รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
Puangrat Kajitvichyanukul (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-7583, 9391 โทรสาร 0-2470-9165
E-mail Address : kpuangrat@yahoo.com, puangrat.kaj@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2545 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม University of Texas สหรัฐอเมริกา
2537 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2533 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Hazardous Waste Treatment
   - Chemical Wastewater Treatment
   - Solid Waste Engineering and Management
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการกำจัดนิเกิลและสังกะสีออกจากน้ำเสียชุบโลหะด้วยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส (ระยะที่ 1-2) [มจธ.45-46] 2546 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดโครเมียมออกจากน้ำเสียชุบโลหะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส [MTEC46] 2547 หัวหน้าโครงการ
Preparation of Thin Film Titanium Dioxide Using Sol-Gel Method for Contaminant Removal from Water/Wastewater [NRC-EHWM46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการชะล้างโลหะหนักจากซีเมนต์ที่ใช้กากของเสียอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต [สกว.47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การใช้กระบวนการแอดวานซ์ออกซิเดชันในการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นสำหรับน้ำเสียจากโรงพยาบาล [สกอ.ร่วมกับสกว.46-47] 2548 หัวหน้าโครงการ
ผลของวานาเดียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง [สกว.48] 2548 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาต้นแบบกระบวนการโฟโตคะตะไลซีสสำหรับการกำจัดและนำกลับโครเมียมจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม [MTEC47] 2550 หัวหน้าโครงการ
ผลของแคดเมียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง [สกว.48] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเถ้าลอยมาใช้เป็นวัสดุจีโอโพลีเมอร์ในการกักขังโลหะหนัก [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความสามารถในการบำบัดของสิ่งปนเปื้อนอินทรีย์ในน้ำโดยใช้นาโนฟิล์มของไททาเนียมไดออกไซด์ (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์โลหะหนักในปูนซีเมนต์ที่เผาร่วมกับของเสียอุตสาหกรรมด้วยแสงซินโครตรอนและพฤติกรรมการชะล้างโลหะหนักในระยะยาว [NSRC49-51] หัวหน้าโครงการ
การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก (โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี) ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์ [สกว49-51] หัวหน้าโครงการ
Degradation of p,p'-DDT in water contamination using visible light absorbing TiO2 [IFS50-51] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
Hung, Y.-T., Kajitvichyanukul, P., Wang, L. K., 2007, "Advances in anaerobic systems for organic pollution removal from food processing wastewater", Improving Water and Energy Management in Food Processing, Editor-in-chief: Smith, Robin Jiri Kleme and Jin-Kuk Kim, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England
Kajitvichyanukul, P., Shammas, N. K., Ananpattarachai, J., Sarafadeen, A.O., Olanrewaju, A. A., Hung, Y.-T., Wang, L. K., 2007, "Landfilling Engineering and Management", Biosolids Engineering and Management, Editor-in-Chief: Lawrence K. Wang, Humana Press, Totowa, NJ, USA.
Shammas, N. K., Kajitvichyanukul, P., Wang, L. K., Hung, Y.-T., 2007, Potable Water Membrane Filtration, Membrane and Desalination Technologies, Editor-in-Chief: Lawrence K. Wang, Humana Press, Totowa, NJ, USA
Kajitvichyanukul, P., Wang, L., Hung, Y.-T., 2006, "Oil Water Separation", Chapter 16 in Advanced Physicochemical Treatment Processes, Editor-in-Chief: Lawrence K. Wang, Humana Press, Inc., USA, Volume 4, August 2006, p. 521-548.
Kajitvichyanukul, P., Ananpattarachai, J., Hung, Y.-T., 2006, Chapter 12 in "Chemical Feeding Systems", Advanced Physicochemical Treatment Processes, Editor-in-Chief: Lawrence K. Wang, Humana Press, Inc., USA, Volume 5, December 2006, p. 543-573
Kajitvichyanukul, P., Hung, Y.-T., 2005, "Municipal Solid Waste Recovery and Recycle", Solid Waste Processing and Resource Recovery, 2nd Edition, Editor-in-Chief: Yung-Tse Hung, Humana Press, Inc., USA.
