประสาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, เสริมพงษ์ อดิเรกรัฐ, ประสาน สถิตเรืองศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิอากาศอบแห้งที่มีต่อการอบแห้งมะพร้าวขูดด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ธนภัทร สุวรรณกูฏ, อำไพศักดิ์ ทีบุญมา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "ผลของความเร็วลมต่อการอบแห้งเนื้อด้วยรังสีอินฟราเรด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 935-940.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, อาวุธ ลภิรัตนากูล, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด (VFBC) : สมรรถนะของเตาเผาไหม้และการกระจายตัวของก๊าซไอเสียภายในห้องเผาไหม้", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1322-1330.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, ธวัชชัย วงศ์ช่าง และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "เตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้น : Part II อิทธิพลของอากาศส่วนที่สองเหนือวงแหวนวอร์เทคต่อสมรรถนะของเตาเผาไหม้", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1305-1313.
40. ฐานิตย์ เมธิยานนท์, พีระวัตร์ ทองนอก, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, ธวัชชัย วงศ์ช่าง และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "เตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดแบบห้องเผาไหม้สั้น : Part I อิทธิพลของอากาศส่วนที่หนึ่งต่อสมรรถนะของเตาเผาไหม้", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1314-1321.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, เสริมพงษ์ อดิเรกรัฐ, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การศึกษาการผลิตผงถ่านหินแอนทราไซท์อัดแท่งด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1331-1336.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, เสริมพงษ์ อดิเรกรัฐ, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การเปรียบเทียบจลนพลศาสตร์ของการอบแห้งมะพร้าวโดยใช้ระบบลมร้อนร่วมกับสารดูดความชื้นกับระบบอบแห้งที่ใช้ลมร้อนเพียงอย่างเดียว", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1287-1294.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, เสริมพงษ์ อดิเรกรัฐ, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การศึกษาอิทธิพลของความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้าห้องอบในเครื่องอบแห้งลมร้อนร่วมกับสารดูดความชื้น", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1295-1304.
วารุณี เตีย, พิมพร แจ้งพลอย, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "สถานภาพและแนวทางการวิจัยพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 39-56.
สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "Drying Strategies Based on Diffusion Model and Energy Analysis for Fluidized-Bed Drying of Paddy", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 124.
วัชรานนท์ จุฑาจันทร์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ศิริธร ศิริอมรพรรณ และณัฐพล ภูมิสะอาด, 2548, "สบบัติทางกายภาพของข้าวเหนียวนึ่งสุกหลังการอบแห้ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 379-386.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "แบบจำลองการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แกลบเป็นตัวกลางในการดูดซับ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 472-482.
กิตติ สถาพรประสาธน์, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "ผลกระทบของสภาวะการทำงานต่างๆ ที่มีต่อสมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบกระแสชน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 463-471..
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร และ 2548, "จลนพลศาสตร์การคืนตัวของทุเรียนอบแห้ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 483-490.
ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, พัชรี ตั้งตระกูล, พยุงศักดิ์ ท่าไม้สุข และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "ผลของการอบแห้งต่อสมบัติของข้าวกึ่งสำเร็จรูป", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 491-498.
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2548, "จลนพลศาสตร์การอบแห้งและสมบัติทางกายภาพของเนื้อหมูด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบสองช่วง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 499-506.
ภาวิกา วงศ์แก้ว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "อิทธิพลของความหนาแน่นและอัตราส่วนผสมของแกลบต่อการอบแห้งข้าวเปลือก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 507-518.
รัฐพร บัวขม, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2548, "การอบแห้งเมล็ดกาแฟสดโดยใช้ปั๊มความร้อนและลมร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 519-529.
ฤทธิไกร งามชุ่ม, ธนิต สวัสดิ์เสวี, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การอบแห้งกล้วยหอมด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรดไกล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 530-542.
วรวิทย์ กรัยวณิชย์กุล, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การอบแห้งเนื้อไก่ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 543-554.
วรุต ยุทธชัย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2548, "ผลของการแช่น้ำต่อการลดลงของเอนไซม์ยูรีเอสและการละลายโปรตีนในถั่วเหลืองโดยใช้การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดด้วยอากาศร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 555-565.
สุทธิศักดิ์ แก้วนก, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการอบแห้งและคุณภาพของกระเทียมกลีบ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 566-576.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, เสริมพงษ์ อดิเรกรัฐ, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การศึกษาการอบแห้งมะพร้าวโดยใช้ลมร้อนร่วมกับสารดูดความชื้น", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 577-586.
