อ.ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
Piyasawat Navaratana Na Ayudhya. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9041-3 โทรสาร 0-2470-9033
E-mail Address : piyasawat.nav@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีี ไทย
2540 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Digital Signal Processing Algorithm Implementation
    - Automatic Speech Recognition
    - Digital Image Processing and Microprocessor Base System Design
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Jarungpornsawas, O., Navaratana Na Ayudaya, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2001, "Noise Estimation for Low Distortion Speech Enhancement in Real Environment", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT), November 14-16, Chiang Mai, Thailand, pp. 733-736.
Chiracharit, W., Navaratana Na Ayudhya, P., and Chamnongthai, K., 2001, "Detection of Calcifications in Digitized Mammograms using Wavelet Packet Analysis", The IEEE International Symposium on Circuits and System (ISCAS), May 6-9, Sydney, Australia.
Jarungpornsawad, O., Navaratana Na Ayudhya, P., and Chamnongthai, K., 2000, "Speech Segmentation using Quasi-periodic Reconsidering based on Zero-Crossing," International Conference on Intelligent Technologies (InTech'2000), ABAC, Bangkok, Thailand, pp.244-247
Navaratana Na Ayudhya, P., Khawparisuth, D. and Chamnongthai, K., 1999, "Speaker-Independent Isolated Thai Consonant Recognition by Using Wavelet and Simulated Auditory System", IEEE International Symposium on Intelligence Signal Processing and Communication (ISPACS'99), December 8-10, Phuket, Thailand, pp. 797-800.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา, สันติสุข พิมพ์พระจันทร์ และอุดมศักดิ์ ยั่งยืน, 2547, "การทำนายโหลดสูงสุดระยะสั้นและระยะยาวอาศัยโครงข่ายประสาทเทียมแบบแยกโครงข่าย", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27 (EECON-27), 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 169-172.
Olan Jarungpornsawad, ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา, พินิจ กำหอม และโกสินทร์ จำนงไทย, 2544, "Noise Estimation for Low Distortion Speech Enhancement in Real Environment", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24 (EECON-24), 22-23 พฤศจิกายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หน้า 1198-1202.
วีรพล จิรจริต, ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "การตรวจหาก้อนหินปูนในภาพเอ็กซเรย์เต้านมโดยใช้การวิเคราะห์เวฟเล็ตแพ็กเกต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23 (EECON-23), 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 513-516.
วุฒิพงษ์ พิชิตวงศ์, ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา, รัชฎา คงคะจันทร์ และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "วิธีการแบ่งเสียงตัวสะกดในภาษาไทยพยางค์เดี่ยวโดยใช้คุณสมบัติเสียงสระ และการแปลงเวฟเล็ตแพกเกตส์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23 (EECON-23), 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 517-520.
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เรื่อง บัลลาสท์ ชนิดมัลติคอนโทรล

return engineer topic

Revised: 5 April 2005/15:07:50