ดร.อนวัช แสงสว่าง
ดร.อนวัช แสงสว่าง
Anawach Sangswang (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9041 โทรสาร 0-2470-9033
E-mail Address : anawach.san@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical and Computer Engineering - Drexel University สหรัฐอเมริกา
2542 ปริญญาโท M.S. Electrical and Computer Engineering - Drexel University สหรัฐอเมริกา
2538 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Power electronic switching converters
   - Stochastic modeling
   - Power system dynamics
   - Nonlinear control systems
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การเพิ่มระยะเวลาการทำงานของแบตเตอรี่โดยการควบคุม การปรับแรงดัน (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47รอบ2] หัวหน้าโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O., 2004, "Noise Characteristics of DC-DC Boost Converters: Experimental Validation and Performance Evaluation," IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 6, December, pp. 1297-1304.
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O., 2003, "Effects of Switching Time Uncertainties on Pulse-Width Modulated Power Converters: Modeling and Analysis," IEEE Transactions on Circuits and Systems-I:Fundamental Theory and Applications, Vol. 50, No. 8, August, pp. 1006-1012. [*USA]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sengmoung, V., Chamnongthai, K., Kumhom, P., and Sangswang, A., 2006, "Design of Ground Fault Protection using Third Harmonic Current Difference", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 558-561.
Saibuatrong, W., Maneewarn, T., and Sangswang, A., 2006, "Parameter Tuning for Power System Stabilizer (PSS) Using Pseudospectra Eigenvalue Analysis:Multimachine Case", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 259-262.
Srisaen, N. and Sangswang, A., 2006, "Effects of PV Grid-Connected Systems on a Distribution System: Power Quality Issue", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 729-732.
Sritakaew, P. and Sangswang, A., 2006, "On the Reliability Improvement of a Distribution System Using PV Grid Connected System", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 733-736.
Srisaen, N. and Sangswang, A., 2006, "Effects of PV Grid-Connected System Location on a Distribution System", 2006 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS 2006), December 4-7, Grand Copthorne Waterfront, Singapore, pp. 853-856.
Sritakaew, P. and Sangswang, A., 2006, "Reliability Improvement of a Distribution System Using PV Grid Connected System with Tie Switch", 2006 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS 2006), December 4-7, Grand Copthorne Waterfront, Singapore, pp. 1389-1392.
Sangswang, A., 2005, "An Experimental Study of Random Noise Characteristics in a Power Converter", IEEE TENCON 2005, November 21-24, Crown Promenade Hotel, Melbourne, Australia.
Phimphachanh, S., Chamnongthai, K., Kamhom, P., Navaratana Na Ayudhaya, P., and Sangswang, A., 2004, "Using Neural Network for Long Term Peak Load Forecasting in Vientiane Municipality (NEW1)", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand.
Sangswang, A., and Nwankpa, C.O., 2004, "Parameter Space Design of DC-DC Boost Converter Based on Regions of Operation", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand,
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O., 2003, "Effect of Random Noise on a DC-DC Converter", The 10th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE 2003), September 2-4, Toulouse, France. [*USA]
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O., 2003, "Performance Evaluation of a Boost Converter under Influence of Random Noise", IEEE 34th Annual Conference on Power Electronics Specialist (PESC 2003), June 15-19, Acapulco, Mexico, pp. 927-931. [*USA]
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O., 2003, "Random Noise in Switching DC-DC Converter: Verification and Analysis", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2003), May 25-28, Bangkok, Thailand, pp. 427-430. [*USA]
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O., 2003, "Justification of a Stochastic Model for a DC-DC Boost Converter", The 29th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON'03), November 2-6, Roanoke, Virginia, USA, pp. 1870-1875. [*USA]
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O., 2002, "A Computational Tool to Identify Regions of Operation for DC-DC Boost Converters", The 8th IEEE Power Electronics Society Workshop on Computers in Power Electronics (COMPEL 2002), Mayaguez, Puerto Rico, pp.106-110.
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O. 2002, "Noise Characteristics of DC-DC Boost Converters: an Experimental Validation Study", 2002 American Control Conference, May 8-10, Hilton Anchorage Hotel Anchorage, Alaska, USA, pp. 2306-2310. [*USA]
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O., 2002, "Parameter Space Depiction of Operation for DC-DC Boost Converter", 2002 American Control Conference, May 8-10, Hilton Anchorage Hotel Anchorage, Alaska, USA, pp. 4874-4878. [*USA]
Sangswang, A. and Nwankpa, C.O., 2001, "Performance Indices for a Stochastic Model of a Power Electronic Converter", The 27th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON01), November 29 - December 2, Hyatt Regency Tech Center, Denver, Colorado, USA, pp. 984-989. [*USA]
Sangswang, A., Rost, G., and Nwankpa, C.O., 2000, "A Modular Simulink-based Controlled Three-phase Switch Mode Inverter", IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, July 16-20, Seattle, Washington, USA, pp. 2101-2106. [*USA]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุนทร โล่นพันธ์, อนวัช แสงสว่าง และชยันต์ คุ้มภัย, 2552, "การเพิ่มกำลังโดยการขนานโมดูลอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส ในงานความร้อนเหนี่ยวนำ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี.
ทรงยศ หวังชอบ, อนวัช แสงสว่าง และชยันต์ คุ้มภัย, 2552, "การเพิ่มความถี่โดยการต่อโมดูลอินเวอร์เตอร์ในงานความร้อนเหนี่ยวนำ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี.
สายัณห์ เกลี้ยงสิน, ชยันต์ คุ้มภัย และอนวัช แสงสว่าง, 2548, "การควบคุมกำลังคงที่ของเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 185-199.
return engineer topic