สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญา

  1. แหล่งทุนวิจัย
  2. เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา
  3. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National University Research - NRU)
  4. การส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนาตามแผนวิสัยทัศน์
  5. การส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนาของคลัสเตอร์วิจัย
  6. การส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  7. การจัดทำวารสารวิจัยพัฒนา / การจัดบรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม / งานเชิดชูเกียรติด้านวิชาการของบุคลากร
  8. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย1. แหล่งทุนวิจัย

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
1.1 ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี 1.สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้มีโอกาสทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่ และใช้ทุนวิจัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นฐานของโครงการวิจัยซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ สามารถนำผลงานเบื้องต้นนี้ไปขอทุนวิจัยอื่นในอนาคต
2.เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี และกำหนดวงเงินไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นทุนละไม่เกิน 100,000 บาท
3.งบประมาณจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 4 ล้านบาท / ปี
ข้อกำหนดทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณนลินี เพ็งแป้น
โทร. 9687
nalinee.phe@kmutt.ac.th
1.2 โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน
(งบประมาณแผ่นดินประจำปี)
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีสำหรับการทำวิจัยในงบประมาณปีต่อไป โดยส่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อรวบรวมจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนส่งให้สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ดำเนินการตรวจสอบและสรุปส่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดให้ วช. ประกาศ มจธ. หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนจากรัฐ พ.ศ.2550 แบบเสนอโครงการวิจัย (ว 1 ด.) น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
โทร. 9687
yanee.nat@kmutt.ac.th
1.3 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เกณฑ์การขอรับทุนและช่วงเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งทุน
2. ประสานงานกับแหล่งทุนให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดทำสัญญารับทุน การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดที่ต่างไปจากในสัญญา และการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. ประสานงานการจัดทำประกาศโครงการเพื่อบริหารโครงการภายในมหาวิทยาลัย
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
คำสั่งมจธ. ที่ 0988/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
แบบฟอร์มประกาศโครงการ คุณประภัสสรา ทองผาสุข
โทร.9686
prapassara.tho@kmutt.ac.th
         

2. เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
2.1 กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มจธ. สนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา และกิจกรรมด้านส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย มีทุนประเดิม 200 ล้านบาท ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554 แบบแสดงความจำนงการบริจาค (กค.36) ดร.ผ่องศรี เวสารัช
โทร. 9688
phongsri.way@kmutt.ac.th
2.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 1.การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและการเสนอผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ (oral presentation + poster presentation)
2.บุคลากรจะได้รับการสนับสนุนให้คนละไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี ในวงเงินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
3.เมื่อได้รับการสนับสนุนครบทุกๆ 3 ครั้ง (แต่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) แล้ว จะต้องนำผลงานทางวิชาการที่ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาตินั้นมาปรับปรุงเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยผลงานดังกล่าวต้องไม่ย้อนหลังเกิน 3 ปีก่อนการขอรับการสนับสนุนในครั้งต่อไป
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552 ใบสมัครเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (วจ.1) คุณนลินี เพ็งแป้น
โทร. 9687
nalinee.phe@kmutt.ac.th
2.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 1.การสนับสนุนค่าตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
2.บุคลากรที่เป็น Corresponding Author ซึ่งบทความวิชาการหรือวิจัยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และสำนักพิมพ์เรียกเก็บค่าตีพิมพ์ จะได้รับการสนับสนุนตามวงเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปี
3.ไม่ให้นำเงินสนับสนุนที่เหลือไปสมทบในปีงบประมาณถัดไปตีพิมพ์
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552 ใบสมัครเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (วจ.1) คุณนลินี เพ็งแป้น
โทร. 9687
nalinee.phe@kmutt.ac.th
2.4 ค่าสนับสนุนที่บทความวิชาการได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนให้กับหน่วยงานในรูปของ Full Time Equivalent Research Output - FTERO (เริ่มปี 2550) ไม่มี ไม่มี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร + สำนักยุทธศาสตร์
2.5 ค่าตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในอัตรา 20% ของเงินรางวัลที่ได้รับ / ชิ้น แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2544 ใบสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ (วจ.3) คุณผ่องศรี เวสารัช
โทร.9688
phongsri.way@kmutt.ac.th

3. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
(National University Research - NRU)