Anotai, J. and Kajitvichyanukul, P., "Water Supply and Sanitary Engineering II", Roenkaew Publishing.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kajitvichyanukul, P., Saiyanite, A., Ananpattarachai, J., and Hung, Y.-T., "Biodegradability Enhancement and Toxicity Reduction by UV/H2O2 in the Coupling of Photochemical-biological Processes for Wastewater Treatment", International Journal of Environment and Pollution, (in press)
Kajitvichyanukul, P., A. Tisavipaksakul, A. Piyasasichok, J. Ananpattarachai, Voranisarakul, A., and Hung, Y.-T., " Kinetic evaluation of fixed bed photoreactor using immobilized TiO2 for electroplating wastewater treatment", International Journal of Environmental and Pollution, (in press)
Chanmanee, W., Watcharenwong, A., Chenthamarakshan, C.R., Kajitvichyanukul, P., de Tacconi, N.R., and Rajeshwar, K., 2008, "Formation and Characterization of Self-Organized TiO2 Nanotube Arrays by Pulse Anodization", Journal of the American Chemical Society, Vol. 130, No. 3, pp. 965-974
Watcharenwong, A., Chanmanee, W., de Tacconi, N.R., Chenthamarakshan, C.R., Kajitvichyanukul, P., and Rajeshwar, K., 2008, "Anodic Growth of Nanoporous WO3 Films: Morphology, Photoelectrochemical Response and Photocatalytic Activity for Methylene Blue and Hexavalent Chrome Conversion", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 612, No. 1, pp. 112-120. (1 January)
Kajitvichyanukul, P., Jamroensan, A., and Lu, M.-C., 2008, "Formaldehyde Degradation in the Presence of Methanol by Photo-Fenton Process", Journal of Environmental Management, Vol. 86, No. 3, February, pp. 545-553.
Watcharenwong, A., Chanmanee, W., Chenthamarakshan, C.R., de Tacconi, N., Kajitvichyanukul, P., Rajeshwar, K., 2007, "Self-organized TiO2 Nanotube Arrays by Anodization of Ti Substrate: Effect of Anodization Time, Voltage and Medium Composition on Oxide Morphology and Photoelectrochemical Response", Journal of Materials Research, Vol. 22, No. 11, pp. 3186-3195.
Khuanmar, K., Wirojanagud, W., Kajitvichyanukul, P., Maensiri, S., 2007, "Photocatalysis of Phenolic Compounds with Synthesized Nanoparticles TiO2/Sn2", Journal of Applied Sciences, Vol.7, No. 14, p. 1968-1972.
Chanmanee, W., Watcharenwong, A., Chenthamarakshan, C.R., Kajitvichyanukul, P., de Tacconi, N., Rajeshwar, K., 2007, "Titania Nanotubes from Pulse Anodization of Titanium Foils", Electrochemistry Communications, Vol. 9, No. 8, August, pp. 2145-2149.
Kajitvichyanukul, P. and Suntronvipart, N., 2006, "Evaluation of Biodegradability and Oxidation Degree of Hospital Wastewater Using Photo-Fenton Process as the Pretreatment Method", Journal of Hazardous Materials, Vol. 138, No. 2, pp. 384-391. (November 16)
Hung, Y.-T., Kajitvichyanukul, P., Pham, T. D., Pongpom, S., Chanmanee, W., Yeh, R. Y.-L. 2006, "Chemicals and Allied Product", Water Environment Research, 2006 Literature Review; Vol. 78, No.10, pp. 1585-1619.
Kajitvichyanukul, P., Lu, M.-C., Liao, C.-H.., Wirojanagud, W., and Koottatep T., 2006, "Degradation and Detoxification of Formaline Wastewater by Advanced Oxidation Processes", Journal of Hazardous Materials, Vol. 135, No. 1-3, pp. 337-343. (31 July)
Hung, Y.-T., Kajitvichyanukul, P., Lo, H. H., Ivanov, V., Wang, L. K., 2005 "Chemicals and Allied Products", Water Environment Research, Vol. 77, No. 6, pp. 1770-1828.
Kajitvichyanukul, P. and Changul, C., 2005 "Photocatalytic Removal of Tri- and Hexa-valent Chromium from Chrome-Electroplating Wastewater", Asean Journal on Science and Technology for Development, Vol. 22, No. 4, pp. 355-362.
Kajitvichyanukul, P. and Sungkaratana, T., 2005 "Photocatalytic Removal of Zinc (II) In UV- irradiated Titania Suspensions", Asian Journal in Energy and Environment, Vol. 6, No. 2, pp. 111-124.
Kajitvichyanukul, P. and Amornchat, P., 2005, "Effects of Diethylene Glycol on TiO2 Thin Film Properties Prepared by Sol-Gel Process", Science and Technology of Advanced Materials Journal, Vol. 6, No. 3-4, pp. 344-347.
