อ.ธวัชชัย ชยาวนิช
Thawatchai Chayawanich (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9041-3 โทรสาร 0-2470-9033
E-mail Address : thawatchai.cha@kmutt.ac.th, daylighting@thaimail.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
ระบบควบคุม สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2534 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
ไฟฟ้ากำลัง สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
   - ความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้า
   - มอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น
   - การจำลองการทำงานวงจรไฟฟ้าด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
   - การตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้า (Electrical Energy Audit)
   - การส่องสว่างด้วยแสงธรรมชาติ (Daylighting)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
โปรแกรมประกอบการศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2539 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาเครื่องตรวจจับทิศทางความสว่างสูงสุดในทรงกลมท้องฟ้า หัวหน้าโครงการ
โคมไฟฟ้าแรงต่ำพลังงานแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ
การส่องสว่างด้วยแสงธรรมชาติ ผู้ร่วมโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
Easy PSpice for Windows , 1999, Pearson Education Indochina ltd.
บทความวิชาการ
ธวัชชัย ชยาวนิช, 2555, "การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบอัดอากาศ (ภาคปฏิบัติ)", ไฟฟ้าสาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม-สิงหาคม, หน้า 76-82.
ธวัชชัย ชยาวนิช, 2554, "การคิดค่าไฟฟ้าของสถานประกอบการ", ไฟฟ้าสาร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, กันยายน-ตุลาคม, หน้า 72-74.
ธวัชชัย ชยาวนิช, 2554, "วิเคราะห์โครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อการบริหารจัดการ", ไฟฟ้าสาร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฏาคม-สิงหาคม, หน้า 62-65.
ธวัชชัย ชยาวนิช, 2554, "รู้รักษ์พลังงาน", ไฟฟ้าสาร, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 64-68.
ธวัชชัย ชยาวนิช, 2551, "ทำไมเครื่องวัดส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็น True RMS ตอนที่ 1", ไฟฟ้าสาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์, หน้า 63-71.
ธวัชชัย ชยาวนิช, 2551, "ทำไมเครื่องวัดส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงเป็น True RMS ตอนที่ 2",ไฟฟ้าสาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 30-44.
วารสารระดับประเทศ
ธวัชชัย ชยาวนิช, 2540, "ระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก ตอนที่ 2", วิศวกรรมสาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, หน้า 42-48.
สุวิทย์ สงวนงาม และธวัชชัย ชยาวนิช, 2539, "โปรแกรมประกอบการศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง", วารสารวิจัยและพัฒนา สจธ., ปีที่ 19 ฉบับที่ 2, หน้า 145-158
ธวัชชัย ชยาวนิช, 2539, "ระบบควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก ตอนที่ 1", วิศวกรรมสาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 12, หน้า 55-60.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ประเสริฐ สินน้อย, เชิดชัย ประภานวรัตน์ และธวัชชัย ชยาวนิช, 2556, "การตรวจวัดทางไฟฟ้าเพื่อการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร", การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5, 2-4 เมษายน, โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ, หน้า 77.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, อุทัย ฉันทวิทย์, ธวัชชัย ชยาวนิช, สาโรช บุญกิจสมบัติ, โสฬส สุวรรณยืน และเพ็ญประภา บัวลอย, 2548, "การพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 292.
ธวัชชัย ชยาวนิช และคณะ, 2544, "การพัฒนาระบบควบคุมพัดลมแบบพัซซี่เพื่อความสบายสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทย", การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544, 17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี
ธวัชชัย ชยาวนิช และคณะ, 2544, "การออกแบบรถไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เหนี่ยวนำเชิงเส้น", การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544, 17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี
ธวัชชัย ชยาวนิช และคณะ, 2544, "โคมไฟทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีระบบติดตามความเข้มแสงสูงสุด", การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544, 17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี
ธวัชชัย ชยาวนิช และคณะ, 2544, "ระบบควบคุมตารางเวลาการทำงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา : การควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศในอาคารเรียนรวม", การประชุมวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544, 17 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี
ธวัชชัย ชยาวนิช, เอก ไชยสวัสดิ์, หริส สูตะบุตร และไพบูลย์ หังสพฤกศ์, 2540, "การศึกษาระบบควบคุมแบบฟัซซี่โดยการทดลองสำหรับระบบควบคุมภาวะอากาศการอบแห้งแบบชั้นเมล็ดพืชอยู่กับที่", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35, 3-5 กุมภาพันธ์ 2540, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 428-436
return topic