ผศ.ดร.สาคร โพธิ์งาม
Sakorn Po-ngam (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9051 โทรสาร 0-2470-9033
E-mail Address : sakornpo@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2554 ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2546 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2544 ปริญญาตรี วศ.บ.
เกียรตินิยม
วิศวกรรม
ไฟฟ้า
ไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Speed & Position sensorless for AC and DC machines
   - Electric Motor Drive
   - Active Power Filter
   - Inverter and Converter
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การปรับปรุงเสถียรภาพและผลตอบสนองทางพลวัตของตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวสาหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว [มจธ.54-55 รอบที่ 1] - หัวหน้าโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Po-ngam, S. and Sangwongwanich, S., 2012, "Stability and Dynamic Performance Improvement of Adaptive Full-Order Observers for Sensorless PMSM Drive", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 27, No. 2, February, pp. 588-600.
วารสารระดับชาติ
Po-Ngam, S., 2015, “The Simplified Control of Three-Phase Four-Leg Shunt Active Power Filter for Harmonics Mitigation, Load Balancing and Reactive Power Compensation”, ECTI-EEC Transactions on Electrical Engineering, Electronics, and Communications, Vol. 13, No. 1, February, pp. 35-41.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Lawsri, K. and Po-Ngam, S., 2017, "DC Electronics Load for AH Battery Testing", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2017), March 8-10, the Holiday Inn Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 731-734.
Hemasuk, K. and Po-Ngam, S., 2017, "The Simplified Regenerative Boost Converter for Electric Vehicle Applications", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2017), March 8-10, the Holiday Inn Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 727-730.
Sukatjasakul, S. and Po-Ngam, S., 2017, "The Micro-Grid Connected Single-Phase Photovoltaic Inverter with Simple MPPT Controller", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2017), March 8-10, the Holiday Inn Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 141-144.
Changsrisuk, J. and Po-Ngam, S., 2017, "The Hybrid Photovoltaic Energy System for Electric Vehicle Battery Charger", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2017), March 8-10, the Holiday Inn Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 101-104.
Kaewthai S. and Po-Ngam, S., 2017, "The Active and Reactive Power Control with Islanding Detection for Three-Phase Grid-Connected Inverter Applications", The 5th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2017), March 8-10, the Holiday Inn Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 93-96.
Wareesri, W. and Po-Ngam, S., 2016, "A Three-Phase PV-Pump Inverter With Maximum Power Point Tracking (MPPT) Controller", The 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2016), June 28 - July 1, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, p. 1.
Suyata, T., Po-Ngam, S. and Tarasantisuk, C., 2015, "The Active Power and Reactive Power Control for Three-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters", The 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), June 24-27, Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa, Prachuap Khiri Khan, Thailand, p. 249.
Rattanaudompisut, A., and Po-Ngam, S., 2015, "The Practical and Simple Feedback Gains Design of An Adaptive Full–Order Observer for Speed-Sensorless Induction Motor", The 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), June 24-27, Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa, Prachuap Khiri Khan, Thailand, p. 214.
Keawthai, S., and Po-Ngam, S., 2015, "Simplified Active Power and Reactive Power Control with MPPT and Islanding Detection for Three-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters", The 12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015), June 24-27, Novotel Hua Hin Cha Am Beach Resort and Spa, Prachuap Khiri Khan, Thailand, p. 168.
Rattanaudompisut, A., and Po-Ngam, S., 2015, "Implementation of An Adaptive Full–Order Observer for Speed-Sensorless Induction Motor Drives", The 18th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2015), October 25-28, Dusit Thani Hotel, Cholburi, Thailand, p. 81.
Po-Ngam, S. and Krajam, K., 2015, "The Double Forward Converter with Synchronous Rectification", The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2015), March 18-20, Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand.
Po-Ngam, S. and Krachangcheange, N., 2015, "The Three-level Sine-wave Inverter with Power Factor Correction (PFC)", The 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2015), March 18-20, Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand.
Po-Ngam, S., 2014, "The Simplified Control of Three-Phase Four-Leg Shunt Active Power Filter for Harmonics Mitigation, Load Balancing and Reactive Power Compensation", The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2014), May 14-17, Sima Thani Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand, p. 169.
Sripipat, W. and Po-Ngam, S., 2014, "Simplified Active Power and Reactive Power Control with MPPT for Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters", The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2014), May 14-17, Sima Thani Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand, p. 12.