Kajitvichyanukul, P., Ananpattarachai, J., and Pongpom, S., 2005, "Sol-Gel Preparation and Properties Study of TiO2 Thin Film for Photoreduction of Chromium(VI) in Photocatalysis Process", Science and Technology of Advanced Materials Journal, Vol. 6, No. 3-4, pp. 352-358.
Kajitvichyanukul, P. and Vatcharenwong, A., 2005, "Role of pH, Organic and Inorganic Anions on Photocatalytic Reduction Of Chromium(VI) using TiO2 and Ultraviolet Light", Asean Journal of Science and Technology for Development, Vol. 22, No. 1&2, pp. 169-179.
Kajitvichyanukul, P. and Vatcharenwong, A., 2004, "Contradiction Effect of pH on the Photocatalytic Reduction of Chromium(VI) and Thallium(I)", Asean Journal of Science and Technology for Development, Vol. 21, No.4, pp. 269-280.
Kajitvichyanukul, P., Taweekitwanich, A., Toyam, N., and Pongpom, S., 2004, "Effect of Organic and Inorganic Ions on Chromium Adsorption Onto TiO2 Surface", Asean Journal of Science and Technology for Development, Vol. 21, No. 2 & 3, pp. 249-258.
Kajitvichyanukul, P., Chenthamarakshan, C.R., Rajeshwar, K., and Qasim, S.R., 2003, "Adsorption of Thallium(I) Ions on Titania Particle Surfaces in Aqueous Media", Adsorption, Science & Technology, Vol. 21, No. 3, pp. 217-228.
Kajitvichyanukul, P., Chenthamarakshan, C. R., Qasim, S. R., and Rajeshwar, K., 2002, "Photocatalytic Reactivity of Thallium(I) species in Aqueous Suspensions of Titania", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 519, pp. 25-32.
Kajitvichyanukul, P., Chenthamarakshan, C. R., Qasim, S. R., and Rajeshwar, K., 2001, "Adsorbed Thallium(I) Ions As A Probe of Surface Charge in UV-Irradiated Titania Aqueous Solution Interfaces", Langmuir, Vol. 17, pp. 3792-3795.
วารสารระดับประเทศ
วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ, พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, สันติ แม้นศิริ และกัลยกร ขวัญมา, 2551, "ปฏิกิริยาเร่งการย่อยสลายทางแสงของสารประกอบฟีนอลในน้ำเสียผลิตเยื่อและกระดาษโดยอนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เจือดีบุก", วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน, หน้า 29-39.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และอาทิตย์พันธุ์ สัยยะนิฐี, 2549, "ปฏิกิริยาของไฮดรอกซิลเรดิคอลจากยูวีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการย่อยสลายน้ำเสียโรงพยาบาล", วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 93-103.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และณัฐพล สุนทรวิภาค, 2549, "การย่อยสลายน้ำเสียจากโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการโฟโตเฟนตัน : ผลของพารามิเตอร์ที่ใช้ในการบำบัด", วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 81-91.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และสุดารัตน์ จิรภัทรสกุล, 2549, "ผลกระทบของไดเอทาโนลาไมน์ที่มีต่อฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ในการกำจัดโครเมียม (VI)", วารสารวิชาการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน, หน้า 101-110.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, ปาริชาติ อมรฉัตร, อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ และ จิรภัทร อนันต์ภัทรชัย, 2548, "Structure and Photocatalytic Characteristics of TiO2 Thin Film Coated on Stainless Steel for Chromium (VI) Removal Application", วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ), ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน, หน้า 79-86.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, สิริวรรณ ป้องป้อม, อภิชน วัชเรนทร์วงศ์ และ จิรภัทร อนันต์ภัทรชัย, 2548, "Effect of Acetyl acetone on Property of TiO2 Thin Film for Photocatalytic reduction of Chromium(VI) from Aqueous Solution", วารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ฉบับภาษาอังกฤษ), ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน, หน้า 87-93.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, ขนิษฐา ดาราเมือง และอภิชน วัชเรนทร์วงศ์, 2548, "การสกัดด้วยกรดและด่างของไตรวาเลนซ์โครเมียมจากผิวของไทนาเทียมไดออกไซด์", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 47-53.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และอภิชน วัชเรนทร์วงศ์, 2547, "พฤติกรรมการดูดซับโครเมียม (VI) บนผิวของไททาเนียมไดออกไซด์", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม, หน้า 87-95.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kajitvichyanukul, P., Ananpattarachai, J., and Puttha, T., 2006, "Photocatalytic Degradation of 2-chlorophenol over Thin Film TiO2", International Forum on Natural Treatment and Hazardous Substance Mangaement (NTHSM 2006), May 29-30, Khon Kaen, Thailand.
