Research > ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่ ปี 45 IJ | NJ | IC | NC

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (118)
วิโรจน์ พึ่งพระจิตร และนฤมล วัฒนพงศกร, 2545, "Reliability Optimization for Embedded Systems using Genetic Algorithm", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 72-76.
สิทธิพัฒน์ ศุภวรรณ์ และนฤมล วัฒนพงศกร, 2545, "A Hierarchical Design Process Framework for System Reliability Analysis", The 6th National Computer Science and Engineering Conference, (NCSEC 2002), 29-31 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, พัทยา จ.ชลบุรี, หน้า 362-367.
รพี พืชพันธ์, รัชนีกร เทวอักษร และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2545, "วิธีการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอล โดยการกล้ำความลึกของสัญญาณ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 195-201.
สถาพร ชวินทด์ และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2545, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฝังสัญญาณลายน้ำดิจิตอลที่ใช้หลักการของซีโรทรี", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 88-92.
สรร รัตนสัญญา, สิทธิชัย เจียมพจมาน, ธำรงรัตน์ อมรรักษา และบัณฑิต ทิพากร, 2545, "การเข้ารหัสวิดีทัศน์โดยวิธีการจำกัดจำนวนสัมประสิทธิ์ DCT และการแทรกสำเนาเฟรม", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 113-117.
นาวา งามวิทยานนท์, สรร รัตนสัญญา, ธำรงรัตน์ อมรรักษา และบัณฑิต ทิพากร, 2545, "Partial Zigzag Scanning Methods for Block-Based Video Coding", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 118-122.
สุภาพร บุญฤทธิ์, นงลักษณ์ โควาวิสารัช และบัณฑิต ทิพากร, 2545, "การหาลักษณะพื้นผิวของเม็ดเลือดแดงจากภาพถ่ายจากกล้องเอสอีเอ็มโดยเทคนิคการหารูปร่างจากความสัมพันธ์ของแสงและเงาของภาพ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 537-538.
กฤษณ์ ทองขุนดำ, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และวีระพล โมนยะกุล, 2545, "เครื่องจำลองมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบเรียลไทม์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 440-447.
วีระ โลหะ, นันทน์ ถาวรังกูร, เรืองเดช ทองศรี, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา, นุชธนา พูลทอง, พัชริน บรู้ค, ธวัชชัย ตรีสุวรรณนุกูล, นภฉัตร ธารีลาภ, วันชัย สำลี, ชัชวาล ขำวรุณ และปัญญา ศรีจันทร์, 2545, "Boiler Life Assessment of a Thermal Power Plant", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 596-601.
สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา, อ่อนสา นนท์พละ และประภาส คุณนาม, 2545, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มเข้มข้นเพื่อใช้เตรียมน้ำส้มพร้อมดื่ม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 552.
ฎาญิน มงคลขจรศิลป์, สุวัสสา พงษ์อำไพ, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ และธวัชชัย ชรินพาณิชกุล, 2545, "อิทธิพลของมาตราส่วนต่ออุทกพลศาสตร์ในฟลูอิดไดซ์เบดสามวัฏภาค", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 99-100.
เสาวนีย์ เหลืองธนะผล, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2545, "การสกัดสารแอนติออกซิแดนท์จากเปลือกเมล็ดมะขาม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 146-147.
นิภาพร ชัยดลอุดม, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุวัสสา พงษ์อำไพ, 2545, "การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์โดยวิธีการตกตะกอนทางเคมี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 66-67.
ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง, ปีเตอร์ ดักกลาส, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, สุวัสสา พงษ์อำไพ, วิทยา เทพไพฑูรย์ และละเอียด เพ็งโสภา, 2545, "การสกัดนิมบินจากเมล็ดสะเดาโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด : ผลของขนาดของอนุภาค, อัตราส่วนระหว่างเมทานอลต่อคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 141-142.
วาสนา พัฒนา และวิทยา เทพไพฑูรย์, 2545, "การกำจัดไอระเหยของสารอินทรีย์ด้วยละอองของเหลวขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 51-52.
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และ Keiichi Inoue, 2545, "การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดพืชชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 78-88.
อ่อนสา นนท์พละ, ประภาส คุณนาม, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยเปลือกหอยแครง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 682.
ประภาส คุณนาม, อ่อนสา นนท์พละ, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยกระดองปู", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 683.
นฤมล สุขอารมย์, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Construction of in silico Strain of Mycobacterium tuberculosis H37Rv", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น.
จุติรัตน์ ติยะสันติวงศ์, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Elementary Mode Analysis of Fatty Acid Biosynthetic Pathways in Mycobacterium tuberculosis: in Quest of Potential Drug Targets", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น.
อรรคพล ปิ่นแก้ว และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การศึกษาผลของการเติมโอโซน (O3) ในการย่อยสลายทางเคมีและทางชีวภาพของไพรีน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 4-6.
ชโรธร จินดารมย์, สมศักดิ์ สุขสันต์วชิรกุล, อัญญพร ศิลากอง และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การบำบัดน้ำเสียอิมัลชันด้วยกระบวนการลอยตะกอนแบบการละลายอากาศ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 47-48.
อิม ปุรินทราภิบาล และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การศึกษาและพัฒนาระบบดักจับไอระเหยสารอินทรีย์ด้วย Spray Tower ในโรงงานเคลือบผิวแผ่นโลหะ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 53-54.
นิทัศน์ กมลเดชเดชา, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2545, "การดูดซับไอระเหยของสารอินทรีย์โดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 59-60.
พรพิมล ฉัตรปุญญานนท์ และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาออกซิเดชันสารละลายสีย้อมผ้าด้วยโอโซนภายใต้คะตะลิสต์ของถ่านกัมมันต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 64-65.
นิตินัย ขำมาลัย และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันของแร่อาร์ซีโนไพไรต์ด้วยการเคลือบด้วยกรรมวิธีโซลเจล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 61-63.
กำชัย รุ่งเพชรรัตน์, วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา และสมนึก จารุดิลกกุล, 2545, "การแยกโปรตีนและสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากการนึ่งปลาของโรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋องโดยใช้ฟองแก๊สแอฟรอนชนิดประจุเป็นลบ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 143-145.
ชฎาภา ธยามานนท์, ปพิญญา รัตนสัมฤทธิ์, พงษ์ศักดิ์ วัฒนจรูญโรจน์, อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ และวิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา, 2545, "การสังเคราะห์สารดูดความชื้นด้วย Sol-Gel เทคโนโลยี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 93-94.
ปริยาภรณ์ รัตนอุทัยกุล, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, วิวรรณ ธรรมมงคล, เสรี ทักษิโนรส และชยธรรม พรหมศร, 2545, "Upgrading of Bitumen Properties by Polymer Modified Binder", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 88-89.
ณาวดี ภิรมย์, ภาวดี อังควัตน์, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ และสุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, 2545, "Fabrication and Characterization of Electrode Material for Molten Carbonate Fuel Cells", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 6-8 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 86-87.
นิรันดร์ สัพพวิญญู, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และจินต์ อโณทัย, 2545, "การกำจัดความกระด้างด้วยไคโตซานพอรัสบีด", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 387-388.
ชีวิน อรรถสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2545, "การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งด้วยกระบวนการทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 18-19 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมริมทะเล ระยองรีสอร์ท, จ.ระยอง, หน้า 188-197.
วศินา ทาเขียว, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และอนันต์ ทองทา, 2545, "Diffusion of Salt in Salted Fish during Salting Process", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 207.
วราภรณ์ พันธ์ครุฑ, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และอนันต์ ทองทา, 2545, "Study of the Coated Tangerines with Different Coating for Storage Prolonging", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 210.
สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วทัญญู ชัยวัฒน์พงศกร, วารุณี วรัญญานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "ผลกระทบของอุณหภูมิของการอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดที่มีต่อค่าความขาวและผลของข้าวเต็มเมล็ด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 69-77.
ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วทัญญู ชัยวัฒน์พงศกร, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การทดลองอบแห้งข้าวเปลือกในที่เก็บภายใต้เงื่อนไขสภาวะอากาศเขตร้อนชื้น : แบบจำลองปัญหาทางคณิตศาสตร์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 26-35.
วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และศุภกฤษณ์ ศรีสำเริง, 2545, "การศึกษาตำแหน่งที่เหมาะสมของแหวนจิกในงานไฟน์แบลงค์", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 431-436.
วารุณี เปรมานนท์ และ Jan Weikert, 2545, "Forging of Hollow Component on Single Action Press", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 622-626.
Jan Weikert, วารุณี เปรมานนท์ และศิริชัย ต่อสกุล, 2545, "The Effect of Blanking Die Clearances on Acoustic Emission and Strain Gauges Signal", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 627-632.
ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ, รัชนี ไพศาล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2545, "อิทธิพลของช่องว่างระหว่างพันช์และดายที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 437-441.
รัชนี ไพศาล และโนบุฮิโระ โคงะ, 2545, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานจริงของแม่พิมพ์ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มคาร์บอนในกระบวนการลากขึ้นรูปลึกของโลหะผสมแมกนีเซียม", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 537-541.
ดิลก ศรีประไพ, เดช พุทธเจริญทอง และกิตติศักดิ์ เผือกสะอาด, 2545, "การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์อีคลอไลเซอร์ซัพพอร์ท", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 620.
ดิลก ศรีประไพ, เดช พุทธเจริญทอง และรุ่งโรจน์ ตรงธรรมกิจ, 2545, "จำลองการดัดขึ้นรูปขาคอนเน็คเตอร์ในงานพรีซิชชันสแทมพิงโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 623.
ดิลก ศรีประไพ และจุลศิริ ศรีงามผ่อง, 2545, "การจำลองการขึ้นรูปถ้วยทรงกระบอกด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แบบไดนามิค เอ็คพลิซิท / ยืดหยุ่น-พลาสติก", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 79-82.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2545, "An Energy Approach for Determining the Effective Mechanical Properties of Partculate-Reinforced MMCs", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 80-86.
กุศล พร้อมมูล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, สุรพันธ์ สุวรรณกูฏ และเทิดศักดิ์ อาลัย, 2545, "การหาเงื่อนไขการตัดไม้ที่เหมาะสมของใบมีด PCD", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 526-530.
นทีชัย ผัสดี, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2545, "การศึกษาการลดครีบบนขอบของชิ้นงานตัดโดยกรรมวิธีการกดดันและดันกลับ", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 69-71.
สุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2545, "การผลิตชิ้นงานตัดเที่ยงตรงสูงที่ไม่มีส่วนโค้งมนและรอยฉีกขาดโดยกรรมวิธีผสมระหว่างการตัดและการเชฟวิ่ง", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 66-68.
ไพศาล นาผล และสมชาย วงศ์วิเศษ, 2545, "การจำลองคุณลักษณะของการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อขดเป็นวง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 15-20.
วันชัย อัศวภูษิตกุล, 2545, "An Interactive Approach to the Calculation of Incompressible Separated Boundary Layers", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 113-117.
อนิรุตต์ มัทธุจักร์ และสำเริง จักรใจ, 2545, "การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบวัสดุพรุนร่วมกับห้องเผาไหม้แบบวัสดุพรุนชนิดใช้เชื้อเพลิงเหลวโดยไม่มีการแตกตัวเป็นฝอยละออง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 223-228.
สำเริง จักรใจ, อนันตชัย สะวานนท์, กรกฤษ ทองสุข, จิตตรี รุ่งเจริญ และสุวัฒน์ วชิรวิทยากุล, 2545, "Enhancement of Heat Transfer by the Surface Combustor-Heater (SCH) with Cyclic Flow Reversal Combustion (CFRC) of Mixture in a Porous Medium", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 229-234.
สมชาย จันทร์ชาวนา, พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์ และอาทิตย์ คำทา, 2545, "การศึกษาเทคโนโลยีการเผาไหม้ HCCI : ทางเลือกใหม่สำหรับการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ลูกสูบ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 240-245.
อรรณพ เรืองวิเศษ, 2545, "การออกแบบระบบควบคุมและวางแผนการบินด้วยวิธีทำซ้ำแบบกลุ่ม", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 308-313.
ธงชัย ฟองสมุทร, เจริญยุทธ เดชวายุกุล, ทศนพ กำเนิดทอง, Carol A. Rubin และ George T. Hahn, 2545, "Analyses of the Distortion and Fatigue of Sealed Riveted Lap Joints", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 414-418.
ทศนพ กำเนิดทอง, สุรเชษฐ์ ชุติมา และภาณุวัฒน์ มาเสถียร, 2545, "ผลกระทบของอุณหภูมิห้องเผาไหม้ต่อความล้าตัวของกระบอกสูบ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 505-510.
ปียพักตร์ สมวิทูร และสาทิสส์ ทรงชน, 2545, "การวิเคราะห์และสังเคราะห์ของการควบคุมด้วยการเรียนรู้อันดับสูงกับฟิลเตอร์ในเวลาจริง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 284-289.
ธรรมรัตน์ นาวีเรืองรัตน์ และสาทิสส์ ทรงชน, 2545, "การใช้ฟิลเตอร์ไร้เฟสกับตัวควบคุมแบบทำซ้ำในเวลาจริง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 290-295.
กรองทอง นาถพิริยรัตน์, เฉลิมราช วันทวิน, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และสุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ, 2545, "การยึดเกาะของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลิน่าที่มีต่อตัวกลางชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 728.
จารุวรรณ เกษมทรัพย์ และเฉลิมราช วันทวิน, 2545, "การสังเคราะห์พลาสติกที่ย่อยสลายได้จากสลัดจ์ จุลินทรีย์ส่วนเกินโดยใช้กรดอะซิติกที่ค่าพีเอชต่างๆ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 756.
เฉลิมราช วันทวิน และเอกสิทธิ เดชพิริยชัย, 2545, "การกำจัดไนโตรเจนของน้ำเสียความเข้มข้นสูงและอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ำระหว่างการดีไนตริฟิเคชั่นก่อนและหลังของกระบวนการบำบัดซีเควนซิ่งแบตช์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 133-141.
สุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ และเฉลิมราช วันทวิน, 2545, "Simultaneous Fixed Film Nitrification-Denitrification using Ring-laced Fibrous Carrier in Saline Wastewater", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 422-423.
จารุรัตน์ วรนิสรากุล, เฉลิมราช วันทวิน, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ และธิดารัตน์ บุญศรี, 2545, "COD Removal Form Sanitary Landfill Leachate by Using Soil Column", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 557-558.
Richard E. Speece และสาโรช บุญยกิจสมบัติ, 2545, "The Combined Role of Reactor Configuration, Microbial Consortia Proximity, and Nutrient Supplementation on Anaerobic Degradation of Propionate", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 107-116.
พงศ์ฉกาจ มุ่งค้ำกลาง, โดม สิทธิเวทย์ และเฉลิมราช วันทวิน, 2545, "การใช้การกรองที่ไหลตามแนวราบแบบ 2 ขั้นตอนสำหรับกำจัดสาหร่าย", การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 74.
พิจิตร เจียมวรางกรู, อรรนพ ฤทธิปัญญาวงศ์ และเฉลิมราช วันทวิน, 2545, "การศึกษาเบื้องต้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสะสม PHA ในสลัดจ์จุลินทรีย์ของระบบแอนแอโรบิก-แอโรบิคเอสบีอาร์", การประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 62.
สาโรช บุญยกิจสมบัติ, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง, จักรภัทร ธีระศิลป์, บัณฑิต ชูเชิดวัฒนศักดิ์, จิตรพล พฤกษ์ภัทรกุล และปิยะ ทองดอนน้อย, 2545, "การบำบัดน้ำเสียซีโอดีต่ำแบบไม่ใช้ออกซิเจนด้วยระบบยูเอเอสบีและอีจีเอสบีแบบสองขั้นตอน", การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 178.
สาโรช บุญยกิจสมบัติ, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง, พัชรี สลุบพล, ปาริฉัตร มาลีวงษ์, ณัฐพล สะธรรมกิจ และกันยาพร เหลืองวิสุทธิ์ศิริ, 2545, "ผลของการเติมอาหารเสริมต่อการคืนรูปของเม็ดตะกอนในระบบยูเอเอสบี", การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 110.
