Download ระเบียบ / แบบฟอร์ม

  1. ระเบียบ / ประกาศ / หลักเกณฑ์
  2. แบบฟอร์ม / ใบสมัคร1. ระเบียบ / ประกาศ / หลักเกณฑ์

ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี ข้อกำหนดทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน
(งบประมาณแผ่นดินประจำปี)
ประกาศ มจธ. หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนจากรัฐ พ.ศ.2550
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก - ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
- คำสั่งมจธ. ที่ 0988/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
- ขั้นตอนการบริหารโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
กองทุนวิจัยและนวัตกรรม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554
- คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม
- คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1568-2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการวิจัยและนวัตกรรม
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552
- ขั้นตอนการดำเนินการ
- Flow กระบวนการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Conference)
ค่าตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2544
ทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประกาศ มจธ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” ประกาศ มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย”
ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) - ประกาศโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
- ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
ทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) ประกาศโครงการทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ
ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย - แนวทางการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ในการขอรับการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
- ขั้นตอนการเสนอขอสนับสนุนโครงการครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย และการจัดหาครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ประกาศ มจธ. เรื่อง รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. พ.ศ. 2558
การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาในนามของมหาวิทยาลัย -
การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา ระเบียบ สจธ. ว่าด้วย การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ มจธ. เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ มจธ. เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
(Research and Intellectual Property Database)
- ไฟล์สรุปการบรรยายสัญจร
- คู่มือ
ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Instrument Database System) คู่มือ

2. แบบฟอร์ม / ใบสมัคร

ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี - แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
- แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- ข้อกำหนดทุนวิจัย มจธ.
- แบบรายงานการเงิน
- แบบส่งคืนเงินทุนวิจัย มจธ.
โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน
(งบประมาณแผ่นดินประจำปี)
- แบบเสนอโครงการวิจัย (ว 1 ด.)
- แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการ (แบบ ว.1-4) [ .doc, .pdf ]
- แบบขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ (กรณีที่ไม่ได้กำหนดงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ในข้อเสนอโครงการ) แบบ ว.1-1 [ .doc, .pdf ]
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ (แบบ ว.1-2) [ .doc, .pdf ]
- บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาโครงการ (แบบ ว.1-3) [ .doc, .pdf ]
- แบบส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว1) หลังจากได้ดำเนินการ 6 เดือนแรก (แบบ ว.1-5) [ .doc, .pdf ]
- แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ด/ช) [Doc file]
- แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน (ทุน ว1)
- ปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
- กิตติกรรมประกาศ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก - แบบฟอร์มประกาศโครงการ
- แบบขออนุมัติประกาศโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก [Docx] / [PDF]
- แบบขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก [Docx] / [PDF]
- แบบขออนุมัติปิดโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก [Docx] / [PDF]
กองทุนวิจัยนวัตกรรม มจธ. แบบแสดงความจำนงการบริจาค (กค.36)
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ - ใบสมัครเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (วจ.1)
- แบบ กค.1001สำหรับพนักงาน
-
แบบ กค.1006 สำหรับพนักงาน
- แบบ 8708 สำหรับข้าราชการ
- แบบ กค. 1002
ค่าตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ใบสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ (วจ.3)
ทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ แบบแสดงความจำนงขอรับทุนตรวจภาษาอังกฤษ
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” แบบฟอร์มขอรับทุนเพชรพระจอมเกล้ากลุ่มวิจัย
ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) - แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ
- แบบสมัครขอรับทุนสำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.
- สัญญารับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
- Post-doctoral Fellowship Application Form (For Foreign Researcher)
- Agreement for Post-doctoral Fellowship of Foreign Researcher
ทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) - แบบสมัครขอรับทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ
- Visiting Professor Application Form (For Foreign Professor)
- แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการดำเนินงานทุนอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ
ทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) - แบบสมัครขอรับทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ (Distinguished Visiting Professor) (สำหรับหน่วยงาน มจธ.)
- Distinguished Visiting Professor Application Form (For Foreign Professor)
- แบบฟอร์มการส่งรายงานผลการดำเนินงานทุนอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษชาวต่างประเทศ
ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย - แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
- แบบขออนุมัติซ่อมบำรุง / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทดแทน สำหรับครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. - ใบเสนอชื่อหรือสมัครเพื่อรับรางวัล “นักวิจัยดาวรุ่ง มจธ.” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558
การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาในนามของมหาวิทยาลัย - แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- คำแนะนำการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- ตัวอย่างการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา  
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. การส่งบทความ
การจัดทำประวัตินักวิจัยบนเวบ แบบฟอร์มประวัติคณาจารย์และนักวิจัย
โครงการสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์และนักวิจัย มจธ. (Skill Development Grant) - บันทึกข้อความโครงการสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์และนักวิจัย มจธ. (Skill Development Grant)
- รายละเอียดโครงการสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์และนักวิจัย มจธ. (Skill Development Grant)
- แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์และนักวิจัย มจธ. (Skill Development Grant)
- ภาคผนวก Strategic Research Themes

return topic

Revised: 27 November 2016/09:48::28
Copyright @2005-2010 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center