สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการการส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาและทรัพย์สินทางปัญญา

  1. แหล่งทุนวิจัย
  2. เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา
  3. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National University Research - NRU)
  4. การส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนาตามแผนวิสัยทัศน์
  5. การส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนาของคลัสเตอร์วิจัย
  6. การส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  7. การจัดทำวารสารวิจัยพัฒนา / การจัดบรรยายพิเศษ 3 ฟอรั่ม / งานเชิดชูเกียรติด้านวิชาการของบุคลากร
  8. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย1. แหล่งทุนวิจัย

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
1.1 ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี 1.สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยให้มีโอกาสทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่ และใช้ทุนวิจัยนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเป็นฐานของโครงการวิจัยซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นโครงการใหญ่ สามารถนำผลงานเบื้องต้นนี้ไปขอทุนวิจัยอื่นในอนาคต
2.เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี และกำหนดวงเงินไว้เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นทุนละไม่เกิน 150,000 บาท
3.งบประมาณจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 4 ล้านบาท / ปี
ข้อกำหนดทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนวิจัยพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณนลินี เพ็งแป้น
โทร. 9687
nalinee.phe@kmutt.ac.th
1.2 โครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุน
(งบประมาณแผ่นดินประจำปี)
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปีสำหรับการทำวิจัยในงบประมาณปีต่อไป โดยส่งให้คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อรวบรวมจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการวิจัย ก่อนส่งให้สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ดำเนินการตรวจสอบและสรุปส่งข้อเสนอโครงการทั้งหมดให้ วช. ประกาศ มจธ. หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนจากรัฐ พ.ศ.2550 แบบเสนอโครงการวิจัย (ว 1 ด.) น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
โทร. 9687
yanee.nat@kmutt.ac.th
1.3 ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 1. สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เกณฑ์การขอรับทุนและช่วงเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยขึ้นอยู่กับแต่ละแหล่งทุน
2. ประสานงานกับแหล่งทุนให้แก่อาจารย์และนักวิจัย ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดทำสัญญารับทุน การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดที่ต่างไปจากในสัญญา และการส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. ประสานงานการจัดทำประกาศโครงการเพื่อบริหารโครงการภายในมหาวิทยาลัย
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
คำสั่งมจธ. ที่ 0988/2555 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
แบบฟอร์มประกาศโครงการ คุณประภัสสรา ทองผาสุข
โทร.9686
prapassara.tho@kmutt.ac.th
         

2. เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมงานวิจัยพัฒนา

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
2.1 กองทุนวิจัยและนวัตกรรม มจธ. สนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา และกิจกรรมด้านส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย มีทุนประเดิม 200 ล้านบาท ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วย กองทุนวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2554 แบบแสดงความจำนงการบริจาค (กค.36) ดร.ผ่องศรี เวสารัช
โทร. 9688
phongsri.way@kmutt.ac.th
2.2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 1.การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าและการเสนอผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์ในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ (oral presentation + poster presentation)
2.บุคลากรจะได้รับการสนับสนุนให้คนละไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี ในวงเงินตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
3.เมื่อได้รับการสนับสนุนครบทุกๆ 3 ครั้ง (แต่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) แล้ว จะต้องนำผลงานทางวิชาการที่ได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาตินั้นมาปรับปรุงเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยผลงานดังกล่าวต้องไม่ย้อนหลังเกิน 3 ปีก่อนการขอรับการสนับสนุนในครั้งต่อไป
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552 ใบสมัครเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (วจ.1) คุณนลินี เพ็งแป้น
โทร. 9687
nalinee.phe@kmutt.ac.th
2.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ต่อ) 1.การสนับสนุนค่าตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
2.บุคลากรที่เป็น Corresponding Author ซึ่งบทความวิชาการหรือวิจัยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และสำนักพิมพ์เรียกเก็บค่าตีพิมพ์ จะได้รับการสนับสนุนตามวงเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาทต่อคนต่อปี
3.ไม่ให้นำเงินสนับสนุนที่เหลือไปสมทบในปีงบประมาณถัดไปตีพิมพ์
ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย การให้เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2552 ใบสมัครเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (วจ.1) คุณนลินี เพ็งแป้น
โทร. 9687
nalinee.phe@kmutt.ac.th
2.4 ค่าสนับสนุนที่บทความวิชาการได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนให้กับหน่วยงานในรูปของ Full Time Equivalent Research Output - FTERO (เริ่มปี 2550) ไม่มี ไม่มี สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร + สำนักยุทธศาสตร์
2.5 ค่าตอบแทนแก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหรือแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ในอัตรา 20% ของเงินรางวัลที่ได้รับ / ชิ้น แต่ไม่เกิน 20,000 บาท ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ พ.ศ. 2544 ใบสมัครเพื่อขอรับการส่งเสริมและการสนับสนุนการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ (วจ.3) คุณผ่องศรี เวสารัช
โทร.9688
phongsri.way@kmutt.ac.th

3. โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
(National University Research - NRU)

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
3.1 โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University – NRU) สกอ.จัดหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะให้ มจธ. เป็นเงิน 112.99 ล้านบาท สำหรับโครงการวิจัยรวม 99 โครงการของ 5 คลัสเตอร์   โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ http://nru.kmutt.ac.th คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์
โทร.9686
monrudee.suk@kmutt.ac.th, nru@kmutt.ac.th
3.2 ทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 1.ตามอัตราที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว - ถ้ามี) และไม่เกิน 10,000 บาท / คน / ปี 2.ไม่ให้นำเงินสนับสนุนที่เหลือไปสมทบในปีงบประมาณถัดไป (เป็นโครงการเฉพาะกิจ 3 ปี (2553-2555) ภายใต้โครงการ NRU ) ประกาศ มจธ. เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมโครงการทุนตรวจภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ แบบแสดงความจำนงขอรับทุนตรวจภาษาอังกฤษ คุณนภชนก ยะระพันธุ์
โทร.9663
naphachanok.yar@kmutt.ac.th
3.3 ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” จัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าประเภท “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” ประจำปี 2555 เพื่อคลัสเตอร์วิจัยสามารถคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุก (Active Recruitment) ให้เข้าศึกษาต่อและทำวิจัยที่ มจธ. ด้วยทุนการศึกษาดังกล่าว โดยจัดสรรให้กับให้กับคลัสเตอร์วิจัยต่างๆ รวมจำนวน 15 ทุนๆ ละ 50,000 บาท ประกาศ มจธ. เรื่อง ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า “ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย” แบบฟอร์มขอรับทุนเพชรพระจอมเกล้ากลุ่มวิจัย คุณผ่องศรี เวสารัช
โทร.9688
phongsri.way@kmutt.ac.th

4. การส่งเสริมด้านงานวิจัยและพัฒนาตามแผนวิสัยทัศน์

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
4.1 ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doctoral Fellowship) 1.เป็นนักวิจัยชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.มีผลงานตีพิมพ์ (เป็นชื่อแรกของบทความที่ตีพิมพ์)ในวารสารวิชาการนานาชาติย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัครอย่างน้อย 1 เรื่อง
4.สามารถทำงานวิจัยตามแผนงานร่วมกับของบุคลากรมหาวิทยาลัยตลอดช่วงเวลาการรับทุนอย่างเต็มเวลา ณ มจธ. และต้องไม่รับทุนวิจัยอื่นใดพร้อมกัน เว้นแต่ได้รับการอนุมัติจาก มจธ. ก่อน
5.หากเป้นนักวิจัยในสาขาที่มีความขาดแคลนสูงหรือสาขาที่อยู่ในทิศทางการวิจัยหลักของมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.หากเป็นผู้ที่ทำงานแล้ว ต้องมีหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตให้ลาทำวิจัยได้เต็มเวลา และตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของนักวิจัยก่อนทำสัญญารับทุน
1.ประกาศโครงการทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก
2.ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติว่าด้วยการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศเข้ามาทำการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2550
แบบสมัครขอรับทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศ (สำหรับอาจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยงใน มจธ.) น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
โทร. 9687
yanee.nat@kmutt.ac.th
4.2 ทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ (Visiting Professor) เปิดรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม เพื่ออนุมัติใช้ในโครงการในปีงบประมาณใหม่ ประกาศโครงการทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ แบบสมัครขอรับทุนจ้างอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
โทร. 9687
yanee.nat@kmutt.ac.th
4.3 ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย 1.สนับสนุนครุภัณฑ์วิจัยชิ้นใหญ่ราคาประมาณ 5-10 ล้านบาทเพื่อส่งเสริมการใช้ครุภัณฑ์วิจัยร่วมกัน
2.ผลที่ได้จะมี Impact สูงต่อมหาวิทยาลัย (งบประมาณจัดสรร 20 ล้านบาท / ปี)
  แบบเสนอขอรับการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
แบบขออนุมัติซ่อมบำรุง / จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทดแทน สำหรับครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
น.ส.ญาณี นาแถมพลอย
โทร. 9687
yanee.nat@kmutt.ac.th

