ความปลอดภัยทางชีวภาพ

  1.คู่มือ/แนวปฏิบัติ
       การขอประเมินระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC)
       แผนผังการขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยต่อ IBC หรือ TBC
       แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  2. Form
       RIPO-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)
       IBC-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ
       IBC-02 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย
       IBC-03 แบบประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยตนเอง
       IBC-04 การขอเคลื่อนย้าย นำเข้า หรือ ส่งออก สิ่งมีชีวิต หรือวัสดุชีวภาพ
       IBC-05 การขอรับการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับงานบริการวิชาการ
       IBC-06 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองแล้ว
       IBC-07 แบบฟอร์มรายงานสถานะโครงการ/ปิดโครงการ


  สรุปกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)
  สรุปผลงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
  รายงานประจำปีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)


  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกำกับดูแลการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559


  1.คู่มือ/แนวปฏิบัติ
       IRB Doc-01 คู่มือสำหรับนักวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัย
  2. Checklist
       IRB Checklist-01 แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น
       IRB Checklist-02 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  3. Form
       RIPO-01 การประเมินโครงการวิจัยโดยหัวหน้าโครงการ (Project Self Assessments)
       IRB Form-01 แบบเสนอโครงการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แบบยกเว้น (Exemption)
       IRB Form-02 แบบเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรมที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์/มานุษยวิทยา (Social Science)
       IRB Form-03 แบบเสนอโครงการวิจัย/กิจกรรมที่เข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ เพื่อขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science)
       IRB Form-04 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงอาสาสมัคร
       IRB Form-05 ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนายินยอม


  จริยธรรมการวิจัยในสัตว์

  Form
       แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นขอประเมินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC01)
       แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (IACUC02)


Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center