ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล
Booncharoen Sirinaovakul (Prof.)

ตำแหน่ง
     คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
    ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9088 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : boon@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2538 ปริญญาเอก วศ.ด. คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
2530 ปริญญาโท วศ.ม.. Engineering
Management Science
Wichita State University อเมริกา
2526 ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า-
โทรคมนาคม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย ปัญญาประดิษฐ์และระบบเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
โครงการต้นแบบการแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2534 หัวหน้าโครงการ
โครงการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา Dictionaratior 2535 หัวหน้าโครงการ
โครงการพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ไทย-ญี่ปุ่น 2537 หัวหน้าโครงการ
การใช้ฐานความรู้และการค้นหาแบบฮิวริสติกเพื่อการวางผังโรงงาน 2538 -
การวิเคราะห์เทคนิคของการวางผังโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์ 2538 -
Dictionarotor Version 2 2540 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการกำจัดขยะและน้ำเสีย 2541 หัวหน้าโครงการ
คลังข้อความคู่ภาษาอังกฤษ-ไทย เพื่อการแปลภาษาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การแปลภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยวิธีการเรียนรู้จากคลังประโยค [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (3 ปีย้อนหลัง)
ตำรา
Khokeit Kengskul and Booncharoen Sirinaovakul, "Theory and Application: Artificial Intelligence and Expert System", Se-Education 1992.
Virash Vuwong and Booncharoen Sirinaovakul, "Expert System", NECTEC, 1992.
Booncharoen Sirinaovakul and Pipat Supasirisun, "Data Structures and Algorithms Theory", KMITT, 1996, 253 pages(1st edition)
Booncharoen Sirinaovakul and Pipat Supasirisun, "Data Structures and Algorithms Theory", KMITT, 1997, 253 pages(2nd edition)
Booncharoen Sirinaovakul et al, "Computer Programing for Engineers", KMITT, 1996, 363 pages (1st edition)
Booncharoen Sirinaovakul et al, "Computer Programing for Engineers", KMITT, 1996, 363 pages (2nd edition)
Booncharoen Sirinaovakul et al, "Computer Programing for Engineers", KMITT, 1997, 363 pages (3rd edition)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Narupiyakul, L., Khumya, A., Sirinaovakul, B., and Cercone, N., 2005, "A Stochastic Knowledge-Based Thai Text-To-Speech System", Mathematical and Computer Modelling, Vol. 42, No. 1-2, July, pp. 1-16.
Achalakul, T., Sirinaovakul, B., and Nuttaworakul, N., 2004, "Virtual Laboratory: A Distributed Collaborative Environment", Computer Applications in Engineering Education, Vol. 12, No. 1, pp. 44-53.
Sirinaovakul, B. and Chancharoen, K., 2002, "English-Thai Structure-Based Machine Translation", Computational Intelligence, Vol. 18, No. 3, pp. 294-312.
Naruedomkul, K., Cercone, N. and Sirinaovakul, B., 1999, "English-Thai Translation: Initial Experiments with a Multiphase Translation System", Computation Intelligence: An International Journal, Vol. 15, No. 2, pp. 128-151.
วารสารระดับประเทศ
ธัญญา สัตยาอภิธาน, บุญรักษ์ จิปิภพ และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2543, "Realization of Grounded Immittance Functions using a Single CCII and their Applications to Current-Mode Biquad Synthesis", วิศวกรรมสารลาดกระบัง, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มีนาคม, หน้า 138-143.
อภิญญา คำยา, ลลิตา นฤปิยะกุล และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2543, "การอ่านออกเสียงคำหลายพยางค์ในภาษาไทยของคอมพิวเตอร์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน, หน้า 57-70.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chitwirat, P., Facundes, N., and Sirinaovakul, B., 2008, "English-Thai Machine Translation in a Lexicalist Grammar", International Symposium on Communications and Information Technologies 2008 (ISCIT 2008), October 21-23, Don Chanh Palace Hotel, Vientiane, Lao PDR, pp. 171-174.
Chipipop, B., Chaisricharoen, R., and Sirinaovakul, B., 2008, "A Novel Balanced Differential-Pair Multi-Output CMOS CCCII", The 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2008), June 3-5, Holiday Inn Atrium, Singapore, pp. 351-356.
Banchuin, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Novel Practicable Applicable Passive Equivalent Circuit Model of the Alternatively Structured Higher Performance Practical OTA-Based Floating Inductor”, 2007 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS 2007), November 28- December 1, Huaqiao University, Xiamen, China.
Banchuin, R., Chaisricharoen, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Optimal Utilizing Methodology of The Practical OTA-Based Floating Inductors”, The 1st Joint International Conference on Information and Communication Technology (JICT 2007), December 19-22, Don Chan Palace Hotel, Vientiane, Lao PDR.
Chaisricharoen, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Novel Bandpass-Biquad Evaluation Model for Computer-Based Compensation of an OTA-C Filter”, IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS2007), October 17-19, The Eton Hotel, Shanghai, China.
Banchuin, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, "Effects of The OTA’S Nonidealities to the Passive Equivalent Circuit of the Structurally Higher Performance OTA-Based Floating Inductor”, The 22nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC2007), July 8-11, Paradise Hotel, Busan, South Korea.
