ดร.วรัช ก้องกิจกุล
รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
Warat Kongkitkul (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9144 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : warat.kon@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering Geotechnical Engineering University of Tokyo ญี่ปุ่น
2544 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมธรณีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไทย
2542 ปริญญาตรี วศ.บ.(เกียรตินิยม) วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Advanced Rheology
   - Geosynthetics Engineering
   - Strain Field Analysis
   - Instrumentation and Measuring Techniques
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การหาค่าสติฟเนสของผิวทางและดินถมด้วยการกระแทกแบบไดนามิค (ระยะที่ 1) [มจธ.51] หัวหน้าโครงการ
การหาคุณสมบัติด้านความแข็งของดินถมด้วยเครื่องกดกระแทกแบบไดนามิค [ทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ สวทช.51] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังและการเสียรูปที่ขึ้นอยู่กับเวลาของวัสดุเสริมแรงสังเคราะห์ [ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สกอ.ร่วมกับสกว.52] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
Book of Proceeding
Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F., 2007, “Inelastic Deformation of Sand Reinforced with different Reinforcing Materials”, Soil Stress-Strain Behavior: Measurement, Modeling and Analysis, Series: Solid Mechanics and Its Applications , Vol. 146, pp. 849-864.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Li, F.-L., Peng, F.-L., Kongkitkul, W., and Tatsuoka, F., 2011, "Finite Element Analyses of Creep behaviors of Non-reinforced and Geogrid-reinforced Sands", Yantu Lixue/Rock and Soil Mechanics, Vol. 32, No. 4, April, pp. 1200-1204+1210.
Li, F., Peng, F., Kongkitkul, W., and Tatsuoka, F., 2011, "FEM Analyses on Rate-Dependent Behaviors of Sand Due to Its Viscous Properties", Tongji Daxue Xuebao/Journal of Tongji University, Vol. 39, No. 1, January, pp. 13-17+47.
Kongkitkul, W., Kawabe, S., Tatsuoka, F., and Hirakawa, D., 2011, “A Simple Pneumatic Loading System Controlling Stress and Strain rates for One-dimensional Compression of Clay”, Soils and Foundations, Vol. 51, No. 1, pp. 11-30.
Jongpradist, P., Youwai, P., Manorat, P., Kongkitkul, W., and Chucheepsakul, S., 2011, "Influence of Curing Stress on One-Dimensional Yielding of Cement-Admixed Bangkok Clay at High Water Content", Soils and Foundations, Vol. 51 No. 2, pp. 351-357.
Pramthawee, P., Jongpradist, P., and Kongkitkul, W., 2011, “Evaluation of Hardening Soil Model on Numerical Simulation of Behaviors of High Rockfill Dams”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol. 33, No. 3, May-June, pp. 325-334.
Duttine, A., Tatsuoka, F., Lee, J. and Kongkitkul, W., 2009, "Viscous Property of Toyoura Sand over a Wide Range of Shear Deformation Rate and its Model Simulation", Soils and Foundations, Vol. 49, No. 2, pp. 231-248.
Kongkitkul, W., Hirakawa, D., and Tatsuoka, F., 2008, “Residual Deformation of Geosyntheticreinforced Sand in Plane Strain Compression Affected by Viscous Properties of Geosynthetic Reinforcement”, Soils and Foundations, Vol. 48, No. 3, June, pp. 333-352.
Duttine, A., Tatsuoka, F., Kongkitkul, W., and Hirakawa, D., 2008, “Viscous Behaviour of Unbound Granular Materials in Direct Shear”, Soils and Foundations, Vol. 48, No. 3, June, pp. 297-318.
Kongkitkul, W., Tatsuoka, F., Duttine, A., Kawabe, S., Enomoto, T. and Di Benedetto, H., 2008, “Modelling and Simulation of Rate-dependent Stress-strain Behaviour of Granular Materials in Shear”, Soils and Foundations, Vol. 48, No. 2, April, pp. 175-194.
