ดร.สาโรช บัญยกิจสมบัติ
ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ
Saroch Boonyakitsombut. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9163 โทรสาร 0-2470-9165
E-mail Address : saroch.boo@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - Vanderbilt University สหรัฐอเมริกา
2536 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2533 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Anarchic Treatment (การบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
The Combined Role of Reactor Configuration, Microbial Consortia Proximity and Nutrient Supplementation on Propionate Degradation 2544 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ผลของการเติมสารอาหารเสริมต่อสมรรถนะของระบบยูเอเอสบีที่บำบัดของเหลวที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การสร้างตะกอนเม็ดของระบบบำบัดน้ำเสียยูเอเอสบีในช่วงเริ่มเดินระบบ หัวหน้าโครงการ
ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Yerkes, D.W., Boonyakitsombut, S., and Speece, R.E., 1997, "Antagonism of Sodium Toxicity by the Compatible Solute Betaine in Anaerobic Methanogenic System", Water Science and Technology, Vol 36, No. 6-7, pp. 15-24.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, อุทัย ฉันทวิทย์, ธวัชชัย ชยาวนิช, สาโรช บุญกิจสมบัติ, โสฬส สุวรรณยืน และเพ็ญประภา บัวลอย, 2548, "การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 292.
เกียรติสุดา กาญจนภรางกูร, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง และสาโรช บุญยกิจสมบัติ, 2548, "การย่อยสลายโพรไพออเนตในถังปฏิกรณ์ที่บำบัดน้ำเสียน้ำตาลภายใต้สภาวะไร้อากาศ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4, 19-21 มกราคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า 130-138.
Richard E. Speece และสาโรช บุญยกิจสมบัติ, 2545, "The Combined Role of Reactor Configuration, Microbial Consortia Proximity, and Nutrient Supplementation on Anaerobic Degradation of Propionate", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 107-116.
สาโรช บุญยกิจสมบัติ, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง, จักรภัทร ธีระศิลป์, บัณฑิต ชูเชิดวัฒนศักดิ์, จิตรพล พฤกษ์ภัทรกุล และปิยะ ทองดอนน้อย, 2545, "การบำบัดน้ำเสียซีโอดีต่ำแบบไม่ใช้ออกซิเจนด้วยระบบยูเอเอสบีและอีจีเอสบีแบบสองขั้นตอน", การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 178.
สาโรช บุญยกิจสมบัติ, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง, พัชรี สลุบพล, ปาริฉัตร มาลีวงษ์, ณัฐพล สะธรรมกิจ และ กันยาพร เหลืองวิสุทธิ์ศิริ, 2545, "ผลของการเติมอาหารเสริมต่อการคืนรูปของเม็ดตะกอนในระบบยูเอเอสบี", การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 110.
สาโรช บุญยกิจสมบัติ, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง, อดิศย์สุดา จำเริญสาร, จักรกฤษณ์ กันยาบุญ, กฤษฎา หวานระรื่น และวิวรรธน์ เทียนศิริ, 2545, "ผลของความเร็วไหลขึ้นต่อการคืนรูปของเม็ดตะกอนในระบบยูเอเอสบี", การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 95.


return topic