รศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
Chai Jaturapitakkul (Prof.)

ตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9314 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : chai.jat@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2536 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมโยธา New Jersey
Institute of Technology
อเมริกา
2530 ปริญญาโท วศ.ม. โครงสร้าง
และการก่อสร้าง
สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเซีย
ไทย
2527 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - เถ้าถ่านหิน
   - คอนกรีตเทคโนโลยี
   - วัสดุปอซโซลาน
   - คอนกรีตเสริมเหล็ก
   - วัสดุที่เกี่ยวกับคอนกรีต, คอนกรีตกำลังสูง
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การใช้เถ้าแกลบ-เปลือกไม้ในงานคอนกรีต [สกว.44-45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบด์และวัสดุปอซโซลานเพื่อนำมาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีต [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) (โครงการปี 46) [สกอ.47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเถ้าแกลบ - เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีต [องค์ความรู้ใหม่ สกว.46-47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการกัดกร่อนเนื่องจากน้ำเสียชุมชน และน้ำทะเลต่อมอร์ต้าร์และคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ [กฟผ.43-46] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริกต่อมอร์ต้าร์ และผลกระทบของน้ำทะเลต่อระยะหุ้มของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลิกไนต์แม่เมาะ [กฟผ.43-46] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาศักยภาพเถ้าถ่านหินในประเทศไทยเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ [สพช.45] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเพื่อนำเถ้าถ่านหินบดจากแม่เมาะไปใช้ในงานคอนกรีต [สวทช.41-43] หัวหน้าโครงการ
ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
Committee on E.I.T. Standard 1007-34, Building Code on Reinforced Concrete Des (Working Stress Method), Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage, 1991
Committee on E.I.T. Standard 1014-40, Specification and Standard of Materials an Construction for Reinforced Concrete Design, Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage, 1997
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Songpiriyakit, S., Pulngern, T., Pungpremtrakul, P., and Jaturapitakkul, C., 2011, “Anchorage of steel bar in concrete by geopolymer paste”, Material &Design, Vol. 32, No. 5, pp. 3021-3028.
Tangchirapat, W., Saeting, T., Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., and Siripanichgorn, A., 2007, "Use of Waste Ash from Palm Oil Industry in Concrete", Waste Management, Vol. 27, No. 1, pp. 81-88.
Sinsiri, T., Teeramit, P., Jaturapitakkul, C., and Kiattikomol, K., 2006, "Effect of Finenesses of Fly Ash on Expansion of Mortars in Magnesium Sulfate", ScienceAsia, Vol. 32, No. 1, March, pp. 63-69.
Tangpagasit, J., Cheerarot, R., Jaturapitakkul, C., and Kiattikomol, K., 2005, "Packing Effect and Pozzolanic Reaction of Fly Ash in Mortar", Cement and Concrete Research, Vol. 35, No. 6, pp. 1145-1151.
Chindaprasirt, P., Jaturapitakkul, C., and Sinsiri, T., 2005, "Effect of Fly Ash Fineness on Compressive Strength and Pore Size of Blended Cement Paste", Cement and Concrete Composites, Vol. 27, No. 4, April, pp. 425-428.
Sata, V., Jaturapitakkul, C., and Kiattikomol, K., 2004, "Utilization of Palm Oil Fuel Ash in High-Strength Concrete", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 16, No. 6, November-December, pp. 623-628.
Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., Sata, V., and Leekeeratikul, T., 2004, "Use of Ground Coarse Fly Ash as a Replacement of Condensed Silica Fume in Producing High-strength Concrete", Cement and Concrete Research, Vol. 34, No. 4, April, pp. 549-555.
Cheerarot, R. and Jaturapitakkul, C., 2004, "A Study of Disposed Fly Ash from Landfill to Replace Portland Cement", Waste Management, Vol. 24, No. 7, pp. 701-709.
Jaturapitakkul, C. and Roongreung, B., 2003, "Cementing Material from Calcium Carbide Residue-Rice Husk Ash", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 15, No. 5, September - October, pp. 470-475.