อุบลวรรณ ชนะภัย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2548, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการอบแห้งถั่วเหลืองเมล็ดเดี่ยวด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 587-601.
จิรวัฒน์ กิติคุณ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, อำไพศักดิ์ ทีบุญมา และทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์, 2548, "การผลิตไอน้ำสำหรับอุตสาหกรรมครัวเรือนโดยใช้เตาเผาแบบตะกรับเลื่อนเป็นแหล่งให้ความร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 858-867.
ยุวนารี นามสงวน, วารุณี เตีย, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "ลักษณะของการอบแห้งกุ้งด้วยเทคนิควิธีการอบแห้งแบบสองขั้นตอนในสภาวะการอบแห้งที่แตกต่าง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 620-629.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การศึกษาผลของตัวประสานที่ผลิตจากฟางข้าวต่อสมบัติทางกายภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม 2547, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น.
วิริยะ แดงทน, สัมพันธ์ ฤทธิ์เดช และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนชนิดสั่นปลายปิดสำหรับเครื่องอบแห้ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม 2547, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น.
วารุณี เตีย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสานิฐ อัตถศาสตร์, 2547, "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมในโรงสีข้าวนึ่ง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 29-35.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "Comparative Assessment of R134a, R407C, and R410A as Alternatives to R22", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 138-145.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การออกแบบเครื่องอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนโดยใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 70-77.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์, พีระวัตร์ ทองนอก และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด : Part II ผลกระทบของอากาศส่วนที่สองต่อสมรรถนะเตา", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม 2547, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น.
ธนากร บูรณเพชร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และณัฐพล ภูมิสะอาด, 2547, "ความชื้นสมดุลและสมการการอบแห้งของใบหม่อน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 125-131.
ศรีมา แจ้คำ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2547, "การอบแห้งผลไม้และสมุนไพรโดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับอินฟราเรดไกล", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 22-28.
รติยา ธุวพาณิชยานันท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งถั่วเหลืองโดยเทคนิคฟลูอิไดเบดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม 2547, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น.
ปรีดา ปรากฏมาก, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "อิทธิพลของการกระจายขนาดรูพรุนที่มีต่อการเคลื่อนที่ของน้ำในวัสดุรูพรุน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 62-69.
ประสาน สถิตย์เรืองศักดิ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และฐานิตย์ เมธิยานนท์, 2547, "การผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากกะลามะพร้าวด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชันโดยใช้โมลาสเป็นตัวประสาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม 2547, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น.
ปวีณา ปรัชญาวศิน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "การอบแห้งถั่วเหลืองด้วย ฟลูอิไดซ์เบดแบบใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 36-43.
ณรงค์ศักดิ์ แก้วนิล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2547, "การศึกษาแนวทางในการอบแห้งกระเทียมที่เหมาะสม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 44-51.
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2547, "การอบแห้งเนื้อหมูด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 8-14.
มนตรี มนตรีพิลา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และณัฐพล ภูมิสะอาด, 2547, "สมการจลศาสตร์การอบแห้งข้าวเหนียวนึ่งสุกด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม 2547, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แกลบเป็นตัวกลางในการดูดซับ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 15-21.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "Compressive Behaviors of Durian Slices during Hot Air and Superheated Steam Drying", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 1-7.
เฉลิมพร เอี่ยมมิ, พัชรี ตั้งตระกูล, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การอบแห้งข้าวนึ่งสำหรับข้าวหอมโดยเทคฟลูอิไดซ์เบดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 52-61.
ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, เคนอิชิ อิโอเอะ, โทรุ ฮายาชิ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การศึกษาแนวทางการลดความชื้นของข้าวสาลีด้วยแกลบ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 226.
อัญชนา เตชะประสาน, ฐานิตย์ เมธิยานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการถ่ายเทความร้อนให้แก่ข้าวเปลือกโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 321-331.
เอกรินทร์ โบษกรนัฎ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2546, "การอบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 297-305.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "New Technique for Paddy Drying", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30-31 พฤษภาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ.
ยุวนารี นามสงวน, วารุณี เตีย, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "Quality Assessment of Dried Shrimp using Two-stage Superheated Steam and Heat Pump Dryers", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 222-229.
วทัญญู รอดประพัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 278-288.
ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, เคนอิชิ อิโอเอะ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การอบแห้งข้าวเปลือกชื้นภายใต้สภาวะอากาศเขตร้อนชื้นในภาคสนาม", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 255-268.