สาโรช บุญยกิจสมบัติ, ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง, อดิศย์สุดา จำเริญสาร, จักรกฤษณ์ กันยาบุญ, กฤษฎา หวานระรื่น และวิวรรธน์ เทียนศิริ, 2545, "ผลของความเร็วไหลขึ้นต่อการคืนรูปของเม็ดตะกอนในระบบยูเอเอสบี", การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 95.
ศักดิรัตน์ แก้วอุ่นเรือน และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "การสั่นอิสระของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-136 ถึง STR-141.
บุญชัย ผึ้งไผ่งาม และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "การแอ่นตัวมากของคานที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบเอียงที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางตามการเสียรูปของคาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-370 ถึง STR-375.
สุวิทย์ รัตนศรีกูล, นคร ภู่วโรดม และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "ผลตอบสนองทางด้านพลศาสตร์ของเคเบิลใต้น้ำจากแรงกระตุ้นที่ปลายบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-422 ถึง STR-427.
ปริญญา แซ่อุ๋ย และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "การวิเคราะห์การโก่งเดาะแบบไร้เชิงเส้นของโครงสร้างทรงโค้งแบบวงกลมที่มีฐานรองรับต่างระดับ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-428 ถึง STR-433.
วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และประสพสุข สิงห์เจริญ, 2545, "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า CEM-20 ถึง CEM-24.
วุฒิพงศ์ เมืองน้อย และประสพสุข สิงห์เจริญ, 2545, "การสำรวจแรงจูงใจในงานก่อสร้าง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า CEM-25 ถึง CEM-29.
ไพจิตร ผาวัน และพาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์, 2545, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดผลกำไรในการประมูลของผู้รับเหมาก่อสร้าง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า CEM-30 ถึง CEM-35.
ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์ และธวิช บูรณธนิต, 2545, "การพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับเทศบาลเมืองชุมพร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า WRE-68 ถึง WRE-73.
วุฒิชัย วิชัยเมฆพัตร, เสรี ศุภราทิตย์ และธวิช บูรณธนิต, 2545, "การจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำในลำน้ำธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า WRE-91 ถึง WRE-96.
ปิยะ ก่อกุศล, สมภพ สุจริต และธวิช บูรณธนิต, 2545, "การพัฒนาระบบตรวจสอบความปลอดภัยของเขื่อน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า WRE-128 ถึง WRE-133.
สุรเชษฐ์ บุญโอภาส, ดนตรี พรหมวงศ์, อนุสนธิ์ มงคลสกุลฤทธิ์ และอุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2545, "รูปแบบการกระจายตัวของปริมาณฝนตามช่วงเวลาการตกในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า WRE-146 ถึง WRE-151.
เกษม เพชรเกตุ, จักรธรรม์ โสภาวรรณ, กิตติพร เทียบศรไชย และจตุรวิทย์ อินทรศิริ, 2545, "การศึกษาคุณสมบัติของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์จากการทดสอบ UCS, UU-Triaxial และ CBR", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า GTE-108 ถึง GTE-113.
ชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ, วิชัย สังวรปทานสกุล และพานิช วุฒิพฤกษ์, 2545, "การเสริมกำลังของดินทรายด้วยรากหญ้าแฝกดอน กลุ่มพันธุ์ราชบุรี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า GTE-423 ถึง GTE-428.
สมิตร ส่งพิริยะกิจ, วิเชียร ชาลี, และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2545, "Model for Predicting Compressive Strength of Fly Ash Concrete from Fly Ash Fineness", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า MAT-74 ถึง MAT-79.
ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, จักรพันธุ์ วงษ์พา และสุรพันธ์ สุคันธปรีย์, 2545, "การพัฒนาเถ้าแกลบ-เปลือกไม้เพื่อใช้ในงานคอนกรีต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า MAT-163 ถึง MAT-172.
ชรินทร์ นมรักษ์, วันชัย สะตะ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2545, "ผลกระทบของปริมาณวัสดุประสานต่อกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้เถ้าถ่านหินผสมกากแคลเซียมคาร์ไบด์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า MAT-178 ถึง MAT-183.
พิชัย ปมาณิกบุตร, อรุณรัตน์ ไชยวิริยโชติ, เอกพล จันทร์เพ็ญ และสุวัจชัย เป้าประยูร, 2545, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเสียงที่เกิดจากระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนบนสถานียกระดับ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า TRP-70 ถึง TRP-75.
อัฐพล ลิ้มจำรูญรัตน์ และวิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, 2545, "แบบจำลองการคาดคะเนผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, จ.ขอนแก่น, หน้า TRP-93 ถึง TRP-98.
ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง และอัญชลี เจนพานิชทรัพย์, 2545, "การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจจัดลำดับ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงขนาดใหญ่", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า TRP-135 ถึง TRP-139.
ธวัชชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง, ปราโมทย์ เต็มเจริญ และสุชาติ ภัทรมุนีกุล, 2545 "การประเมินผลการดำเนินการโครงการถนนคนเดินที่สีลม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า TRP-140 ถึง TRP-146.
พิชัย ปมาณิกบุตร, เกรียงศักดิ์ โมอุ่ม, จัตุรงค์ พันธุ์วงศ์สง่า และธนวัฒน์ จันทร์ขาว, 2545, "การใช้น้ำมันพืชและเอทานอลสำหรับการขนส่ง : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า TRP-217 ถึง TRP-222.
พิชัย ปมาณิกบุตร, ชินธวัช ชินดีสุวรรณ, กิตติศักดิ์ ดวงปั้น และสมภพ ไวยเพ็ชร์, 2545, "การใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์ที่เข้า-ออกพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า TRP-223 ถึง TRP-228.
พัชนพ ตันพิชัย และวิโรจน์ ศรีสุรภานนท์, 2545, "การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งโดยใช้ความร่วมมือในการประกอบการ", การประชุมสัมมนาทางวิชาการ EAN/TLAPS ครั้งที่ 2 ระหว่างภาคอุตสาหรรมและภาคการศึกษาในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, 1-2 สิงหาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 95-102.
วิชัย สังวรปทานสกุล, มงคลอินทปัญญ์ และสิริชัย โสมทองแดง, 2545, "คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินลูกรังผสมเส้นใยโพลีเอสเตอร์", สัมมนาทางวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์, 2-13 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 271-282.
เกษม เพชรเกตุ และสมบัติ แซ่เจียม, 2545, "การศึกษาระยะทรุดตัวที่แตกต่างกันระหว่างเสาเข็มดินซีเมนต์และดินบริเวณรอบๆ เนื่องจากน้ำหนักภายนอก", สัมมนาทางวิชาการเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์, 2-13 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 283-298.
สาโรจน์ ขาวดี และภาณุวัฒน์ สุรยฉัตร, 2545, "การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของอิฐทนไฟโดยใช้ทรายชัยนาทเป็นวัตถุดิบหลัก", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 309-310.
จรูญ เจริญเนตรกุล และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2545, "การเปรียบเทียบการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตแบบไม่ทำลายโดยวิธีค้อนยิงคอนกรีตและวิธีวัดความเร็วคลื่นอัลตราโซนิค", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 313-314.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และจรูญ เจริญเนตรกุล, 2545, "การกัดกร่อนของท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-233 ถึง STR-238.
สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ และจรูญ เจริญเนตรกุล, 2545, "ผลกระทบกำลังอัด ณ ตำแหน่งต่างๆ บนแผ่นพื้นและคานคอนกรีตด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลาย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-227 ถึง STR-232.
จรูญ เจริญเนตรกุล และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2545, "การกัดกร่อนของท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็ก", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 317-318.
ประชุม คำพุฒ และสมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์, 2545, "ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหายแบบผิดปกติของเสาไฟฟ้าแรงสูง", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 623-624.
บุญเที่ยง พึ่งตาล และภานุวัฒน์ สุริยฉัตร, 2545, "การปรับปรุงคุณสมบัติค่าความหนาแน่นและการรับกำลังอัดของแร่แอนไฮไดรต์ภายในประเทศโดยใช้สารตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 635-636.