Kajitvichyanukul, P., Sinyang, S., and Tongsrinoon, 2006, "Microstructure Study of Clinker Contaminated with Cadmium from Clinkerization Process", International Forum on Natural Treatment and Hazardous Substance Mangaement (NTHSM 2006), May 29-30, Khon Kaen, Thailand.
Ananpattarachai, J., Kajitvichyanukul, P. and Seraphin, S., 2006, "Effect of Calcination Temperatures on Phase Transformation and Crystallite Size of TiO2 Powders for Hazardous Waste Removal", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 121.
Taveekitvanich, E. and Kajitvichyanukul, P., 2006, "Leaching Behavior of Nickel from Cement Derived from Co-Burning of Hazardous Waste", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 172.
Khuanmar, K., Wirojanagud, W., Maensiri, S., and Kajitvichyanukul, P., 2006, "Photocatalysis of ZnBi12O20 under UV Irradiation", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 122.
Kajitvichyanukul, P. and Ponpom, S., 2006, "Effect of Acetylacetone on Property of TiO2 Thin Film for Photoreduction of Chromium(VI) Photocatalysis Process", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 120.
Kajitvichyanukul, P. and Paksaharn, P., 2006, "Evaluation of Rotating Disc Photocatalytic Reactor in Chromium(VI) Removal from Aqueous Solution", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 119.
Kajitvichyanukul, P. and Sinyang, S., 2006, "Influence of Vanadium on Cement Properties and Leaching Analysis", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 78.
Kajitvichyanukul, P., Sophonpanich, C., and Thanomphan, M., 2004, "Waste Minimization: A Demonstration Program for Shopping Center", The 5th Asia-Pacific Roundtable for Cleaner Production, March 15-17, Kuala Lumpur, Malaysia.
Kajitvichyanukul, P. and Chotirosvakin, A., 2004, "Life Cycle of Plastic Wastes in Thailand", The 5th Asia-Pacific Roundtable for Cleaner Production, March 15-17, Kuala Lumpur, Malaysia.
Kajitvichyanukul, P., Lu, M.C., Jamroensan, A., Voranisarakul, J., Wirojanagud, W., and Koottatep, T., 2003, "Degradation of Formaldehyde and Methanol by Photo-Fenton Process", Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technologies, December 18-21, Tainan, Taiwan, p. C2-23.
Kajitvichyanukul, P., Tariya, A., Wirojanagud, W., Koottatep, T., and Liao, C.H., 2003, "Effect of UV/H2O2 on Degradation of Formaldehyde in Aqueous Solution", Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technologies, December 18-21, Tainan, Taiwan, p. D-55.
Kajitvichyanukul, P., Sophonpanich, C., and Thanomphan, M., 2003, "Solid Waste Management Practices in Shopping Center" 2003 International Symposium on Environmental Management, November 6-9, Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 1-9.
Kajitvichyanukul, P., Taweekitwanich, A., Toyam, N., and Pongpom, S., 2003, "Effect of Organic and Inorganic Ions on Chromium(VI) Adsorption onto TiO2 Surface", Asian Waterqual'03 IWA-Asia Pacific Regional Conference, October 19-23, Bangkok.
Kajitvichyanukul, P. and Vatcharenwong, A., 2003, "Role Of pH, Organic And Inorganic Ions On Photocatalytic Reduction Of Chromium(VI) Using TiO2 and Ultraviolet Light", Asian Waterqual'03 IWA-Asia Pacific Regional Conference, October 19-23, Bangkok.
Kajitvichyanukul, P., Wonghirundecha, D., Sakulkittimasak, P., Unyaratrungroj, S., and Likitbanakorn, N., 2003, "Dark Adsorption Behavior of Nickel(II) on Titanium Dioxide", 2003 International Conference in Advances in Petrochemical and Polymers in the New Millennium, July 23-25, Le Royal Meridien, Bangkok, Thailand.
Kajitvichyanukul, P. and Vatcharenwong, A., 2003, "Effect of pH on Dark Adsorption and Photocatalysis of Chromium (VI) and Thallium (I) in Aqueous Titanium Dioxide Suspension", 2003 International Conference in Advances in Petrochemical and Polymers in the New Millennium, July 23-25, Le Royal Meridien, Bangkok, Thailand.