นเรศ มีโส, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, ฐานิตย์ เมธิยานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การศึกษาการแผ่รังสีอินฟราเรดหลังการอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 242-254.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การอบแห้งเมล็ดพืชที่อุณหภูมิสูงโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดที่สามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลอากาศเข้าดาวน์คัมเมอร์ได้", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การพัฒนาเตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดสำหรับเชื้อเพลิงแกลบ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, นิวัติ พิริยะรุ่งโรจน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การศึกษาพฤติกรรมการไหลของอากาศ-แกลบภายในเตาเผาไหม้จำลองที่มีลักษณะการไหลแบบไซโคลนร่วมกับการไหลแบบฟลูอิดไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 332-343.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, เมธี ใบงาม และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การผลิตเชื้อเพลิงแท่งแข็งจากขี้เลื่อยโดยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชั่น", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "ลักษณะเฉพาะของข้าวที่ผ่านการอบแห้งโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 269-277.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2546, "การศึกษาเปรียบเทียบการอบทุเรียนด้วยอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 213-221.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2546, "เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนร่วมกับอินฟราเรด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 230-241.
กรกช ภู่ไพบูลย์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2546, "เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพัลส์ฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 289-296.
สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, พัชรี ตั้งตระกูล, วารุณี วรัญญานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "ปัจจัยของอุณหภูมิอบแห้งของเครื่องฟลูอิไดซ์เบดที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพข้าวและการชิมของข้าวสุก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 306-320.
ปกรณ์ เหลืองมาลาวัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบการทำความเย็นข้าวเปลือก", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 36.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "ผลของสมบัติกายภาพผลิตภัณฑ์ต่อสมรรถนะเครื่องอบแห้งด้วยปั๊มความร้อน", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21-22 สิงหาคม, โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 2.
เกษมสุข เอื้อบุณยะนันท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2545, "การประหยัดพลังงานในโรงงานผลิตยาแผนโบราณ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 49.
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 11-18.
สุเมธ รุจินินนาท, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การปรับปรุงลักษณะการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้งแบบตู้", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 42-48.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2545, "การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องอบแห้งผลไม้ด้วยปั๊มความร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 1-10.
ขุมพล สังข์อารียกุล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สมบูรณ์ เวชกามา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การประเมินสถานภาพเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 60-68.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมบูรณ์ เวชกามา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การทดสอบสมรรถนะของเตาเผาไซโคลนโดยใช้ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 19-25.
สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วทัญญู ชัยวัฒน์พงศกร, วารุณี วรัญญานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "ผลกระทบของอุณหภูมิของการอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดที่มีต่อค่าความขาวและผลของข้าวเต็มเมล็ด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 69-77.
ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วทัญญู ชัยวัฒน์พงศกร, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การทดลองอบแห้งข้าวเปลือกในที่เก็บภายใต้เงื่อนไขสภาวะอากาศเขตร้อนชื้น : แบบจำลองปัญหาทางคณิตศาสตร์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 26-35.
อารี อัจฉริยวิริยะ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "เทคโนโลยีการผลิตลำไยอบแห้งในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 36-41.
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และKeiichi Inoue, 2545, "การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดพืชชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 78-88.
อารีย์ อัจฉริยวิริยะ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "จลนศาสตร์ของการอบแห้งและความชื้นสมดุลของลำไยทั้งลูก", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, จังหวัดภูเก็ต, หน้า 689-693.
กริช เจียมวิโรจน์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมบูรณ์ เวชกามา, 2544, "การอบแห้งข้าวกล้อง", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 212-218.
กษมา เจนวิจิตรสกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมบูรณ์ เวชกามา และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2544, "การอบแห้งข้าวโพดโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 229-240.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2544, "A Non-Equilibrium Mathematical Model for Batch Grain Drying in Two-dimensional Spouted Bed", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 200-211.
คงศักดิ์ ชินนาบุญ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมบูรณ์ เวชกามา, 2544, "อิทธิพลของการเก็บในที่อับอากาศต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวโพดหลังอบแห่งแบบฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 180-191.
ณัฐพล ภูมิสะอาด, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2544, "อิทธิพลของการเก็บในที่อับอากาศที่มีต่อการอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเทคนิคฟลูอไดเซชัน", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 163-169.
สมบูรณ์ เวชกามา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วุฒิทัต ตันติเวส และศุภรัตน์ โฆษิต เจริญกุล, 2544, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพเมล็ดข้าวโพด", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 154-162.