สุรพันธ์ สุคันธปรีย์, ชรินทร์ นมรักษ์ และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2545, "การใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์และเถ้าปาล์มน้ำมันในงานคอนกรีต", การประชุมใหญ่ทางวิศวกรรมประจำปี 2545, ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต, กรุงเทพฯ, หน้า 191-199.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และก้องเกียรติ ปุภรัตนพงษ์, 2545, "ผลกระทบของสีและผิวเคลือบบนกระป๋องเครื่องดื่มอะลูมิเนียมต่อปริมาณการได้คืนเนื้ออะลูมิเนียมจากกระบวนการหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 641-648.
ฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล และเชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร, 2545, "อิทธิพลของการกำจัดผิวเคลือบต่อความสามารถในการไหลของอะลูมิเนียมที่ได้จากการหลอมกระป๋องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 155-157.
วิทยา เอียดเหตุ เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และสาธิต จันทนปุ่ม, 2545, "อิทธิพลของเหล็กต่อการปรับสภาพเกรนให้ละเอียดของโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอนหล่อเกรด 356", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม อุตสาหการประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า หน้า 649-656.
เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร และอนิรุทธิ์ สายเสียง, 2545, "การวิเคราะห์ทางความร้อนและความสัมพันธ์ต่อการแตกร้าวขณะร้อนในงานหล่ออะลูมิเนียมผสมในแบบหล่อถาวร", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 657-664.
สมบุญ เจริญวิไลศิริ และสมจิตร์ อัปมะโท, 2545, "การตรวจส่วนผสมทางเคมีของการหลอมเหล็กหล่อเทา โดยการใช้หลักการ Thermal Analysis", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 694-699.
ปิยรัตน์ ราชฉวาง และสมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2545, "การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในกระบวนการทำอินนอคคูเลชั่นในงานหล่อเหล็กหล่อเทา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 738-745.
สมบุญ เจริญวิไลศิริ และเปล่งศักดิ์ พลายเวช, 2545, "การศึกษาอิทธิพลของการเย็นตัวระหว่างการแข็งตัวของน้ำโลหะเหล็กหล่อเทา ด้วยวิธีการวิเคราะห์ทางความร้อน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 746-752.
สมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2545, "การออกแบบกล่องทำปฏิกิริยาในงานหล่อเหล็กหล่อกราไฟต์ก้อนกลมด้วยวิธี Inmold Process", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 753-759.
ปิยรัตน์ ราชฉวาง และสมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2545, "การหาวิธีการตรวจวัดประสิทธิภาพของกระบวนการ อินนอคคูเลชันในงานหล่อเหล็กหล่อเทา", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการหล่อโลหะไทย ครั้งที่ 1, 13 กันยายน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
เชิดพงษ์ จอมเดช, อาษา ประทีปเสน และวชิระ มีทอง, 2545, "การออกแบบและสร้างอุปกรณ์การวัดการรั่วไหลของเส้นแรงแม่เหล็กเพื่อตรวจสอบรอยบกพร่องแบบเฉพาะที่ของสายเคเบิล", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 76-78.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร, อาษา ประทีปเสน และพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข, 2545, "การตรวจจับการกัดกร่อนด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น", การประชุมวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 152-154.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร, อาษา ประทีปเสน และพงษ์ศักดิ์ ถึงสุข, 2545, "การหาตำแหน่งการเกิดการกัดกร่อนด้วยวิธีอะคูสติกอิมีชชั่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 700-707.
อาษา ประทีปเสน, 2545, "การตรวจสอบภาชนะรับแรงดันด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 665-672.
เชิดพงษ์ จอมเดช, อาษา ประทีปเสน และวชิระ มีทอง, 2545, "Localised Faults of Wire Rope by Magnetic Flux Leakage Inspection", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า GN-11 ถึง GN -15.
จีรชัย สุภาสุทธากูล, กอบสิน ทวีสิน, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2545, "การศึกษาเพื่อลดขนาดเอียริ่งในการผลิตถ้วยทรงกระบอกด้วยกรรมวิธีลดความหนาผนัง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 454-459.
อภิชาติ อิริยาภิชาติ และสมบุญ เจริญวิไลศิริ, 2545, "การศึกษากระบวนการผลิตและคุณสมบัติของเหล็กหล่อกราไฟต์ตัวหนอน", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 265-266.
คณะวิทยาศาสตร์ (40)
กรวลัย พันธุ์แพ, เชิดชัย ตั้งจิตสูง และสุวสรรค์ กิจดำรงค์สันต์, 2545, "การเตรียมคาโรส์ แอซิค เพื่อใช้เป็นสารออกซิแดนท์ สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก (II)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 18.
พรรณี รัตนชัยสิทธ์, พิมพ์อร บัวจรัส และรัตนยาภรณ์ จิตรแหง, 2545, "การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบบางชนิดใน kombucha", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 22.
วิญญู จิตสัมพันธเวช, พลศักดิ์ จักร์มงคลชัย และอมร ธนกิจเจริญ, 2545, "การวิเคราะห์หาปริมาณไธโอซัลเฟตอิออนในน้ำแร่จากบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติโดยใช้เทคนิคเสปคโทรเมตรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 53.
วิญญู จิตสัมพันธเวช, เสถียร เสริมสิทธิสิน และอนุสร จารุพงศ์พัฒนะ, 2545, "การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 9 ชนิดในน้ำดื่มโดยใช้เทคนิคอินดัคทีฟลีคัพเพิลพลาสมาสเปกโทรเมตรี", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17- 19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 492-495.
วาสนา จตุรนต์รัศมี, ฉัตรชัย บุญเชิด และอิศรา อยู่หว่าง, 2545, "การสังเคราะห์สารประกอบคูมารินแบบ ไมโครสเกลโดยใช้เรซินเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 709.
วาสนา จตุรนต์รัศมี, พัชรี นันทิภาคย์กุล และพีรเดช เมฆโสภณ, 2545, "การเตรียมซิลิกาเจลจากแกลบเพื่อใช้เป็นตัวดูดซับในเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 710.
นราพร หาญวจนวงศ์ และปรีดาพร โปรยรุ่งทอง, 2545, "การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางยืด", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17- 19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 469-478.
นราพร หาญวจนวงศ์, นิตยา เกตุแก้ว และอากร เธียรวิวัฒน์, 2545, "การศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการตรวจสอบหมู่เบนซีดีนในสีที่มีหมู่อะโซต้องห้ามสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 449-460.
วินัย สมบูรณ์, วิทวัส มิ่งวานิช, ประภาส โลหะธีรภาพ และวิวัฒน์ ตั้งคุปตานนท์, 2545, "การปรับปรุงโครงสร้างผักตบชวาด้วยวิธีทางเคมีเพื่อบำบัดโลหะหนัก", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17- 19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 479-491.
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, รุ่งโรจน์ แสงดารารัตน์, วิไล ภัทรปัญญากุล, วีระชัย แก่นทรัพย์ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2545, "การผลิตไข่เค็มโดยใช้ความดันไฮโดรสแตติก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 228-235.
พิชญา โล้วิชากรติกุล, ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2545, "การพัฒนาชุดทดสอบความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 61-68.
ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ และฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, 2545, "การตรวจหาปริมาณโซมาติกเซลล์และจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบ ด้วยกิจกรรมคะตะเลส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 263-271.
วิภาพร ดวงจรัส, สุกัญญา นนทคำจันทร์, อรอุมา เหงี่ยมครบุรี, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์, 2545, "คุณสมบัติของเลือดไก่ผงและพลาสมาผงที่ได้จากกระบวนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 445-453.
วรพจน์ สุนทรสุข และเกวลี จันทร์พันธุ์, 2545, "การคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 423.
เพียรพันธุ์ พิระภิญโญ, สุธาชัย เตภัคภูรินาถ, พวงแก้ว ลัคนทินพร, วรพจน์ สุนทรสุข และลีณา สุนทรสุข, 2545, "Determination of Physical and Chemical Properties of Fishbone", การประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 19, 4 ธันวาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 42.
ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์ และนงพงา คุณจักร, 2545, "การคัดเลือกพลาสมิดที่มีกลไกการจำลองตัวแบบ Theta จากแบคทีเรียแลคติก", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 424.
