ผศ.ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
ผศ.ดร.อิษฎา บุญญาอรุณเนตร
Itsda Boonyaroonate (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9051 โทรสาร 0-2427-9636
E-mail Address : itsda.boo@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก D.E.E Electrical Engineering - Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2542 ปริญญาโท M.E.E. Electrical Engineering - Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2539 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - High Frequency and High Efficiency Switching Power Converter
   - ZVS and ZCS Inverter
   - Single-Stage Power Factor Collector for Low Voltage/High Power Density AC-DC Converter
   - Compact Inverter for Electroluminescent Device and Spread-Spectrum Technique for AC Drive
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังทางไฟฟ้าและกระแสฮาร์มอนิกโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตช์ชนิดซอฟต์สวิตชิ่งและเทคนิคมัลติเฟส อินเตอร์ลีฟ (โครงการปี 46) [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
การแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังทางไฟฟ้าและกระแสฮาร์มอนิคในงานอุตสาหกรรมโดยใช้วงจรเรียงกระแสแบบวิธีสวิตซ์และเทคนิคซอฟสวิตชิ่งความถี่สูง (ระยะที่ 1-2) [มจธ.45-46] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Eakburanawat, J. and Boonyaroonate, I., 2006, "Development of a Thermoelectric Battery-Charger with Microcontroller-based Maximum Power Point Tracking Technique", Applied Energy, Vol. 83, No. 7, July, pp. 687-704.
Jirasereeamornkul, K., Kazimierczuk, M.K., Boonyaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2006, "Single-Stage Electronic Ballast With Class-E Rectifier as Power-Factor Corrector", IEEE Transactions on Circuit and Systems Part I: Regular Papers, Vol. 53, No. 1, January, pp. 139-148.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2001, "Analysis and Design of Class E Isolated DC-DC Converter using Class E Low dv/dt PWM Synchronous Rectifier," The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Transaction on Power Electronics. Vol. 16, No. 4, July, pp. 514-521.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2001, "Analysis and Design of Controllable Class E Low dv/dt Synchronous Rectifier Regulating The Output Voltage at Fixed Frequency," The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) Transaction on Communication, Vol. E84-B, No. 10, October, pp. 2880 - 2886.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Charounwiangnuea, P., Boonyaroonate, L., and Po-ngam, S., 2011, "The Simple Temperature Control for the Low Cost, High Efficiency and High Power Factor Induction Cooking", The 5th PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011), May 2-3, Merlinn Beach Resort Hotel, Phuket.
Ratsame, C., Tanitteeapan, T., Thepa, S., Mungkung, N., and Boonyaroonate, I., 2008, "An Improved Algorithm Fpr Mppt of Photovoltaic System by Zero-Voltage Switching Technique", The 4th IASTED International Conference POWER AND ENERGY SYSTEMS (PES 2008), April 2-4, Langkawi, Malaysia, pp. 309-315.
Kanjanapiboon, C. and Boonyaroonate, I., 2006, "Balanced Charging System for Serially Connected Batteries Using CUK Converter", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 579-582.
Thongsongyod, C. and Boonyaroonate, I., 2006, "Class D Single-stage Electronic Ballast for 70 W Metal Halide Lamp", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 591-593.
Sridech, C., Yungyuen, U., and Boonyaroonate, I., 2006, "High Power Factor Single-stage Electronic Ballast for 400 W Metal Halide Lamps", The 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2006), May 10-13, Ubonburi Hotel, Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 595-598.
Karnjanapiboon, C. and Boonyaroonate, I., 2006, "High Efficiency Balanced Serially Connected Battery Charging System", IEEE TENCON 2006, November 14-17, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai, Hong Kong.
Jirasereeamornkul, K., Boonyaaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2005, "An Application of Power Source Element in Power Factor Correction", IEEE TENCON2005, November 21-24, Melbourne, Australia.
Boonyaroonate, W. and Boonyaroonate, I., 2005, "Programmable Energy Recovery Electronic Load for Burn-In Test", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 494-497.
Eakburanawat, J. and Boonyaroonate, I., 2005, "A Thermoelectric Battery Charger System with Maximum Power Point Tracking Technique", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 502-505.
Pumira, P., Yungyuen, U., Boonyaroonate, I., and Po-ngam, S., 2005, "The Practical Feedback Gain Design for a Stable Full-Order Adaptive Observer in Speed-Sensorless Induction Motor Drives", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 758-761.
