ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล
ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล
Theera Laphitchayangkul (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9137 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : theera.lap@gmail.com, theera.lil@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2545 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
2541 ปริญญาตรี คอ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - สาขาวิชาการภาพถ่ายทางอากาศ
   - การสำรวจระยะไกล
   - ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
โปรแกรมคำนวณปรับแก้โครงข่ายระดับ งานวงรอบและโครงข่ายสามเหลี่ยมด้วยวิธีการลีสท์สแควร์ [มจธ. 45] 2546 หัวหน้าโครงการ
หมุดหลักฐานดาวเทียมระบบ GPS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [ครุโยธา46] 2547 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
E-Journal
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2553, “ดาราศาสตร์กับการสำรวจรังวัด”, KLIN KM, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2,ตุลาคม, หน้า 28-31.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2554, “ค่าระดับ (Elevation) อ้างอิงจากที่ไหน”, KLIN KM, มิถุนายน
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2554, “ธรณีฟิสิกส์คืออะไร”, KLIN KM, พฤศจิกายน
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2554, “มารู้จักเส้นชั้นความสูงกันเถอะ”, KLIN KM, พฤศจิกายน
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2555, “วิวัฒนาการของแผนที่ในไทย”, KLIN KM, มิถุนายน,
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2555, “จรรยาบรรณ มจธ. : หลักปฏิบัตินำความสำเร็จในอาชีพ”, KLIN KM, กรกฎาคม,
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2557, “เส้นโครงแผนที่คืออะไร ( What is Map Projection?)”, KLIN KM, เมษายน
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2557, “ตรึงข้อมูลบนพื้นดินคืออะไร (What is Georeferencing?)”, KLIN KM, เมษายน
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2557, “ผลกระทบของเขื่อนจีนต่อแม่น้ำโขงตอนล่าง”, KLIN KM, กรกฎาคม
บทความทางวิชาการ
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2555, “การหาค่าพิกัดบนภูมิประเทศจากการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศแบบภาพเดี่ยว”, โยธาสาร, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 17-24.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2553, “เทคโนโลยีไลดาร์สำหรับสร้างแผนที่”, โยธาสาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 62-67.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2553, “เทคนิคการหาข้อมูลที่หายไปของวงรอบปิด กรณีข้อมูลหาย 2 ค่า”, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 57-60.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2553, “การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนสุ่มในงานสำรวจ”, วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 61-66.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, “เทคโนโลยีการสำรวจด้านธรณีวิทยา”, โยธาสาร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 57-64.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, “หมุดควบคุมสำหรับการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ”, โยธาสาร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 27-35.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, “เทคนิคการหาขนาดของภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข”, วารสารวิชาการพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที 19, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 274-278.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, “แหล่งข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองภูมิประเทศ”, วารสารวิชาการ ม.อบ., มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 18-24.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2551, “การรวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างฐานข้อมูลในงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์”, วารสารวิชาการ ม.อบ., มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3,กันยายน-ธันวาคม, หน้า 35-44.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2551, “เทคนิคการแพร่กระจายความผิดในงานสำรวจ”, วารสารวิชาการ ม.อบ., มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 62-70.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2551, “การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขเพื่อผลิตแผนที่”, วารสารวิชาการพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 87-91.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "ภาพเรดาร์ในงานสำรวจระยะไกล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม- ธันวาคม,
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "ธีออส: ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย", วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3,
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2551, "เทคนิคการแปลงข้อมูลภาพระหว่างเวกเตอร์ไปเป็นราสเตอร์กับแรสเตอร์ในงานแผนที่", วารสารวิชาการ ม.อบ., ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน,
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "การใช้ภาพถ่ายทางอากาศในงานวิศวกรรมโครงสร้าง", วารสาร มฉก. วิชาการ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 21,กรกฎาคม-ธันวาคม,
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "กลุ่มตัวอย่างในงานสำรวจระยะไกล", วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, สิงหาคม, หน้า 12-17.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "เทคนิคการปรับแก้กล้องดิจิตอลสำหรับงานสำรวจด้วยภาพถ่ายภาคพื้นดิน", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 205-213.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากการจำแนกภาพดาวเทียม", วารสารวิชาการ ม.อบ., ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 17-27.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "เทคนิคการกรองภาพสำหรับงานสำรวจระยะไกล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 302-310.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "ความผิดพลาดและความแม่นยำในงานสำรวจ", วารสาร มฉก. วิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 20, มกราคม-มิถุนายน.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "แนะนำเทคโนโลยีดาวเทียมจีพีเอส", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 93-98.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "เทคนิคปรับแก้งานสำรวจด้วยวิธีการลีสท์สแควร์", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน- ธันวาคม, หน้า 82-96.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "เครื่องกวาดภาพระบบเลเซอร์ทางอากาศ", วารสาร มฉก. วิชาการ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปีที่ 10 ฉบับที่ 19, กรกฎาคม-ธันวาคม.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของเขื่อนในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 25, ฉบับที่1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 62-68.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2548, "การจำลองภาพ 3 มิติโดยการใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์", วารสาร มฉก. วิชาการ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ปีที่ 9, ฉบับที่17, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 79-89.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2548, "เทคนิคการหาตำแหน่งของจุดดัชนีโดยอัตโนมัติบนภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 86-94.
