การวิจัยด้านมลภาวะ การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean technology)

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 7 โครงการ
 1. การประยุกต์ใช้สารไคติน/ไคโตซานจับน้ำมันปิโตรเลียมที่ใช้แล้วเพื่อการสลายตามธรรมชาติ
 2. การกำจัดโปรตีนออกจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพภารย่อยสลายทางชีวภาพของโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAH) ในดินโดยสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีประจุ (ปีที่ 1)
 4. การเคลือบแร่อาร์ซิโนไพไรท์ด้วยน้ำแก้ว (water glass) เพื่อป้องกันการแพร่ของสารหนู
 5. การโคลนและการศึกษาคุณสมบัติของของยีน Xylan Binding Xylanase (XBX) จากเชื้อ Bacillus sp.K-1
 6. การพัฒนา Oilgonucleotide probes สำหรับตรวจสอบ methanogenic bacteria และ sulfate reducing bacteria ใน anaerobic hybrid reactor โดยใช้ 16s rRNA fluorescent in situ hybridization
 7. การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโรงงานผลิตสุราจากกากน้ำตาลไปใช้เพื่อการปลูกข้าว


return research44 topic

Revised: 24 July 2000
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.