ดร.ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์
ผศ.ดร.ปานจันทร์ ศรีจรูญ
Panchan Sricharoon (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9221-30 ต่อ 209 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : panchan.lon@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. Material Engineering - University of Nottingham อังกฤษ
2537 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Surface Coating
   - Materials
   - Biomaterial
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การศึกษาและพัฒนากระบวนการเคลือบเพชรโดยวิธี CVD แบบขดลวดความร้อน (ระยะที่ 1-2) [มจธ.44-45] 2548 หัวหน้าโครงการ
การสกัดเซลลูโลสจากชานอ้อยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นโพลิเมอร์ชีวภาพ [หมวดเงินอุดหนุน50] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การสังเคราะห์อนุภาค Hydroxyapatite ขนาดนาโนเมตร ด้วยวิธีการ Sol-gel เพื่อนำไปใช้งานในด้านการแพทย์ [หมวดเงินอุดหนุน50] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของน้ำตาลซูโครสต่อคุณลักษณะและอายุเก็บรักษาน้ำตาลมะพร้าว [หมวดเงินอุดหนุน49] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาและศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตน้ำตาลมะพร้าว [หมวดเงินอุดหนุน47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและพัฒนากระบวนการเคลือบเพชรเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
A Study of Rheology Behavior of Zirconia Powder in Sol-gel Suspension หัวหน้าโครงการ
Modification of Process Parameters for a Preparation of Crack-free Silica Film หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและพัฒนากระบวนการเคลือบเพชรเพื่อการประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ (ระยะที่ 2) [มจธ.45-46] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
ปานจันทร์ ศรีจรูญ และศรินทิพย์ พิบูลย์ศิลป์, 2553, "การศึกษาผลจากการเติมแป้งมันสำปะหลังต่อสมบัติทางกายภาพและการย่อยสลายได้ของโฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็ง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 1, หน้า 7-12.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kasemanankul, P., Sricharoon, P., Boonamnuayvitaya, V., and Witit-Anun, N., 2006, "Apatite Formation on TiOx Thin Films Coated on 316L Stainless Steel by an Unbalance Magnetron Sputtering", The 6th Asian BioCeramics Symposium 2006 (ABC 2006), November 7-10, Sofitel Centel Plaza, Bangkok, Thailand, pp. 118-121.
Sricharoon, P., Chayasoonton, K., Sricharoen, S., and Jiamjak, A., 2006, "Preparation of Hydroxyapatite Nanopowders by Sol-Gel Method for Medical Application", The 6th Asian BioCeramics Symposium 2006 (ABC 2006), November 7-10, Sofitel Centel Plaza, Bangkok, Thailand, pp. 179-182.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ปานจันทร์ ศรีจรูญ ศรินทิพย์ พิบูลย์ศิลป์, 2553, "การสังเคราะห์โฟมพอลิยูรีเทนชนิดแข็งที่มีวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นส่วนประกอบ", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553, 27 สิงหาคม, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 93-94.
วีรพงษ์ วัฒนะน้อย, อรอริน คุ้มศักดิ์, อัครรินทร์ แสงสว่าง, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และปานจันทร์ ศรีจรูญ, 2552, “การศึกษาผลของสภาวะการผลิตที่มีต่อขนาดของเม็ดปุ๋ย”, การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2552, 4 กันยายน, ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 34.
กนกกาญจน์ พูลไชย, กรรณิการ์ อนุพงษ์, สราลี จันดาศรี, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และปานจันทร์ ศรีจรูญ, 2552, “การศึกษาการทำด้ามไม้ปิงปองจากเศษขี้เลื่อยไม้เหลือทิ้ง”, การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2552, 4 กันยายน, ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 79-86.
อัญชนา วังริยา, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, อนวัช สังข์เพ็ชร, ปานจันทร์ ศรีจรูญ, ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และณัฐพล วงศ์เยาว์, 2549, "Preparation of Pt/C Electrocatalyst for Proton Exchange Membrane Fuel Cell by Microemulsion Method", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี.
อัญญพร ศิลากอง, นิตินัย ขำมาลัย, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, 2547, "Arsenopyrite Surface Coated with MTMS: an Electrochemical Characterization", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 475-477.
ชฎาภา ธยามานนท์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, สมนึก จารุดิลกกุล และปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, 2547, "Synthesis of Mesoporous Materials by Sol-Gel Method: An Application in Toluene Adsorption", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 472-474.
กฤษดา แซ่หลี, ปานจันทร์ ศรีจรูญ, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2547, "A Study of Diamond Film Coating by Hot Filament Chemical Vapour Deposition under Atmospheric Pressure", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 34-36.
พงษ์ศักดิ์ วัฒนจรูญโรจน์, ปานจันทร์ หลงประดิษฐ์, สมนึก จารุดิลกกุล และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2547, "The Study of Enzyme Immobilization on the Electrode Biosensor by Sol-Gel Technology for Pesticide Detection, Part I: AChE Enzyme Immobilized on Graphite Electrode", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 28-30.


return topic