วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.


วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วารสารฯ รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งภายนอกประเทศ บทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีทั้งสองภาษา และเอกสารอ้างอิงต้องเป็นภาษาอังกฤษ วารสารฯ จัดพิมพ์ ปีละ 4 ฉบับ มีกำหนดออกในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม
ในปี พ.ศ. 2556 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. มีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารไทย (Thai Journal Impact Factor) เท่ากับ 0.266


กองบรรณาธิการเกียรติคุณ

ศ.ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร
ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน


หัวหน้ากองบรรณาธิการ

รศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล (มจธ.)
ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ (มจธ.)
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล (มจธ.)
รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข (มจธ.)
ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล (ม.สงขลานครินทร์)
ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ม.ธรรมศาสตร์)
รศ.ดร.ณชล ไชยรัตนะ (มจพ.)
Prof. Yoshinori Itaya (Gifu University, Japan)
Prof. Xiao Dong Chen (Monash University, Australia)
Prof. Arun Mujumdar (National University of Singapore)
Prof. Ireneusz Zbicinski (Technical University of Lodz, Poland)
Prof. Guohua Chen
(Hong Kong University of Science and Technology, China)

ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ (มจธ.)
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ (มจธ.)
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (มจธ.)
รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ (มจธ.)
ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ (ม.ขอนแก่น)
ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล (ม.เกษตรศาสตร์)
ผศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี (ม.มหิดล)


นโยบายการจัดพิมพ์

นโยบายการจัดพิมพ์ของวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. คือเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาใน สหสาขาวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full-length article) แบบเนื้อหาสั้น (Short communication) รวมถึงบทความประมวลความรู้เชิงวิเคราะห์ (Review article) โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน บทความทุกบทความต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

ที่อยู่สำนักงาน

บรรณาธิการวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140


ผู้ประสานงาน

ติดต่อ คุณนิลุบล แหยมอุบล
โทร. 0-2470-9652 โทรสาร 0-2872-9083
e-mail : journal@kmutt.ac.th
website: www.kmutt.ac.th/rippc/journal.htm


การเผยแพร่

ได้มีการจัดส่งวารสารฯ ให้แก่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งละ 1 ฉบับ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.kmutt.ac.th/rippc/journal.htm


กำหนดออก

ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม เมษายน-มิถุนายน กรกฎาคม-กันยายน และตุลาคม-ธันวาคม)

return topic

Copyright @2005-2010 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center