ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์
Wuttipong Kumwilaisak (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9067 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : wuttipong.kum@kmutt.ac.th, wuttipong_kum@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมไฟฟ้า - University of Southern California (USC) สหรัฐอเมริกา
2538 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมสื่อสาร - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Multimedia processing (Framework and algorithm development as well as optimized implementation)
   - Multimedia communication (Framework and algorithm development as well as optimized implementation)
   - Wireless communication (Algorithm development)
   - Multimedia for industrial application (Consult and provide the multimedia codecs for various applications)
   - Telecommunication Management
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การทำแบบจำลองช่องสัญญาณเฟดดิงโดยใช้เทคนิคมาคอฟ ที่มีการจำกัดออเดอร์ (ระยะที่ 1) [มจธ.47-48รอบ1] หัวหน้าโครงการ
A Unified Error Concealment Technique for Image and Video Application Based on the Optimization Framework
(การรักษาคุณภาพของภาพที่ฝั่งรับสำหรับภาพนิ่งและวีดีทัศน์ที่รวมเทคนิคเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้กรอบการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด)
หัวหน้าโครงการ
A Fading Channel Modeling with Constrained Variable Length Markov Chain
(การออกแบบจำลองของช่องส่งสัญญาณเฟดดิงโดยใช้เทคนิคมาคอฟที่มีการจำกัดออเดอร์)
หัวหน้าโครงการ
A Wireless Video Transmission with Luby Transform
(เทคนิคการส่งวีดีทัศน์ผ่านช่องสัญญาณไร้สายโดยใช้การแปลงแบบลูบี้)
หัวหน้าโครงการ
A Multi-format Video Decoder
(ตัวถอดรหัสวีดีทัศน์เอนกประสงค์)
หัวหน้าโครงการ
A Distributed Video Coding for Wireless Sensor Network
(ระบบการเข้ารหัสวีดีทัศน์แบบกระจายสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์)
หัวหน้าโครงการ
An Automatic Camera Machine (with Summit computer cooperation Inc.)
(กล้องถ่ายรูปขึ้นลงอัตโนมัติ)
หัวหน้าโครงการร่วม
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kumwilaisak, W., Jay Kuo, C.-C., and Wu, D., "Fading channel modeling with constrained variable length Markov chain (CVLMC)", IEEE Journal of Vehicular Technology (in preparation)
Kumwilaisak, W., Hartung, F., and Jay Kuo, C.-C, "A Novel Intra-frame Error Concealment: A Dynamic Programming Approach", IEEE Journal of Circuits and Systems for Video Technology (submitted)
Kumwilaisak, W., Hou, Y.T., Zhang, Q., Zhu, W., Jay Kuo, C.-C., and Zhang, Ya-Qin, 2003, "A Cross-layer Quality-of- service Mapping Architecture for Video Delivery in Wireless Networks", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 21, No. 10, December, pp. 1685-1698. (*USA)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Lasang, P., Kumwilaisak, W., and Kaewpunya, A., 2006, "Optimal Mode Selection of Disparity-Compensated Wavelet Lifting for Multiview Image Coding", IEEE TENCON 2006, November 14-17, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai, Hong Kong.
Lasang, P., Kumwilaisak, W., and Kaewpunya, A., 2006, "Multi-view Image Coding via Image Feature Matching and Adaptive Dispartity-Compensated Wavelet Lifting Technique", The 25th Picture Coding Symposium (PCS 2006), April 24-26, Beijing, China.
Kumwilaisak, W., Jay Kuo, C.-C., and Wu, D., 2006, "Optimal Variable Length Markov Chain (VLMC) Modeling of Fading Channels", IEEE International Conference on Communications (ICC 2006), June 11-15, Istanbul Hilton Hotel, Istanbul, Turkey.
Kaewpraek, N., Kumwilaisak, W., and Chayawan, C., 2006, "Bit Error Probability Performance of MMSE Detector with Adaptive Weighted Filter in CDMA Communication System", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 785-788.
Makloi, N., Kumwilaisak, W., and Chayawan, C., 2006, "Bit Error Probability Analysis of Smart Antennas under Rician/Rayleigh Fading Environment", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 781-784.
Souligno, B., Kumwilaisak, W., and Chayawan, C., 2005, "The Analysis of Mobile Phone Utilization in Laos with Neural Network", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 1325-1326.
