อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
Thongchai Phothong (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9147 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : thongchai.pho@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาโท วศ.ม. Geotechnical Engineering - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2536 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานทางเทคนิค
ธงชัย โพธิ์ทอง และธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, "การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรมรหัสเปิด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 169-178.
วารสารระดับประเทศ
ธงชัย โพธิ์ทอง และธีระ ลาภิศชยางกูล, 2551, "การทำแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมรหัสเปิด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 191-200.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Phothong, T. and Corner, R., 2005, "Object Oriented Modeling of Agricultural Contaminants in a Flood Irrigated Rice Paddy System", Spatial Sciences Institute Biennial Conference (SSC2005), September 12-16, Melbourne Convention Centre, Melbourne, Australia. [*Curtin U.]
Phothong, T. and Corner, R., 2004, "Using the Open GIS AGNPS GRASS Module", The FOSS/GRASS Users Conference, September 12-14, Bangkok, Thailand, pp. 1-16. [*Curtin U.]

return engineer topic