ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ โชติโก
Supakit Chotigo (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9042 โทรสาร 0-2470-9033
E-mail Address : supakit.cho@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical and Electronics Engineering - University of Manchester อังกฤษ
2543 ปริญญาโท M.S. Electrical and Electronics Engineering - University of Manchester อังกฤษ
2540 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Corona Discharge
   - Electric Field Distribution
   - Sparkover in Split Gap Containing Floating Object; This Applies to the Live Line Working
   - Pre-breakdown Processes such as Ionizationm, Attachment, Recombination and So on
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
แรงดันเบรคดาวน์ของแก็ปขนาดเล็กรูปแบบต่างๆ ภายใต้แรงดันกระแสตรงที่ขึ้นอยู่กับความชื้นของอากาศ [มจธ.47-48 รอบ 2] หัวหน้าโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Lurang, K. and Chotigo, S., 2006, "Effect of Humidity and Temperature on the DC Breakdown of Rod-Plane Gap", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 409-412.
Suksakit, R., Chotigo, S., and Chayavanich, N., 2006, "The Electrical Breakdown of Micrometer Separations in Various Insulation", International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis (CMD2006), April 2-5, Changwon, Korea.
Chotigo, S. and Lurang, K., 2006, "Effect of Humidity and Temperature on the DC Breakdown of Rod-Rod, Rod-Plane and Sphere- Sphere Gaps", International Conference on condition Monitoring and Diagnosis (CMD 2006), April 2-5, Changwon, Korea.
Chotigo, S. and Boonwern, T., 2006, "Effect of Humidity and Temperature on the DC Breakdown at Different Tip Angles of Rod-Rod Gaps", IEEE TENCON 2006, November 14-17, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai, Hong Kong.
Chotigo, S. and Sansaard, S., 2006, "Electrical Breakdown in Atmospheric Air Under Square Pulse Voltage at Closely Gap Space", The 2006 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2006), November 20-23, Nagasaki Brick Hall, Nagasaki, Japan.
L.Allen, N. and Chotigo, S., 2004, “Discharge Development and Spark Over in an Air Gap Containing Floating Potential”, The 7th lnternational Conference on Live Maintenance (ICOLIM 2004), May 24-27, Bucharest, Romania. [*UMIST]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วีระพล เครือพัฒน์, ศุภกิตติ์ โชติโก และบุญเหนือ พึ่งศิริ, 2550, "ผลกระทบของความชื้นและอุณหภูมิต่อแรงดันเบรกดาวน์ไฟฟ้ากระแสสลับของอิเล็กโตรดชนิดปลายแหลม-ระนาบ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 306.
บุญเหนือ พึ่งศิริ, ศุภกิตติ์ โชติโก และอภิชาติ วงษ์สมบัติ, 2550, "การออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานขนาด 40 kV 8 KJ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์, ศุภกิตติ์ โชติโก, และณัฐวุฒิ ชยาวนิช, 2550, "ผลของความชื้นต่อการเกิดเบรกดาวน์ไฟฟ้ากระแสตรงขั้วลบในแกปแท่ง-ระนาบและแกปทรงกลม-กลม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 333-336.
กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์, ศุภกิตติ์ โชติโก, และณัฐวุฒิ ชยาวนิช, 2550, "ผลของความชื้นต่อการเกิดเบรกดาวน์ไฟฟ้ากระแสตรงขั้วลบในแกปแท่ง-ระนาบ และแกปทรงกลม-กลม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 307.
ถิ่นไทย บุญประสม, ศุภกิตติ์ โชติโก และณัฐวุฒิ ชยาวนิช, 2550, "แรงดันเบรกดาวน์ไฟฟ้ากระแสตรงขั้วลบของแกปแบบแท่ง-แท่ง ชนิดปลายแหลมและสี่เหลี่ยมปลายตัด", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก.
สาวิตรี แสนสะอาด, ศุภกิตติ์ โชติโก และณัฐวุฒิ ชยาวนิช, 2550, "การเบรกดาวน์ของแกปต่าง ๆ ที่ระยะแกป 10-100 ไมโครเมตร ภายใต้แรงดันพัลส์สี่เหลี่ยม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 261-264.
สาวิตรี แสนสะอาด และศุภกิตติ์ โชติโก, 2550, "การศึกษาลักษณะของอิเล็กโตรดของชุดทริกเกอร์ที่มีต่อสัญญาณรูปคลื่นสี่เหลี่ยม", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก.
สุรศักดิ์ ผลธุสะ และศุภกิตติ์ โชติโก, 2550, "การวิเคราะห์ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดของอิเล็กโตรดทรงกลม-ระนาบโดยโปรแกรม COMSOL Multiphsics 3.2 รูปทรง 3 มิติ", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1, 1-2 พฤศจิกายน, ห้องสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.
สุรศักดิ์ ผลธุสะ และศุภกิตติ์ โชติโก, 2550, "การเปรียบเทียบค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดของแกปแบบระนาบ-ระนาบ, ทรงกลม-ระนาบ, แท่ง-ระนาบ และแท่ง-แท่ง ของอิเล็กโตรดชนิดทองแดงโดยโปรแกรม COMSOL Multiphysics 3.2 รูปทรงแบบ 2 มิติ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 193-196.
เจษฎา สารสุข และศุภกิตติ์ โชติโก, 2550, "การศึกษาแรงดันเบรคดาวน์กระแสสลับของแกปแท่งปลายแหลม-ระนาบในขณะมีตัวนำลอย", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก.
สุรศักดิ์ ผลธุสะ และศุภกิตติ์ โชติโก, 2550, "การวิเคราะห์ค่าความเครียดสนามไฟฟ้าสูงสุดระหว่างทรงกลมกับทรงกลมที่วางคู่กัน โดยโปรแกรม Comsol Multiphysics 3.2 รูปทรง 2 มิติ และ 3 มิติ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4, 6-7 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม , หน้า 113
ถิ่นไทย บุญประสม, ศุภกิตติ์ โชติโก และณัฐวุฒิ ชยาวนิช, 2549, "การศึกษาผลของมุมของปลายแท่งอิเล็กโตรดที่มีผลต่อแรงดันเบรกดาวน์กระตรงขั้วลบ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 289-292.


return engineer topic