ตัวอย่างสัญญา/ข้อตกลง

 Assgiment (สัญญาโอนสิทธิ)
 Copyright Transfer Agreement
 สัญญาการโอนสิทธิในคำขอสิทธิบัตร
 สัญญาโอนสิทธิการบริหารจัดการ IP
 สัญญาโอนสิทธิในงานทรัพย์สินทางปัญญา
 Licensing (สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ)
 MOU Licensing
 สัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการผลิต-จำหน่าย
 MOU (บันทึกความตกลง)
 MOU ร่วมทำวิจัย
      Joint Development Agreement
      Joint Research Agreement
      MOU research cooperation1
      MOU research cooperation2
      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชน
      บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ-ทั่วไป
      บันทึกข้อตกลงร่วมมือทำวิจัย
 บันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิทธิบัตร
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน ว+ท.
 บันทึกข้อตกลงส่วนที่เพิ่มเติม
 บันทึกข้อตกลงให้ประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร
 บันทึกข้อตกลงให้ผลิตและจำหน่ายแต่ผู้เดียว
 บันทึกข้อตกลงอนุญาตให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์
 MTA (Material Transfer Agreement)
 Material Transfer Agreement1
 Material Transfer Agreement2
 สัญญาถ่ายโอนวัสดุชีวภาพ
 Non-disclosure (สัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล)
 Non-Disclosure Agreement
 Confidentiality Agreement
 สัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล
 สัญญารับทุนให้ นศ.ทำวิจัย
 สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย2
 สัญญารับทุนให้อาจารย์ทำวิจัย-ที่ปรึกษา
 สัญญาจ้างที่ปรึกษา
 สัญญาทำงานวิจัย
 สัญญาอื่นๆ
 Power of Attorney
 Statement of Ownership Interest
 สัญญายืมทรัพย์
 สัญญาให้เผยแพร่บันทึกการบรรยาย
 หนังสือมอบอำนาจ

Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center