ธีระ ลิลิตวรางกูร, 2548, "เทคนิคการสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิน, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 69-73.
ธีระ ลิลิตวรางกูร, 2547, "ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 70-75.
ธีระ ลิลิตวรางกูร, 2545, "เทคนิคการจับคู่ภาพสำหรับงานภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 301-305.
ธีระ ลิลิตวรางกูร, 2545, "เทคนิคการปรับแก้แบบลีสท์สแควร์", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 84-89.
ธีระ ลิลิตวรางกูร, 2544, "การวัดและแบบจำลอง", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 243-246.
รายงานทางเทคนิค
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2553, “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหอพักนักศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 49-59.
ธงชัย โพธิ์ทอง และธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, "การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรมรหัสเปิด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 169-178.
ธีระ ลาภิศชยางกูล และธนัช สุขวิมลเสรี, 2552, "ระบบภูมิสารสนเทศของท่าเรือสินค้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 161-168.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, "ระบบภูมิสารสนเทศของสะพานในเขตทางหลวงจังหวัดปราจีนบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 151-160.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "โครงข่ายระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 377-389.
วารสารระดับประเทศ
ธีระ ลาภิศชยางกูล, นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ และธนัช สุขวิมลเสรี, 2555, “การเปรียบเทียบความถูกต้องเชิงตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบจีพีเอส แบบความถี่เดียว”, วารสารสมาคมสำรวจระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 161-168.
ธงชัย โพธิ์ทอง และธีระ ลาภิศชยางกูล, 2551, "การทำแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมรหัสเปิด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 191-200.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การระดับโดยวิธีทางตรง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 71-80.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "การแนะนำเทคโนโลยีดาวเทียมรายละเอียดสูง", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม- สิงหาคม, หน้า 49-65.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "เทคนิคการจำแนกรายละเอียดภาพถ่ายดาวเทียมในงานสำรวจระยะไกล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสารคาม, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม- กันยายน, หน้า 66-76.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "การทำแผนที่เชิงเลขโดยกล้องประมวลผลรวม", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 84-92.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "ความถูกต้องของตัวแปรในการทอนระยะสู่ระดับน้ำทะเลปานกลาง" วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 69-78.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการด้านงานอาคารของสถานศึกษา", วารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม- สิงหาคม, หน้า 32-37.
ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2549, "การคำนวณวงรอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม- เมษายน, หน้า 55-67.
ธีระ ลิลิตวรางกูร, กิติเดช สันติชัยอนันต์ และธนัช สุขวิมลเสรี, 2548, "การกำหนดพิกัดตำแหน่งหมุดหลักฐานดาวเทียมระบบ GPS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 239-253.
ธีระ ลิลิตวรางกูร, 2547, "การสร้างแบบจำลองสามมิติด้วยการถ่ายภาพระยะใกล้", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 72-76.
ไพศาล สันติธรรมนนท์ และธีระ ลิลิตวรางกูร, 2547, "การหาตำแหน่งของจุดดัชนีโดยอัตโนมัติด้วยเทคนิคการจับคู่ภาพ", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 81-90. [*จุฬา]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ธีระ ลิลิตวรางกูร, 2547, "เว็บไซต์ทางการศึกษาวิชาการสำรวจเรื่องงานวงรอบ", การประชุมวิศวการศึกษา, 6-8 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ชลบุรี, หน้า 53-59.

return engineer topic