รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร
รศ.ดร.พีรพล ศิริพงศ์วุฒิกร
Peerapon Siripongwutikorn (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9381 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : peerapon@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Telecommunications Networking University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา
2541 ปริญญาโท M.S. Telecommunications Networking University of Pittsburgh สหรัฐอเมริกา
2538 ปริญญาตรี วศ.บ. โทรคมนาคม - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Quality of Service
   - Ad hoc Networks
   - Performance Analysis of Communication Network
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Mobility-aware Topology Control in Vehicular ad hoc Network [สกว.48-50] หัวหน้าโครงการ
การนำเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อการขนส่งในประเทศไทย [สกว.48-49] ผู้ร่วมโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Liu, Y., Tipper, D., and Siripongwutikorn, P., 2005, "Approximating Optimal Spare Capacity Allocation by Successive Survivable Routing", IEEE/ACM Transactions on Networking, Vol. 13, No. 1, February, pp. 198-211.
Siripongwutikorn, P., Banerjee, S., and Tipper, D., 2005, "Fuzzy-Based Adaptive Bandwidth Allocation for Loss Guarantees", IEEE Transactions on Neural Networks, Vol. 16, No. 5, September, pp. 1147- 1162.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Mahakittikun, S. and Siripongwutikorn, P., 2007, “Robust Ad Hoc Routing Protocol using Relative Mobility Information”, The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand.
Adulyasas, A. and Siripongwutikorn, P., 2007, “Mutually Monitoring Agent for Secure Ad Hoc Routing Protocol”, The 4th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2007), May 2-4, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
Lawan, T. and Siripongwutikorn, P., 2006, "Performance Analysis of a Mesh-Based Self Organization Algorithm in Wireless Sensor Networks", The 21st International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC2006), July 10-13, Chiang Mai, Thailand.
Siripongwutikorn, P., 2006, "Throughput Analysis of an IEEE 802.11b Multihop Ad Hoc Network", IEEE TENCON 2006, November 14-17, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai, Hong Kong.
Phumisut, Y., Siripongwutikorn, P., and Achalakul, T., 2006, "The Effectiveness of Unsupervised Online Training on the Topic of Grid Scheduling", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 22-31.
Thanakornworakij, T. and Siripongwutikorn, P., 2005, "Performance Evaluation of Video-on-demand Service for E-learning in a Campus Network", International Conference on Simulation and Modeling 2005 (SIMMOD 2005), January 17-19, The Rose Garden Aprime Rosort, Nakorn Pathom, Thailand, pp. 242-248.

return topic