Kessamaris, J., Akeburanawat, W., Yangyuen, U., and Boonyaroonate, I., 2004, "The Resonant Switch Mode Inductor-Less Electronic Transformer for Halogen Lamp", IEEE TENCON 2004, November, 21-24, Lotus Hotel Pang Suan Kaew, Chiangmai, Thailand, pp. 101-104.
Jirasereeamornkul, K., Boonyaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2003, "High-efficiency Electronic Transformer for Low-voltage Halogen Lamp", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2003), May 25-28, Bangkok, Thailand.
Karnjanapiboon, C., Rungruengphalanggul, Y., and Boonyaroonate, I., 2003, "The Low Stress Voltage Balance Charging Circuit for Series Connected Batteries Based on Buck-boost Topology", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2003), May 25-28, Bangkok, Thailand.
Bumrungkeeree, S. and Boonyaroonate, I., 2003, "Push-pull DC/DC Inverter for Large Electroluminescent Lamp", IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS 2003), May 25-28, Bangkok, Thailand.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2002, "Single-Phase Inverter Based on Class E DC/DC Converter for Automotive Application", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 1027-1029.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2002, "A Compact DC/AC Inverter for Automotive Application," IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2002 (ISCAS '02), May 26-29, Phoenix, Arizona, USA, Vol. 5, pp. 829-832.
Jirasereeamornkul, K., Boonyaroonate, I., and Chamnongthai, K., 2002, "Low Switch Stress Voltage Buck-Boost DC/DC Converter," International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2002), October 7-11, Xi'an, PRC., pp. 199-202.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2002, "The Control Circuit for Class E Isolated DC/DC Converter using Class E Low DV/DT PWM Synchronous Rectifier," International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications (NOLTA 2002), October 7-11, Xi'an, PRC., pp. 195-198.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2002, "A New ZVS Resonant Push-Pull dc/dc Converter Topology," The IEEE Applied Power Electronics Conference 2002 (APEC '02), March, Texas, USA.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2001, "Compact DC/AC Inverter for Large Electroluminescent Lamp", IEEE International Symposium On Circuit and Systems 2001 (ISCAS '01), May 6, Sydney, Australia, Vol. 3, pp. 529-532.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2001, "Analysis and Design of Class E Isolated DC-DC Converter Using Class E Low dv/dt PWM Synchronous Rectifier," The IEEE Power Electronics Specialist Conference 2001 (PESC '01), Vancouver, Canada, June 17-22, Vol. 1, pp. 404-409.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2001, "Half-Bridge Inverter Using Hysteresis Current Control For Electroluminescent Lamp," The IEEE Region 10 International Conference on Electrical and Electronic Technology 2001 (TENCON '01), August 19-22, Singapore, pp. 796-798.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2001, "Analysis and Design of Controllable Class E Low dv/dt Synchronous Rectifier," European Conference on Circuit Theory and Design 2001 (ECCTD'01), August 28-31, Espoo, Finland, Vol.1, pp. 301-304.
Boonyaroonate, I. and Mori, S., 2001, "Class E Switching-mode High-efficiency tuned RF/Microwave Power Amplifier with Output Power Control Characteristics," The IEEE International Symposium on Communication and Information Technology 2001 (ISCIT'01), November 14-16, Chiang mai, Thailand, pp. 295-298.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อัครภณ บุญแจ่ม, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2555, "วงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงแบบควอซี่เรโซแนนซ์ที่มีประสิทธิภาพและอัตราขยายแรงดันสูง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35, 12-14 ธันวาคม, โรยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา, จ.นครนายก, หน้า 377-380.
ปฏิพงษ์ เจริญเวียงเหนือ, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2554, "การควบคุมอุณหภูมิอย่างง่ายสำ หรับเตาหุงต้มเหนี่ยวนำความร้อนที่มีประสิทธิภาพและมีตัวประกอบกำลังสูง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 529-532.
ไชยนรินทร์ อัครวโรดม และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2549, "การวิเคราะห์และออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ภาคเดี่ยวสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้เทคนิคการอินเตอร์ลีฟร่วมกับวงจรเรียงกระแสคลาสดีอีเพื่อการแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 549-552.
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2549, "ระบบปรับความสมดุลของแบตเตอรี่แบบอนุกรมประสิทธิภาพการถ่ายทอดพลังงานสูง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 529-532.
สุรสิงห์ อยู่สุข, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2548, "การควบคุมอินเวอร์เตอร์ชนิดสามเฟสด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอลที่มีการควบคุมแบบป้อนกลับและป้อนไปหน้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 101-104.
กฤตกร แสงสุธา และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2548, "การออกแบบและทดสอบโหลดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 105-108.
