ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว
ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว
Sompote Youwai (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9141 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address :
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Soil Engineering - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไทย
2542 ปริญญาโท วศ.ม. Soil Engineering - สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไทย
2539 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - NumericaI Method in Geomechanics
   - Constitutive Model for Geomaterials
   - Light weight Geomaterial
   - Geosynthetics Engineering
   - Ground Improvement
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การนำชิ้นยางรถยนต์ใช้แล้วผสมกับวัสดุมวลเม็ดหยาบและซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุถมเบาในการสร้างคันดินสำหรับงานถนน [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Jongpradist, P., Youwai, P., Manorat, P., Kongkitkul, W., and Chucheepsakul, S., 2011, "Influence of Curing Stress on One-Dimensional Yielding of Cement-Admixed Bangkok Clay at High Water Content", Soils and Foundations, Vol. 51 No. 2, pp. 351-357.
Jongpradist, P., Youwai, S., and Jaturapitakkul, C., 2011, "Effective Void Ratio for Assessing the Mechanical Properties of Cement-Clay Admixtures at High Water Content", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (ASCE), Vol. 137, No. 6, pp. 621-627. (June 13)
Bergado, D.T., Youwai, S., and Rittirong, A., 2005, "Strength and Deformation Characteristics of Flat and Cubical Rubber Tyre Chip-Sand Mixtures", Geotechnique, Vol. 55, No. 8, pp. 603-606.
Youwai, S., Bergado D.T., and Supawiwat, N., 2004, "Interaction between Hexagonal Wire Reinforcement and Rubber Tire Chips with and without Sand Mixture", Geotechnical Testing Journal, Vol. 27, No. 3, May, pp. 1-9.
Youwai, S. and Bergado, D.T., 2004, "Numerical Analysis of Reinforced Wall Using Shredded Rubber Tire-Sand Mixtures as Backfill Material", Computer and Geotechnics, Vol. 31, No. 2, pp. 103-114.
Bergado, D.T., Youwai, S., Teeratwattanasuk, C. and Visudmedanukul, P., 2003, "The Interaction Mechanism of Hexagonal Wire Mesh Reinforced Embankment with Silty Sand Backfill on Soft Clay", Computer and Geotechnics, Vol. 30, No. 7, October, pp. 517-534. [*AIT]
Youwai, S. and Bergado, D.T., 2003, "Strength and Deformation Characteristics of Shredded Rubber Tire with and without Sand Mixtures", Canadian Geotechnical Journal, Vol. 40, No. 2, April, pp. 254-264. [*AIT]
Bergado, D.T., Youwai S., and Maneecharoen, J., 2002, "Influence Factors on the Laboratory Testing of Geotextile", Lowland International Journal. Vol. 4, No. 1, pp. 1-12. [*AIT]
Bergado, D.T., Youwai, S., Hai, C.N., and Voottipreux, P., 2001, "Interaction of Nonwoven Needle-Punched Geotextiles Under Axisymmetric Loading Conditions with Application to Reinforced Unpave Roads", Geotextiles and Geomembranes, Vol. 19, pp. 299-328. [*AIT]
Bergado, D.T., Teeratwattanasuk, C., Youwai, S., and Voottipruex, P., 2000, "Finite Element Modeling of Hexagonal Wire Reinforced Embankment on Soft Clay", Canadian Geotechnical Journal, Vol. 37, No. 6, pp. 1209-1226. [*AIT]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Youwai, S., Rittirong, A., and Bergado, D.T., 2004, "Large-scale Triaxial Test of Shredded Rubber Tire-Sand Mixtures", The 15th Southeast Asian Geotechnical Conference (SEAGC), November 23-26, Bangkok, Thailand, Vol. 1, pp. 469-473.