5. การส่งเสริมด้านงานวิจัยและ Research Themes ของมหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
5.1 Cluster & COE โครงการคลัสเตอร์วิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ มจธ. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำวิจัยในลักษณะสหสาขาโดย มจธ. สนับสนุนงบประมาณในระยะเริ่มต้น ไม่เกินปีละ 2 ล้านบาท     น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์
โทร. 9685
kantika.pra@kmutt.ac.th
5.2 International researh advisory panel โครงการ International reseach advisory panel หรือ คณะที่ปรึกษานานาชาติด้านการวิจัย เพื่อให้คำแนะนำอาจารย์/นักวิจัย สร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยให้ มจธ.     น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์
โทร. 9685
kantika.pra@kmutt.ac.th
5.3 Strategic research Themes มจธ. ได้จัดประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยหลัก
โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ 7 สาขาได้แก่
- Smart Healthcare
- Sustainable Energy & Environment
- Sustainable Mobility
- Innovative & Creative Learning Society (for Sustainable Development)
- Digital Transformation
- Bioeconomy
- Innovative Materials, Manufacturing & Manufacturing
    น.ส.กัณฐิกา ประยูรรักษ์
โทร. 9685
kantika.pra@kmutt.ac.th

6. การส่งเสริมด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
6.1 การขอรับความคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญาในนามของมหาวิทยาลัย 1.รับคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร และการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ในนามของมหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี
2.มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าเดินทางไปดำเนินการที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ
  1.แบบฟอร์มแจ้งความจำนงการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
2. คำแนะนำการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
3.ตัวอย่างการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
4.แบบฟอร์มการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย และนายบันฑิต คำภูษา
โทร.9663
pichet.tha@kmutt.ac.th, bandit.kha@kmutt.ac.th, ip@kmutt.ac.th
6.2 การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา 1.คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์โดยผู้สร้างงาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ดังนี้

กรณีลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า ให้ผู้สร้างงานคนเดียวหรือหลายคน 60-80% ส่วนที่เหลือให้ มจธ.
กรณีสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการประดิษฐ์ ให้ผู้สร้างงานคนเดียวหรือหลายคน 40-70% ส่วนที่เหลือให้ มจธ.

ในส่วนของเงินที่เหลือให้ มจธ. จะจัดสรรแก่หน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานแก่มหาวิทยาลัย 30% คณะต้นสังกัดผู้สร้างงาน 20% ภาควิชาต้นสังกัดผู้สร้างงาน 30% และหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา 20% กรณีผู้สร้างงานมีหลายคนและหลายต้นสังกัด ให้จัดสรรเงินแก่ต้นสังกัดของหัวหน้าผู้สร้างงาน
ระเบียบ สจธ. ว่าด้วย การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538   ดร.อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ
โทร. 9626
amornrat.wat@kmutt.ac.th
นายพิเชษฐ์ ธนพงศ์จงรวย
โทร.9663
pichet.tha@kmutt.ac.th, ip@kmutt.ac.th
6.3 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1.ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ มจธ. และถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ มจธ.
2.นักศึกษาประสงค์จะนำผลงานไปใช้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยก่อน
3.ผลประโยชน์เกิดขึ้นจากผลงานดังกล่าว นักศึกษาผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานมีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ สจธ. ว่าด้วย การบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538
ประกาศ มจธ. เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549   ดร.ผ่องศรี เวสารัช
โทร. 9688
phongsri.way@kmutt.ac.th
6.4 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1.หลักเกณฑ์ทุกข้อเหมือนกับประกาศของนักศึกษาปริญญาตรีตามข้อ 6.3
2.สิ่งที่เพิ่มเติม คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่วันที่นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
3.กรณีนักศึกษาแก้ไขหรือเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ใหม่ ให้ลงนามข้อตกลงใหม่
4.คณบดีเป็นผู้ลงนามรับโอนสิทธิ และอาจารย์ที่ปรึกษา และหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ/หรือเจ้าหน้าที่ประจำคณะ เป็นผู้ลงนามพยาน เก็บสำเนาที่สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ
ประกาศ มจธ. เรื่อง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549   ดร.ผ่องศรี เวสารัช
โทร. 9688
phongsri.way@kmutt.ac.th