Jaturapitakkul, C. and Cheerarot, R., 2003, "Development of Bottom Ash as Pozzolanic Material", Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 15, No. 1, January-February, pp. 48-53.
Kiattikomol, K., Jaturapitakkul, C., Songpiriyakij, S., and Chutubtim, S., 2001, "A Study of Ground Coarse Fly Ashes with Different Finenesses from Various Sources as Pozzolanic Materials", Cement and Concrete Composites, Vol. 23, No. 4-5, August-October, pp. 335-343.
Jaturapitakkul, C., Kiattikomol K., and Tangpagasit, J., 2000, "Effect of Insoluble Residue on Properties of Portland Cement", Cement and Concrete Research, Vol. 30, pp. 1209 - 1214.
Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., and Songpiriyakij, S., 1999, "A Study of Strength Activity Index of Ground Coarse Fly Ash with Portland Cement", Science Asia, Vol. 25, pp. 221-227.
วารสารระดับประเทศ
วันโชค เครือหงส์, ธีรวัฒน์ สินศิริ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2555, "การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 187-200.
วิเชียร ชาลี และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2554, “ความสามารถในการกักเก็บคลอไรด์ในคอนกรีตที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้ภายใต้สภาวะแวดล้อมทะเล”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม – กันยายน, หน้า 245-255.
ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ, ธวัชชัย สาสกุล, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และวิเชียร ชาลี, 2551, "ผลกระทบของน้ำทะเลต่อคอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 5 ผสมเถ้าถ่านหินจากระบบฟลูอิดไดซ์เบด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 357-370.
วิเชียร ชาลี, มณเฑียร ฑีฆวาณิช, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และประสิทธิ์ อุตส่าห์พานิช, 2550, "ผลกระทบของน้ำทะเลต่อกำลังอัด การซึมผ่านของคลอไรด์ และการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมทะเลเป็นเวลา 4 ปี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 153-166.
จตุพล ตั้งปกาศิต, แสวง ทรงหมู่, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2550, "การศึกษาผลกระทบของการอัดตัวของอนุภาคต่อค่าดัชนีกำลังของมอร์ต้าตามมาตรฐาน ASTM C 618 โดยใช้ทรายแม่น้ำบดละเอียด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 141-152.
มณเฑียร ฑีฆวาณิช, ประสิทธิ์ อุตส่าห์พานิช, วิเชียร ชาลี, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2549, "ผลกระทบของน้ำทะเลต่อการซึมผ่านของคลอไรด์และการเกิดสนิมเหล็กในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, หน้า 19-25.
จตุพล ตั้งปกาศิต, แสวง ทรงหมู่, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2548, "การศึกษาค่าดัชนีกำลังของมอร์ต้าที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน การอัดตัวของอนุภาคและปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ และเถ้าปาล์มน้ำมัน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 465-476.
ธีรวัฒน์ สินศิริ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2548, "ผลกระทบของความละเอียดเถ้าถ่านหินต่อกำลังอัด ปริมาตรโพรงทั้งหมดและขนาดโพรงในซีเมนต์เพสต์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 17-28.
ธีรวัฒน์ สินศิริ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2547, "ผลกระทบของความละเอียดเถ้าถ่านหินต่อปฏิกิริยาปอซโซลานในเพสต์", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, หน้า 1-8.
วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ชัย จาตุรพิทักษณ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2547, "การศึกษากำลังอัดและการขยายตัวของมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, หน้า 32-39.
สุรศักดิ์ ภู่สันติพงษ์, รักษ์ บูรณสิงห์ และชัย จาตุรพิทักษณ์กุล, 2547, "การใช้คอนกรีตที่ทดสอบกำลังอัดแล้วเพื่อเป็นมวลรวมของคอนกรีต", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, หน้า 22-31.
สหลาภ หอมวุฒิวงศ์, ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547, "ผลกระทบของการใช้เถ้าถ่านหิน 5 แหล่งในปริมาณสูงต่อกำลังอัดและการต้านทานกรดของคอนกรีต", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 269-283.