กัญญุมา มุทุวงศ์, ศิววรรณ พูลพันธุ์ และอาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, 2545, "ผลของ pH ต่อการสร้างสารสีของเชื้อราโมแนสคัสที่เจริญบนกากมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 564.
วนปรัสต์ กัลยาวงษ์, ศิววรรณ พูลพันธุ์, วิทยา ปั้นสุวรรณ และอาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, 2545, "การเจริญและการสร้างสารให้กลิ่นรสของแบคทีเรียแลคติกในหางนมจากเนยแข็ง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 565.
พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, มงคล ราชนิยม และสถาพร จันทน์หอม, 2545, "การวิจัยและพัฒนาเตาอุณหภูมิสูงแบบปรับบรรยากาศได้สำหรับการเผาพลอย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 431-439.
พงศ์ทิพย์ วิโนทัย, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และไอ มิง ถัง, 2545, "การหาสภาวะเหมาะสมในการเผาทับทิมเวียดนาม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 161-172.
พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, 2545, "เลเซอร์ทางการแพทย์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า IL-10.
มยุรี ปฏิมาพรเทพ และพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, 2545, "ชุดวัดความชื้นในเตาอบไมโครเวฟสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 613-641.
วัชระ วัฒนแสงประเสริฐ, โหมด พงษ์สิทธิศักดิ์, พินพรรณ วิศาลอัตถพันธุ์, วิเชียร รัตนธงชัย, วันชัย ธรรมวานิช และสมพร จองคำ, 2545, "การทำฉากเปลี่ยนนิวตรอน (n,[alpha]) จากสารประกอบโบรอนและลิเทียม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 218.
ภูมิ คำเอม, 2545, "ความสัมพันธ์ระหว่างยูนิฟอร์มนอนสแคว สัมประสิทธิ์ นอร์มัลสทรัคเจอร์ ค่าคงตัว นอนสแคว และค่าคงตัว จอแดน-วอนนิวมันน์ ของปริภูมิมอดุลาร์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 567.
สิโรรัตน์ จั่นงาม และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, 2545, "คุณสมบัติการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการค่าเฉลี่ยของแผนภูมิควบคุม ซินเทในกรณีที่ข้อมูลเกิดสหสัมพันธ์ในตัวเอง", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 519-520.
พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล, "ตัวแปรที่สัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกลุ่มสถานศึกษาภาคใต้ กรมอาชีวศึกษา", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 157-158.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, วิชัย สุรเชิดเกียรติ และกิตติยาการ อิศรางกูร ณ อยุธยา, 2545, "การเปรียบเทียบความแกร่งระหว่างแผนภูมิค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักแบบเอกซ์โปเนนเชียล (EWMA) ชิวฮาร์ท และซินเทติก กรณีข้อมูลไม่เป็นการแจกแจงปกติ", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมธาริน, จ.เชียงใหม่, หน้า 4-1 ถึง 4-11.
ขุมพล สังข์อารียกุล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, สมบูรณ์ เวชกามา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การประเมินสถานภาพเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 60-68.
ชื่นชม พงษ์ชวลิต, ภุชงค์ แพรขาว, อังกูร หวังวงศ์ชัย, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, อรฤดี สุทธิศรี และวิวัฒน์ สกลสนธิเศรษฐ์, 2545, "องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกอันดับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมธาริน, จ.เชียงใหม่, หน้า 6-1 ถึง 6-13.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และพิรุฬห์ ไพยริน, 2545, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในวิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค เขตการศึกษา 12 กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ", การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 4, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมธาริน, จ.เชียงใหม่, หน้า 19-1 ถึง 19-15.
สุวรรณ ถังมณี, 2545, "A Model of Water Pollution Control using Finite Element Method", การจัดสัมมนาวิชาการเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์, 16-18 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.
สุพจน์ ไวท์ยางกูร และสุวรรณ ถังมณี, 2545, "ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะของปัญหามลภาวะทางอากาศ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 275-276.
ภูมิ คำเอม, 2545, "คุณสมบัติจุดคงที่ในปริภูมิมอดุลาร์", การจัดสัมมนาวิชาการเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์, 16-18 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.
ภูมิ คำเอม, 2545, "ยูนิฟอร์ม นอนสแคว และค่าคงที่จอแดน-นิวมันน์ ในปริภูมิมอดุลาร์", การจัดสัมมนาวิชาการเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์, 16-18 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.
ธีระพล สลีวงศ์, 2545, "เสถียรภาพเลขชี้กำลังของสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นที่แปรผันตามเวลา", การจัดสัมมนาวิชาการเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์, 16-18 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.
สำเริง ชื่นรังสิกุล, 2545, "A Numerical Quadrature Method for Integrals on Finite Intervals with Endpoints Singularities", การจัดสัมมนาวิชาการเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์, 16-18 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.
เศรษฐภัทร ชินวิริสิทธิ์, 2545, "Numerical Method for Treating Queasiest Linear Viscoelastic Problems", การจัดสัมมนาวิชาการเรื่องคณิตศาสตร์ประยุกต์, 16-18 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.
ปรุงจันทร์ วงศ์วิเศษ, สุภาณี สุวรรณศิลป์ และบุญเลิศ อาชีวระงับโรค, 2545, "Numerical Simulation of the Current in the Andaman Sea Near Thailand", The 6th Annual National Symposium on Computational Science & Engineering (ANSCSE6), 3-5 เมษายน, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 72-83.
สุทินธ์ คำน่าน, บุญเลิศ อาชีวระงับโรค และกัลณกา สาธิตธาดา, 2545, "การพัฒนาโปรแกรมการอินเด็กซ์เส้นสะท้อนผลึกผงในระบบโมโนคลีนิค", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 249.
บุญเลิศ อาชีวระงับโรค, 2545, "Real - Time MM5 Version 3.5 Weather Forecasting for Thailand", The 6th Annual National Symposium on Computational Science & Engineering (ANSCSE6), 3-5 เมษายน, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 84-90.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (16)
ขรรค์ชัย ตุลละสกุล, 2545, "ชุดทดลองเอฟพีจีเอสำหรับการออกแบบวงจรดิจิตอล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 72-77.
ขรรค์ชัย ตุลละสกุล, 2545, "การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองการออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยไอซีซีพีแอลดี", เอกสารการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 2545, 15-16 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.
ขรรค์ชัย ตุลละสกุล, 2545, "เครื่องกำเนิดสัญญาณภาพหลายรูปแบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์", เอกสารการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 2545, 15-16 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.
เจริญ ศรีแสง และสุมาลี จันทร์ชลอ, 2545, "การศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายคลื่นวิทยุความถี่ 145 เมกะเฮิรตซ์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 233-234.
สนธยา เกาะสมบัติ และสุมาลี จันทร์ชลอ, 2545, "การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติด้วยตัวอย่างงาน วิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 หลักสูตรอนุปริญญา โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 607-608.
ไพบูลย์ เกียรติโกมล, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และจิราภร บ่อวารี, 2545, "ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในวิทยาลัยเทคนิค กลุ่มภาคกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 56-63.
ทวีวัฒน์ สุภารส, บุญส่ง เหมวัฒน์ และสุจินต์ จิระชีวะนันท์, 2545, "อิทธิพลของสนามไฟฟ้าสำหรับการเดือดของสารทำความเย็น R-11 และ R-141b", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 626-630.
ทวีวัฒน์ สุภารส, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2545, "การวิเคราะห์สมรรถนะระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ำแข็งบนขดท่อ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 637-642.
ทวีวัฒน์ สุภารส, 2545, "การวิเคราะห์สมรรถนะระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ำแข็งโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสัมผัสโดยตรง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 724.
ทวีวัฒน์ สุภารส, 2545, "การศึกษาเปรียบเทียบสารทำความเย็น R-401A, R-401B, R-409A สำหรับระบบกักเก็บความเย็นในรูปน้ำแข็ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4, 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ.เชียงใหม่, หน้า 90-91.
ทวีวัฒน์ สุภารส และสมภพ ปัญญาสมพรรค์, 2545, "สมรรถนะทางความร้อนของระบบกักเก็บพลังงานในรูปความร้อนสัมผัส", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4, 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ.เชียงใหม่, หน้า 92.