Youwai, S. and Bergado, D.T., 2003, "Numerical Analysis of the Interaction Mechanism between Hexagonal Wire and Shredded Rubber Tire with and without Sand Mixtures, The 4th Regional Symposium on Infra. Dev. in Civil Engineering, Bangkok, Thailand, p. 113. [*AIT]
Youwai, S., Bergado, D.T., and Supawiwat, N., 2003, "The Interaction Between Hexagonal Wire Reinforcement And Rubber Shredded Tire With And Without Sand Mixture", The 12th Asian Conferrence on Soil Mech. and Geotechnical Engineering, Singapore, pp. 565-568. [*AIT]
Bergado, D.T. and Youwai, S., 2002, "Triaxial Compression Test on Compacted Rubber Shredded Tire with and without Silty Sand Mixture", The International Workshop on Lightweight Geo-Materials, Tokyo Japan, pp. 69-76.[*AIT]
Bergado, D.T. and Youwai, S., 2002, "Shredded Rubber Tire with and without Sand Mixtures as Lightweight Backfill", GMSARN Workshop on Rural Roads, May 23-24, Phnomphen, Cambodia. [*AIT]
Bergado, D.T., Teerawattanasuk, C., Youwai, S., and Visudmedanukul, P., 2002, "Finite Element Modeling of Hexagonal Wire Mesh Reinforced Embankment on Soft Ground", The 2nd Canadian Specialty Conference on Computer Applications in Geotechnics, Winnipeg, Canada. [*AIT]
Bergado, D.T., Youwai, S., and Maneecharoen, J., 2000, "Factor Affecting Laboratory Testing of Geotextiles", The International Symposium on Lowland Technology, October 4-6, Saga, Japan, pp. 283-290. [*AIT]
Youwai, S., Teerawattanasuk, C., and Bergado, D.T., 2000, "Numerical Modeling of Reinforced Wall on Soft Ground Foundation", International Symposium on Ground Improvement and Geosynthetics Conference, Bangkok, Thailand, pp. 289-303. [*AIT]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุธี นาคิน, พรเกษม จงประดิษฐ์ และสมโพธิ อยู่ไว, 2549, "ตัวแปรแสดงสถานะสำหรับดินปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์", การประชุมวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 6, 7-8 ธันวาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 141-150.
สมโพธิ อยู่ไว, พรเกษม จงประดิษฐ์ และพิเชษฐ์ มะโนรัตน์, 2549, "Disturb State Model for Soil-Cement Curing under Stress", การประชุมวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 6, 7-8 ธันวาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 151-155.
พรเกษม จงประดิษฐ์, ณรงค์ฤทธิ์ จำลองราช และสมโพธิ อยู่ไว, 2549, "Predicting Strength of Cement-Fly Ash Admixed Bangkok Clay at High Water Content", การประชุมวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 6, 7-8 ธันวาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 61-67.
สมโพธิ อยู่ไว, พรเกษม จงประดิษฐ์ และพินิจ ทองสม, 2549, "Numerical Simulation of the Interaction Behaviors between Geosynthetics in Landfill System", การประชุมวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 6, 7-8 ธันวาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 55-60.
ณรงค์ฤทธิ์ จำลองราช, พรเกษม จงประดิษฐ์ และสมโพธิ อยู่ไว, 2549, "Compressibility Characteristics of Cement-fly Admixed Bangkok Clay at High Water Content", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 83.
นำพล เชาวลิตตระกูล, สมโพธิ อยู่ไว และพรเกษม จงประดิษฐ์, 2549, "Strength and Deformation Characteristics of Cement Admixed Clay under Loading and Unloading Compression Stress Condition", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 76.
สาธิต ดีเดชา, พรเกษม จงประดิษฐ์ และสมโพธิ อยู่ไว, 2548, "กำลังต้านทานแรงอัดทิศทางเดียวของดินเหนียวกรุงเทพฯ ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และเถ้าลอยที่ปริมาณความชื้นในดินสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า GTE-230 ถึง GTE-234.
อำนาจ เนียมยิ้ม, สมโพธิ อยู่ไว และพรเกษม จงประดิษฐ์, 2548, "การทดสอบแรงอัดสามแกนของชิ้นยางผสมกับทรายและซีเมนต์ในปริมาณต่ำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า GTE-299 ถึง GTE-304.
พรเกษม จงประดิษฐ์, สาธิต ดีเดชา และสมโพธิ อยู่ไว, 2548, "แบบจำลองเพื่อคาดคะเนกำลังของดินเหนียวกรุงเทพฯ ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ และเถ้าลอยที่ปริมาณความชื้นในดินสูง", การสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง เรื่อง "งานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2548", 1-2 กันยายน, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 87-92.
สมโพธิ อยู่ไว, อำนาจ เนียมยิ้ม และพรเกษม จงประดิษฐ์, 2548, "คุณสมบัติทางวิศวกรรมของชิ้นยางรถยนต์ผสมทรายและซีเมนต์และแบบจำลองคอนสติทิวทีฟ", การสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง เรื่อง "งานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2548", 1-2 กันยายน, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 161-168.
สมโพธิ อยู่ไว, Dennes T. Bergado และ Anna Sia Hung Ing, 2547, "Shear Strengths of the Interface between Landfill Liner Systems: A Sakaew Landfill Case Study", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า GTE-257 ถึง GTE-261.
สมโพธิ อยู่ไว และ Dennes T. Bergado, 2547, "Reinforced Rubber Tire Chip with Sand Mixtures as Lightweight Geo-Material", The 5th Symposium on Soil/Ground Improvement and Geosynthetics, 2-3 ธันวาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 77-84.

return engineer topic