7. การจัดทำวารสารวิจัยพัฒนา / งานเชิดชูเกียรติด้านวิชาการของบุคลากร

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
7.1 วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 1.รับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสหสาขาวิชา
2.จัดทำวารสารวิจัยและพัฒนา
  การส่งบทความ น.ส.นิลุบล แหยมอุบล
โทร.9652
journal@kmutt.ac.th
7.2 งานเชิดชูเกียรติด้านวิชาการของบุคลากร การรวบรวมข้อมูลบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือมีผลงานวิชาการ/ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลประจำปีเพื่อจัดงานเชิดชูเกียรติแสดงความยินดีและขอบคุณในความสำเร็จนั้น     น.ส.วงศิยา เลิศไตรรักษ์
โทร.9651
wongsiya.ler@kmutt.ac.th

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
8.1 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา
(My Research DB System)
1.เป็นระบบสนับสนุนการทำงานในการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัย นักวิจัย โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์/โครงการศึกษาวิจัย บทความ สิ่งประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ รวมทั้งรางวัลจากผลงานต่างๆ
2.สามารถออกรายงานในลักษณะต่างๆ และยังสามารถสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้
3.บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถใช้โดยเข้าสู่ระบบ(ใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านตัวเดียวกันกับที่ใช้งานบนเว็บเมลของมหาวิทยาลัย)
4.สำนักคอมพิวเตอร์และสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกันพัฒนาโปรแกรม Web Application ขึ้นในระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย
  1. ไฟล์สรุปการบรรยายสัญจร
2. คู่มือ
คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง
โทร.9689
boonlert.sae@kmutt.ac.th
8.2 ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ (Instrument Database System) 1.เป็นระบบสนับสนุนการทำงานของอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย โดยพัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเครื่องวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิจัย ครุภัณฑ์วิจัยใหม่ ครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา การบริการวิชาการ ของ มจธ.
2.สามารถออกรายงานในลักษณะต่างๆ ในการวางแผนใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาและวิจัยสร้างประโยชน์อย่างสูงสุด และการระบุค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างต่างๆ รวมถึงยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านทางหน้าแรกของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้
  คู่มือ คุณบุญเลิศ แซ่อึ้ง
โทร.9689
boonlert.sae@kmutt.ac.th

9.งานจริยธรรมในการวิจัย

ชื่อโครงการ สรุปการสนับสนุน ระเบียบ แบบฟอร์ม / เว็บไซต์ ติดต่อ
9.1 งานความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยคณะกรรมการ IBC
-จุลินทรีย์
-พืช
-วัสดุชีวภาพ
ส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัย
-จัดฝึกอบรม
-ตรวจห้องปฏิบัติการ
-ประเมินโครงการ
พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
พรบ.พืช พ.ศ.2542
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
แบบฟอร์มคณะกรรมการ IBC
-IBC01-07
-RIPO-01
นางณมล วรปรีดา
โทร.9623
namol.vor@mail.kmutt.ac.th
9.2 งานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยคณะกรรมการ IRB ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์
-การจัดฝึกอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-การประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
-การตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการ
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ
พรบ.สุขภาพจิต
Belmout Report
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วช.
แบบฟอร์มคณะกรรมการ IBC
-IBC01-06
-RIPO-01
น.ส.จิตรลดา พิศาลสังฆคุณ
โทร.9623
chitlada.pis@kmutt.ac.th
9.3 งานด้านการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์
-จัดประชุมชี้แจงการเลี้ยงและใช้สัตว์
-การประเมินจริยธรรมการวิจัยในสัตว์
-การตรวจเยี่ยมสถานที่ดำเนินการ
พรบ.สัตว์เลี้ยงในทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 แบบฟอร์ม IACUC
-RIPO-01
น.ส.สิญจนา พาบุญลือ
โทร.9623

return topic

Revised: 31 October 2017/13:00:28
Copyright @2005-2010 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center