พฤหัส ทรงประกอบ, เอก ไชยสวัสดิ์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2548, "วงจรแก้ค่าตัวประกอบกำลังบนพื้นฐานของวงจรทบระดับชนิดพาสซีฟซอฟต์สวิตชิ่งที่ใช้ตัวเหนี่ยวนำร่วมกัน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 125-128.
ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2548, "ระบบควบคุมการประจุแบตเตอรี่แบบสมดุลสำหรับแบตเตอรี่ต่ออนุกรมบนพื้นฐานวงจรแปลงผันไฟตรงแบบชุค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 165-168.
เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2548, "อินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กสำหรับเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 169-172.
ไชยนรินทร์ อัครวโรดม และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2548, "บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ภาคเดี่ยวที่ใช้วงจรเรียงกระแสคลาสดีอีเพื่อการแก้ไขค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 173-176.
สุภาพ แสงสว่าง, ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2548, "วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงดับเบิลฟูลบริดจ์ทรีเฟสแบบใหม่", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 237-240.
สรายุธ ทองกอบเหมือน, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร, เอก ไชยสวัสดิ์ และอุดมศักดิ์ ยั่งยืน, 2547, "บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ฟลูออเรสเซนต์ภาคเดียวแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง สวิตซ์ที่แรงดันศูนย์และ dv/dt มีค่าต่ำ แรงดันไฟฟ้าที่บัสต่ำบนฐานวงจรแปลงผันคลาสดีอี", การประชุมวิชาการ 40 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
พฤหัส ทรงประกอบ, เอก ไชยสวัสดิ์ และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2547, "วงจรแก้ค่าตัวประกอบกำลังบนพื้นฐานของวงจรทบระดับชนิดพาสซีฟซอฟต์สวิตชิ่งที่ใช้ตัวเหนี่ยวนำร่วมกัน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3, 8-9 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า EE84 ถึง EE 89.
ศักดิ์ชัย พัวทรัพย์เจริญ, เอก ไชยสวัสดิ์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2547, "The Synchronous PMW Signal Implementation of Class E Low dv/dt Synchronous Rectifier for Class E Isolated DC/DC Converter", The 1st Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2004), 13-14 พฤษภาคม, โรงแรมอมารี ออคิด รีสอร์ต, จ.ชลบุรี, หน้า 348.
พรภัทธ์ แสงมณี, เอก ไชยสวัสดิ์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2547, "วงจรอัดประจุแบตเตอรี่อย่างง่ายที่ใช้หลักการของ MPPT สำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 453-456.
วนิดา เอกบูรณะวัฒน์, เจนศักดิ์ เอกบูรณะวัฒน์ และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2547, "ระบบประจุแบตเตอรี่แบบใช้พลังงานจากเทอร์โมอิเล็กตริก", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 349-352.
วนิดา เอกบูรณะวัฒน์ และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2547, "โหลดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทดสอบเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องชนิดคืนพลังงานกลับสู่ระบบ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 345-348.
สุรสิงห์ อยู่สุข, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2547, "การควบคุมแบบป้อนกลับและป้อนไปหน้าของอินเวอร์เตอร์ชนิดสามเฟส", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 341-344.
ภัทร ภูมิรา, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร และสาคร โพธิ์งาม, 2547, "การออกแบบอัตราขยายป้อนกลับที่เหมาะสมในการใช้งานจริงของตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวที่มีเสถียรภาพสำหรับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบไร้เซ็นเซอร์วัดความเร็ว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 413-416.
เกษมสันติ์ กันทะวัง, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2546, "การขับบริดจ์อินเวอร์เตอร์ด้วยเทคนิคพัลส์วิดธ์มอดูเลตแบบใหม่สำหรับคาปาซิทีฟโหลด", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 707-711.
จอมยุทธ เกศมาริษ, เอก ไชยสวัสดิ์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2546, "หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดสำหรับหลอดฮาโลเจนบนพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์คลาสดี", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 684-689.
กมล จิรเสรีอมรกุล, โกสินทร์ จำนงไทย, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2546, "บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีตัวประกอบค่ายอดต่ำโดยการใช้วงจรจูนแบบขนานในการเติมส่วนย้อยและใช้ตัวเก็บประจุพัมป์ประจุในการแก้ตัวประกอบกำลัง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 690-694.
ชัยยงค์ ประการะพันธ์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2546, "บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ความเค้นแรงดันต่ำโดยใช้วงจรแปลงผันรวมแบบฟลายแบค พุช-พูล สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 695-700.
return topic