Tatsuoka, F., Di Benedetto, H., Kongkitkul, W., Kongsukprasert, L., Nishi, T. and Sano, Y., 2008, “Modelling of Ageing Effects on the Elasto-viscoplastic Behaviour of Geomaterial”, Soils and Foundations, Vol. 48, No. 2, April, pp. 155-174.
Tatsuoka, F., Di Benedetto, H., Enomoto, T., Kawabe, S. and Kongkitkul, W., 2008, “Various Viscosity Types of Geomaterials in Shear and their Mathematical Expression”, Soils and Foundations, Vol. 48, No. 1, pp. 41-60.
Kongkitkul, W., Hirakawa, D., Tatsuoka, F., and Kanemaru, T., 2007, "Effects of Geosynthetic Reinforcement Type on the Strength and Stiffness of Reinforced Sand in Plane Strain Compression", Soils and Foundations, Vol. 47, No. 6, December, pp. 1109-1122.
Kongkitkul, W., Tatsuoka, F., and Hirakawa, D., 2007, “Creep Rupture Curve for Simultaneous Creep Deformation and Degradation of Geosynthetic Reinforcement”, Geosynthetics International, Vol. 14, No. 4, pp. 189-200. [*Japan]
Kongkitkul, W., Tatsuoka, F., and Hirakawa, D., 2007, “Rate-dependent Load-strain Behaviour of Geogrid Arranged in Sand under Plane Strain Compression”, Soils and Foundations, Vol. 47, No. 3, pp. 473-491. [*Japan]
Kongkitkul, W., Tatsuoka, F., and Hirakawa, D., 2007, “Effects of Reinforcement Type and Loading History on the Deformation of Reinforced Sand in Plane Strain Compression”, Soils and Foundations, Vol. 47, No. 2, pp. 395-414. [*Japan]
Kongkitkul, W., Hirakawa, D., and Tatsuoka, F., 2007, “Viscous Behaviour of Geogrids; Experiment and Simulation”, Soils and Foundations, Vol. 47, No. 2, pp. 265-283. [*Japan]
Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F., 2007, “A Theoretical Framework to Analyse the Behaviour of Polymer Geosynthetic Reinforcement in Temperature-accelerated Creep Tests”, Geosynthetics International, Vol. 14, No. 1, pp. 23-38. [*Japan]
Siddiquee, M.S.A., Kongkitkul, W., Hoque, E., and Tatsuoka, F., 2005, “Simulation of Geosynthetic-reinforced Plane Strain Compression (PSC) Test of Toyoura Sand”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 6, pp. 1231-1246. [*Japan]
Kongkitkul, W., Hirakawa, D., Tatsuoka, F., and Uchimura, T., 2004, “Viscous Deformation of Geosynthetic Reinforcement under Cyclic Loading Conditions and Its Model Simulation”, Geosynthetics International, Vol. 11, No. 2, pp. 73-99.
Hirakawa, D., Kongkitkul, W., Tatsuoka, F., and Uchimura, T., 2003, "Time-dependent Stressstrain Behaviour due to Viscous Properties of Geogrid Reinforcement”, Geosynthetics International, Vol. 10, No. 6, pp. 176-199.
Teerawattanasuk, C., Bergado, D.T., and Kongkitkul, W., 2003, “Analytical and Numerical Modeling of Pullout Capacity and Interaction between Hexagonal Wire Mesh and Silty Sand Backfill under an In-soil Pullout Test”, Canadian Geotechnical Journal, Vol. 40, No. 5, pp. 886-899.
Tatsuoka, F., Hirakawa, D., and Kongkitkul, W., 2002, “Discussions on: Prediction of the Performance of a Geogrid-reinforced Slope founded on Solid Waste”, Soils and Foundations, Vol. 42, No. 5, p. 89.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Jongpradist, P., Kongkitkul, W., and Tansakul, J., 2009, "Investigation of Failure of Behavior of Rock Mass around Gas Storage Cavern with Physical Model Test", The 2nd Thailand Symposium on Rock Mechanics (ThaiRock 2009), March 12-13, Jomtien Palm Beach Hotel & Resort, Chonburi, Thaiand, pp. 257-269.
