ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล
ดร.กมล จิรเสรีอมรกุล
Kamon Jirasereeamornkul (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9067 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : kamon.jir@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2549 ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2544 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2540 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Power Electronics
   - Mixed-Signal processing
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Jirasereeamornkul, K., Kazimierczuk, M.K., Boonyaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2006, "Single-Stage Electronic Ballast With Class-E Rectifier as Power-Factor Corrector", IEEE Transactions on Circuit and Systems Part I: Regular Papers, Vol. 53, No. 1, January, pp. 139-148.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Jirasereeamornkul, K., Boonyaaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2005, "An Application of Power Source Element in Power Factor Correction", IEEE TENCON2005, November 21-24, Melbourne, Australia.
Jirasereeamornkul, K., Boonyaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2003, "High-efficiency Electronic Transformer for Low-voltage Halogen Lamp", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2003), May 25-28, Bangkok, Thailand.
Jirasereeamornkul, K., Boonyaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2002, "Low Switch Stress Voltage Buck-Boost DC/DC Converter," International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2002), October 7-11, Xi'an, PRC., pp. 199-202.
Jirasereeamornkul, K., Roungraungpalangkul, Y., and Chamnongthai, K., 2001, "A Single Stage Single Switch Power Factor Correction Converter", The IEEE International Symposium on Circuits and System (ISCAS), May 6-9, Sydney, Australia.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วรงค์ แพทอง, พินิจ กำหอม และกมล จิรเสรีอมรกุล, 2552, "การออกแบบและวิเคราะห์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ภาคเดี่ยวที่ใช้วงจรเรียงกระแสคลาสอีขับด้วยแรงดัน เพื่อแก้ไขตัวประกอบกำลังสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี.
กมล จิรเสรีอมรกุล, โกสินทร์ จำนงไทย, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2546, "บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวประกอบค่ายอดต่ำโดยการใช้วงจรจูนแบบขนานในการเติมส่วนย้อยและใช้ตัวเก็บประจุพัมป์ประจุในการแก้ตัวประกอบกำลัง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26 (EECON-26), 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 690-694.
กมล จิรเสรีอมรกุล, ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "วงจรแปลงผันที่มีการปรับแก้ตัวประกอบกำลังแบบภาคเดี่ยวใช้สวิตช์ตัวเดียว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23, 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 185-188.
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เรื่อง บัลลาสท์ ชนิดมัลติคอนโทรลreturn topic