ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต
ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต
Werapon Chiracharit (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9066 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : werapon.chi@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2550 ปริญญาเอก ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2544 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2542 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การประมวลผลภาพ การประมวลผลสัญญาณ และการรูปจํารูปแบบ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การช่วยวินิจฉัยโดยคอมพิวเตอร์สำหรับภาพเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอล (ระยะที่ 1-2) [ทุนมจธ.50-51รอบ2]
1. การปรับปรุงความคมชัดของภาพเอกซเรย์เนื้อเยื่อเต้านม
2. การตรวจหาแบบอัตโนมัติสำหรับภาพก้อนเนื้อ ก้อนหินปูน และร่องรอยแบบแฉก
3. การคัดแยกประเภทภาพสิ่งผิดปกติแบบที่ไม่เป็นมะเร็งและแบบที่เป็นมะเร็ง
หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Chiracharit, W., Sun, Y., Kumhom, P., Chamnongthai, K., Babbs, C.F., and Delp, E.J., 2007, "Normal Mammogram Detection Based on Local Probability Difference Transforms and Support Vector Machines", IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E90-D, No.1, January, pp. 258-270.
Chiracharit, W. and Chamnongthai, K., 2002, "Detection of Calcifications in Digitized Mammograms using Modification of Wavelet Packet Transform Coefficients", IEICE Transactions on Information and Systems, Vol. E85-D, No. 1, January, pp. 96-107.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Pitakthirathum, K., Chiracharit, W., and Prukkanon, N., 2011, "Eye Gaze Detection Using Triangular Eye Model", The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2011), June 19-22, Hyundai Hotel, Gyeongju, Korea, pp. 704-707.
Chiracharit, W., 2007, "An Automatic Classification of Microcalcification Clusters Using Shape and Distribution Features", The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, pp. 577-580.
Aupayagoson, C., Chiracharit, W., and Chamnongthai, K., 2007, "Identification of Carcinoma in Situ from Segmented Squamous Cervical Cells", The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, pp. 537-540.
Chiracharit, W. and Chamnongthai, K., 2005, "Detection of Microcalcification Clusters in Digitized X-ray Mammograms", Thai-U.S. Symposium on Biomedical Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, Poster Section P-30, December 12-15, 2005
Chiracharit, W., Sun, Y., Kumhom, P., Chamnongthai, K., Babbs, C.F., and Delp, E.J., 2004, "Normal Mammogram Classification Based on a Support Vector Machine Utilizing Crossed Distribution Features", The 26th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), September 1-5, San Francisco, California, United States of America, pp. 1581-1584.
Chairacharit, W., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "Classification of Microcalcification Clusters using Features from Two Corresponding Mammographic-views", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 230-234.
Chiracharit, W., Navaratana Na Ayudhya, P., and Chamnongthai, K., 2001, "Detection of Calcifications in Digitized Mammograms using Wavelet Packet Analysis", The IEEE International Symposium on Circuits and System (ISCAS), May 6-9, Sydney, Australia.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วีรพล จิรจริต, ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา และโกสินทร์ จำนงไทย, 2543, "การตรวจหาก้อนหินปูนในภาพเอ็กซเรย์เต้านมโดยใช้การวิเคราะห์เวฟเล็ตแพ็กเกต", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 23 (EECON-23), 23-24 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 513-516.


return topic