เตาแกสหุงต้มประสิทธิภาพสูง: การออกแบบใหม่ของเตาแกสในอนาคต

แกสหุงห้มในครัวเรือน

ผู้รับผิดชอบโครงการ
รศ.ดร.สำเริง จักรใจ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0-2470-9128, 0-2470-9111 โทรสาร 0-2427-9111
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากว่าเตาแกสหุงต้มมีใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ดังนั้นปริมาณแกสหุงต้มที่ถูกใช้เพื่อประกอบการปรุงอาหารในครัวเรือนแต่ละวันจึงมีปริมาณมหาศาลประกอบกับรูปแบบของเตาแกสหุงต้มมาตรฐานที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายทั่วไปนั้นมีลักษณะเหมือนกันหมดไม่เคยได้รับความสนใจที่จะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม ดังนั้นถ้าหากว่าเตาแกสหุงต้มได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันทั่วไปแล้วก็จะสามารถประหยัดพลังงานหรือแกสหุงต้มได้ในปริมาณมหาศาลเช่นเดียวกันขณะเดียวกันก็เป็นการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย
ด้วยความตระหนักถึงสิ่งสำคัญดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดในการที่จะหาทางปรับปรุงและพัฒนาเตาแกสหุงต้มที่มีใช้อยู่ในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่ซึ่งถ้าหากว่าทำได้สำเร็จแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจเพราะช่วยประหยัดพลังงาน ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะปล่อยแกสมลพิษน้อยลงและยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของมนุษย์ให้สูงขึ้นได้อีกด้วย
ประโยชน์ที่จะได้รับ
สิ่งประดิษฐ์นี้กล่าวถึงการเสนอการออกแบบใหม่ของเตาแกสหุงต้มในครัวเรือนทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแกสหุงต้มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในครัวเรือนให้มีค่าสูงขึ้นกว่าเดิม สิ่งประดิษฐ์นี้จะนำเสนอเทคนิคการส่งเสริมประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแกสหุงต้มที่มีประสิทธิภาพสูงโดยอาศัยเทคโนโลยีวัสดุพรุนซึ่งสามารถช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียนความร้อนจากแกสไอเสียร้อนไปยังอากาศเผาไหม้ได้โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของวัสดุพรุนที่สามารถดูดและแผ่รังสีความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการทดสอบทราบว่าเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงตามการประดิษฐ์นี้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงกว่าเตาแกสหุงต้มทั่วไปที่มีขนาดเดียวกันโดยเฉลี่ยประมาณ 15 % หรือทำให้ประหยัดแกสได้มากกว่าถึง 20 % โดยเฉลี่ย


  ทำการปรับปรุงเมื่อ : วันที่ 14 กันยายน 2544