สุรพันธ์ สุคันธปรีย์, จตุพล ตั้งปกาศิต และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2546, "การศึกษาอิฐคอนกรีตที่มีเถ้าแกลบ - เปลือกไม้เป็นส่วนผสม", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, หน้า 1-7.
วันชัย สะตะ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2546, "การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันและเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ในการทำคอนกรีตกำลังสูง", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 27-32.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และนายเรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, 2546, "การใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดเป็นวัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 1-8.
วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, จตุพล ตั้งปกาศิต, ศักดิ์สินธุ์ แววคุ้ม และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2546, "วัสดุปอซโซลานชนิดใหม่จากเถ้าปาล์มน้ำมัน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 459-473.
เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์, จตุพล ตั้งปกาศิต, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2546, "ผลกระทบของขนาดอนุภาคเถ้าถ่านหินแม่เมาะต่อดัชนีกำลังของมอร์ต้าร์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 295-310.
ธีรราช ลีกีรติกุล, วันชัย สะตะ, และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2546, "การใช้ซิลิกาฟูมร่วมกับเถ้าถ่านหินแยกละเอียดในการทำคอนกรีตกำลังสูง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 233-249.
วิรุจ พัฒนาศรีรัตน์, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ไกรวุฒิ เกียรติโกมล และเอนก ศิริพานิชกร, 2545, "ผลกระทบของเถ้าถ่านหินต่อกำลังอัดและความต้านทานการกัดกร่อนของมอร์ต้าร์ที่แช่ในน้ำเสียชุมชน", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, หน้า 1-8.
บุญมาก รุ่งเรือง และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2544, "การศึกษาวัสดุประสานชนิดใหม่ที่ได้จากส่วนผสมของกากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเถ้าแกลบ", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, หน้า 8-14.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ทิพบรรณ สุดประเสริฐ และอุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์, 2543, "กำลังอัดและการชะของโลหะหนักในมอร์ต้าร์ที่มีปูนซีเมนต์-เถ้าถ่านหิน และคาตาลิสต์ที่ใช้แล้วเป็นส่วนผสม", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท., ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, หน้า 30-38.
เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2543, "การพัฒนาเถ้าถ่านหินที่ทิ้งแล้วเพื่อใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท., ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, หน้า 10-21.
ธีรราช ลีกีรติกุล และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2543, "การใช้เถ้าถ่านหินแยกละเอียดทดแทนซิลิกาฟูมในการทำคอนกรีตกำลังสูง" วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วสท., ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, หน้า 22-28.
ฟองจันทร์ จิราสิต, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, เอนก ศิริพานิชกร, และ ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2542, "ผลกระทบของปริมาณปูนซีเมนต์และเถ้าถ่านหินในส่วนผสมคอนกรีตต่อการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 27-45.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, สุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย และวราภรณ์ คุณาวนากิจ, 2542, "คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีและทางกายภาพของเถ้าลอย", วารสาร กฟผ., ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 13-24.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Makaratat, N., Tangchirapat, W., Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., and Siripanichgorn, A., 2004, "Utilization of Rice Husk-Bark Ash as a Cement Replacement", The 1st International Conference of Asian Concrete Federation, October 28-29, Chiang Mai, Thailand, pp. 650-659.
Sinsiri, T., Jaturapitakkul, C., and Chindaprasirt, P., 2004, "Effect of Fly Ash on Pore Size and Microstructure of Hardened Blended Cement Paste", The 1st International Conference of Asian Concrete Federation, October 28-29, Chiang Mai, Thailand, pp. 626-632.
Cheerarot, R., Tangpagasit, J., and Jaturapitakkul, C., 2004, "Influence of Different Size Fractions of Fly Ash on Packing Effect and Pozzolanic Reaction of Mortar", The 1st International Conference of Asian Concrete Federation, October 28-29, Chiang Mai, Thailand, pp. 563-572.
