รูปถ่าย
ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
Santi Charoenpornpattana (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9151 โทรสาร 0-2427-9151
E-mail Address : santi.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering - University of Tokyo ญี่ปุ่น
2541 ปริญญาโท M.Eng. Structural Engineering and Construction - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไทย
2538 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Project Management
   - Private Participation in Infrastructure
   - Real Options Theory
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการขนส่งขนาดใหญ่ในประเทศไทย [มจธ.47 รอบ 2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Charoenpornpattana, S., Minato, T., and Nakahama, S., 2003, "Government Supports as Bundle of Real Options in Build-Operate-Transfer Highways Projects", The 7th Annual International Real Options Conference Program July 10-12, Washington DC. [*U. of Tokyo]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สันติ เจริญพรพัฒนา และวุฒิพงศ์ เมืองน้อย, 2548, "การวิเคราะห์มูลค่าของการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลในโครงการแบบ Build-Operate-Transfer โดยวิธี Real Options", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า CEM-144 ถึง CEM-150.
กฤตภาส อุตรวีรการ, วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และสันติ เจริญพรพัฒนา, 2548, "ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวงของกรมทางหลวง กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1006 ตอนเชียงใหม่-อำเภอสันกำแพง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า CEM-151 ถึง CEM-158.

return engineer topic

Revised: 12 October 2005/16:09:39