วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.


วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารฯ รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ บทความที่เสนอเพื่อขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ โดยมีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
ในปี พ.ศ. 2557 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai Journal Impact Factor) เท่ากับ 0.28


กองบรรณาธิการเกียรติคุณ

ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร
ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน


หัวหน้ากองบรรณาธิการ

รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล (มจธ.)
ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ (มจธ.)
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (มจธ.)
รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข (มจธ.)
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล (ม.สงขลานครินทร์)
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ม.ธรรมศาสตร์)
รศ.ดร.ณชล ไชยรัตนะ (มจพ.)
Prof. Yoshinori Itaya (Gifu University, Japan)
Prof. Xiao Dong Chen (Monash University, Australia)
Prof. Arun Mujumdar (National University of Singapore)
Prof. Ireneusz Zbicinski (Technical University of Lodz, Poland)
Prof. Guohua Chen
(Hong Kong University of Science and Technology, China)

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (มจธ.)
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (มจธ.)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (มจธ.)
รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ (มจธ.)
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ (ม.ขอนแก่น)
ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล (ม.เกษตรศาสตร์)
ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (ม.มหิดล)


ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

น.ส.นิลุบล แหยมอุบล

นโยบายการจัดพิมพ์

นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. คือ เพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาในสหสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full-length article) แบบเนื้อหาสั้น (Short communication) รวมถึงบทความประมวลความรู้เชิงวิเคราะห์ (Review article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

ที่อยู่สำนักงาน

บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140


ผู้ประสานงาน

ติดต่อ คุณนิลุบล แหยมอุบล
โทร. 0-2470-9652 โทรสาร 0-2872-9083
e-mail : journal@kmutt.ac.th
website: www.kmutt.ac.th/rippc/journal.htm


การเผยแพร่

วารสารฯ จัดส่งเล่ม ให้แก่ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งละ 1 ฉบับ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของวารสารฯ www.kmutt.ac.th/rippc/journal.htm


กำหนดออก

ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม เมษายน-มิถุนายน กรกฎาคม-กันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม)

return topic

Copyright @2005-2010 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center