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
3.1 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University – NRU) สกอ.จัดหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะให้ มจธ. เป็นเงิน 112.99 ล้านบาท สำหรับโครงการวิจัยรวม 99 โครงการของ 5 คลัสเตอร์   โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ http://nru.kmutt.ac.th คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง
โทร.9689
boonlert.sae@kmutt.ac.th, nru@kmutt.ac.th
3.2 ทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 1.ตามอัตราที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว - ถ้ามี) และไม่เกิน 10,000 บาท / คน / ปี 2.ไม่ให้นำเงินสนับสนุนที่เหลือไปสมทบในปีงบประมาณถัดไป (เป็นโครงการเฉพาะกิจ 3 ปี (2553-2555) ภายใต้โครงการ NRU ) ประกาศ มจธ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ แบบแสดงความจำนงขอรับทุนตรวจภาษาอังกฤษ -
โทร.9685
3.3 ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” จัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าประเภท “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” ประจำปี 2555 เพื่อคลัสเตอร์วิจัยสามารถคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก (Active Recruitment) ให้เข้าศึกษาต่อและทำวิจัยที่ มจธ. ด้วยทุนการศึกษาดังกล่าว โดยจัดสรรให้กับให้กับคลัสเตอร์วิจัยต่างๆ รวมจำนวน 15 ทุนๆ ละ 50,000 บาท ประกาศ มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” แบบฟอร์มขอรับทุนเพชรพระจอมเกล้ากลุ่มวิจัย คุณผ่องศรี เวสารัช
โทร.9688
phongsri.way@kmutt.ac.th

4. การส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนาตามแผนวิสัยทัศน์

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
4.1 ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) 1.เป็นนักวิจัยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีซึ่งสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.สามารถทำงานวิจัยร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยตลอดโครงการ ณ มจธ. และไม่รับทุนอื่นพร้อมกัน ยกเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก มจธ. ก่อน
4.เปิดรับสมัครโครงการตลอดทั้งปี แต่จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 เดือนเพื่อขออนุมัติจากสภาวิจัยแห่งชาติตามระเบียบดังกล่าว)
5.กรณีที่นักวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นชาวต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
6.โครงการที่ได้รับอนุมัติจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของนักวิจัยเป็นค่าเครื่องบินไป-กลับ และค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละไม่เกิน 25,000 บาท
1.ประกาศโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
2.ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ (สำหรับอาจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.) น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
โทร. 9687
yanee.nat@kmutt.ac.th
4.2 ทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) 1.เปิดรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคมเพื่ออนุมัติใช้โครงการในปีงบประมาณใหม่
2.หน่วยงานจะได้รับอนุมัติไม่เกิน 500,000 บาท / ปี
ประกาศโครงการทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ แบบสมัครขอรับทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
โทร. 9687
yanee.nat@kmutt.ac.th
4.3 ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย 1.สนับสนุนครุภัณฑ์วิจัยชิ้นใหญ่ราคาประมาณ 5-10 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการใช้ครุภัณฑ์วิจัยร่วมกัน
2.ผลที่ได้จะมี Impact สูงต่อมหาวิทยาลัย (งบประมาณจัดสรร 20 ล้านบาท / ปี)
  แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
แบบขออนุมัติซ่อมบำรุง / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทดแทน สำหรับครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
โทร. 9687
yanee.nat@kmutt.ac.th

5. การส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนาของคลัสเตอร์วิจัย

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
5.1   R&D Cluster 1. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์ว่าด้วยระบบของโลก (Earth Systems Science - ESS) โดย รศ.ดร.สิรินทรเทพ เต้าประยูร เป็นผู้ประสานงานหลัก
2. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวภาพ (Bioscience and Bioengineering - BSBE) โดย ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร เป็นผู้ประสานงานหลัก
3. สถาบันวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุวิศวกรรม (Institute of Materials Sciences and Engineering Research - IMSER) ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล เป็นผู้ประสานงานหลัก
4. คลัสเตอร์คุณภาพอากาศในอาคารและการจัดการพลังงาน (Indoor Air Quality and Energy Management - IAQE) ดร.จญาดา บุณยเกียรติ เป็นผู้ประสานงานหลัก
5. คลัสเตอร์วิจัยนโยบาย (Policy Research Cluster) รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา เป็นผู้ประสานงานหลัก
    อาจารย์นักวิจัยที่สนใจทำวิจัยและขอเข้าร่วมคลัสเตอร์สามารถติดต่อผู้ประสานงานหลักได้โดยตรง

6. การส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
6.1 การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาในนามของมหาวิทยาลัย 1.รับคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในนามของมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี
2.มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าเดินทางไปดำเนินการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
  1.แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. คำแนะนำการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3.ตัวอย่างการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4.แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทร.9685
pichet.tha@kmutt.ac.th, ip@kmutt.ac.th
6.2 การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา 1.คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์โดยผู้สร้างงาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ดังนี้

กรณีลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ให้ผู้สร้างงานคนเดียวหรือหลายคน 60-80% ส่วนที่เหลือให้ มจธ.
กรณีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการประดิษฐ์ ให้ผู้สร้างงานคนเดียวหรือหลายคน 40-70% ส่วนที่เหลือให้ มจธ.