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2544, "การอบแห้งถั่วเหลืองโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 170-179.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2544, "การเปรียบเทียบสมรรถนะการอบแห้งด้วยปั๊มความร้อนกรณีที่ใช้ R-134a และ R-22 เป็นสารทำงาน", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 219-228.
อาทิตย์ โคตรสาร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2544, "การประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนในระดับอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 192-199.
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2544, "In-Store Drying Technique in Tropical Region", Technical Conference of Thai Society of Agricultural Engineering, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 140-153.
ศิวะ อัจฉริยวิริยะ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2543, "การพัฒนาแบบจำลองทางทฤษฎีสำหรับเครื่องอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อน", การประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 168-177.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสุวิทย์ เตีย, 2543, "Industrial-Scale Prototype of Continuous Tow, Dimensional Spouted Bed Paddy Dryer", การประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 119-127.
ณัฐพล ภูมิสะอาด, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และอภิชิต เทอดโยธิน, 2543, "ปริมาณข้าวต้นหลังการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันและการเทมเปอร์", การประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 129-136.
อารี อัจฉริยวิริยะ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2543, "สมการจลนศาสตร์การอบแห้งและความชื้นสมดุลของเนื้อลำไย", การประชุมวิชาการของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 178-187.
สรายุทธ์ สมิตะโยธิน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมบูรณ์ เวชกามา, งามชื่น คงเสรี และสุนันทา วงค์ปิยชน, 2543, "สมรรถนะของเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิดไดเบดและคุณภาพของข้าวเปลือกหลังการอบแห้ง", การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 28-29 มีนาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 146-157.
Trutassanawin, S., สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และสมบูรณ์ เวชกามา, 2542, "Optimum Strategy for Vibro-Fluidized Bed Paddy Drying," The Engineering Technology Exhibition and Symposium 1999, 1-2 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า 274-280.
สรายุทธ์ สมิตะโยธิน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และและสมบูรณ์ เวชกามา, 2542, "Comparative Experiment Between Paddy Dried by Fluidization Technique Using Thermal Energy from Rice Husk Furnace and Diesel Burner," The Engineering Technology Exhibition and Symposium 1999, 1-2 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า 281-285.
ณัฐพล ภูมิสะอาด, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และอภิชิต เทอดโยธิน, 2542, "Diffusion Model of Paddy Drying by Fluidization Technique," The Engineering Technology Exhibition and Symposium 1999, 1-2 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า 268-273.
Ratsie, S., สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และธนิต สวัสดิ์เสวี, 2542, "Mango Glace' Drying by Heat Pump," The Engineering Technology Exhibition and Symposium 1999, 1-2 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า 239-243.
อารีย์ อัจฉริยวิริยะ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2542, "Mathematical Simulation of Longan Fruit Drying," The Engineering Technology Exhibition And Symposium 1999, 1-2 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า 232-238.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2542, "Continuous Drying of Paddy in Two-Dimensional Spouted Beds", การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2542 "เทคโนโลยีในยุคโลกไร้พรมแดน", ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, 1-2 พฤศจิกายน, หน้า 261-267.
Madhiyanon, T., Soponronnarit S., and Tia, W., 1998, "Continuous Drying of Paddy in Two-Dimensional Spouted Beds," การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2542 "เทคโนโลยีในยุคโลกไร้พรมแดน" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, 1-2 พฤศจิกายน.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   เครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด Patent No. 7081
   เครื่องและวิธีการอบแห้งเมล็ดธัญพืชแบบฟลูอิไดซ์เบด Patent No. 125253 (ไต้หวัน)
   เตาเผาเศษวัสดุเกษตรแบบไซโคลน Patent No. 473699 (จีน)
รางวัลที่ได้รับ
1. โครงการวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2546 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
    ผลงาน : การพัฒนาเครื่องอบลดความชื้นข้าวแบบฟลูอิดซ์ไดช์เบด
2. งานประกวดโครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของอาเซียน ปี 2545 รางวัลรองชนะเลิศ
    ผลงาน : เครื่องอบแห้งระบบฟลูอิไดซ์เบดและเตาเผาแกลบแบบไซโคลน
3. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
    ผลงาน : เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ความร้อนจากเตาเผาแบบไซโคลน
4. รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2540 รางวัลที่ 1
    ผลงาน : เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดเคลื่อนย้ายได้return topic