Kajitvichyanukul, P., Chenthamarakshan, C. R., Qasim, S. R., and Rajeshwar, K., 2001, "Removal of Thallium(I) Ions from Water Using Photocatalysis in UV-Irradiated Titania Aqueous Suspensions", Paper presented in The Sixth International Conference on TiO2 Photocatalytic Purification and Treatment of Water and Air, June 25-29, Niagara Falls, Canada.
Kajitvichyanukul, P., Chenthamarakshan, C.R., Qasim, S.R., and Rajeshwar, K., 2001, "Heterogeneous Titania-based Photocatalytic Reduction of Tl(I) Ions: Novel Adsorption and Additive Effects", Paper presented in 2001 Joint International Meeting, The Electrochemical Society, September 2-7, San Francisco, California.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และสุธาทิพย์ สินยัง, 2549, "ลักษณะสมบัติของปูนเม็ดและซีเมนต์มอร์ต้าที่ได้จากการเผาร่วมกับวานาเดียม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 39.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และทัศนีย์ วรพิบูลพงศ์, 2549, "ผลกระทบของอุณหภูมิและจำนวนรอบในการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์และประสิทธิภาพในการกำจัดโครเมียม (VI)", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 38.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2548, "การเคลือบนาโนฟิล์มบางบนวัสดุสำหรับการป้องกันสิ่งแวดล้อม", การประชุมประจำปี สวทช. 2548, 27-30 มีนาคม, ศูนย์การประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, จ.ปทุมธานี.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และเอกชัย ทวีกิจวานิช, 2548, "ผลของโลหะหนักที่มีต่อเฟสของปูนเม็ดในซีเมนต์ที่ได้จากการเผาร่วมกับของเสียอันตราย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า ENV-74 ถึง ENV-79.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และนรา โตแย้ม, 2548, "ผลของปฏิกิริยาเฟนตันที่มีต่อหมู่ฟังก์ชันนอลของอนิลินและไนโตรเบนซินในการบำบัดน้ำเสีย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า ENV-80 ถึง ENV-85.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และสุดารัตน์ จิรภัทรสกุล, 2548, "ผลกระทบของไดเอทาโนลาไมน์ที่มีต่อฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่ใช้ในการกำจัดโครเมียม (VI)", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4, 19-21 มกราคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า 61-69.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, ฉัตรดนัย จิระเดชะ และวิไลวรรณ จันทร์มณี, 2548, "การย่อยสลายสีย้อมผ้ารีแอคทีฟเยลโล 17 และโฟโตรีดักชันของโครเมียม (VI) ในกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4, 19-21 มกราคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า 70-78.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และณัฐพล สุนทรวิภาต, 2548, "การย่อยสลายน้ำเสียจากโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการโฟโตเฟนตัน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4, 19-21 มกราคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า 87-95.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และอาทิตย์พันธุ์ สัยยะนิฐี, 2548, "การย่อยสลายน้ำเสียจากโรงพยาบาลโดยใช้กระบวนการยูวีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4, 19-21 มกราคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า 105-113.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, ขนิษฐา ดาราเมือง และอภิชน วัชเรนทร์วงศ์, 2547, "Acid and Alkali Extraction of Trivalent Chromium from Titanium Dioxide Surface", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 28-30 มกราคม, โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 737.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และธนากร สังฆรัตนะ, 2547, "Photocatalytic Removal of Zinc (II) In UV- irradiated Titania Suspensions", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 28-30 มกราคม, โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์, หาดใหญ่, จ.สงขลา.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และ C. Changul, 2547, "Photocatalytic Removal of Chromium from Chrome-Electroplating Wastewater", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 28-30 มกราคม, โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์, หาดใหญ่, จ.สงขลา.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และอภิชน วัชเรนทร์วงศ์, 2546, "การศึกษาพฤติกรรมการดูดซับโครเมียม (VI) บนผิวของไททาเนียมไดออกไซด์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 22-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 119-128.
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และSupasirisan, P., 2540, "Expert System Development for Solid Waste Management", การประชุมวิชาการ สวสท (ENVIQUALITY'97), 18-23 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมสิริกิติ์, กรุงเทพฯ.
Chawakitchareon, P. และพวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, 2539, "A Guideline for COD Wastewater Treatment and Management in Bangkok Metropolitan", ENTECH ASEAN'96 National Conference of Environmental Engineers Association of Thailand, 12-13 พฤษภาคม, กรุงเทพฯ.


return topic