ในส่วนของเงินที่เหลือให้ มจธ. จะจัดสรรแก่หน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานแก่มหาวิทยาลัย 30% คณะต้นสังกัดผู้สร้างงาน 20% ภาควิชาต้นสังกัดผู้สร้างงาน 30% และหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา 20% กรณีผู้สร้างงานมีหลายคนและหลายต้นสังกัด ให้จัดสรรเงินแก่ต้นสังกัดของหัวหน้าผู้สร้างงาน
ระเบียบ สจธ. ว่าด้วย การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538   นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทร.9685
pichet.tha@kmutt.ac.th, ip@kmutt.ac.th
6.3 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1.ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ มจธ. และถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ มจธ.
2.นักศึกษาประสงค์จะนำผลงานไปใช้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยก่อน
3.ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากผลงานดังกล่าว นักศึกษาผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานมีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ สจธ. ว่าด้วย การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538
ประกาศ มจธ. เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549   ดร.ผ่องศรี เวสารัช
โทร. 9688
phongsri.way@kmutt.ac.th
6.4 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1.หลักเกณฑ์ทุกข้อเหมือนกับประกาศของนักศึกษาปริญญาตรีตามข้อ 6.3
2.สิ่งที่เพิ่มเติม คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่วันที่นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
3.กรณีนักศึกษาแก้ไขหรือเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ ให้ลงนามข้อตกลงใหม่
4.คณบดีเป็นผู้ลงนามรับโอนสิทธิ และอาจารย์ที่ปรึกษา และหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ/หรือเจ้าหน้าที่ประจำคณะ เป็นผู้ลงนามพยาน เก็บสำเนาที่สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ
ประกาศ มจธ. เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549   ดร.ผ่องศรี เวสารัช
โทร. 9688
phongsri.way@kmutt.ac.th
6.5 การทำแผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำแผนที่สิทธิบัตร Patent Mapping ประโยชน์การใช้แผนที่สิทธิบัตร คือ การวิเคราะห์เอกสารสิทธิบัตรเพื่อทำให้ทราบทิศทางของเทคโนโลยี เป็นผู้นำเทคโนโลยี และช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการพัฒนาต่อยอดที่ทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อนกับการประดิษฐ์ของผู้อื่น     คุณเกศินี ศรีรักษาสินธุ์
โทร. 8648
kaysinee.sri@kmutt.ac.th

7. การจัดทำวารสารวิจัยพัฒนา / การจัดบรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม / งานเชิดชูเกียรติด้านวิชาการของบุคลากร

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
7.1 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีละ 4 ฉบับ
  การส่งบทความ
โทร.9686
journal@kmutt.ac.th
7.2 การจัดบรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม 1.เชิญวิทยากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Strategy Forum, Manager Forum และ R&D Forum
2. จัดบรรยายเดือนละ 2 ครั้ง ทุกเที่ยงวันพฤหัสบดี เป็น Luncheon Talk ประมาณ 1 ชั่วโมง
3. ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมฟังการบรรยาย เพื่อจัดเตรียมอาหารกลางวันให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
    น.ส.นภชนก ยะระพันธุ์
โทร. 9657
naphachanok.yar@kmutt.ac.th
โปรดติดตามหัวข้อการบรรยายได้จากแผ่นประชาสัมพันธ์ติดในลิฟท์ เว็บไซต์ และอีเมล
7.3 งานเชิดชูเกียรติด้านวิชาการของบุคลากร การรวบรวมข้อมูลบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือมีผลงานวิชาการ/ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปีเพื่อจัดงานเชิดชูเกียรติแสดงความยินดีและขอบคุณในความสำเร็จนั้น     น.ส.นภชนก ยะระพันธุ์
โทร. 9657
naphachanok.yar@kmutt.ac.th

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
8.1 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
(Research and Intellectual Property Database)
1.เป็นระบบสนับสนุนการทำงานในการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัย นักวิจัย โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาวิจัย บทความ สิ่งประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ รวมทั้งรางวัลจากผลงานต่างๆ
2.สามารถออกรายงานในลักษณะต่างๆ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้
3.บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถใช้โดยเข้าสู่ระบบ(ใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านตัวเดียวกันกับที่ใช้งานบนเว็บเมลของมหาวิทยาลัย)
4.สำนักคอมพิวเตอร์และสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม Web Application ขึ้นในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย
  1. ไฟล์สรุปการบรรยายสัญจร
2. คู่มือ
คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง
โทร.9689
boonlert.sae@kmutt.ac.th
8.2 ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Instrument Database System) 1.เป็นระบบสนับสนุนการทำงานของอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย โดยพัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเครื่องวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิจัย ครุภัณฑ์วิจัยใหม่ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา การบริการวิชาการ ของ มจธ.
2.สามารถออกรายงานในลักษณะต่างๆ ในการวางแผนใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาและวิจัยสร้างประโยชน์อย่างสูงสุด และการระบุค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ รวมถึงยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้
  คู่มือ คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง
โทร.9689
boonlert.sae@kmutt.ac.th

return topic

Revised: 12 December 2012/10:00:28
Copyright @2005-2010 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center