Kumwilaisak, W. and Hartung, F., 2004, "An Intra-frame Error Concealment: Non-linear Pattern Alignment and Directional Interpolation”, IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), October 24-27, Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre, Singapore.
Kumwilaisak, W., Zhang, Q., Zhu, W., Kuo, J.-J., and Zhang, Y.-Q., 2003, "On the Rate Constraint of Transmitting Multiple Priority Classes with QoS", IEEE International Conference on Multimedia and Expo (IEEE ICME), July 6-9, Baltimore Marriott Waterfront Hotel, Baltimore, Maryland. (*USA)
Kumwilaisak, W. and Jay Kuo, C.-C., 2002, "Adaptive Variable Length Markov Chain for Non-stationary Fading Channel Modeling", IEEE GLOBECOM 2002: The World Converges Taipei, November 17-21,Taiwan, R.O.C. (*USA)
Kumwilaisak, W. and Jay Kuom, C.-C., 2002, "Adaptive Variable Length Markov Chain for Non-stationary Fading Channel Modeling," SPIE International Symposium Information Technology and Communication (ITCOM 2002), July 29 - August 2, Boston Marriott Copley Place, Boston, Massachusetts, USA. (*USA)
Kumwilaisak, W. and Jay Kuo, C.-C., 2002, "Dynamic Throughput Estimation for Wireless Multimedia Communications", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (IEEE ISCAS 2002), May 26 - 29, Scottsdale Princess Resort, Scottsdale, Arizona, USA. (*USA)
Kumwilaisak, W., Kim, J., and Jay Kuo, C.-C., 2002, "Dynamic Throughput Estimation for Wireless Video Communications", SPIE Visual Communications and Image Processing (VCIP-2002), January 20-25, San Jose, California, USA. (*USA)
Kumwilaisak, W., Kim, J., and Jay Kuo, C.-C., 2001, "Video Transmission over Wireless Fading Channels with Adaptive FEC", International Picture Coding Symposium (PCS2001), April 25-27, Seoul, Korea. (*USA)
Kumwilaisak, W., Kim, J., and Jay Kuo, C.-C., 2001, "Reliable and adjustable over fading wireless channel using joint source-channel adaptation", SPIE International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP-2001), January 21-26, San Jose, California, USA. (*USA)
Kumwilaisak, W., Kim, J., and Jay Kuo, C.-C., 2000, "Reliable Wireless Video Transmission via Fading Channel Estimation and Adaptation", IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC2000), September 23-28, Chicago, IL, USA. (*USA)
Kumwilaisak, W., Kim, J., and Jay Kuo, C.-C., 2000, "Prioritized Packet Video Transmission over time-varying Wireless Channel using Proactive FEC", International Symposium on Optical Science and Technology, July 30 - August 4, San Diego, California, USA. (*USA)
Kumwilaisak, W., Kim, J., and Jay Kuo, C.-C., 2000,"Reliable Transmission over Fading Channels via Channel State Estimation," SPIE Electronic Imaging 2000, January 23-28, San Jose, California, USA. (*USA)
Kim, J., Kumwilaisak, W., and Jay Kuo, C.-C., 1999, "A Performance Evaluation of Data Partitioning Annex for Wireless H.263+ Video", International Symposium on Multimedia Information Processing (ISMIP99), December 14-16,Taipei, Taiwan. (*USA)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พีรพงศ์ ตันติภาสวศิน, วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ และอมเรศ แก้วปัญญา, 2552, "การตรวจจับรถยนต์ข้างหน้าแบบสองทิศทางโดยตัวตรวจจับคุณลักษณะแบบฮาร์และตัวตรวจจับมุมด้วยวิธีของแฮริส", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 45.
ภัทรวุฒิ ปากแก้ว และวุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์, 2552, "การจำแนกชนิดของรถโดยการใช้เลเยอร์ซ่อนเลเยอร์ ด้วย Support Vector Machine", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 44.
พงษ์ศักดิ์ ลาแสง, วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ และอมเรศ แก้วปัญญา, 2549, "การเข้ารหัสภาพหลายทรรศนะด้วยเทคนิคเวฟเลทลิฟติงชดเชยความต่างแบบปรับตัวได้", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 945.
บทความที่ได้รับรางวัล
MMTC Best Paper Award 2004 - Multimedia Communications Technical Committee
"A Cross-layer Quality-of- service Mapping Architecture for Video Delivery in Wireless Networks", IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 21, No. 10, December, pp. 1685-1698.


return topic