Banchuin, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Effect of OTA’s Major Nonidealities to Passive Equivalent Circuit Model of The Alternatively Structured Higher Performance OTA-Based Floating Inductor”, The 7th International Conference on ASIC (ASICON2007), October 26-29, Guilin Bravo Hotel, Guilin, China, pp. 561-564.
Banchuin, R., Chipipop, B., and Sirinaovakul, B., 2007, “Novel Complete Passive Equivalent Circuit Model of The Practical 4-OTA-Based Floating Inductor”, IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS2007), October 17-19, The Eton Hotel, Shanghai, China.
Temdee, P., Thipakorn, B., Sirinaovakul, B., and Schelhowe, H., 2005, "Of Collaborative Learning : An Approach for Emergent Leadership Roles Identification", IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2005), December 14-16, Porto, Portugal, p. 513.
Banchuin, R., Chaisricharoen, R., Sirinaovakul, B., Chipipop, B., Ogawa, S., and Watanabe, K., 2005, "The Characteristics of the Practical Bipolar-OTA-Based Floating Inductor", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, p. 1033.
Chipipop, B., Sirinaovakul, B., Ogawa, S., and Watanabe, K., 2004, "Op-Amp-based Filter VS CCII-based Filter", The 2004 IEEJ International Analog VLSI Workshop, October 13-15, University of Macau, Macao, China, pp. 97-100.
Muansuwan, N. and Sirinaovakul, B., 2004, "Intelligent Dialogue-based Tutoring for the Subject of Computer Programming", The 4th Global Congress on Engineering Education, July 5-9, Menam Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 184-186.
Saengkae, S., Ingadapa, N., and Sirinaovakul, B., 2003, "Question-Answering in Thai Language using Syntactic-Semantic Analysis", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea.
Narupiyakul, L., Cercone, N., and Sirinaovakul, B., 2003, "{Text, Document, Concept} to Speech System: Proposed High-Level Unifying Architecture", Pacific Association for Computational Linguistics, August 22-25, Nova Scotia, Canada, p. 141.
Klavohm, P. and Sirinaovakul, B., 2003, "Molecular Model in Solving 2D Packing Problem", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, p. 352.
Klavohm, P. and Sirinaovakul, B., 2002, "Molecular in Solving Facility Layout Problem", International Conference on Artificial Intelligence in Engineering and Technology (iCAiET 2002), June 17-18, Kota Kinabalu, Sabah, Malasia, pp. 86-92.
Limudomsuk, T. and Sirinaovakul, B., 2002, " An Expert System and Genetic Algorithm for Facility Layout Problem", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 1654-1657.
Khamya, A., Narupiyakul, L., and Sirinaovakul, B., 2001, "Syllable Segmentation by Using Markov Chains", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT' 2001), November 14-16, Chiang Mai, Thailand.
Khamya, A., Narupiyakul, L., and Sirinaovakul, B., 2000, "SATTS : Syllable Analysis for Text-To-Speech System", The 4th Symposium on Natural Language Processing (SNLP 2000), May 10-12, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, pp. 336-340.
Chancharoen, K. and Sirinaovakul, B., 2000, "English-Thai Machine Translation using Sentence Pattern Mapping", The 4th Symposium on Natural Language Processing (SNLP 2000), May 10-12, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, pp. 29-36.
Chancharoen, K., Tannin, N. and Sirinaovakul, B, 1999, "Pattern-based Machine Translation for English-Thai", Proceedings of the 13th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation, February 10-11, Taiwan, R.O.C., pp. 329-336.
Sirinaovakul, B., Chancharoen, K., 1999, "PMBMT : An Approach to Machine Translation Using English-Thai as Example", PACLING: Pacific Association for Computational Linguistics, University of Waterloo, Canada.
Narupiyakul, L., Khamya, A. and Sirinaovakul, B., 1999, "The Phonetic Transcription of Thai Words", IEEE International Symposium on Intelligence Signal Processing and Communication (ISPACS'99), Phuket, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ณัฐพงศ์ เนตรจินดา, บุญเจริญ ศิริเนาวกุล และณัฐนาถ ฟาคุนเด๊ซ, 2552, "Thai-English Phrase-Based Translation Model for Statistical Machone Translation", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 204-208.
ธัญญา สัตยาอภิธาน, บุญรักษ์ จิปิภพ และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2542, "Realization of High-Order Grounded Immitance Function Using an Ideal Model of CCII and Application to Current-Mode Filter Synthesis", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22 (EECON-22), 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 16-19.
ธัญญา สัตยาอภิธาน, บุญรักษ์ จิปิภพ และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล 2542, "Floating Immitance Realization Using an Ideal Model of CCII and Application to Current-mode and Voltage-mode Biquad Filter Synthesis", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22 (EECON-22), 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 20-23.

รางวัล
- นักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์และมีความถี่ในการอ้างอิงหรือถูกนำไปใช้ตามเกณฑ์การประเมินของฐาน Web of Science บทความชื่อ The best-so-far selection in Artificial Bee Colony algorithm ตีพิมพ์ในวารสาร APPLIED SOFT COMPUTING

return reduca topic