Kongkitkul, W., Hirakawa, D., Sugimoto, T., Kawahata, S., Yoshida, T., Ito, S., and Tatsuoka, F., 2008, "Post-construction Time History of Tensile Force in Geogrid Arranged in a Full-scale High Wall", The 4th Asian Regional Conference on Geosynthetics (GeoAsia 2008), June 17-20, Shanghai, China, pp. 64-69. [*Japan]
Duttine, A., Kongkitkul, W., Lee, J., Tatsuoka, F., and Hirakawa, D., 2008, "Viscous Property of Toyoura Sand in Direct Shear for a Wide Range of Strain Rate", The 4th International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials (IS-Atlanta 2008), September 22-24, Georgia Tech Global Learning Center, Atlanta, Georgia, USA., pp. 475-482.
Tatsuoka, F., Sano, Y., Iguchi, Y., Kume, H., Kongkitkul, W., and Di Benedetto, H., 2008, "Modelling of Ageing Effects on the Elasto-viscoplastic Stress-strain Behaviour of Geomaterial", The 4th International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials (IS-Atlanta 2008), September 22-24, Georgia Tech Global Learning Center, Atlanta, Georgia, USA., pp. 467-474.
Kongkitkul, W., Kawabe, S., Hirakawa, D., Tatsuoka, F., and Kamijo, A., 2008, "Rate-dependent Stress-strain Behaviour of Clay in One-dimensional Compression and Its Simulation", The 4th International Symposium on Deformation Characteristics of Geomaterials (IS-Atlanta 2008), September 22-24, Georgia Tech Global Learning Center, Atlanta, Georgia, USA., pp. 423-430.
Kongkitkul, W., Kanemaru, T., Hirakawa, D., and Tatsuoka, F., 2007, "Relaxation of Tensile Load Mobilised in Geosynthetic Reinforcement Arranged in Sand", The 13th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (13th ARC), December 10-14, ITC Sonar Bangla Sheraton & Towers, Kolkata, India, pp. 977-980.
Loke, K.-H., Kongkitkul, W., and Tatsuoka, F., 2007, “Fibre Optic Technology in Geosynthetic Instrumentation for Monitoring of Soil Structures”, The 16th South-East Asian Geotechnical Conference (16SEAGC), May 8-11, Sheraton Subang Hotel & Towers, Subang jaya , Malaysia, pp. 855-859. [*Japan]
Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F., 2006, “Inelastic Deformation of Sand Reinforced with different Reinforcing Materials”, Roma Geotechnical Symposium, March 16-17, University of Rome "La Sapienza", Italy, pp. 849-864.[*Japan]
Noguchi, T., Kongkitkul, W., Hirakawa, D., and Tatsuoka, F., 2006, “FE Analysis on the Ratedependentbehaviour of Model geosynthetic-reinforced Soil Retaining Wall”, The 8th International Conference on Geosynthetics (8ICG), September 18-22, Yokohama, Japan, pp.1357-1360. [*Japan]
Tatsuoka, F., Kongkitkul, W., and Hirakawa, D., 2006, “Viscous Property and Time-dependent Degradation of Geosynthetic Reinforcement”, The 8th International Conference on Geosynthetics (8ICG), September 18-22, Yokohama, Japan, pp.1587-1590. [*Japan]
Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F., 2006, “Compressive Strength of Reinforced Sand in Plane Strain Compression and its Approximate Solution”,The 8th International Conference on Geosynthetics (8ICG), September 18-22, Yokohama, Japan, pp. 1405-1408. [*Japan]
Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F., 2005, “Viscous Deformation of Geogrid-reinforced Sand in Plane Strain Compression”, The 16th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ICSMGE 2005), September 12-16, Osaka, Japan, pp. 1071-1074. [*Japan]