พิเชษฐ์ พินิจ, ผจญ ขันธะชวนะ, อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ และบรรจบ อรชร, 2545, "อิทธิพลของอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพันธ์ของอากาศที่มีผลต่อการพ่นสีรถยนต์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 253-254.
สันติรัฐ นันสะอาง, 2545, "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อประสมเพื่อการสอนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของโลหะ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 44-48.
สันติรัฐ นันสะอาง, กิตติพงศ์ ธีรสมบูรณ์กุล, ไพศาล บำเพิงรัตน์ และสมชัย มิ่งมิตร, 2545, "ผลของอุณหภูมิต่อคุณสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าแมงกานีสสูง", เอกสารการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา 2545, 15-16 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี, หน้า 43-44.
เอกรัตน์ รวยรวย และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-9 ถึง STR-13.
คณะพลังงานและวัสดุ (32)
เถลิงศักดิ์ ตราชู, อลงกรณ์ สงวนหล่อสิทธิ์, สมเจตน์ พัชรพันธ์, และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "การศึกษาอิทธิพลของปริมาณเส้นใยแก้วที่มีต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของพอลิเอททิลีนโฟมในกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
วีรเดช พิณเสนาะ, ศิริพงศ์ จันทร์พูนทรัพย์, สมเจตน์ พัชรพันธ์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "อิทธิพลของตัวเติมแต่งซิลิกาและแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของยางโฟม", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ทองดี เล็กโสภี, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, 2545 "อิทธิพลของสภาวะการเตรียมและการย้อมผ้าต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของผ้าไหมไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1, 15 มีนาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 79-84.
สมเจตน์ พัชรพันธ์, วีรเดช พิณเสนาะ, ศิริพงศ์ จันทร์พูนทรัพย์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "อิทธิพลของตัวเติมแต่งซิลิกาและแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของยางโฟมธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 605.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2545, "ดัชนีชี้วัดการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทยจำนวน 68 รายการที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2543", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 718.
นริศ อินต๊ะวงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "เครื่องมือวัดความดันไลท์ดีเพนเดนท์ดีเทคเตอร์สำหรับวัดความดันในของไหลที่มีความหนืดสูง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 736.
นเรศ อินต๊ะวงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "Radial Extrudate Swell of Polymer Melt in Capillary Flow", The RGJ-PhD Congress III, The Thailand Research Fund, 25-27 เมษายน, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, จ.ชลบุรี, หน้า 56.
จอมภพ แววศักดิ์, โจเซฟ เคดารี และจงจิตร์ หิรัญลาภ, 2545, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำความเย็นโดยใช้หลักการแผ่รังสีในเวลากลางคืนในประเทศไทย (ส่วนที่ 2: การศึกษาเชิงทฤษฎี)", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 69-75.
สโรชา เจริญวัย, โจเซฟ เคดารี และจงจิตร์ หิรัญลาภ, 2545, "แผ่นชิ้นไม้อัดจากเปลือกทุเรียนและใยมะพร้าวที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 316-323.
มันฑนา รังสิโยภาส, โจเซฟ เคดารี และจงจิตร์ หิรัญลาภ, 2545, "คอนกรีตบล็อกแบบใหม่สำหรับอาคารที่ปราศจากการใช้พลังงานในการปรับอากาศ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 330-337.
ปรีดา จันทวงษ์, จงจิตร์ หิรัญลาภ, ปัญญา ยอดโอวาท และโจเซฟ เคดารี, 2545, "การศึกษาขั้นพื้นฐานความเป็นไปได้ของปล่องกระจกระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 360-367.
วันพุทธ แซ่ฉั่ว, โจเซฟ เคดารี, จงจิตร์ หิรัญลาภ และรัชนีวรรณ เจริญวัฒน์, 2545, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับอากาศในประเทศไทยโดยใช้สารดูดความชื้น", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 308-315.
วิทยา พวงสมบัติ, โจเซฟ เคดารี และจงจิตร์ หิรัญลาภ, 2545, "การระบายอากาศในห้องใต้หลังคาโดยใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 233-240.
รัตนากร ระวังกุล, โจเซฟ เคดารี, จงจิตร์ หิรัญลาภ และนิคม แหลมสัก, 2545, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเส้นใยธรรมชาติมาใช้แทนสารดูดความชื้นเพื่อใช้ในระบบการปรับอากาศวัฎจักรเปิด", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 182-189.
สมชาย มณีวรรณ์, โจเซฟ เคดารี และจงจิตร์ หิรัญลาภ, 2545, "การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กตริกร่วมกับหลังคารับรังสีอาทิตย์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 324-329.
ชนากานต์ อาษาสุจริต, สโรชา เจริญวัย, จงจิตร์ หิรัญลาภ และโจเซฟ เคดารี, 2545, "Fibre-Based Lightweight Concrete Composites from Coconut Coir", The 1st Thai-Biomass Utilization Symposium : Effective Utilization of Forest Biomass for Regional People in Thailand, 22 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สโรชา เจริญวัย, จงจิตร์ หิรัญลาภ และโจเซฟ เคดารี, 2545, "Particleboards from Durian Peel and Coconut Coir", The 1st Thai-Biomass Utilization Symposium : Effective Utilization of Forest Biomass for Regional People in Thailand, 22 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ลิขิต ใสหนู, พิชัย นามประกาย และเทียบ เอื้อกิจ, 2545, "ผลกระทบของเครื่องยนต์ที่ใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 575-580.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมบูรณ์ เวชกามา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การทดสอบสมรรถนะของเตาเผาไซโคลนโดยใช้ขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 19-25.
เกษมสุข เอื้อบุณยะนันท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2545, "การประหยัดพลังงานในโรงงานผลิตยาแผนโบราณ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 49.
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 11-18.
สุเมธ รุจินินนาท, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การปรับปรุงลักษณะการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้งแบบตู้", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 42-48.
อำไพศักดิ์ ทีบุญมา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2545, "การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องอบแห้งผลไม้ด้วยปั๊มความร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 1-10.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, ประกิจ อนุสรหิรัญการ และประภา โซ๊ะสลาม, 2545, "การศึกษาสภาวะการเกิดสีแดงในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบคงตัว", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 391-397.
เฉลิมขวัญ ซาวปิง และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2545, "การปรับปรุงพื้นผิวทางเคมีของถ่านกัมมันต์โดยการออกซิเดชันเพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับอะนิลีน สีย้อมและโลหะหนักโครเมียม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 662.
นิตยา ผาสุขพันธุ์ และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2545, "การใช้ระบบถังเทแบบแอนนอกซิกและออกซิกในการบำบัดสารอินทรีย์และสีรีแอคทีฟจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 667.
ชลธิชา ไม่เสื่อมสุข และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2545, "ผลของภาวะออกซิเจนต่อการดูดซับสีรีแอคทีฟบนถ่านกัมมันต์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 674.
นิตยา ผาสุขพันธ์ และสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2545, "การศึกษาการใช้ระบบถังเทที่มีตัวกลางในการบำบัดสารอินทรีย์และสิรีแอคทีฟจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 445-446.
อัญชลี บุญแก้ว, พจนีย์ ขุมมงคล, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ และสุทธิพงศ์ เสถียรนพเก้า, 2545, "การศึกษาการตกสะสมของสารกรดในบริเวณใกล้เขตอุตสาหกรรมด้วยวิธี Wet bulk collector และ Surrogate Surface", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 443-444.
ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, ชาญวิทย์ วุฒิวงศานนท์ และจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, 2545, "การวิเคราะห์สมรรถนะตัวเก็บรังสีที่ทำจากชุดระบายความร้อน", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 581-586.
อารีย์ อัจฉริยวิริยะ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "จลนศาสตร์ของการอบแห้งและความชื้นสมดุลของลำไยทั้งลูก", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 689-693.
อารี อัจฉริยวิริยะ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "เทคโนโลยีการผลิตลำไยอบแห้งในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 36-41.
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (3)
จันทนา กุญชรรัตน์ และธนภพ กัลกัตตาวาลา, 2545, "การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลอ้อยด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 45-49.
