รศ.ดร.ชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์
รศ.ดร.ขวัญชนก พสุวัต
Kwanchanok Pasuwat (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9221-30 ต่อ 205 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : kwanchanok.vir@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. Chemical Engineering - Cornell University สหรัฐอเมริกา
2541 ปริญญาตรี B.Eng. Chemical Engineering - California Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Tissue Engineering
   - Microfluidic
   - Nanobioengineering
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การนำ Pluronic-Grafted Chitosan มาใช้ในระบบนำพายา [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาไมโครฟลูอิดิกชิบและแบคทีเรียไบโอเซนเซอร์เพื่อวัดความเป็นพิษของน้ำ [หมวดเงินอุดหนุน50] หัวหน้าโครงการ
การใช้ Pluronic ®Gel เพื่อควบคุมการปล่อยยารักษาโรคมะเร็ง Doxorubicin (ระยะที่ 1-2) [มจธ.47 รอบ 2-48 รอบ 2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Viravaidya, K., Ja, E., and Shuler, M.L., 2004, "Lipid-Gel and PDMS Film to Mimic Bioaccumulation in the Adipocytes", Biotechnology and Bioengineering, Vol. 86, No. 6, pp. 643-649. [*Cornell U.]
Viravaidya, K., Sin, A., and Shuler, M.L., 2004, "Development of a Microscale Cell Culture Analog to Probe Naphthalene Toxicity", Biotechnology Progress., Vol. 20, No. 1, pp. 316-323. [*Cornell U.]
Viravaidya, K. and Shuler, M.L., 2004, "Incorporation of 3T3-L1 Cells To Mimic Bioaccumulation in a Microscale Cell Culture Analog Device for Toxicity Studies", Biotechnology Progress, Vol. 20, No. 2, pp. 590-597.[*Cornell U.]
Viravaidya, K. and Shuler, M.L., 2002, "The Effect of Various Substrates on Cell Attachment and Differentiation of 3T3–F442A Preadipocytes", Biotechnology and Bioengineering, Vol. 78, No. 4, pp. 454-458. [*Cornell U.]
Viravaidya, K. and Shuler, M.L., 2002, "Prediction of Naphthalene Bioaccumulation Using an Adipocyte Cell Line Model", Biotechnology Progress, Vol. 18, No. 2, April, pp. 174-181. [*Cornell U.]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Viravaidya-Pasuwat, K., 2011, "The Temperature Responsive Poly (N-isopropylacrylamide-coacrylamide) Grafted Culture Surface for Cell Sheet Engineering", International Conference on Biomedical Science and Engineering (ICBSE 2011), October 26-28, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Indonesia.
Viravaidya-Pasuwat, K., 2011, "Development of an Immunoassay Platform for Diagnosis of Acute Kidney Injury", International Conference on Biomedical Science and Engineering (ICBSE 2011), October 26-28, The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Indonesia.
Viravaidya-Pasuwat, K., 2009, “Development of a Microfluidic Sample Pre-Concentration Integrated with an On-Chip Electrochemical Sensor for Cysteine Detection”, The 21st Annual Meeting and International Conference of The Thai Society for Biotechnology (TSB 2009), September 24-25, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 16.
Viravaidya-Pasuwat, K. and Supakarnpitayakul, A., 2009, "A Microfluidic Sample Preconcentration System for Cysteine", The 2nd Thammasart University International Conference on Chemical, Environmental and Energy Engineering (TU-ChEEE 2009), March 3-4, Swiss?tel Le Concorde Bangkok, Bangkok, Thailand.
Manaspon, C., Viravaidya-Pasuwat, K., and Pimpha, N., 2009, "Synthesis and Characterization of Folate-Targeted Chitosan Core-Shell Nanoparticles for Doxorubicin Delivery", The 2nd Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2009), August 13-14, Club Andaman Beach Resort, Phuket, Thailand.
Ku, H.M., Sriwatanapongse, W., Viravaidya, K., and Thonglek, S., 2007, “Operating a Chemical Engineering Practice Station”, The 10th UICEE Annual Conference on Engineering Education, March 19-23, Menam Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 251-254.
Viravaidya, K., Panyakul, W.R., and Thonglek, S., 2007, “Relative Significance of Admission Criteria for the Chemical Engineering Practice School (ChEPS)”, The 10th UICEE Annual Conference on Engineering Education, March 19-23, Menam Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 147-150.
Kaowumpai, W., Koolpiruck, D., and Viravaidya, K., 2007, “Development of a 3D Mathematical Model for a Doxorubicin Controlled Release System using Pluronic Gel for Breast Cancer Treatment”, World Academy of Science, Engineering, and Technology, December 14-16, Bangkok, Thailand, pp. 287-292.
Viravaidya, K., Assawanawachart, O., Tangklub, S., and Sanganan, T., 2007, "The Use of Pluronic-Grafted Chitosan Copolymers as a Delivery Vector for Doxorubicin", The 2nd International conference on Advances in Petrochemicals and Polymers (ICAPP 2007), June 25-28, The Imperial Queen’s Park, Bangkok, Thailand.
Viravaidya, K., Pinthong, S., Narayam, P., and Chomanee, T., 2007, "Pluronic gel as a polymeric controlled release system for doxorubicin", The 2nd International Conference on Advances in Petrochemicals and Polymers (ICAPP 2007), June 25-28, The Imperial Queen’s Park, Bangkok, Thailand.
Viravidya, K. and Leunghirun, C., 2006, "Development of a Mathematical Model to Predict the Release Kinetics of Doxorubicin from Pluronic® Gel", International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Sciences (ICMES 2006), October 25-27, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand.
Viravaidya, K. and Shuler, M.L., 2002, "The Development of a Four Chamber Microscale CCA for Toxicological and Pharmacological Studies", AIChE Annual Meeting, November 3-8, Indianapolis, IN. [*Cornell U.]
Viravaidya, K. and Shuler, M.L., 2001, "The Development of an In Vitro Adipocyte Cell Model for Bioaccumulation Studies", AIChE Annual Meeting, November 4-9, Reno, NV. [*Cornell U.]

return topic