Homwuttiwong, S., Rattanapat, T., Jaturapitakkul, C., and Siripanichgorn, A., 2004, "Effect of Classified Fly Ash from Various Sources on Compressive Strength of Concrete", The 1st International Conference of Asian Concrete Federation, October 28-29, Chiang Mai, Thailand, pp. 554-562.
Cheerarot, R., Tangpagasit, J., and Jaturapitakkul, C., 2004, "Compressive Strength of Mortars Due to Pozzolanic Reaction of Fly Ash", The 8th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete, May 23-29, Las Vegas, U.S.A., pp. 411- 425.
Jaturapitakkul, C. and Cheerarot, R., 2001, "Utilization of Bottom Ash as a Pozzolanic Material", The 8th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, December 5-7, Nanyang Technological University, Singapore, Paper No. 1579.
Jaturapitakkul, C., Songpiriyakij, S., and Wecharatana, M., 2001, "Model for Predicting Compressive Strength of Fly Ash Concrete from Fly Ash Fineness", The 8th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, December 5-7, Nanyang Technological University, Singapore, Paper No. 1318.
Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., Chucheepsakul, S., and Siripanichgorn, A., 1999, "Effect of Confinement on Reinforced Concrete Columns Subjected to Eccentric Loading", Proceedings of IABSE Colloquium, Vol. 80, May 17-18, Phuket, Thailand, pp. 78-85.
Chututim, S., Songpiriyakij, S., Jaturapitakkul, C., and Kiattikomol, K., 1999, "A Comparative Study on Properties and Compressive Strength of 5-Source Fly Ashes Concrete", Proceedings of Inter-Regional Symposium on Sustainable Development, May, Kanchanaburi, Thailand, pp. 360-369.
Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., Siripanichgorn, A., and Kunchong, T., 1999, "Strength Activity Index of Single Size Fly Ash Mixed with Portland Cement Type I and Type III", Proceedings of the 7th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction, Kochi, Japan, August 27-29, pp. 1396-1401.
Angsuwatana, E., Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., Siripanichgorn, A., and Ketratanaborvorn, T., 1998, "Use of Classified Mae Moh Fly Ash in High Strength Concrete," Supplementary Papers of the Sixth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete, Bangkok, Thailand, May, pp. 49-60.
Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., Siripanichgorn, A., Woranisarakul, C., Keatkrai, P., Nimityongskul, P., Chindaprasirt, P., Tangsathikulchai, C., Songpiriyakij, S., and Ketratanabovorn, T., 1998, "Classifying and Selecting of Mae Moh Fly Ash for Using as a Cement Based Material", Proceedings of the 12th CEPSI, Vol. 4, November 2-6, pp. 226-234.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วิเชียร ชาลี, เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2549, "แบบจำลองเพื่อทำนายระยะหุ้มของคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหินในสภาวะแวดล้อมทะเล", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 2, 25-27 ตุลาคม, โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล, จ.อุดรธานี, หน้า MAT33 - MAT39.
ณพงศธร ลิขิตศรีไพบูลย์, นันทชัย ชูศิลป์, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2549, "การศึกษาเถ้าชานอ้อยที่มี LOI ต่างกันต่อกำลังอัดของมอร์ต้าร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 192.
ธีรวัฒน์ สินศิริ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2549, "Packing Effect and Pozzolanic Reaction of Fly Ash and Ground River Sand on Porosity and Air Permeability of Pastes", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 165.
คาวี มนทการติวงศ์, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2548, "กำลังอัดและความร้อนของคอนกรีตผสมเถ้าชานอ้อย", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 1, 25-27 ตุลาคม, โรงแรมระยองรีสอร์ท, จ.ระยอง, หน้า CON53-CON61.
ธีรวัฒน์ สินศิริ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2548, "ผลกระทบของขนาดอนุภาคและรูปร่างเถ้าถ่านหินต่อความพรุนและการซึมผ่านอากาศของเพสต์", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 1, 25-27 ตุลาคม, โรงแรมระยองรีสอร์ท, จ.ระยอง, หน้า CON22-CON29.