Suyata, T. and Po-Ngam, S., 2014, "Simplified Active Power and Reactive Power Control with MPPT for Three-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters", The 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2014), May 14-17, Sima Thani Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand, p. 11.
Charounwiangnuea, P., Boonyaroonate, L., and Po-ngam, S., 2012, "The Simple Temperature Control for the Low Cost, High Efficiency and High Power Factor Induction Cooking", The 2012 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2012), May 16-18, Courtyard by Marriott Hua Hin, Petchaburi, Thailand.
Charounwiangnuea, P., Boonyaroonate, L., and Po-ngam, S., 2011, "The Simple Temperature Control for the Low Cost, High Efficiency and High Power Factor Induction Cooking", The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), May 2-3, Merlinn Beach Resort Hotel, Phuket.
Sangwongwanich, S., Suwankawin, S., Po-ngam, S., and Koonlaboon, S., 2007, “A Unified Speed Estimation Design Framework for for Sensorless AC Motor Drives Based on Positive-Real Property”, The 4th Power Conversion Conference-NAGOYA (PCC-NAGOYA 2007), April 2-5, Nagoya Congress Center, Nagoya, Japan, pp. 1111-1118.
Pongpant, J., Po-ngam, S., and Konghirun, M., 2006, "The Performance Improvement of Constant V/f Control of Induction Motor Drive in Low Speed Range", IEEE TENCON 2006, November 14-17, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai, Hong Kong.
Po-ngam, S., 2005, "Speed-Controller Design of Induction Motor and Permanent Magnet Synchronous Motor for High Performance Drives", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 750-753.
Pongpant, J. and Po-ngam, S., 2005, "Open-Loop Torque Boost and Simple Slip Frequency Compensation for General Propose V/f Inverters", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 754-757.
Pumira, P., Yungyuen, U., Boonyaroonate, I., and Po-ngam, S., 2005, "The Practical Feedback Gain Design for a Stable Full-Order Adaptive Observer in Speed-Sensorless Induction Motor Drives", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 758-761.
Yachiangkam, S., Prapanavarat, C., Yungyuen, U., and Po-ngam, S., 2004, "Speed-Sensorless Separately Excited DC Motor Drive with An Adaptive Observer", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, pp. 163-166.
Eakburanawat, J., Darapong, P., Yangyuen, U., and Po-ngam, S., 2004, "A Simple Control Scheme of Single Phase Universal Active Filter for Power Quality Improvement", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, pp. 248-251.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ยลวิภา พุฒิภิญโญ และสาคร โพธิ์งาม, 2559, "วงจรแปลงผันไฟตรงแบบเพิ่มระดับแรงดันสำหรับการประยุกต์ใช้งานกับยานยนต์ไฟฟ้า", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-10 มิถุนายน, โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว, จ.พิษณุโลก, หน้า 1.
ปณิธาน จักขุจันทร์ และสาคร โพธิ์งาม, 2558, "อินเวอร์เตอร์เรโซแนนท์ความถี่สูงสำหรับงานให้ความร้อนเฉพาะจุดแบบเหนี่ยวนำ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 38, 18-20 พฤษจิกายน, โรงแรมบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 505-508.
Po-Ngam, S., 2014, "Simplified Active Power and Reactive Power Control with MPPT and Islanding Detection for Three-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters", The 18th Electrical Engineering Conference (EECON-37), November 19-21, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Thailand, pp. 489-492.
ทาดา งามยิ่งยวด และสาคร โพธิ์งาม, 2556, "วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงชนิด V6 ที่มีอัตราส่วนการแปลงผันสูงโดยใช้ CPLD", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11-13 ธันวาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 379-382.
อัครภณ บุญแจ่ม และสาคร โพธิ์งาม, 2556, "วงจรอินเวอร์เตอร์แบบไซน์เวฟที่มีประสิทธิภาพและอัตราขยายแรงดันสูง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11-13 ธันวาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 419-422.
อภิราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ และสาคร โพธิ์งาม, 2556, "การออกแบบอัตราขยายป้อนกลับอย่างง่ายสำหรับตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวของระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 36, 11-13 ธันวาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 455-458.
อัครภณ บุญแจ่ม, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2555, "วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงแบบควอซี่เรโซแนนซ์ที่มีประสิทธิภาพและอัตราขยายแรงดันสูง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35, 12-14 ธันวาคม, โรยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา, จ.นครนายก, หน้า 377-380.
อภิราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ และสาคร โพธิ์งาม, 2555, "การออกแบบอัตราขยายป้อนกลับอย่างง่ายสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบไร้เซนเซอร์วัดความเร็วโดยใช้ตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35, 12-14 ธันวาคม, โรยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา, จ.นครนายก, หน้า 473-476.
ปฏิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2554, "การควบคุมอุณหภูมิอย่างง่ายสำ หรับเตาหุงต้มเหนี่ยวนำความร้อนที่มีประสิทธิภาพและมีตัวประกอบกำลังสูง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 529-532.
สาคร โพธิ์งาม และสมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์, 2554, "แนวทางในการแก้ปัญหาค่าความผิดพลาดทางขนาดของฟลักซ์ในย่านความเร็วต่ำของตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 485-488.
สาคร โพธิ์งาม และสมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์, 2552, "ตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งที่มีความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี.
สาคร โพธิ์งาม และสมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์, 2548, "การออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 193-196.
สาคร โพธิ์งาม, 2548, "การชดเชยทอร์กบูสและความถี่สลิปอย่างง่ายสำหรับอินเวอร์เตอร์แบบ V/F", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 205-208.
สุรสิงห์ อยู่สุข, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2548, "การควบคุมอินเวอร์เตอร์ชนิดสามเฟสด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีการควบคุมแบบป้อนกลับและป้อนไปหน้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 101-104.
พนม ท้าวดี, เชิดชัย ประภานวรัตน์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และสาคร โพธิ์งาม, 2547, "การควบคุมวงจรกรองแอกทีฟแบบขนาน 3 เฟสโดยใช้ตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีการตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกอย่างง่าย", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 133-136.
สามารถ ยะเชียงคำ, เชิดชัย ประภานวรัตน์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และสาคร โพธิ์งาม, 2547, "การขับมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยกไร้เซนเซอร์วัดความเร็วด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 433-436.
สุรสิงห์ อยู่สุข, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2547, "การควบคุมแบบป้อนกลับและป้อนไปหน้าของอินเวอร์เตอร์ชนิดสามเฟส", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 341-344.
ภัทร ภูมิรา, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2547, "การออกแบบอัตราขยายป้อนกลับที่เหมาะสมในการใช้งานจริงของตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวที่มีเสถียรภาพสำหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบไร้เซ็นเซอร์วัดความเร็ว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 413-416.
สามารถ ยะเชียงคำ, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และสาคร โพธิ์งาม, 2546, "ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยกไร้เซนเซอร์วัดความเร็วโดยใช้ตัวสังเกตแบบปรับตัว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 338-345.
พิชญ ดาราพงษ์, เชิดชัย ประภานวรัตน์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และสาคร โพธิ์งาม, 2546, "แนวคิดอย่างง่ายสำหรับการควบคุมวงจรกรองแอกทีฟอเนกประสงค์ชนิด 1 เฟส", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 257-262.
พนม ท้าวดี, เชิดชัย ประภานวรัตน์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และสาคร โพธิ์งาม, 2546, "การตรวจจับกระแสฮาร์มอนิกอย่างง่ายสำหรับวงจรกรองกำลังแอกทีฟแบบขนาน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 281-286.
เกรียงศักดิ์ ดอนชัย, เชิดชัย ประภานวรัตน์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และสาคร โพธิ์งาม, 2546, "การวิเคราะห์วงจรแปลงผันแบบทอนระดับที่มีการใช้สวิตซ์เรโซแนนท์แบบควอไซสแควร์เวฟ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 734-739.
จิรพงษ์ จิตตะโคตร์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน, เชิดชัย ประภานวรัตน์ และสาคร โพธิ์งาม, 2546, "การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบแยกการเชื่อมร่วมที่มีการปรับค่าความต้านทานสเตเตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 612-617.
สามารถ ยะเชียงคำ, เชิดชัย ประภานวรัตน์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และสาคร โพธิ์งาม, 2546, "ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยกไร้เซนเซอร์วัดความเร็วโดยใช้ตัวสังเกตแบบปรับตัว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 594-599.
สาคร โพธิ์งาม และสมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์, 2545, "ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งแบบใหม่ที่ใช้แบบจำลองเชิงเส้น", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25, 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์, หน้า 142-146.
บทความที่ได้รับรางวัล
- รางวัลบทความดีเด่น - สาคร โพธิ์งาม และสมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์, 2554, "แนวทางในการแก้ปัญหาค่าความผิดพลาดทางขนาดของฟลักซ์ในย่านความเร็วต่ำของตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 485-488.
return engineer topic