รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
Pornkasem Jongpradist (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9140 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : pornkasem.jon@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering - The University of Tokyo ญี่ปุ่น
2541 ปริญญาโท M.E. Civil Engineering - The University of Tokyo ญี่ปุ่น
2539 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Numerical Method in Geomechanics
   - Constitutive Model for Geomaterials
   - Tunneling and Underground Excavation
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การประยุกต์ใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมในงานปรับปรุงคุณภาพดินและพฤติกรรมเชิงกลภายใต้แรงสภาวะต่างๆ (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
คุณลักษณะทางด้านกำลังและการเปลี่ยนรูปของดินปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ที่มีปริมาณน้ำในส่วนผสมสูง [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมแบบแรงอัดสามทิศทางของดินที่ถูกปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำที่อยู่ในดินเดิมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47 รอบที่ 1] หัวหน้าโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ
Pramthawee, P., Jongpradist, P., and Kongkitkul, W., 2011, “Evaluation of Hardening Soil Model on Numerical Simulation of Behaviors of High Rockfill Dams”, Songklanakarin Journal of Science and Technology, Vol. 33, No. 3, May-June, pp. 325-334.
Jongpradist, P., Youwai, P., Manorat, P., Kongkitkul, W., and Chucheepsakul, S., 2011, "Influence of Curing Stress on One-Dimensional Yielding of Cement-Admixed Bangkok Clay at High Water Content", Soils and Foundations, Vol. 51 No. 2, pp. 351-357.
Jongpradist, P., Youwai, S., and Jaturapitakkul, C., 2011, "Effective Void Ratio for Assessing the Mechanical Properties of Cement-Clay Admixtures at High Water Content", Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (ASCE), Vol. 137, No. 6, pp. 621-627. (June 13)
วารสารระดับประเทศ
Anucha Wonglert, พรเกษม จงประดิษฐ์ และทวีชัย กาฬสินธุ์, 2551, "Wall Movement Analysis of Deep Excavations in Bangkok Subsoil considering Small Strain Stiffness", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 393-405.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Jongpradist, P., Kaewsri, T., Sawatparnich, a., Sunitsakul, J., and Taesiri, Y., 2011, “Finite Element Analysis for Developing the Infuluence Zone of Tunnelling Adjacent to Existing Pile Foundation”, The 37th ITA-AITES World Tunnel Congress, May 20-26, Finlandia Hall, Helsinki, Finland, pp. 104-105.
Jongpradist, P. and Takeuchi, K., 2004, "Progressive Failure Analysis for Ground Uplift Evaluation of High-pressure Gas Storage Cavern", The 15th Southeast Asian Geotechnical Conference (SEAGC), November 23-26, Bangkok, Thailand, Vol. 1, pp. 729-734.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุธี นาคิน, พรเกษม จงประดิษฐ์ และสมโพธิ อยู่ไว, 2549, "ตัวแปรแสดงสถานะสำหรับดินปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์", การประชุมวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 6, 7-8 ธันวาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 141-150.
สมโพธิ อยู่ไว, พรเกษม จงประดิษฐ์ และพิเชษฐ์ มะโนรัตน์, 2549, "Disturb State Model for Soil-Cement Curing under Stress", การประชุมวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 6, 7-8 ธันวาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 151-155.
พรเกษม จงประดิษฐ์, ณรงค์ฤทธิ์ จำลองราช และสมโพธิ อยู่ไว, 2549, "Predicting Strength of Cement-Fly Ash Admixed Bangkok Clay at High Water Content", การประชุมวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 6, 7-8 ธันวาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 61-67.
สมโพธิ อยู่ไว, พรเกษม จงประดิษฐ์ และพินิจ ทองสม, 2549, "Numerical Simulation of the Interaction Behaviors between Geosynthetics in Landfill System", การประชุมวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 6, 7-8 ธันวาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 55-60.
ณรงค์ฤทธิ์ จำลองราช, พรเกษม จงประดิษฐ์ และสมโพธิ อยู่ไว, 2549, "Compressibility Characteristics of Cement-fly Admixed Bangkok Clay at High Water Content", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 83.
นำพล เชาวลิตตระกูล, สมโพธิ อยู่ไว และพรเกษม จงประดิษฐ์, 2549, "Strength and Deformation Characteristics of Cement Admixed Clay under Loading and Unloading Compression Stress Condition", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 76.
สาธิต ดีเดชา, พรเกษม จงประดิษฐ์ และสมโพธิ อยู่ไว, 2548, "กำลังต้านทานแรงอัดทิศทางเดียวของดินเหนียวกรุงเทพฯ ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และเถ้าลอยที่ปริมาณความชื้นในดินสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า GTE-230 ถึง GTE-234.
อำนาจ เนียมยิ้ม, สมโพธิ อยู่ไว และพรเกษม จงประดิษฐ์, 2548, "การทดสอบแรงอัดสามแกนของชิ้นยางผสมกับทรายและซีเมนต์ในปริมาณต่ำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า GTE-299 ถึง GTE-304.
สมโพธิ อยู่ไว, อำนาจ เนียมยิ้ม และพรเกษม จงประดิษฐ์, 2548, "คุณสมบัติทางวิศวกรรมของชิ้นยางรถยนต์ผสมทรายและซีเมนต์และแบบจำลองคอนสติทิวทีฟ", การสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง เรื่อง "งานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2548", 1-2 กันยายน, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 161-168.
พรเกษม จงประดิษฐ์, สาธิต ดีเดชา และสมโพธิ อยู่ไว, 2548, "แบบจำลองเพื่อคาดคะเนกำลังของดินเหนียวกรุงเทพฯ ปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์ และเถ้าลอยที่ปริมาณความชื้นในดินสูง", การสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง เรื่อง "งานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2548", 1-2 กันยายน, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 87-92.
เกษม เพชรเกตุ, พรเกษม จงประดิษฐ์ และพิทยา แจ่มสว่าง, 2547, "พฤติกรรมเสาเข็มดินซีเมนต์รับแรงด้านข้าง", The 5th Symposium on Soil/Ground Improvement and Geosynthetics, 2-3 ธันวาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 85-90.
พรเกษม จงประดิษฐ์ และทัตสึยะ ทานากะ, 2547, "Two-Phase Flow Analysis for Preliminary Performance Assessment of Waste Repository", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า GTE-211 ถึง GTE-215.
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบโปสเตอร์ ซุปราคลัสเตอร์ด้านอุตสาหกรรม กลุ่มวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ และคณะ ผลงานเรื่อง Study on Mechanical Properties of Materials in Geotechnical Engineering การจัดการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2 โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

return engineer topic