คุณรัชนีพร มาลาวัลย์
คุณรัชนีพร อ้ายตั้ง
Ratchaneeporn Ai-Tang.

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9247 โทรสาร 0-2427-9240
E-mail Address : ratchaneeporn.mal@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2540 ปริญญาตรี วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร - มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Food Analysis และ Product Development
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
ความสัมพันธ์ของดัชนีสีเปลือกกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของเนื้อกล้วยหอมทอง 2537 ผู้ร่วมโครงการ
ปัจจัยกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสมบัติและอายุการเก็บรักษามะขามผง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปเม็ดสาคูโดยใช้เครื่องขึ้นรูปแบบถังหมุนชนิดไม่ต่อเนื่อง [หมวดเงินอุดหนุน49] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ผลของส่วนผสมและการนึ่งก้อนแป้งต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง [มจธ.47 รอบที่ 1] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อรอนงค์ นราสุวรรณ, รชตะ โพธิ์กระจ่าง, ธนิน สุขผุย, รัชนีพร อ้ายตั้ง, มณฑิรา นพรัตน์ และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2548, "ผลของแป้งมันสำปะหลังและแป้งข้าวเจ้าต่อคุณภาพของข้าวเกรียบพื้นบ้านของไทย", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
วลัยพร ศรีชุมพวง, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, สรเสกข์ กุลมัย, ดาราวรรณ ทองบุตร และรัชนีพร มาลาวัลย์, 2542, "การศึกษาคุณภาพของมะนายผงในช่วงเวลาของการเก็บหลังการแปรรูปด้วยวิธีอบแห้งแบบแช่แข็ง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก.

return topic