ดร.พินิจ กำหอม
ผศ.ดร.พินิจ กำหอม
Pinit Kumhom (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9068 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : ipinmhom@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก Ph.D. Electrical and Computer Engineering - Drexel University สหรัฐอเมริกา
2531 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - DSP Applications in Agricultures, Industry, Etc.
   - Hardware Implementation of DSP Algorithms
   - Design and Application of Special-purpose Hardware/Systems including Custom Computing
   - Hardware/Software Co-design, Intellectual Property (IP) Cores, System on Chip (SOC), FPGA, ASIC
   - Hardware Design Automation including Design Methodologies/Tools, High-Level Hardware Synthesis
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย [MTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
การออกแบบและสร้างตัวประมวลผลสำหรับเจนเนติกอัลกอริทึม (ระยะที่ 1-2) [มจธ.45-46] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Aurasopon, A., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "One-Cycle Control and Random Hysteresis in Asynchronous Sigma-Delta Modulation", IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences, Vol. E88-A, No. 2, February, pp. 469-475.
Aurasopon, A., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2004, "The Variable Hysteresis Band in Delta-Sigma Modulation", IEICE Transactions Fundamentals, Vol. E87-A, No.9, September, pp. 2248-2255.
Kumhom, P., On-rit, S., and Chamnongthai, K., 2004, "Image Watermarking Based On Wavelet Packet Transform With Best Tree", Transaction on Electrical Engineering, Electronics, and Communications (ECTI-ECC), Vol. 2, No. 1, February, pp. 23-35.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chanoeurn, C., Chamnongthai, K., Kumhom, P., Seyha, N., and Bun, L., 2005, "Correction of Misclassified Characters for Khmer OCR System", The 6th Symposium on Natural Language Processing (SNLP2005), December 13-15, Chiang Rai, Thailand.
Amornkul, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "N-best Decision for Thai Stressed Speech Recognition with Parallel Hidden Markov Model", The 2005 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS2005), December 13-16, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
Nangtin, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Video-Based Obstacle Tracking for Automatic Train Navigation", The 2005 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communications Systems (ISPACS2005), December 13-16, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
Pensadsang, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "A Method of Vision-Based Tonsillitis Detection", The 6th International Conference on Intelligent Technologies (InTech '05), December 14-16, Phuket, Thailand.
Nadee, C., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Improved PCA-Based Personal Identification Method Using Invariance Moment", The 3rd International Conference on Intelligent Sensing and Information Processing (ICISIP'05), December 14-17, Bangalore, India.
Kaewkiriya, T., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "A Web Page Creation and Management System for Users without Programming Skills", International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2005), October 12-15, Fragrant Hill Hotel, Beijing, China, pp. 795-798
Wattanamongkhol, N., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "A Method of Glove Tracking for Amateur Boxing Refereeing", International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT2005), October 12-15, Fragrant Hill Hotel, Beijing, China, pp. 5-8.
Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Durian Maturity Identification by using X-ray", The 2005 International Technical Conference On Circuits/System, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea.
Charoenpong, T., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Three-Dimensional Coordinate Measurement on Mango Surface by Using Laser Projection Light", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand.
Srinate, S., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2005, "Automatic Hotspot-Boundary Determination for Video Hotspot Retrieval", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 1613-1614.
Charoenpong, T., Krairiksh, M., Kamhom, P., and Chamnongthai, K., 2004, "Volume Measurement of Mango by Using 2D Ellipse Model", International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT04), December 8-10, Hotel Le Royal, Hammamet, Tunisia.
Phothisonothai, M., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "Single-Channel Noise Reduction for Multiple Background Noise in Train", The 4th International Conference on Intelligent Technologies 2003 (InTech'03), December 17-19, Changmai, Thailand.
Piyasakulkaew, C., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "High Speed Sum Of Absolute Differences (SAD) Hardware Implementation", The 4th International Conference on Intelligent Technologies 2003 (InTech'03), December 17-19, Changmai, Thailand.