Kongkitkul, W., Hirakawa, D., and Tatsuoka, F., 2005, “Behaviour of Geogrid-reinforced Sand Subject to Sustained Loading in PSC”, The 2005 Joint ASME/ASCE/SES Conference on Mechanics and Materials (McMat2005), June 1-3, Baton Rouge, Louisiana, USA, pp. 251-280. [*Japan]
Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F., 2004, “Inextensible Versus Extensible Reinforcements; Performance in Plane Strain Compression on reinforced Toyoura Sand”, The 15th Southeast Asian Geotechnical Conference (SEAGC), November 22-26, Sofitel Central Plaza, Bangkok, Thailand, pp. 503-508. [*Japan]
Tatsuoka, F., Hirakawa, D., Shinoda, M., Kongkitkul, W., and Uchimura, T., 2004, “An Old but new issue; Viscous Properties of Polymer Geosynthetic Reinforcement and Geosyntheticreinforced Soil Structures”, The 3rd Asian Regional Conference on Geosynthetics (GeoAsia 2004), Seoul, pp. 29-77. [*Japan]
Kongkitkul, W., Hirakawa, D., Uchimura, T. and Tatsuoka, F., 2004, “Residual Deformation due to the Viscous Property during Cyclic Loading of Geosynthetic Reinforcements”, The 3rd Asian Regional Conference on Geosynthetics (GeoAsia 2004), June 21-23, Seoul, Korea, pp. 988-995. [*Japan]
Kongkitkul, W., Hirakawa, D., Uchimura, T. and Tatsuoka, F., 2004, “Loading Rate Effects due to Viscous Property on the Strength and Deformation Property of Geosynthetic Reinforcement”, The 3rd European Geosynthetics Conference (EuroGeo 3), March 1–3, Munich, Germany, pp. 533-538. [*Japan]
Teerawattanasuk, C., Bergado, D.T., and Kongkitkul, W., 2003, “Analytical Modeling for Predicting the Pullout Capacity between Hexagonal Wire Mesh and Sand”, The 12th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (12 ARC), August 4-8, Singapore, pp. 553-556.
Kongkitkul, W., Hirakawa, D., and Tatsuoka, F., 2002, “Viscous Deformation during Cyclic Loading of Geosynthetics Reinforcement”, The 7th International Conference on Geosynthetics (7ICG), September 22-27, Nice, France, pp. 129-132.
บทความที่ได้รับรางวัล
Best Paper in Geosynthetics International for 2007 - Kongkitkul, W. and Tatsuoka, F., 2007, “A Theoretical Framework to Analyse the Behaviour of Polymer Geosynthetic Reinforcement in Temperature-accelerated Creep Tests”, Geosynthetics International, Vol. 14, No. 1, pp. 23-38.
Best Paper in Geosynthetics International for 2007 - Kongkitkul, W., Tatsuoka, F., and Hirakawa, D., 2007, “Creep Rupture Curve for Simultaneous Creep Deformation and Degradation of Geosynthetic Reinforcement”, Geosynthetics International, Vol. 14, No. 4, pp. 189-200.
รางวัลที่ได้
Young JGS Award จาก Japanese Geotechnical Society (JGS) ปี 2009
Young IGS Award จาก International Geosynthetics Society (IGS) ปี 2008
The 2006 International Conference Young Researcher's Promising Thesis Award จาก Japanese Geotechnical Society (JGS) ปี 2007
Excellent Presentation Award จาก Japan Society of Civil Engineers (JSCE) ปี 2005
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ซุปราคลัสเตอร์ด้านอุตสาหกรรม กลุ่มวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ และคณะ ผลงานเรื่อง Study on Mechanical Properties of Materials in Geotechnical Engineering การจัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

return engineer topic