นันทชัย ชูศิลป์, ชัย จาตุรพิทักษณ์กุล, ไกรวุฒิ เกียรติโกมล และเอนก ศิริพานิชกร, 2548, "การพัฒนากำลังอัดและความร้อนของคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินที่มีความพรุนสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า MAT-61 ถึง MAT-66.
ดิลก คูรัตนเวช, สหลาภ หอมวุฒิวงศ์, ชัย จาตุรพิทักษณ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2548, "ผลกระทบของเถ้าถ่านหินที่มีต่อค่าการซึมผ่านน้ำในคอนกรีต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า MAT-55 ถึง MAT-60.
มณเฑียร ฑีฆวาณิช, ประสิทธิ์ อุตส่าห์พานิช, วิเชียร ชาลี, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษณ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2548, "ผลกระทบของน้ำทะเลต่อการซึมผ่านของคลอไรด์และการเกิดสนิมเหล็กในคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า MAT-49 ถึง MAT-54.
ธิรสิทธิ์ แซ่ติ้ง, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2547, "การพัฒนาเถ้าปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นวัสดุปอซโซลานในงานคอนกรีต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จ.เชียงใหม่, หน้า 17-22.
เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547, "การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเถ้าถ่านหินและเถ้าก้นเตาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จ.เชียงใหม่, หน้า 1-6.
พลกฤษณ์ โตสมภาพ, ชัยพล พิทยกิตติวงศ์ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547, "การศึกษาเถ้าถ่านหิน FGD เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า MAT-143 ถึง MAT - 148.
รัฐพล สมนา, จิรพงษ์ เอกพานิช, วันชัย สะตะ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2547, "ผลกระทบจากความละเอียดของเถ้าถ่านหินต่อความคงทนของมอร์ต้าร์จากการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริคและซัลเฟต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า MAT-137 ถึง MAT 142.
ธีรวัฒน์ สินศิริ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2547, "ผลกระทบของเถ้าถ่านหินต่อปริมาตรโพรงและปฏิกิริยาปอซโซลานในเพสต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า MAT-149 ถึง MAT-154.
สำเริง รักซ้อน, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และสมชาย ชูชีพสกุล, 2546, "เครื่องมือบดวัสดุปอซโซลานประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 14-16 พฤษภาคม, เขื่อนศรีนครินทร์, จ.กาญจนบุรี, หน้า 117-124.
ธีรวัฒน์ สินศิริ, วิเชียร ชาลี, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2546, "ผลกระทบของความละเอียดเถ้าลอยต่อกำลังอัดและโครงสร้างโพรงในเพสต์", การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 14-16 พฤษภาคม, เขื่อนศรีนครินทร์, จ. กาญจนบุรี, หน้า 225 - 232.
ธีรทรัพย์ รัตธนภาส, วันทยาวุธ วงศ์กองแก้ว, เอนก ศิริพานิชกร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2546, "ผลกระทบของเถ้าถ่านหินจากหลายแหล่งผลิตต่อกำลังอัดของคอนกรีต", การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 14-16 พฤษภาคม, เขื่อนศรีนครินทร์, จ. กาญจนบุรี, หน้า 109-116.
สุรพันธ์ สุคันธปรีย์, ชรินทร์ นมรักษ์ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2545, "การใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีต", การประชุมใหญ่ทางวิศวกรรมประจำปี 2545, ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต, กรุงเทพฯ, หน้า 191-199.
สมิตร ส่งพิริยะกิจ, วิเชียร ชาลี และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2545, "Model for Predicting Compressive Strength of Fly Ash Concrete from Fly Ash Fineness", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า MAT-74 ถึง MAT-79.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, จักรพันธุ์ วงษ์พา และสุรพันธ์ สุคันธปรีย์, 2545, "การพัฒนาเถ้าแกลบ-เปลือกไม้เพื่อใช้ในงานคอนกรีต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า MAT-163 ถึง MAT-172.
ชรินทร์ นมรักษ์, วันชัย สะตะ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2545, "ผลกระทบของปริมาณของวัสดุประสานต่อกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหินผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า MAT-178 ถึง MAT-183.
