รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
รศ.ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์
Rardchawadee Silapunt (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9062 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : rardchawadee.sil@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Plasma processing University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
2541 ปริญญาโท M.S. Electrical Engineering - University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
2539 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า Telecommunications จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย  Plasma Etching
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การวิเคราะห์และออกแบบทูพอร์ตเน็ทเวิร์คในระบบสายส่งที่มีความต้านทานเฉพาะเป็นแบบคอนจูเกต [มจธ.47 รอบ 2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Silapunt, R., Wendt, A.E., Kirmse, K., and Losey, L.P., 2004, "Ion Bombardment Energy Control for Selective Fluorocarbon Plasma Etching of Organosilicate Glass", Journal of Vacuum Science and Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures, Vol. 22, No. 2, March, pp. 826-831. [*U. Wisconsin]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Pholprasit, P., Silapunt, R., Atthi, N., Jeamsaksiri, W., Hruanun, C., Poyai, A., and Thammabut, T., 2011, "Effect of Lithographic Parameters to the 3-D Microstructure Fabrication Using Double-Exposure Patterning", The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2011), June 19-22, Hyundai Hotel, Gyeongju, Korea, pp. 381-384.
Atthi, N., Jeamsaksiri, W., Hruanun, C., Poyai, A., Pholprasit, P., Silapunt, R., and Thammabut, T., 2011, "Adjustment of Exposure Kinetics Simulation Parameters for a 3-D Microstructure Fabrication Using Double-Exposure Lithography", The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2011), June 19-22, Hyundai Hotel, Gyeongju, Korea, pp. 302-305.
Pholprasit, P., Silapunt, R., Atthi, N., Jeamsaksiri, W., Hruanun, C., Poyai, A., and Thammabut, T., 2011, "Double Exposure Effects on Photoresist Model Parameters in 3-D Patterning", The 26th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2011), June 19-22, Hyundai Hotel, Gyeongju, Korea, pp. 298-301.
Silapunt, R. and Torrungrueng, D., 2006, "A Design of Unilateral Microwave Transistor Amplifier in the CCITL System", 2006 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2006), November 1-4, Orchard Hotel, Singapore.
Silapunt, R. and Torrungrueng, D., 2006, "A Design of the Bilateral Microwave Transistor Amplifier in the CCITL System", IEEE TENCON 2006, November 14-17, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai, Hong Kong.
Susantitanon, T., Silapunt, R., and Achalakul, T., 2006, "Assessing the Effectiveness of Collaborative Software Development in Virtual Workplace", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 83-87.
Silapunt, R. and Torrungrueng, D., 2006, "A Comparison of Two-port Network Analysis in a CCITL System", 2006 IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, July 9-15, Albuquerque, New Mexico, USA.
Silapunt, R. and Torrungrueng, D., 2006, "Stability Considerations for the Design of Microwave Transistor Amplifiers in the CCITL System", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 115-118.
Silapunt, R., Williams, S.K., Wendt, A.E., Kirmse, K.H.R., and Losey, L.P., 2003,"Fluorocarbon-based Plasma Etching: The Role of the Ion Energy Distribution", The 56th Gaseous Electronics Conference (GEC 2003), October 21-24, San Francisco, California, USA. [*U. Wisconsin]
Silapunt, R. and Wendt, A.E., 2002, "Ion Energy Control for Selective Etching of Low-k Dielectrics", The 55th Gaseous Electronics Conference (GEC 2002), October 15-18, Minneapolis, Minnesota, USA. [*U. Wisconsin]
Silapunt, R., and Wendt, A.E., 2001, "Ion Energy Control for Selective Etching of Low-k Dielectrics", The 48th AVS International Symposium, October 28 - November 2, San Francisco, California, USA. [*U. Wisconsin]
Andrew, Y., Ko, E., Machima, J., Silapunt, R., Teixeira, A.I., Wang, S.-B., and Wendt, A.E., " American Physical Society", The 53rd Gaseous Electronics Conference (GEC 2000), October 24-27, Houston, Texas, USA. [*U. Wisconsin]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ธวัช คุณสามารถ, วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ และราชวดี ศิลาพันธ์, 2550, "วิธีการสำหรับควบคุมแขนกลข้อต่อเดียวโดยใช้ส่วนควบคุม PID และการสลับสัญญาณ Input", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 1133-1136.


return topic