Research > ผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่ ปี 44 IJ | NJ | IC | NC

วารสารระดับประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (14)
บุญมาก รุ่งเรือง และชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2544, "การศึกษาวัสดุประสานชนิดใหม่ที่ได้จากส่วนผสมของ กากแคลเซียมคาร์ไบด์กับเถ้าแกลบ", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, หน้า 8-14.
นิรันดร์ คำประเสริฐ, เฉลิมพล น้ำค้าง และทัศพงศ์ ทัศศรี, 2544, "การศึกษาตัวแปรของสายอากาศแบบ ไมโครสตริปรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบมีช่องว่างอากาศ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 131-142.
มาซาฮิโระ ฮายาชิ, มาซาฮิโกะ จิน, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, Noguchi, H., และมาซาโอะ มุระคาวะ, 2544, "Proposal and Fundamental Experiments of a Wire Drawing Method using Bisected Dies Vibrated Ultrasonically and Transversally", Journal of Japan Society for Technology of Plasticity, ปีที่ 42, ฉบับที่ 489, หน้า 88-92.
พรทิพย์ เหลืองรุจิวงศ์, รัตนา จิระรัตนานนท์ และดุษฎี อุตภาพ, 2544, "การปรับสภาพเยื่อแผ่นโพลิซัลโฟนอัลตราฟิลเตรชันด้วย Brij-58 เพื่อลดการเกิดเฟาว์ลิงเนื่องจากสารลดฟอง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 143-160.
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "อิทธิพลของปริมาณอะไมโลสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของโดทอดแบบจุ่ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 221-234.
นฤดี พงศ์กิจวิทูร, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน, สายลม สัมพันธ์เวชโสภา และทิพาพร อยู่วิทยา, 2544, "ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 69-84
กิตติ แซ่โง้ว, ยุทธนา เกติพันธ์, วรวรรณ สุทธิธนาเลิศ, ทิพาพร อยู่วิทยา และนภาพร รัตนสมบูรณ์, 2544, "ผลของสภาวะการอบแห้งต่อปริมาณสารให้กลิ่นในเห็ดหอม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 285-297.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การศึกษาเทคนิคไดเร็กซีเคว้นสเปดสเป็กตรัม เพื่อการใช้งานทางด้านการ บีบอัดข้อมูล", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 3-16.
ธำรงรัตน์ อมรรักษา และรพี พืชพันธ์, 2544, "การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยการปรับแต่งค่าความสว่างในระบบกล้ำความลึกของสัญญาณ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 235-246.
รพี พืชพันธ์ และธำรงรัตน์ อมรรักษา, 2544, "การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการกู้คืนสัญญาณลายน้ำดิจิตอล", วิศวกรรมสาร ม.ข., ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 145-158.
ยงยุทธ เพิ่มพูนธนลาภ, 2544, "Reasoning about Access Control in Windows NT", Engineering Transactions, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน.
สุรศักดิ์ สุรนันทชัย, 2544, "สิ่งตีพิมพ์ปริทัศน์ของผลของตัวเสริมความแข็งแรงแบบอนุภาคบน พฤติกรรมการแปรรูปของวัสดุเชิงประกอบที่มีโลหะเป็นเนื้อหลักพร้อมเทคนิคที่ใช้ในการทำแบบจำลอง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 343-354.
ศิรินทร ทองแสง, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอำนวย ลาภเกษมสุข, 2544, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำท่อน้ำพีวีซีที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 275-289.
สมชาย คงเมือง, พรชัย ตั้งวิกขัมภ์ และวงษ์วิวัธน์ พันธ์ประสิทธิ์เวช, 2544, "การประเมินโครงการรับนักศึกษาโควตาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 101-116.
คณะวิทยาศาสตร์ (6)
เพลินพิศ บูชาธรรม, นิตยา เกตุแก้ว และศรารัตน์ มหาศรานนท์, 2544, "การนำขวดน้ำดื่มพอลิเอธิลีน เทเรพธาเลท กลับมาใช้ใหม่ในรูปของสี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 193-208.
อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์, ไพบูลย์ เกียรติโกมล และปิยะมาศ เจริญพันธุวงศ์, 2544, "ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนของรัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 311-326.
ดาครอง พิศสุวรรณ และวรพจน์ สุนทรสุข, 2544, "Production of Keratinase by Bacillus sp. FK 28 Isolated in Thailand", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 171-178.