ธัชชา รัมมะศักดิ์, สิรินทรเทพ เต้าประยูร และ Vladimir Bashkin, 2545, "สมบัติทางเคมีของตะกอนป่าชายเลนที่สัมพันธ์กับการแปรเปลี่ยนของกำมะถัน", การสัมมนาระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 28-30 สิงหาคม, โรงแรมวินโลตัส, จ.นครศรีธรรมราช, หน้า 1-14.
ธันยธรณ์ โชติถนอม, ธรรมศักดิ์ ยีมิน, สุวรรณา ภาณุตระกูล และนฤมล วิเธอร์ ฮาวีย์, 2545, "การศึกษาย้อนหลังการสะสมปริมาณโลหะหนักบริเวณอ่าวไทยตอนในโดยการตรวจวัดจากโครงร่างแข็งของปะการังชนิด Porites lutea", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 442.
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (29)
ภาวิณี ศรีฉันทะมิตร, กนก รัตนะกนกชัย และคิน เลย์ คิว, 2545, "การหาสัดส่วนที่เหมาะสมของไซลาเนสจาก Bacillus sp. C-1 และ Bacillus firmus K-1 ต่อการย่อยเยื่อกระดาษ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 100-107.
วิระ สกุลนี, สุรพงษ์ พินิจกลาง, กนก รัตนะกนกชัย และคิน เลย์ คิว, 2545, "การทำให้เอนไซม์แอคทินิเดนจากผลกีวีบริสุทธิ์และสมบัติจลนพลศาสตร์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 108-115.
สุนีย์ เสริมศิริโสภณ, จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, เพลงพิณ ศิวาพรรักษ์ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2545, "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติเคมีกายภาพของแป้งข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 59-60.
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, สมเกียรติ กาญจนรักษ์ และวินัย แก้วสวัสดิ์, 2545, "การศึกษาการผลิตก๊าซมีเทนจากจุลินทรีย์ที่ได้จากดินและรากข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 90 และพันธุ์หอมสุพรรณบุรี", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 7-8.
คณิต กฤษณังกูร, นฤมล จียโชค และวราพร พงศ์ธรกุลพานิช, 2545, "การวิเคราะห์เอกลักษณ์และปริมาณโทโคฟีรอลและโอไรซานอลในกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าว", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 524.
ภัทรา ผาสอน, กนก รัตนะกนกชัย และคิน เลย์ คิว, 2545, "Purification of Xylan-binding Endoxylanase of Bacillus circulans B6 by Affinity Chromatography", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 51.
ภัทรา ผาสอน, กนก รัตนะกนกชัย และคิน เลย์ คิว, 2545, "Multienzyme Complex, Xylanosome, from Bacillus circulans B6 in Aerobic Condition", The 7th Biological Science Graduate Congress : Biodiversity and Biotechnology Research for the Advancement, 9-11 ธันวาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 23.
ศิริพร จิรเจริญผล, สุรพงษ์ พินิจกลาง, กนก รัตนะกนกชัย และคิน เลย์ คิว, 2545, "Study on Active Site at S1-subsite Position of Purified Papain from Papaya Latex with Synthesized p-nitroanilide Derivative Substrates", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 52.
สิริมาลย์ งามชนะ และวีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, 2545, "แอมเพอโรเมตตรีโดยสัญญาณพัลส์เพื่อการวัดฟอร์มาลิน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 52.
ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และสุภาณี เพชรแก้ว, 2545, "การจำแนกชนิดของเอคโตไมคอร์ไรซาในไม้ยางนาโดยใช้ลำดับเบสของ mitochondrial large subunit rDNA", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 429.
จันทิรา ปัญญา, สมชาย พงพัฒนกฤตโชติ, นัฐพงษ์ แสงพานิช, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Melanin Polyketide Synthase from Wood-Decaying Fungus Xylaria sp. BCC1067", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 100.
สุนันทา ลิ้มโพธิ์เจริญชัย, ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Measurement of Autolysis of Aspergillus oryzae U1521 in Submerged Culture by Image Analysis Techniques", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 145.
จิตติมา อิสระเสนารักษ์, ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์, Jones, E.B.G. และพงษ์ศักดิ์ ละไมพิศ, 2545, "Lignocellulosic Enzyme and Wood Decayed Characteristic Representative from Thai White-Rot Fungi", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น.
ธารินี อภิชาตบุตร, ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์, Jones, E.B.G. และพงษ์ศักดิ์ ละไมพิศ, 2545, "The Effects of Nitrogen Source, pH and Inducer on Laccase Activity in Agaric sp. 176", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น.
สุธีรา อานามวงษ์, วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, บุษยา บุนนาค และศัสนลักษณ์ รัชฎาวงษ์, 2545, "Use of Salt-tolerant Bacteria for Development of BOD Biosensor", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 55.
หทัยรัตน์ เอี่ยมศิริ, จอร์จ เกล และเชาวลิต ศิลปทอง, 2545, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตรรกะเพื่อทำนายการขยายตัวของสวนส้มในเชิงพื้นที่", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 661.
บัญจรัตน์ โจลานันท์, สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล และสิรินทรเทพ เต้าประยูร, 2545, "Process Enhancements in High Moisture Waste Composting", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 19.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายแครอทแปรรูปพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 28-30 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 127.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวถั่วฝักยาว", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 28-30 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 128.
ประพรทิพย์ พุทธรักษา, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "อิทธิพลของอุณหภูมิต่อคุณภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของเงาะแปรรูปพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 28-30 พฤษภาคม, โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส, จ.ขอนแก่น, หน้า 134.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "คุณภาพการเก็บรักษาของผักกาดหอมห่อแปรรูปพร้อมบริโภคภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 42.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคุณภาพการเก็บรักษาหอมหัวใหญ่แปรรูปพร้อมบริโภค", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 48.
วิษณุ นิยมเหลา, นงลักษณ์ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการวางจำหน่ายหอมหัวใหญ่แปรรูปพร้อมบริโภค", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/ หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 55.
สมภพ อยู่เอ, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของ 1-Methylcycropropene (1-MCP) ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน", การประชุมสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 175.
อินทิรา ลิจันทร์พร, ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของกรดแอสคอร์บิค ต่อการเกิดสีน้ำตาลของผลลองกอง", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 47.
อนันต์ จิตรธรรม, ศิริชัย กัลยาณรัตน์ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2545, "ผลของ Heat treatment และ CaCI2 ต่ออาการ Chilling injury ของผลละมุดพันธุ์มะกอก (Archras Sapota Linn.)", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 46.
ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, อินทิรา ลิจันทร์พร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของการใช้สารดูดซับเอทิลีนต่อคุณภาพและคะแนนการยอมรับมะละกอดิบเส้นพร้อมบริโภค", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 52.
ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร, อินทิรา ลิจันทร์พร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "การควบคุมคุณภาพการเก็บรักษาของมะละกอดิบโดยใช้สภาพบรรยากาศควบคุม", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 27.
พนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2545, "ผลของการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นสูงระยะเวลาต่างๆ ต่อการเก็บรักษาผลเงาะพันธุ์โรงเรียน", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 22-23 สิงหาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 53.
คณะศิลปศาสตร์ (1)
สุรพงษ์ ชูเดช และวิภาวี เอี่ยมวรเมธ, 2545, "ตัวแปรในการทำนายสุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 86-93.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (4)
จรรยารัตน์ พฤกษานันท์ และกิตติชัย ลวันยานนท์, 2545, "Classification of Student's Performance using Qualitative Attributes : A Comparative Study between Statistical and Artificial Intelligence Techniques", The 6th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2002), 29-31 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, พัทยา จ.ชลบุรี, หน้า 291-296.
วิเชียร ชุติมาสกุล และวีระชาติ จันทรเตมีย์, 2545, "The Implementation of Parallel in PostgreSQL using PVM", The 6th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2002), 29-31 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, พัทยา จ.ชลบุรี, หน้า 48-52.
อรสา เต็งศรีประเสริฐ และรัชนี กัลยาวินัย, 2545, "Improving Classification Performance using Neural Networks under Limited Number of Available Samples", The 6th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2002), 29-31 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 297-302.
วิเชียร ชุติมาสกุล และสุรีย์ ฟูนิกุล, 2545, "การประยุกต์สมาร์ตการ์ดกับการบริการในภาครัฐ", The 1st National Conference on Electronic Business (NCEB 2002) : Enlightening - Successful E-Business Model, 24-25 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 23.