Phiasai, T., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "A Method for Reconstructing Watermark from Cropped Watermarked Image", 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Phoenix Park, Kang-win Do, Korea.
Thammajong, K., Chamnongthai, K., and Kumhom, P., 2003, "Hardware Implementation of Binary Morphological Operations Based on Decomposition of Structure Element", The 11th Workshop on Synthesis And System Integration of Mixed Information Technologies (SASIMI 2003), April 3-4, Hiroshima, Japan.
Pokoh, W. and Khumhom, P., 2003, "A High-Speed Hardware of the Genetic Algorithm for Combinatorial Optimization Problems", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 803-807.
Puengsungwan, S., Khumhom, P., Chamnongthai, K., and Chaisawadi, A., 2003, "Elimination of Harmonic and Interharmonic Current Caused by Adjustable Speed Drives (ASDs) using Hybrid Active Filter", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 681-684.
Sriboonruang, Y., Khumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "Hand Posture Classification using Wavelet Discriminative Descriptor", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 592-596.
Amornkul, P., Khumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "Thai Stress Speech Recognizer Based on Combined Features", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 552-556.
Chairacharit, W., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2003, "Classification of Microcalcification Clusters using Features from Two Corresponding Mammographic-views", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 230-234.
Chaiyaput, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Classifying Address Components of Thai Mail by Natural Language Processing", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand.
Chutsakulprom, C., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Autonomous Vision-based Robot for Power Transmission Line Inspection", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 373-376.
Taokomsaen, S., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Region-of-interest Image For Watermarking Robust Against Compression", International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 369-372.
Arttameeyanant, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Audio Watermarking for Internet," International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 365-368.
Aurasopon, A. and Kumhom, P., 2002, "Suppressing Harmonics in Delta Modulation by Randomizing Hysteresis Windows," International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT 2002), October 23-25, Pattaya, Chonburi, Thailand.
Rutpralom, T., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Nondestructive Maturity Determination of Durian by Using Microwave Moisture Sensing," The International Symposium on Nonlinear Theory and Its Applications (NOLTA 2002), October 7-11, Xi'an, PRC.
Aurasopon, A. and Kumhom, P., 2002, "Suppressing Harmonics in Delta Modulation by Synchronizing Hysteresis with the Reference Signal," International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand.
Ponglangka, W., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Vision-based Eye-gaze Detection Using Two-eyes Displacement," International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 46-49.
Chanpongsaeng, W., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Locating Destination Address Block on Thai Envelopes", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 192 -195.
Chanpongsaeng, W., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2002, "Locating Destination Address Block on Thai Envelopes," The 5th Symposium on Natural Language Processing and Oriental COCOSDA Workshop 2002 (SNLP-O-COCOSDA 2002), May 9-11, Hua-Hin, Prachuapkirikhan.
Sareekitkankhun, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2001, "An Effective Active-Camera Multiplexing for Multiple Moving Targets Tracking", International Conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems (CIRAS2001), November. 28-30, Singapore.
Jarungpornsawad, O., Nararatana N. Ayudthaya, P., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2001, "Noise Estimation for Low Distortion Speech Enhancement in Real Environment", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT2001), November 14-16, Chiang Mai, Thailand.
Choeychuen, K., Kumhom, P., and Chamnongthai, K., 2001, "Tracking Multiple Nonrigid Objects from Video Sequence Using Appropriate Candidate Region and Combination of Design Methods in Matching Process", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT2001), November 14- 16, Chiang Mai, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วรงค์ แพทอง, พินิจ กำหอม และกมล จิรเสรีอมรกุล, 2552, "การออกแบบและวิเคราะห์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ภาคเดี่ยวที่ใช้วงจรเรียงกระแสคลาสอีขับด้วยแรงดัน เพื่อแก้ไขตัวประกอบกำลังสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี.
สัญญา ควรคิด, พินิจ กำหอม และโกสินทร์ จำนงไทย, 2546, "Route Finding on Thailand Expressway by Using Road Guide Sign", The 7th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2003), 28-30 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.
return topic