ดร.อภิชัย ภัทรนันท์
ดร.อภิชัย ภัทรนันท์
Apichai Bhatranand. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9063 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : apichai.bha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมไฟฟ้า - Texas A&M University สหรัฐอเมริกา
2541 ปริญญาโท M.Eng. วิศวกรรมไฟฟ้า - Texas A&M University สหรัฐอเมริกา
2538 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Integrated Optics
   - Optical Communications
   - Fiber Optics
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tang, P., Tang, J., Zhang, P., and Bhatranand, A., 2004, "Low Loss Waveguides for Photonic Integration by Laser-induced Quantum Well Intermixing", The 7th International Conference on Optoelectronics, Fiber Optics and Photonics (Photonics 2004), December 9-11, Kochi, India.


return topic

Revised: 12 April 2005/15:09:39