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (16)
อังสนา ร่มสายหยุด, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Effect of Substrate Concentration, pH and Product Concentration on Anaerobic Digestion Rate of Glucose by Bacillus macerans", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 16.
แคทริยา ผิวขาว, จารุจรรยา หลงสีดา, กนกวรรณ พุ่มพุทรา และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2545, "Perfusion Culture of Insect Cell for Production of Recombinant Dengue Viral Envelope Protein in Stirred Tank Reactor", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 101.
รวิสรา รื่นไวย์, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2545, "Effect of Unsaturated Fatty Acid on [Delta]9 Desaturase Gene Expression of Mucor rouxii", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 96.
วิไลรัตน์ ลิ่มคงสถาพร, กนกวรรณ อินบรรณ, มรกต ตันติเจริญ และศัสนลักษณ์ รัชฎาวงษ์, 2545, "Characterization of Endophytic Fungi Isolated from Agricultural Important Species of the Gramineae", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 112.
วาสนา กิตติกนกรัตน์, ไวรุจ เดชมหิทกุล และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2545, "Study of Formulation and Shelf-life of Bacillus subtilis Product", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 147.
นวพร โปษยะพิสิญฐ์, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง และสมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, 2545, "การสร้างแบคคิวโลไวรัส Helicoverpa armigera นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสที่ไม่สร้างเอนไซม์ไคติเนสโดยใช้ Green Fluorescent Protein ในการติดตาม", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 3-4.
จิราภรณ์ สงเคราะห์, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ, วรนันต์ นาคบรรพต และสุชปา เนตรประดิษฐ์, 2545, "การดูดซับโลหะเงินจากน้ำยาคงภาพที่เสื่อมสภาพแล้วโดยใช้แกลบและไคโตแซน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 539.
สมพร เกศโพคะศิริ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, เฉลิมราช วันทวิน และสุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ, 2545, "ชนิดของไซยาโนแบคทีเรียในน้ำบ่อนากุ้ง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 541.
ปิยะวรรณ หลีชาติ, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ, วรนันต์ นาคบรรพต และประไพ ธุระกิจ, 2545, "การบำบัดสีย้อมรีแอคทีฟโดยใช้แกลบ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 676.
ตระหนัก สมเนตร, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, อภิรดี หงส์ทอง และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Fatty Acid Production and Its Gene Expression at Various Growth Phase of Spirulina platensis", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 97.
กัลยา เจริญสุขสุวรรณ, มรกต ตันติเจริญ, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "Effect of Sulfate Rich Wastewater on the Performance of Anaerobic Treatment Systems", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 85.
ธนา จำปาทอง, วรกฤต สุวจิตตานนท์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "Influence of Biogas Recirculation on Biomass Accumulation on the Media of Anaerobic Hybrid Reactors", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 88.
จตุพร พานทอง, วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย และมิทราน โซมาซันดรัม, 2545, "Synthesis and Electrochemical Characterization of Redox-active Biocompatible Polymer Membranes for Use in Clinical Biosensor", The 2nd National meeting on Biomedical Engineering, 15-16 สิงหาคม, โรงแรมอมารี วอร์เตอร์เกท, กรุงเทพฯ, หน้า 19.
ชยันต์ กิมยงค์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Anaerobic Treatment and Biogas Production from Piggery Waste in High Solid Content Digester," The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 86.
ปิยชน สังข์กลิ่นหอม, อรรณพ นพรัตน์, และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "Treatment and Biogas Production from Food Waste Using a Plug Flow Reactor," The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 87.
ศรีประภา กล้วยไม้ ณ อยุธยา, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ, วรนันต์ นาคบรรพต และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "การกำจัดสีเมทัลคอมเพล็กซ์จากน้ำเสียฟอกย้อมสังเคราะห์โดยแกลบ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 677.
พรรณิดา โสภณ, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ, วรนันต์ นาคบรรพต และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "การบำบัดสารละลายสีย้อมชนิดเบสิคโดยใช้แกลบ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 680.
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (10)
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, ดาราวรรณ ทองบุตร, วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, อริยะ ไชยสวัสดิ์, ณัฐพล พิทักษ์วรรัตน์, คชพล จาตุรนต์รัศมี และอมรรัตน์ สุทธิพินิจธรรม, 2545, "การศึกษาฤทธิ์ต้านจุลชีพเบื้องต้นของสมุนไพรในครัวไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 427.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, ทนงค์ ฉายาวัฒนะ, ศุภชัย บุญนำมา และวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, 2545, "กระบวนการแปรรูปน้ำมะนาวเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 543.
ดาราวรรณ ทองบุตร, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, สรเสกข์ กุลมัย และชาญชัย จิตติพันธ์พรณี, 2545, "การศึกษาคุณภาพของน้ำมะนาวในช่วงเวลาของการเก็บที่สภาวะต่างๆ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 544.
รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "การเพาะเลี้ยง Spirulina platensis ด้วยน้ำหนักมูลไก่", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 537.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, สรเสกข์ กุลมัย, สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร และวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, 2545, "การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ COD โดยวิธีมาตรฐานและการใช้อุลตร้าไวโอเลตสเปคโตรโฟโตมิเตอร์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 678.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, สิทธิชัย ฉันท์เฉลิมพร, สรเสกข์ กุลมัย และวราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, 2545, "การประเมินประสิทธิภาพการวิเคราะห์ BOD โดยใช้บีโอดีเซนเซอร์และอุลตร้าไวโอเลตสเปคโตโฟโตเมตรีในน้ำเสียชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 679.
เตวิช วรปรีดา, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, กอบกุล เหล่าเท้ง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "In silico Studies in Lipid Biosynthesis Pathway from Saccharomyces cerevisiae Genome" The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 56.
อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, กอบกุล เหล่าเท้ง, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Potential Improvement of Fatty Acids Production in Saccharomyces cerevisiae by Elementary Flux Mode Analysis", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 199.
สุภาณี ดิเรกสุนทร, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, กอบกุล เหล่าเท้ง, วศิมน เรืองเล็ก, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Construction of Computational Yeast Model by using Flux Balance Analysis", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 200.
วุฒิสร รักเรืองเดช และอภิรดี หงส์ทอง, 2545, "การศึกษา Kinetics ของ [Delta]6 Dinetics ใน Spirulina Platensis สายพันธุ์ C1", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 536.
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
ถวิดา มณีวรรณ์, จตุพล เหลืองชัยศรี, วรานนท์ พักตรจันทร์ และวิฑูร จูวราหะวงศ์, 2545, "หุ่นยนต์เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 324-329.
สิทธิกร ลาภาพงศ์, จตุรนต์ พลวิชัย, วรพจน์ สันติพฤทธิ์ และสยาม เจริญเสียง, 2545, "ระบบการผลิตผ่านเว็บ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 330-334.
สยาม เจริญเสียง, สุดารัตน์ กั่วพานิช และเกียรติศักดิ์ ไชยแสน, 2545, "การพัฒนาระบบหุ่นยนต์โดยใช้ระบบปฏิบัติการวินโดว์ซีอี", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 381-386.
สยาม เจริญเสียง และวุฒิชัย วิศาลคุณา, 2545, "การจดจำท่าทางมือสำหรับหุ่นยนต์ช่วยรักษาความปลอดภัย", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 318-323.
สยาม เจริญเสียง และวุฒิชัย วิศาลคุณา, 2545, "ระบบการจดจำภาษามือแบบคำเดี่ยวโดยใช้ฮิดเดนมาร์คอฟโมเดล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 25 (EECON-25), 21-22 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา.
สมหวัง อริสริยวงศ์ และสยาม เจริญเสียง, 2545, "Self-organized Learning in Complexity Growing of Radial Basis Function Networks", The RGJ-PhD Congress III, The Thailand Research Fund, 25-27 เมษายน, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, จ.ชลบุรี.
มาร์ติน อัศวลาภสกุล และเจริญ สุนทราวาณิชย์, 2545, "การใช้กรรมวิธีทางสถิติเพื่อลดปัญหาสีเป็นหลุม ที่แผนกพ่นสีในอุตสาหกรรมรถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี.

return topic


Revised: 12 March 2003/09:25:55
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.