รุจิรา วาจ่าง และวรพจน์ สุนทรสุข, 2544, "การผลิตเบต้าแคโรทีนโดย Rhodotorula glutinis DM 28 ในน้ำหมักผักกาดดอง", วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กันยายน, หน้า 38-46.
วรพจน์ สุนทรสุข และลีณา สุนทรสุข, 2544, "เอนไซม์โปรติเอสของไวรัสเอชไอวี-1 : โครงสร้างและตัวยับยั้ง", Thai Journal of Health Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม, หน้า 69-83.
นิรันดร์ วิทิตอนันต์, สุรสิงห์ ไชยคุณ, พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และวีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล, 2544, "การวัดความหนาของฟิล์มทองคำซึ่งเคลือบบนแผ่นแก้วด้วยเทคนิคการเรืองรังสีเอ็กซ์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 299-310.
คณะพลังงานและวัสดุ (16)
อภิญญา หล้าเตจา, จงจิตร์ หิรัญลาภ, ศิริชัย เทพา, โจเซฟ เคดารี และJean Khedari, 2544, "การศึกษาการวัดสมบัติทางความร้อนของวัสดุอาคาร", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 43-56.
ศิรินุช จินดารักษ์, จงจิตร์ หิรัญลาภ, โจเซฟ เคดารี และMichel Daguenet, 2544, "Active Adsorption-Passive Regeneration Design of Silica Gel Beds for Drying System", Comples Revue Internationale D' Heliotechnique, ปีที่ 23, หน้า 50-61.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ธนิต สวัสดิ์เสวี, สมบูรณ์ เวชกามา, อดิศักดิ์ ชูจินดา และบุญรุ่ง ศรีสวัสดิ์, 2544, "เตาเผาแกลบแบบไซโคลนสำหรับการอบแห้งข้าวเปลือก", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์-พฤษภาคม, หน้า 68-80.
สุวิมล อัศวพิศิษฐ, พิเชษฐ์ อธิภาคย์, และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2544, "การหล่อแข็งกากตะกอนโลหะหนักโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และฝุ่นจากการหลอมเหล็กกล้า", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม, หน้า 35-48.
สุวิมล อัศวพิศิษฐ และดวงฤดี โชติกลาง, 2544, "การเร่งการพัฒนากำลังอัดระยะแรกของซีเมนต์ที่เตรียมจากปูนขาวและปอซโซลาน โดยการกระตุ้นด้วยสารเคมี", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - มิถุนายน, หน้า 76-82.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และขวัญเนตร มนูญพงษ์, 2544, "Application of Granular Activated Carbon-Sequencing Batch Reactor (GAC-SBR) System for Treating Wastewater from Slaughterhouse", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 16-25.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 2544, "Application of Granular Activated Carbon-Sequencing Batch Reactor for Treatment of Chlorine Contained Wastewater", Engineering Transaction (GroupA), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2(11), หน้า 139-147.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, ศิริลักษณ์ ศิริ และสุวิมล อัศวพิศิษฐ, 2544, "ประสิทธิภาพของระบบบำบัดร่วมระหว่างฟิล์มชีวะกับระบบเลี้ยงตะกอนเร่งในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 160-170.
สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, Cha Woo-suk, Yoshinobu Ishibashi และ Sung-Ryong Ha, 2544, "Stability of Biological Activated Carbon-Sequencing Batch Reactor (BAC-SBR) to Phenol Shock Loading", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 27-32
สมบูรณ์ เวชกามา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ พงษ์พูลพลศักดิ์, วุฒิทัต ตันติเวสส, และศุภรัตน์ โฆษิตเจริญกุล, 2544, "Study of Parameters Affecting Drying Kinetic and Quality of Corns", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 195-204.
สมบูรณ์ เวชกามา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ธนิต สวัสดิ์เสวี, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, จินดา พานิชอิงอร และสุชาติ สุทธิเจริญพานิช, 2544, "Drying of High Moisture Paddy by Two-Dimensional Spouted Bed Technique", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 93-103.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอนุพันธ์ ตั้งทรงเจริญ, 2544, "พฤติกรรมการเย็นตัวและการเกิดผลึกของพอลิพอพิลีนหลอมเหลวและของพอลิเมอร์ผสมพอลิพอพิลีนกับพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นต่ำพอลิสไตรีน และเอบีเอส", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 399-413.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, สมคิด สกุลศุภเศรษฐ์, เอกวิสข์ ไชยนาเคนทร์ และสมเจตน์ พัชรพันธ์, 2544, "อิทธิพลของลักษณะช่องทางไหลที่มีผลต่ออุณหภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในกระบวนการฉีดพลาสติก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 269-283.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2544, "ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 1 รายงานผลงานวิจัยเบื้องต้น", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 355-370.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2544, "Error Sources in Rheological Measurements of Carbon Black Filled Rubber Compounds", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 236-242.