วิรุจ พัฒนาศรีรัตน์, ประเสริฐ วัฒนาเรืองสกุล, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, ไกรวุฒิ เกียรติโกมล และเอนก ศิริพานิชกร, 2544, "กำลังอัดและการกัดกร่อนเนื่องจากน้ำเสียชุมชนต่อมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าถ่านหิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า MAT-37 ถึง MAT-43.
สมิตร ส่งพิริยะกิจ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และเมธี เวชารัตนา, 2544, "แบบจำลองทำนายกำลังอัดของเถ้าถ่านหินมอร์ต้าร์จากความละเอียดของเถ้าถ่านหิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า MAT-31 ถึง MAT-36.
พิชญา ธีระมิตร และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2544, "การขยายตัวของเถ้าถ่านหินมอร์ต้าร์ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า MAT-23 ถึง MAT-29.
นันทชัย ชูศิลป์, เอนก ศิริพานิชกร และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2544, "ความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของคอนกรีตกำลังสูงผสมเถ้าถ่านหิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า MAT-7 ถึง MAT-13.
บัณฑิต ประสิทธิ์นราพันธุ์, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และเอนก ศิริพานิชกร, 2544, "ผลกระทบของความละเอียดและองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าถ่านหินต่อปฏิกิริยาความร้อนของคอนกรีต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า MAT-15 ถึง MAT-21.
สุทธิชัย ศรีรัตนวงศ์, สมิตร ส่งพิริยะกิจ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2543, "ผลกระทบของทรายแป้งและดินเหนียวต่อคุณสมบัติของคอนกรีต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 10 - 12 พฤษภาคม, ชะอำ, จ. เพชรบุรี, หน้า MAT-95 - MAT-100.
ธีรราช ลีกีรติกุล และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2542, "การประยุกต์ใช้เถ้าถ่านหินในงานคอนกรีตกำลังสูง", การสัมมนาเรื่องการใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต, 17 กุมภาพันธ์, หน้า 50-64.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, สุรเชษฐ์ จึงเกษมโชคชัย และวราภรณ์ คุณาวนากิจ, 2542, "คุณสมบัติพื้นฐานทางเคมีและทางกายภาพของเถ้าลอย", การสัมมนาเรื่องการใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต, 17 กุมภาพันธ์ 2542, หน้า 7-19.
วันชัย บูรพา, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2542, "การนำเถ้าถ่านหินหยาบมาบดร่วมกับปูนเม็ดเพื่อทำปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 5, 24-26 มีนาคม 2542, พัทยา หน้า MAT-27 - MAT-34.
สุภิชาติ มาตย์ภูธร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, และ ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2542, "การศึกษาเพื่อใช้เถ้าถ่านหินและกากแคลเซียมคาร์ไบด์เป็นวัสดุประสานชนิดใหม่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 5, 24-26 มีนาคม 2542, พัทยา หน้า MAT-100 - MAT-106.
เศกสรรค์ ชูทับทิม, สมิตร ส่งพิริยะกิจ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2542, "การศึกษาศักยภาพของเถ้าถ่านหิน 5 แหล่งผลิตในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 5, 24-26 มีนาคม 2542, พัทยา หน้า MAT-108 - MAT-115.
ณรงค์ชัย วิวัฒนาช่าง, สมิตร ส่งพิริยะกิจ, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, และไกรวุฒิ เกียรติโกมล, 2542, "บทบาทของเถ้าถ่านหินที่แยกละเอียด 5 ชนิดต่อกำลังอัดของคอนกรีต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 5, 24-26 มีนาคม 2542, พัทยา หน้า MAT-208 - MAT-214.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   วัสดุประสานชนิดใหม่ในงานคอนกรีต Patent No. 9951
   เครื่องมือบดวัสดุปอซโซลานประหยัดพลังงาน Petty Patent No. 3674
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2550 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
รางวัลที่ 3 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2541 ประเภททั่วไป เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินราคาอาคารพาณิชย์ขนาด 1-6 ชั้น, อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอาคารโรงสี : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

return engineer topic