ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
ผศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ
Mongkol Konghirun. (Asst. Prof. Dr.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9042 โทรสาร 0-2470-9033
E-mail Address : mongkol.kon@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical and Computer Engineering - The Ohio State University สหรัฐอเมริกา
2542 ปริญญาโท M.S. Electrical and Computer Engineering - The Ohio State University สหรัฐอเมริกา
2538 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Permanent Magnet Machine Design and Control
   - Advanced Sensorless Algorithms of Electrical Machines
   - Real-Time Control using Digital Signal Processor
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การขับเคลื่อนซิงโครนัสมอเตอร์แบบเวกเตอร์โดยมีตัวตรวจจับความเร็วแบบรีโสวเวอร์และใช้ตัวประมวลสัญญาณดิจิตอล (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47รอบ2] 2550 หัวหน้าโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
บทความวิชาการ
J. Skinner-Gray, H. Tan, M. Konghirun, and L. Xu, “Fixed versus floating-point DSP control”, Product Design & Development magazine, April 1, 2004.
M. Konghirun, 2003, “Effects of quantization errors in digital-motor control systems can be analyzed”, Appliance Manufacturer magazine, Sept 29, 2003.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Konghirun, M. and Xu, L., 2006, "A Fast Transient-current Control Strategy in Sensorless Vector-controlled Permanent Magnet Synchronous Motor", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 21, No. 5, September, pp. 1508-1512.
วารสารระดับประเทศ
Paponpen, K. and Konghirun, M., 2007, "Speed Sensorless Control of PMSM Using An Improved Sliding Mode Observer With Sigmoid Function", ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 5, No. 1, February, pp. 51-55.
Kaewjinda, W. and Konghirun, M., 2007, "Vector Control Drive of Permanent Magnet Synchronous Motor Using Resolver Sensor", ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 5, No. 1, February, pp. 134-138.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tongkhundam, G. and Konghirun, M., 2008, "Dual Scalar Controlled Drives of Induction Single Voltage Source Inverter for Long Cable Applications", IEEE 23rd Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC 2008), February 27-28, Austin, Texas, USA.
Wangrungarun, N., Srisuk, S., Wongprasit, N., Konghirun, M., and Tongkhundam, G., 2008, "Embedded System of Variable-Speed Induction Motor Drive for Energy Saving Applications", The 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT 2008), February 27-29, Grand Mercure Fortune Hotel, Austin Convention Center, Bangkok, Thailand.
Konghirun, M., 2007, "A Three-Phase Space-Vector Based PWM Rectifier with Power Factor Control", The 4th Power Conversion Conference-NAGOYA (PCC-NAGOYA 2007), April 2-5, Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan.
Mohammed, A., Godbole, K., and Konghirun, M., 2006, "Dual Field Oriented Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) Drive Using a Single DSP Controller", IEEE 21st Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC 2006), March 19-23, Dallas, Texas, USA.
Paponpen, K. and Konghirun, M., 2006, "An Improved Sliding Mode Observer for Speed Sensorless Vector Control Drive of PMSM", The 2006 CES/IEEE-PELS International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC 2006), August 13-16, Shanghai, P.R. China.
Paponpen, K. and Konghirun, M., 2006, "Speed Sensorless Control of PMSM Using An Improved Sliding Mode Observer With Sigmoid Function", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 88-91.
Sunlieng, W. and Konghirun, M., 2006, "Fuzzy Logic Current Controller for Vector Controlled Drive of Permanent Magnet Synchronous Motor", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 92-95.
Kaewjinda, W. and Konghirun, M., 2006, "Vector Control Drive of Permanent Magnet Synchronous Motor Using Resolver Sensor", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 96-99.
Kaewjinda, W. and Konghirun, M., 2006, "A DSP - Based Vector Control of PMSM Servo Drive using Resolver Sensor", IEEE TENCON 2006, November 14-17, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai, Hong Kong.
Pongpant, J., Po-ngam, S., and Konghirun, M., 2006, "The Performance Improvement of Constant V/f Control of Induction Motor Drive in Low Speed Range", IEEE TENCON 2006, November 14-17, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai, Hong Kong.
Godbole, K. and Konghirun, M., 2005, “Quantization effects in motor control applications of DSP controllers”, SPS Electric Automation America: Systems and Components Exhibition & Conference, May 24-26, Chicago, USA,.
Konghirun, M. and Xu, L., 2005, "A Fast-Transient Current Control Strategy in the Sensorless Vector Controlled Drive of Permanent Magnet Synchronous Motor", Inernational Power Electronics Conference (IPEC-Niigata 2005), April 4-8, Toki Messe, Niigata, Japan.
Konghirun, M., 2005, "Automatic Offset Calibration of Quadrature Encoder Pulse Sensor for Vector Controlled Drive of Permanent Magnet Synchronous Motors", IEEE TENCON 2005, November 21-24, Crown Promenade Hotel, Melbourne, Australia.
Konghirun, M., 2004, "A Resolver-Based Vector Control Drive of Permanent Magnet Synchronous Motor on a Fixed-Point Digital", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand.
Konghirun, M., Xu, L., and Skinner-Gray, J., 2004, "Quantization Errors in Digital Motor Control Systems", The 4th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC 2004), August 14-16, Xian, China.
Konghirun, M. and Xu, L., 2004, "A dq-axis Current Control Technique for Fast Transient Responses in Vector Controlled Drive of Permanent Magnet Synchronous Motor", The 4th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC 2004), August 14-16, Xian, China.
Tessarolo, A., Konghirun, M., and Monnier, O., 2002, "IQmath: A New Approach for Porting Floating-Point Algorithms to Fixed-Point DSPs", Embedded Systems Conference, November 18-21, Nuremberg, Germany. [*USA]
Konghirun, M., Xu, L., and Figoli, D., 2002, "Implementation of Generic Sensorless Direct Field Oriented Control of AC Motors on Fixed-Point Digital Signal Processor", The 17thAnnual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC 2002), March 10-14, The Adam's Mark Hotel, Dallas, Texas, USA, pp. 304-309. [*USA]
return engineer topic