บรรเจิด แสงจันทร์, กอบสิน ทวีสิน และนุชธนา พูลทอง, 2544, "การเปรียบเทียบคุณสมบัติทรายหล่อแต่ละแหล่งในประเทศไทย" วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 57-68
คณะศิลปศาสตร์ (4)
จรัสดาว อินทรทัศน์, 2544, "ข้อผิดพลาดแบบไทยในการใช้คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 117-130.
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, 2544, "การศึกษาสุขภาพกาย สภาพจิตใจ ปัจจัยทางสังคมและสภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาที่มาขอคำปรึกษาทางจิตวิทยา ภายใต้โครงการการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา ของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 161-177.
ภมรารัตน์ วิริยะการุณย์, 2544, "E-Education : Is It Reality?", rEFLections (KMUTT Journal of Language Education), ปีที่ 3, มกราคม.
ชฎา กองจันทร์ และนันทนา พิชัยพัฒนโสภณ, 2544, "Teacher's Reactions towards Curricular Innovation ", rEFLections (KMUTT Journal of Language Education), ปีที่ 3, มกราคม, หน้า 8-18.
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (5)
คิน เลย์ คิว, กนก รัตนะกนกชัย, มรกต ตันติเจริญ, ธีระชัย รัตนโรจน์มงคล, และซุย เติน เชิน, 2544, "การย่อยลิกโนเซลลูโลสและเยื่อกระดาษคราฟท์ต่างๆ ด้วยไซลาโนไลติกเอนไซม์จาก Alkaliphilic Bacillus sp. K-1", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 33, เล่ม 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 40-54.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ และฐิติพันธ์ ขำภู่, 2544, "อิทธิพลของแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวคึ่นช่ายที่ปลูกในระบบพืชไร้ดิน", อาหาร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 119-134.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า และสุภัทร์ จันทร์วรชัยกุล, 2544, "การศึกษาเบื้องต้นของแป้งธัญพืช 5 ชนิดเพื่อใช้ผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบนม", อาหาร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 187-200.
ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์, นฤมล จียโชค และคณิต กฤษณังกูร, 2544, "วิธีการประมาณเวลาคงค้างสารไม่คงค้างในแก๊สโครมาโตกราฟฟี", วารสารวิทยาศาสตร์, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, หน้า 382.
ทัศนีย์ วัฒนชัยยงค์, นฤมล จียโชค และคณิต กฤษณังกูร, 2544, "การทำนายค่าเวลาศูนย์คอลัมน์ในแก๊สโครมาโตกราฟี", วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, หน้า 52.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
กิตติชัย ลวันยานนท์ และอันฮวา นิลรัตน์ศิริกุล, 2544, "การประยุกต์ใช้ซินเนอร์จิสติกนิวรอลเน็ตเวิร์กในการจำแนกข้อมูล", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 179-192.
กิตติชัย ลวันยานนท์ และรัตนา จรัสศุภวัฒน์, 2544, "การจำแนกข้อมูลประชากรโดย Genetic Algorithm for Inductive Learning (GAIL)", วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, หน้า 69-82.
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (1)
สุภาวดี บุญยฉัตร, 2544, " พฤติกรรม ความต้องการ ค่านิยมของผู้อยู่อาศัยในบ้านแถวจัดสรรกับอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 209-220.
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)
สมหวัง อริสริยวงศ์ และสยาม เจริญเสียง, 2544, "การปรับปรุงตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกสำหรับการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์", วารสารสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม, หน้า 1-10.
ชิต เหล่าวัฒนา และณัฐพงศ์ วุฒิกร, 2544, "การปรับปรุงคุณภาพระบบการวัดความสั่นสะเทือนของสปินเดิลมอเตอร์โดยผ่านแนวทางของซิกส์ซิกม่า", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 247-267.

return topic


Revised: 15 July 2002/15:25:55
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.