ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ
ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ
Chirasil Chayawan. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9400-4 โทรสาร 0-2470-9401
E-mail Address : chirasil.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2545 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Telecommunication Engineering Florida Atlantic University สหรัฐอเมริกา
2540 ปริญญาโท M.S. Electrical and Computer Engineering Communication Engineering University of Massachusetts Amherst สหรัฐอเมริกา
2534 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลนีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Telecommunication Economics
   - ICT Policies
   - Performance Evaluation and Analysis of Wireless Communication Systems
   - Channel Modeling in Multipath Fading Channel
   - Properties and Performance Analysis of Diversity Reception
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
แบบจำลองสำหรับวิเคราะห์ระบบสื่อสารแบบไร้สายในช่องสัญญาณที่มี การลดทอน แบบหลายเส้นทางที่ไม่ใช่การแจกแจงแบบเก๊าส์และมีความสัมพันธ์กันในเชิงสถิติ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบวิทยุเคลื่อนที่ที่ใช้การรับแบบรวมที่เหมาะที่สุดพร้อมด้วยตัวแทรกสอดช่องสัญญาณร่วมหลายตัวในสภาพแวดล้อมแบบเฟดดิงหลายวิถีที่ไม่ใช่การแจกแจงแบบเก๊าส์ หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Chayawan, C., and Aalo, V.A., 2003, "Average Error Probability of Digital Cellular Radio Systems using MRC Diversity in the Presence of Multiple Interferers", ECTI Transactions on Wireless Communications, Vol. 2, No. 5, Septmeber, pp. 860-864 .
Chayawan, C., and Aalo, V.A., 2002, "On the Outage Probability of Optimum Combining and Maximal Ratio Combining Schemes in an Interference-limited Rice Fading Channel", IEEE Transactions on Communications, Vol. 50, No. 4, April, pp. 532-535. [*Florida Altantic U.]
Aalo, V.A., and Chayawan, C., 2000, "Outage Probability of Cellular Radio Systems using Maximal Ratio Combining in a Rayleigh Fading Channel with Multiple Interferers", Electronics Letters, Vol. 36, No. 15, July, pp. 1314-1315. [*Florida Altantic U.]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Seangsutha, K. and Chayawan, C., 2006, "A Study of The Impace of Call Center Employees' Satisfactions in Thailand Mobile Service Providers", The 11th Annual Conference of Asia Pacific Decision Sciences Institute (APDSI 2006), June 14-18, Sheraton Hong Kong Hotel and Towers, Kowloon, Hong Kong, pp. 183-185.
Kaewpraek, N., Kumwilaisak, W., and Chayawan, C., 2006, "Bit Error Probability Performance of MMSE Detector with Adaptive Weighted Filter in CDMA Communication System", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 785-788.
Makloi, N., Kumwilaisak, W., and Chayawan, C., 2006, "Bit Error Probability Analysis of Smart Antennas under Rician/Rayleigh Fading Environment", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 781-784.
Souligno, B., Kumwilaisak, W., and Chayawan, C., 2005, "The Analysis of Mobile Phone Utilization in Laos with Neural Network", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 1325-1326.
Assaswaboonme, S., Chayawan, C., and Pongvara-asn, S., 2004, "Roamer Direct Dialing (RDD)", IEEE TENCON 2004, November 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, pp. C41-C43.
Khewprak, N. and Chayawan, C., 2004, "Space-time Multi-user Detection Techniques for CDMA Communication Systems", IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies: Smart Info-Media Systems (ISCIT 2004), October 26-29, Sapporo, Japan, pp. 57-61.
Satahack, P. and Chayawan, C., 2004, "A Performance Study on TDMA Wireless Local Loop using Multihop Borrowing Channel Assignment", IEEE International Symposium on Communications and Information Technologies: Smart Info-Media Systems (ISCIT 2004), October 26-29, Sapporo, Japan, pp. 559-562.
Satahack, P., and Chayawan, C., 2004, "A Multihop Borrowing Channel Assignment for Wireless Local Loop Systems", The 9th IEEE Singapore International Conference on Communication Systems (ICCS 2004), September 6-9, Singapore, pp. 200-204.
Mekloi, N. and Chayawan, C., 2004, "Performance Evaluation of Wireless Communication using Equal Gain Diversity Combining in a Non-Gaussian Multipath Fading Environment", IEEE TENCON 2004, November 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, pp. B613-B616.
Chayawan, C. and Aalo, V. A., 2002, "Performance Study of MRC Systems with Multiple Cochannel Interferers in a non-Gaussian Multipath Fading Environment", The 56th Vehicular Technology Conference, September 24 -28, Vancouver, BC, Canada. [*Florida Altantic U.]
Chayawan, C. and Aalo, V. A., 2000, "Outage Probability of Optimum Combining and MRC in a Rice Fading Channel with Cochannel Interference", 2000 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, September 23-28, Chicago, IL, USA., pp. 222-226. [*Florida Altantic U.]


return topic