ดร.ณัฐนาถ เหมือนสุวรรณ
ผศ.ดร.ณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ
Nuttanart Facundes. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9256 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : nuttanart@cpe.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2545 ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Natural Language Processing University at Buffalo สหรัฐอเมริกา
2542 ปริญญาโท M.A. Linguistics Natural Language Processing University at Buffalo สหรัฐอเมริกา
2537 ปริญญาตรี อ.บ. ภาษาตะวันตก ภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - โครงสร้างของภาษา (Syntax)
   - Lexicography
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ผู้ช่วยสอนอัตโนมัติสำหรับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [สกอ.ร่วมกับสกว.46-47] หัวหน้าโครงการ
ผู้ช่วยสอนอัตโนมัติสำหรับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [มจธ.46] หัวหน้าโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Jean-Pierre, K. and Muansuwan, N., 2000, "How to End without Ever Finishing: Thai Semi-Perfectivity", Journal of Semantics, Vol. 17, No. 2, pp. 147-184.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chitwirat, P., Facundes, N., and Sirinaovakul, B., 2008, "English-Thai Machine Translation in a Lexicalist Grammar", International Symposium on Communications and Information Technologies 2008 (ISCIT 2008), October 21-23, Don Chanh Palace Hotel, Vientiane, Lao PDR, pp. 171-174.
Tachaphetpiboon, S., Facundess, N., and Amornraksa, T., 2007, "Plagiarism Indication by Syntactic-Semantic Analysis", 2007 Asia-Pacific Conference on Communications (APCC2007), October 18-20, Grand Mercure Fortune Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 237-240.
Facundes, N., Thepruangchai, P., and Sirinaovakul, B., 2007, "Knowledge Acquisition and Representation for a Tutoring System", The 1st International Conference on Interactive Computer Aided Blended Learning (ICBL2007), May 7-9, Hotel Torres DA Cachoeira, Florianopolis, Brazil.
Theva-aksorn, R. and Facundes, N., 2007, "Applying Query Expansion to A Bilingual Search Engine", The 3rd IASTED International Conference Advances in Computer Science and Technology (ACST 2007), April 2-4, Phuket, Thailand, pp. 330-335.
Triamlumlerd, S. and Facundes, N., 2006, "A Tutoring System for Program Design", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 147-151.
Visarnkuna, W. and Facundes, N., 2006, "Multimodal Map Task System", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 77-82.
Ungkul, W. and Muansuwan, N., 2005, "Computational Dialectology for Thai: A Machine Translation-Based Approach", The 6th Symposium on Natural Language Processing (SNLP2005), December 13-15, Chiang Rai, Thailand, pp. 279-283.
Visarnkuna, W. and Muansuwan, N., 2005, "Navigation Consultation System by Processing Gesture and Spoken Dialogue Inputs", The 6th Symposium on Natural Language Processing (SNLP2005), December 13-15, Chiang Rai, Thailand, p. 285.
Khankasikam, K. and Muansuwan, N., 2005, "Thai Word Segmentation a Lexical Semantic Approach", The 10th Machine Translation Summit (MT Summit X), September 12-16, Phuket, Thailand, p. 331.
Muansuwan, N. and Sirinaovakul, B., 2004, "Intelligent Dialogue-based Tutoring for the Subject of Computer Programming", The 4th Global Congress on Engineering Education, July 5-9, Menam Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 184-186.
Sa-Ngium, J. and Muansuwan, N., 2003, "Processing Queries in Intelligent Web Robots", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, p. 1973.
Muansuwan, N., 2003, "Natural Language Processing for Intelligent Web Robot", The International Conference on Computer Science, Software Engineering, Information Technology, e-Business, and Applications (CSITeA '03), June 5-7, Rio de Janeiro, Brazil, p. 534.
Karnjana-o-past, P. and Muansuwan, N., 2003, "Natural Language Generator for Weather Forecasts and Reports for Aviation Industry", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, p. 1970.
Muansuwan, N., 2002, "The Syntax of Noun Phrases Containing Classifiers in Thai", The 5th Symposium on Natural Language Processing and Oriental COCOSDA Workshop 2002 (SNLP-O-COCOSDA 2002), May 9-11, Hua-Hin, Prachuapkirikhan, pp. 125-130.
Muansuwan, N., 2000, "Directional Serial Verb Constructions in Thai", The 7th International Conference on Head-Driven Phrase Structure Grammar, University of California, Berkeley, July 22-23, pp. 229-246.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ณัฐพงศ์ เนตรจินดา, บุญเจริญ ศิริเนาวกุล และณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ, 2552, "Thai-English Phrase-Based Translation Model for Statistical Machone Translation", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 204-208.

return topic