การจัดตั้งห้องปฏิบัติการและอบรมเชิงปฏิบัติการการเผาไหม้และการผลิตไอน้ำในอุตสาหกรรม
The Learning Lab and Workshop Training of Combustion and Generating Steam of the Industrial Factory


ผศ.สุรชัย บวรเศรษฐนันท์
Surachai Bovornsethanan. (Asst. Prof.)
ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ.สุชัย ศศิวิมลพันธุ์
Suchai Sasivimolphan. (Assoc. Prof.)
รศ.ดร.สำเริง จักรใจ
Sumrerng Jugjai. (Assoc. Prof.)

ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ปี 2543 งบประมาณ 9,510,000 บาท
ทุนวิจัยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ปี 2547 งบประมาณ 360,000 บาท

ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

ศูนย์วิศวกรรมอุณหภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จันตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือต่างๆจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยนำเอาจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการเป็นแหล่งทดสอบสมรรถนะ ตามมาตรฐานสากลของอุปกรณ์เกี่ยวกับวิศวกรรมอุณหภาพ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางความร้อนคุณภาพสูง นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่มีการพัฒนาทั้งภายนอกและภาพในประเทศให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ
ที่ผ่านมาศูนย์ฯ ได้ทำการอบรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ตลอดจนการควบคุมและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าบุคลากรระดับปฏิบัติการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้และการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำที่ถูกต้องและจากประสบการณ์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า การปรับแต่งหัวเผาไม่ถูกต้องรวมถึงการบำรุงรักษาไม่เพียงพอจะทำให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้และการไห้ความร้อนลดลงใป 10-20 % ซึ่งนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงแล้วยังทำให้มลพิษจากกาารเผาไหม้เพิ่มขึ้นด้วย
ขัอมูลจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ปัจจุบันหม้อไอน้ำขนาดไม่เกิน 10 ตัน มีใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 6,000 ลูก ผู้ปฏิบัติการด้านหม้อไอน้ำตามกฎหมายแรงงานกำหนดคุณวุฒิขั้นต่ำไว้เพียงแค่ อ่านออกเขียนได้ ดังนั้นจึงมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากที่สามารถทำการประหยัดพลังงานได้ โดยแค่การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับแต่งหัวเผาและการบำรุงรักษาที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติการเท่านั้น แต่การอบรมเกี่ยวกับการควบคุมหม้อไอน้ำที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันจะเป็นการอบรมทางทฤษฎีเนื่องจากยังไม่มีห้องอบรมเชิงปฏิบัติการทำให้ผู้เข้ารับการอบรมขาดทักษะในการบ่ฏิบัติจริงจึงทำให้ยังคงใช้พลังงานกันอย่างสิ้นเปลือง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. จัดสร้างห้องประลองเพื่อทำการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  2. จัดอบรมผู้ปฏิบัติการควบคุมหม้อไอน้ำและเกี่ยวข้องให้มีความสามารถดังนี้
    - มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเผาไหม้และสามารถปรับแต่งหัวเผาไศ้อย่างถูกวิธี เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียงกับของใหม่อยู่เสมอ
    - สามารถบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ ตลอดจนอุปกรณ์เก็บกลับความร้อนรวมทั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อการประหยัดพลังงาน
    - ผู้ผ่านการอบรมแล้ว สามารถที่จะชี้แนะหรือเป็นผู้นำกลุ่มในการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

จากตัวเลขสถิติปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยปี 2547 ของ EPPO พบว่ามีการใช้น้ำมันเตาถึง 6,064 ล้านลิตรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมโดยผ่านขบวนการเผาไหม้ หากผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องมีความตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว แม้เพียงสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้แค่ 5% อาจประหยัดเงินได้ถึง 3,000 ล้านบาท (คิดที่ราคาน้ำม้นเตาลิตรละ 10 บาท) และโดยประสบการณ์ที่ผ่านมา การขาดการบำรุงรักษาในระบบน้ำมันและหัวเผา รวมถึงการไม่สามารถควบคุมหรือปรับแต่งหัวเผาไม่ถูกต้องจะมีผลต่อความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง มากกว่า 10 % ดังนั้นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยการสนับสนุนของกองทุนฯ นี้จะมีผลต่อการประหยัดพลังงานคิดเป็นมูลค่าตอบแทนที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง
return topic

Revised: 23 November 2005/13:43:10
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.