แผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าว

แผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รศ.ดร.โจเซฟ เคดารี รศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ คุณสโรชา เจริญวัย
สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ
โทร. 0-2470-8695 ต่อ 125 โทรสาร 0-2427-8623
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผลไม้ มีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี ส่งผลให้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีจำนวนมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จึงเกิดแนวคิดที่จะนำวัสดุเหลือใช้จำพวกเปลือกผลไม้ที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ เช่น เปลือกทุเรียนและใยมะพร้าว มาผลิตเป็นแผ่นชิ้นไม้อัดที่มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำ สำหรับใช้เป็นวัสดุภายในอาคารเพื่อลดความร้อนภายในอาคาร นอกจากนั้นการใช้วัสดุที่มีค่าการนำความร้อนต่ำเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่นความสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าเนื่องจากเครื่องปรับอากาศ จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าวมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดที่มีค่าการนำความร้อนต่ำหรือเพิ่มความเป็นฉนวนให้กับวัสดุที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอาคาร จะช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้เป็นอย่างดี เป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้ทางหนึ่ง
ประโยชน์ที่จะได้รับ
ชิ้นไม้อัดที่ผลิตได้มีความแข็งแรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นชิ้นไม้อัด ดังนั้นจึงนำมาผลิตใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรม เช่น เป็นผนัง แผ่นฝ้า และหลังคาได้ ด้วยต้นทุนการผลิตไม่สูงมากนัก ในปัจจุบันยังอยู่ในขั้นวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีแผ่นชิ้นไม้อัดที่ผลิตมีสมบัติที่ดีขึ้น คาดว่าจะสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ต่อไป


  ทำการปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 11 กันยายน 2544